Subsidieregeling Centrumpromotie Uden 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Centrumpromotie Uden 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat;

 • -

  het centrum van Uden een grote regionale aantrekkingskracht heeft;

 • -

  het wenselijk is om deze regionale aantrekkingskracht te behouden en te versterken;

 • -

  promotie van het centrum hiervoor van belang is;

 • -

  ondernemers in het centrum van Uden reclamebelasting betalen met als doel het “freeriders” probleem op te lossen.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling Centrumpromotie Uden 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022.

 • b.

  Centrumpromotie: activiteiten die bekendheid geven aan het centrum van Uden en activiteiten die gericht zijn op het aantrekken van meer bezoekers aan het centrum van Uden.

 • c.

  Centrum Uden: het bij artikel 2 van de Verordening Reclamebelasting 2023 (of de daarop volgende regeling) aangewezen gebied.

 • d.

  College: college van Burgemeester en Wethouders.

 • e.

  Vereniging: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek.

 • f.

  Sectorale vereniging: een vereniging waarvan alleen lid kunnen worden zij die werkzaam zijn in één bepaalde branche, sector of bedrijfstak.

 • g.

  Peildatum: 1 juli van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor promotionele activiteiten in het centrum van Uden die bijdragen aan de verhoging van de bekendheid en/of bijdragen aan het verhogen van het bezoekersaantal aan het centrum van Uden.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een ondernemersvereniging in het centrum van Uden, niet zijnde een sectorale vereniging, die leden heeft die reclamebelasting betalen.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van drie jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Wel dient de subsidieontvanger jaarlijks een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, overeenkomstig artikel 15 van de ASV.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor promotionele activiteiten voor het centrum van Uden.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van huisvesting.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt voor deze regeling ieder jaar een subsidieplafond vast.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 163.800 per jaar (peiljaar 2024).

 • 3. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de index die de gemeente Maashorst hanteert binnen de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 7. Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Indien er meerdere ontvankelijke aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de vereniging, niet zijnde een sectorale vereniging, die op de peildatum de meeste leden heeft die reclamebelasting betalen.

 • 2. Indien blijkt dat bij meerdere ontvankelijke aanvragen sprake is van een gelijk aantal leden als bedoeld in het eerste lid, beslist het lot.

Artikel 8. Verplichtingen

In de subsidieverantwoording geeft de subsidieontvanger in ieder geval een overzicht van het aantal promotionele activiteiten met daarbij een inhoudelijke beschrijving.

Artikel 9. Overgangsbepaling

Voor het jaar 2024 is al op basis van de subsidieregeling centrumpromotie Uden (vastgesteld op 8 januari 2019) subsidie verleend aan de vereniging Uden Centrum Ondernemers (UCO).

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en heeft voor het eerst betrekking op de subsidie voor het jaar 2025.

 • 2. De Subsidieregeling centrumpromotie Uden wordt ingetrokken per 1 januari 2024.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Centrumpromotie Uden 2024.

Ondertekening

Maashorst, 14 november 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)