Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 07-03-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Nr. 1331

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023, nr.37/8, reg.nr. INTB-23-05957

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

__________________________________________________________________________

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald:

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Oldenzaal (Het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg) voor zover de aanvraag betrekking heeft op het aanbrengen van spandoeken op de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Oldenzaal (Inzameling van geld of goederen);

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een (voorbeschermd) gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken van een vergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet, indien de aanvrager overlijdt tussen de aanvraag en de besluitvorming van de omgevingsvergunning waarbij de erven verzoeken om intrekking;

 • i.

  maximaal vijf exemplaren van de verslagen van de raadsvergadering, de stukken behorende bij de raadsvergadering en de overige stukken behorende bij het Politiek Forum, bij afhaling door plaatselijke politieke groeperingen, plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen, wijkorganisaties, de plaatselijke pers, alsmede de Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal;

 • j.

  een exemplaar van het verslag van de raadsvergadering, de stukken behorende bij de raadsvergadering en de overige stukken behorende bij het Politiek Forum, bij afhaling door scholen voor voortgezet onderwijs;

 • k.

  een exemplaar van de programmabegroting en de programmarekening, bij afhaling door de plaatselijke pers, plaatselijke politieke groeperingen, plaatselijke afdelingen van landelijke politieke

 • a.

  partijen, wijkorganisaties, adviesorganen door het gemeentebestuur ingesteld dan wel aan een van deze organen gelijkwaardige positie innemend en de Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal;

 • l.

  maximaal vijf exemplaren van de programmabegroting, bij afhaling door plaatselijke politieke groeperingen en plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen.

 • m.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldenzaal (Stookontheffing) voor zover de aanvraag betrekking heeft op het stoken van hout in verband met een paasvuur;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Het bedrag van de heffing op grond van hoofdstuk 2 van de Tarieventabel wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg wordt gedaan, op het moment van mailing van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges die worden geheven bij wege van aanslag worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit geldt ook in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel

 • betreft:

  • paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • artikel 1.14 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • artikel 1.21, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • artikel 1.26 (Wet op de kansspelen).

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening leges 2023 van 19 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening leges 2024.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2023,

de griffier,

J.H. Brokers

de voorzitter,

P.G. Welman

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 
 

Artikel 1.1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

a.

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het stadhuis:

 
 

1.

maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 15.30 uur:

€ 415,00

 

2.

zaterdag van 08.30 uur tot en met 15.30 uur:

€ 1.000,00

 

3.

zondag van 08.30 uur tot en met 15.30 uur:

€ 1.425,00

 

4.

buiten de hierboven genoemde uren:

€ 1.850,00

b.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in of bij door de gemeente Oldenzaal aangewezen buitenlocaties (deze leges zijn exclusief de kosten van de trouwlocatie zelf):

€ 415,00

c.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 415,00

d.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1.1 onder b en c, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een eenmalig aan te wijzen locatie:

€ 100,00

 
 

Artikel 1.1.2 Basishuwelijk

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een basishuwelijk

€ 200,00

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

a.

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van een spreekkamer of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 
 

1.

Tijdens openingstijden

€ 40,00

b.

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een buitenlocatie of in de trouwzaal van het stadhuis:

€ 415,00

 
 

Artikel 1.3 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

a.

 

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 150,00

 
 

Artikel 1.4 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 27,00

 
 

Artikel 1.5 Annuleren of wijzigen datum

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van achtentwintig dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 80,00

 
 

Artikel 1.6 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 35,00

 
 

Artikel 1.7 Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

Artikel 1.8 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 
 

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dit document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van €0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

 

een nationaal paspoort:

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 
 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

b.

 

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 
 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

c.

 

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 
 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

d.

 

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

e.

 

een tweede paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is voor de duur van 2 jaar

 
 
 

Artikel 1.9 Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dit document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van €0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

 

een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 
 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

b.

 

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 
 
 

Artikel 1.10 Modaliteiten

 
 
 

Het tarief bedraagt voor een spoedlevering van de in artikel 1.9 en 1.10 onder a genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerder met een bedrag dat genoemd is in artikel 6 tweede lid onderdeel d van het Besluit paspoortgelden

 
 
 

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 
 

Artikel 1.11 Rijbewijzen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI, onderdeel rijbewijs, van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van €0,05.

 
 
 

Artikel 1.12 Modaliteiten

 
 
 

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

 
 
 

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 1.13 Definities

 

1.

 

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

 

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 

Artikel 1.14 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 14,70

b.

 

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 14,70

 
 

Artikel 1.15 Schriftelijke verstrekking

 
 
 

In afwijking van artikel 1.15 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 8,00

 
 

Artikel 1.16 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 17,00

2.

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

* Dit is het maximumtarief.

 
 
 

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 
 

Artikel 1.17 Afschriften van bestuursstukken

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

een afschrift van de gemeentebegroting of -rekening, per pagina:

€ 0,07

 

b.

een uittreksel van het in onderdeel a bedoelde, per pagina of pdf

€ 0,12

2.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, de stukken behorende bij een raadsvergadering of de overige stukken behorende bij een Politiek Forum, per pagina of pdf

€ 0,12

3.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van door de gemeente vervaardigde statistische of sociologische rapporten, verslagen en (beleids)nota's, voor zover de voorraad strekt, per pagina of pdf

€ 0,12

4.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een verordening, de toelichting op een verordening, bijlagen en tabellen bij een verordening, per pagina of pdf

€ 0,12

5.

 

Het overeenkomstig de onderdelen 1, 2, 3 en 4 van dit artikel berekende bedrag wordt naar boven afgerond op een veelvoud van €0,50.

 
 
 

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 
 

Artikel 1.18 Plan- of kaartinformatie

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.

 

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in lid 2 onderdeel b van dit artikel, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 
 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,35

 

b.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,70

 

c.

een lichtdruk van een plan, zoals een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, lid 2 onderdeel b van dit artikel, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per stuk en per formaat lichtdruk

€ 10,00

 

d.

vastgoedinformatie, per kadastraal perceel

€ 34,00

 
 

Artikel 1.19 Informatie uit registers

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 16,40

 

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,00

 

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 0,35

 

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 0,35

2.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 6,70

 

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan per gelegde relatie

€ 6,70

 

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 6,70

 
 

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 
 

Artikel 1.20 Gemeentegarantie

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

 

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie:

0,258%

 
 

van het te garanderen bedrag met een maximum van

€ 290,00

b.

 

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 84,00

c.

 

tot het verstrekken van een geldlening:

0,643%

 
 

van het te verstrekken bedrag met een maximum van:

€ 585,00

 
 

Artikel 1.21 Overige publiekszaken

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

 

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 13,50

 

c.

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn:

€ 13,50

 

d.

tot het verstrekken van een andere verklaring omtrent een persoon

€ 13,50

 

e.

voor het verstrekken van een attestatie de vitae (akte) geldt het tarief als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

f.

voor het verstrekken van een huwelijksbevoegdheid geldt het tarief als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

2.

 

Het tarief bedraagt voor het afleggen van een huisbezoek voor de aanvraag van producten rondom burgerzaken:

 
 

a.

indien het bezoek binnen de gemeente Oldenzaal plaatsvindt:

€ 14,70

 

b.

indien het bezoek buiten de gemeente Oldenzaal plaatsvindt, per daaraan besteed kwartier

€ 17,00

 
 

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 
 

Artikel 1.22 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 15,50

2.

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 1.23 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

 

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 1.24 Archiefbescheiden

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

a.

het gereedmaken van een grote bestellingsaanvraag (tien stuks of meer), per 15 minuten bestedingstijd

€ 10,00

 

b.

een dieper onderzoek naar voorouders

€ 15,50

 
 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 
 

Artikel 1.25 Leegstandwet

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 75,00

 

b.

tot het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandswet

€ 75,00

 
 

Artikel 1.26 Wet op de kansspelen

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

 

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 
 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

 

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van maximaal drie jaar:

€ 226,50

 

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van maximaal drie jaar, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 
 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

 

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar maximaal drie jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

3.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 75,00

4.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 4.000,00

 
 

Artikel 1.27 Telecommunicatiewet en Nutsvoorzieningen

 

1.

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden, waarvoor een instemmingsbesluit of vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 'Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oldenzaal' (AVOI)

€ 360,00

 

a.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.17.1, verhoogd met:

€ 180,00

 

b.

als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen verhoogd met:

€ 180,00

 

c.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

 

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een melding geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

3.

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding, voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 1.1 m in de AVOI-toelichting, van de ‘Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oldenzaal’ (AVOI)

€ 75,00

 
 

Artikel 1.28 Wegenverkeerswetgeving

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

 

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 
 

1.

geldig voor een periode van ten hoogste 3 dagen:

€ 25,00

 

2.

geldig voor een periode van meer dan 3 dagen en ten hoogste 30 dagen

€ 50,00

 

3.

geldig voor een periode van meer dan 30 dagen en ten hoogste 3 maanden:

€ 75,00

 

4.

geldig voor een periode van meer dan 3 maanden en ten hoogste 1 kalenderjaar

€ 110,00

b.

 

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 29,50

c.

 

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 41,00

d.

1.

voor het verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 50,00

 

2.

voor het wijzigen van een onderbord (kenteken) gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 20,00

 

3.

voor het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 140,00

e.

 

voor het verkrijgen van een ontheffing van de aangewezen route voor transport van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs):

€ 150,00

f.

 

voor het verkrijgen van een vervangende parkeervergunning als bedoeld in onderdeel f van de Parkeerverordening 1993 of een opvolger daarvan, bij verlies, diefstal, wijziging van het in de vergunning genoemde kenteken of een andere wijziging:

€ 20,00

 
 

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 
 

Artikel 1.29 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 14,70

b.

 

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 14,70

c.

 

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

 
 
 

Artikel 1.30 Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 75,00

HOOFDSTUK 2DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DEOMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

gebruiksfunctie: de gedeelten van een bouwwerk die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen;

gebruiksoppervlakte: Gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m²) wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580;

moment van indienen: voor de aanvrager is een ontvangstbevestiging aangemaakt waarin vermeld staat dat de aanvraag ontvangen is en geregistreerd;

omgevingsoverleg: voordat een aanvraag wordt ingediend tot het verlenen van een vergunning over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, kan aan de hand van een schetsplan worden gevraagd naar het voorlopig oordeel van het bevoegd gezag omtrent de kans op het verlenen van een vergunning van een, op basis van dat schetsplan, uitgewerkt project;

In deze titel voorkomende begrippen die in de Omgevingswet zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Omgevingswet bedoeld;

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Omgevingswet zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning vanaf het moment van indienen voor een project.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

2.2

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.2.a

omgevingsoverleg;

2.2.b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

2.2.c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

2.2.d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

2.2.e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

2.2 f

intrekken van een omgevingsvergunning

2.2.g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

2.2.h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg (digitaal bekend als concept omgevingsvergunning)

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief vanaf het moment van indienen:

2.4.1

voor het gemeentelijke omgevingsoverleg, per keer:

€ 150,00

2.4.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een conceptaanvraag uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges voor het gemeentelijk omgevingsoverleg, indien de aanvrager, bouwplan en locatie hetzelfde zijn en de aanvraag binnen één jaar na de beoordeling van het conceptaanvraag wordt gedaan, met deze leges verrekend.

2.4.3

voor het regionale omgevingsoverleg, per keer:

€ 600,00

2.4.4

Voor het omgevingsoverleg bij de Omgevingsdienst Twente

€ 1.110,89

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief naar gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, als volgt:

 
 

Woonfunctie

 

2.5.1

Wanneer sprake is van woonfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 5 m², bedraagt het tarief:

€ 200,00

2.5.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 5 m2 tot en met 50 m2, bedraagt het tarief:

€ 200,00

2.5.4

vermeerderd met

€ 40,00

2.5.5

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 5 m2 tot en met 50 m2.

 

2.5.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 50 m² tot en met 250 m², bedraagt het tarief:

€ 2.000,00

2.5.7

vermeerderd met

€ 6,00

2.5.8

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 50 m² tot en met 250 m².

 

2.5.9

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 250 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 3210,00

2.5.10

vermeerderd met

€ 24,00

2.5.11

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 250 m² tot en met 500 m².

 

2.5.12

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 1.500 m², bedraagt het tarief:

€ 9.210,00

2.5.13

vermeerderd met

€ 6,50

2.5.14

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² tot en met 1.500 m².

 

2.5.15

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1.500 m² tot en met 3.500 m2, bedraagt het tarief:

€ 15.710,00

2.5.16

vermeerderd met

€ 8,50

2.5.17

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1.500 m² tot en met 3.500 m2.

 

2.5.18

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 3.500 m2, bedraagt het tarief:

€ 32.710,00

2.5.19

vermeerderd met

€ 15,00

2.5.20

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 3.500 m2 tot een maximum van

€ 75.000,00

 

Bijeenkomstfunctie

 

2.5.21

Wanneer sprake is van een bijeenkomstfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.22

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.23

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.24

vermeerderd met

€ 10,30

2.5.25

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Industriefunctie (niet-agrarisch)

 

2.5.26

Wanneer sprake is van een niet-agrarische industriefunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.27

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.28

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.29

vermeerderd met

 

2.5.30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 500 m².

€ 16,45

2.5.31

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m², bedraagt het tarief:

€ 3.289,00

2.5.32

vermeerderd met

€ 1,05

2.5.33

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m².

 
 

Industriefunctie (agrarisch)

 

2.5.34

Wanneer sprake is van een agrarische industriefunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.35

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.36

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.37

vermeerderd met

€ 1,90

2.5.38

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Kantoor- en onderwijsfunctie

 

2.5.39

Wanneer sprake is van een kantoor- en/of onderwijsfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.40

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.41

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.42

vermeerderd met

€ 24,40

2.5.43

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 500 m².

 

2.5.44

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m², bedraagt het tarief:

€ 7.026,00

2.5.45

vermeerderd met

€ 8,75

2.5.46

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m².

 
 

Logies-, cel- en gezondheidszorgfunctie

 

2.5.47

Wanneer sprake is van een logies-, cel- en/of gezondheidszorgfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.48

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.49

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.50

vermeerderd met

€ 24,40

2.5.51

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 1000 m².

 

2.5.52

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 14.225,50

2.5.53

vermeerderd met

€ 0,15

2.5.54

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1000 m².

 
 

Sportfunctie

 

2.5.55

Wanneer sprake is van een sportfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.56

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.57

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.58

vermeerderd met

€ 12,90

2.5.59

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 500 m².

 

2.5.60

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 6.309,00

2.5.61

vermeerderd met

€ 4,40

2.5.62

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² tot en met 1000 m².

 

2.5.63

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 8.496,50

2.5.64

vermeerderd met

€ 0,55

2.5.65

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1000 m².

 
 

Winkelfunctie

 

2.5.66

Wanneer sprake is van een winkelfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.67

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.68

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.5.69

vermeerderd met

€ 6,20

2.5.70

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Overige gebruiksfuncties

 

2.5.71

Voor overige gebruiksfuncties, die niet genoemd zijn in de artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.67, wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.72

Indien de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 30 m²:

€ 258,00

2.5.73

Indien de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde meer is dan 30 m²:

€ 258,00

2.5.74

vermeerderd met

€ 0,55

2.5.75

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Bouwwerk, geen gebouw zijnde

 

2.5.76

In afwijking van de hierboven bij artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.75 genoemde tarieven wordt voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, een tarief berekend van:

€ 258,00

 

Veranderen of verbouwen gebouw zonder uitbreiding

 

2.5.77

In afwijking van de hierboven bij artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.75 genoemde tarieven wordt voor het veranderen of verbouwen van een gebouw die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroot een tarief berekend van:

€ 258,00

 

Gevelwijzigingen

 

2.5.78

In afwijking van de hierboven bij artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.75 genoemde tarieven wordt voor gevelwijzigingen een tarief berekend van:

€ 258,00

 

Leges o.g.v. gebruiksoppervlakte en bouwwerk, geen gebouw zijnde/veranderen of verbouwen gebouw zonder uitbreiding/gevelwijzigingen

 

2.5.79

Indien bij een bouwactiviteit de leges berekend moeten worden op grond van de gebruiksoppervlakte (artikel 2.5.1 tot en met 2.5.75) en op grond van een bouwwerk, geen gebouw zijnde/veranderen of verbouwen gebouw zonder uitbreiding/gevelwijzigingen (artikel 2.5.76 tot en met 2.5.78), wordt het totaal bedrag aan leges verminderd met:

€ 258,00

 

Legesberekening bij meer dan één gebruiksfunctie

 

2.5.80

Indien een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent, is voor de tweede en volgende gebruiksfunctie het genoemde minimale bedrag per gebruiksfunctie niet van toepassing. Tenzij het totaal aan bouwleges welke berekend zijn op grond van de gebruiksoppervlakte (artikel 2.5.1 tot en met 2.5.75) minder is dan € 100, dan is het tarief

€ 100,00

 

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bedraagt het tarief naar gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, als volgt:

 
 

 
 

Woonfunctie

 

2.6.1.1

Wanneer sprake is van woonfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 5 m², bedraagt het tarief:

€ 200,00

2.6.1.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 5 m2 tot en met 50 m2, bedraagt het tarief:

€ 200,00

2.6.1.4

vermeerderd met

€ 40,00

2.6.1.5

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 5 m2 tot en met 50 m2.

 

2.6.1.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 50 m² tot en met 250 m², bedraagt het tarief:

€ 2.000,00

2.6.1.7

vermeerderd met

€ 6,00

2.6.1.8

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 50 m² tot en met 250 m².

 

2.6.1.9

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 250 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 3210,00

2.6.1.10

vermeerderd met

€ 24,00

2.6.1.11

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 250 m² tot en met 500 m².

 

2.6.1.12

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 1.500 m², bedraagt het tarief:

€ 9.210,00

2.6.1.13

vermeerderd met

€ 6,50

2.6.1.14

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² tot en met 1.500 m².

 

2.6.1.15

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1.500 m² tot en met 3.500 m2, bedraagt het tarief:

€ 15.710,00

2.6.1.16

vermeerderd met

€ 8,50

2.6.1.17

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1.500 m² tot en met 3.500 m2.

 

2.6.1.18

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 3.500 m2, bedraagt het tarief:

€ 32.710,00

2.6.1.19

vermeerderd met

€ 15,00

2.6.1.20

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 3.500 m2 tot een maximum van

€ 75.000,00

 

Bijeenkomstfunctie

 

2.6.1.21

Wanneer sprake is van een bijeenkomstfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.22

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.23

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.24

vermeerderd met

€ 10,30

2.6.1.25

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Industriefunctie (niet-agrarisch)

 

2.6.1.26

Wanneer sprake is van een niet-agrarische industriefunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.27

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.28

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.29

vermeerderd met

 

2.6.1.30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 500 m².

€ 16,45

2.6.1.31

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m², bedraagt het tarief:

€ 3.289,00

2.6.1.32

vermeerderd met

€ 1,05

2.6.1.33

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m².

 
 

Industriefunctie (agrarisch)

 

2.6.1.34

Wanneer sprake is van een agrarische industriefunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.35

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.36

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.37

vermeerderd met

€ 1,90

2.6.1.38

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Kantoor- en onderwijsfunctie

 

2.6.1.39

Wanneer sprake is van een kantoor- en/of onderwijsfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.40

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.41

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.42

vermeerderd met

€ 24,40

2.6.1.43

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 500 m².

 

2.6.1.44

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m², bedraagt het tarief:

€ 7.026,00

2.6.1.45

vermeerderd met

€ 8,75

2.6.1.46

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m².

 
 

Logies-, cel- en gezondheidszorgfunctie

 

2.6.1.47

Wanneer sprake is van een logies-, cel- en/of gezondheidszorgfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.48

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.49

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.50

vermeerderd met

€ 24,40

2.6.1.51

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 1000 m².

 

2.6.1.52

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 14.225,50

2.6.1.53

vermeerderd met

€ 0,15

2.6.1.54

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1000 m².

 
 

Sportfunctie

 

2.6.1.55

Wanneer sprake is van een sportfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.56

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.57

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.58

vermeerderd met

€ 12,90

2.6.1.59

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m² tot en met 500 m².

 

2.6.1.60

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 6.309,00

2.6.1.61

vermeerderd met

€ 4,40

2.6.1.62

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² tot en met 1000 m².

 

2.6.1.63

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1000 m², bedraagt het tarief:

€ 8.496,50

2.6.1.64

vermeerderd met

€ 0,55

2.6.1.65

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1000 m².

 
 

Winkelfunctie

 

2.6.1.66

Wanneer sprake is van een winkelfunctie wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.67

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.68

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 30 m², bedraagt het tarief:

€ 258,00

2.6.1.69

vermeerderd met

€ 6,20

2.6.1.70

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Overige gebruiksfuncties

 

2.6.1.71

Voor overige gebruiksfuncties, die niet genoemd zijn in de artikelen 2.5.1 tot en met 2.5.67, wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.6.1.72

Indien de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan of gelijk is aan 30 m²:

€ 258,00

2.6.1.73

Indien de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde meer is dan 30 m²:

€ 258,00

2.6.1.74

vermeerderd met

€ 0,55

2.6.1.75

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30 m².

 
 

Bouwwerk, geen gebouw zijnde

 

2.6.1.76

In afwijking van de hierboven bij artikelen 2.6.1.1 tot en met 2.6.1.75 genoemde tarieven wordt voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, een tarief berekend van:

€ 258,00

 

Veranderen of verbouwen gebouw zonder uitbreiding

 

2.6.1.77

In afwijking van de hierboven bij artikelen 2.6.1.1 tot en met 2.6.1.75 genoemde tarieven wordt voor het veranderen of verbouwen van een gebouw die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroot een tarief berekend van:

€ 258,00

 

Gevelwijzigingen

 

2.6.1.78

In afwijking van de hierboven bij artikelen 2.6.1.1 tot en met 2.6.1.75 genoemde tarieven wordt voor gevelwijzigingen een tarief berekend van:

€ 258,00

 

 
 

Leges o.g.v. gebruiksoppervlakte en bouwwerk, geen gebouw zijnde/veranderen of verbouwen gebouw zonder uitbreiding/gevelwijzigingen

 

2.6.1.79

Indien bij een bouwactiviteit de leges berekend moeten worden op grond van de gebruiksoppervlakte (artikel 2.6.1.1 tot en met 2.6.1.75) en op grond van een bouwwerk, geen gebouw zijnde/veranderen of verbouwen gebouw zonder uitbreiding/gevelwijzigingen (artikel 2.6.1.76 tot en met 2.6.1.78), wordt het totaal bedrag aan leges verminderd met:

€ 258,00

 

Legesberekening bij meer dan één gebruiksfunctie

 

2.6.1.80

Indien een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent, is voor de tweede en volgende gebruiksfunctie het genoemde minimale bedrag per gebruiksfunctie niet van toepassing. Tenzij het totaal aan bouwleges welke berekend zijn op grond van de gebruiksoppervlakte (artikel 2.6.1.1 tot en met 2.6.1.75) minder is dan € 100, dan is het tarief

€ 100,00

2.6.1.81

Of voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplan:

€ 1.675,00

 

 

2.6.2

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet, verhoogd met:

 

2.6.2.1

als een welstandstoets noodzakelijk is, naar boven afgerond op een veelvoud van € 1,00, met een minimum van

€ 95,00

2.6.2.2

3 0/00 van het deel van de bouwkosten tot en met € 230.000,00

 

2.6.2.3

plus 0,5 0/00 van het deel van de bouwkosten meer dan € 230.000,00 tot en met € 455.000,00

 

2.6.2.4

plus 0,25 0/00 van het deel van de bouwkosten meer dan € 455.000,00 tot en met € 680.000,00

 

2.6.2.5

plus 0,125 0/00 van het deel van de bouwkosten meer dan € 680.000,00.

 

2.6.2.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.6.2 tot en met 2.6.2.5, bedraagt het tarief, als zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€ 95,00

2.6.3

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 300,00

2.6.4

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor de volgende activiteiten:

 

2.6.4.a

het bouwen van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf en de oppervlakte niet meer dan 220 m2.

€ 225,00

2.6.4.b

het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening voor zover het betreft een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, met meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer mits niet hoger dan 5 m’ en de oppervlakte niet meer dan 50 m2.

€ 225,00

2.6.4.c

het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits niet hoger dan 10 m’ en de oppervlakte niet meer dan 50 m2.

€ 225,00

2.6.4.d

het bouwen van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

€ 225,00

2.6.4.e

het bouwen of oprichten van een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m’.

€ 225,00

2.6.4.f

het plaatsen van een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit of mechanische energie door verstoking van een brandstof, waarvan de warmte nuttig gebruikt wordt, anders dan voor de productie van elektriciteit.

€ 225,00

2.6.4.g

het plaatsen van een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens (artikel 5.2 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet) aangewezen eindproducten van een krachtens (dat artikellid) omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen.

€ 225,00

2.6.4.h

het gebruiken van gronden voor niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.

€ 225,00

2.6.4.i

Het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

€ 225,00

2.6.4.j

het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de eisen dat de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen, de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Omgevingswet en indien de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont en de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was.

€ 225,00

2.6.5

voor een overige buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 3.500,00

 

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 225,00

2.7.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 225,00

 

 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Gereserveerd.

 
 

 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 

 

Artikel 2.8 Milieubelastende activiteiten

 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het of omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:

€ 2.300,00

2.8.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning, conform artikel 2.8.1, bestaat uit vier of meer omgevingsplanactiviteiten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere artikelen:

€ 9.200,00

 

 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 

 

Artikel 2.9 Omgevingsplanactiviteit: aanleg werk of werkzaamheid

 

2.9.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 1.27, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 225,00

 

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

2.10

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,00

 

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

2.11

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,00

 

 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

2.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 75,00

 

 

Artikel 2.13 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 

2.13

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.13.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 75,00

2.13.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 75,00

 

 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 

 

Artikel 2.14 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

2.14

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 500,00

 

 

Artikel 2.15 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

2.15.1

Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op: één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.250,00

2.15.2

Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief:

€ 1.250,00

 

 

Artikel 2.16 Maatwerkvoorschrift bij overige activiteiten

 

2.16.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.14 en 2.15, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

 

 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 

 

Artikel 2.17 Gelijkwaardige maatregel

 

2.17.1

Als de aanvraag om toestemming betrekking heeft op een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet bedraagt het tarief per uur :

€ 95,00

2.17.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 

 

2.18

Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 225,00

 

 

Artikel 2.19 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

2.20

Beoordelen onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 24 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 

 

Artikel 2.21 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 2.000,00

 

 

Artikel 2.22 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 500,00

 

 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 

 

Artikel 23 Achteraf ingediende aanvraag

 

2.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

 

2.23.2

10% met een minimum van € 100,00

 

2.23.3

en een maximum van

€ 1.000,00

 

 

Artikel 24 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

2.24.1

beoordelen van een rapport vooronderzoek naar het historisch gebruik verkennend bodemonderzoek:

€ 454,00

2.24.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 605,00

2.24.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 454,00

2.24.4

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 300,00

2.24.5

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 300,00

2.24.6

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 300,00

2.24.7

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 5.000,00

2.24.8

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 300,00

 

 

Artikel 25 Advies

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

2.25.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 300,00

 

 

Artikel 26 Instemming

 

2.26.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

Gereserveerd

 

 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 

 

Artikel 27 Vermindering na omgevingsoverleg

 

2.27.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges met uitzondering van de geheven leges voor de adviescommissie omgevingskwaliteit. De vermindering bedraagt

100 %

 

van de voor het gemeentelijke omgevingsoverleg geheven leges. Indien de vergunning binnen 1 jaar is aangevraagd.

 
 

 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 

 

Artikel 28 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

2.28.1

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85 %

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

Artikel 29 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

2.29.1

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85 %

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

Artikel 30 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift

 

2.30.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges bedraagt de teruggaaf:

50 %

 

 

Artikel 31 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.31.1

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50 %

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

 

Artikel 32 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.32.1

 • a.

  Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10 %

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges. Hierbij moet onherroepelijk vaststaan dat de vergunning niet wordt verleend.

 

2.32.2

 • b.

  Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

 

Artikel 33 Teruggaaf bij overlijden

 

2.33.1

Als een aanvrager van een omgevingsvergunning komt te overlijden en zijn nabestaanden te kennen hebben gegeven dat zij de aanvraag niet door willen zetten, bedraagt de teruggaaf 100% van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende bouwactiviteit verschuldigde leges.

 
 

 

Artikel 34 Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 

2.34.1

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen:

50%

 

 

Artikel 35 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten en commissie omgevingskwaliteit

 

2.35.1

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12 en het advies van de commissie omgevingskwaliteit

 
 

 

Artikel 36 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.36.1

Een bedrag minder dan €75,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

 
 

Paragraaf 2.15 Anterieure overeenkomst

 
 

 

Artikel 37 Anterieure overeenkomst

 

2.37.1

Indien er een anterieure overeenkomst wordt afgesloten waarin het kostenverhaal is geregeld kunnen de betreffende leges komen te vervallen en is de legesverordening derhalve niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 
 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 225,00

 
 

Artikel 3.2 Exploitatie horeca- of slijtersbedrijf

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

 

een aanvraag om een vergunning op basis van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 225,00

b.

 

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 75,00

c.

 

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting):

€ 75,00

d.

 

een melding als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet (wijzigen leiddinggevende):

€ 75,00

e.

 

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 75,00

 
 

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 
 
 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a.

voor een seksinrichting:

€ 4.047,00

 

b.

voor een escortbedrijf

€ 4.047,00

 
 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

 

voor een seksinrichting:

€ 300,00

b.

 

voor een escortbedrijf

€ 300,00

 
 

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 
 
 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 75,00

 
 

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 
 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

a.

 

een evenement Categorie C

€ 75,00

b.

 

een evenement Categorie B

€ 150,00

c.

 

een evenement Categorie C

€ 300,00

 
 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 
 
 

Artikel 3.7 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

1.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

een vaste-standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktgeldverordening Oldenzaal:

€ 75,00

 
 

Artikel 3.8 Overige administratieve dienstverlening markt

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

b.

 

overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 2.7 van het Markreglement Oldenzaal:

€ 75,00

c.

 

toestemming met vervanging van de vergunninghouder (artikel 3.3 van het Markgeldreglement Oldenzaal):

€ 75,00

 
 

Artikel 3.9 Losse standplaatsen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a.

geldig voor een dag

€ 25,00

 

b.

geldig voor een periode van meer dan een dag en ten hoogste 30 dagen

€ 50,00

 

c.

geldig voor een periode van meer dan 30 dagen

€ 75,00

 
 

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 
 
 

Artikel 3.10 Splitsingsvergunning

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014:

€ 75,00

 
 

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 
 

Artikel 3.11 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 75,00

Behorende bij raadsbesluit van 13 november 2023

De griffier van de gemeente Oldenzaal,