Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 23-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Waadhoeke,

overwegende dat:

  • de burgemeester op grond van de ministeriële Regeling opvang ontheemden Oekraïne van 1 april 2022 onder meer verantwoordelijk is voor het verstrekken van kleed- en leefgeld aan ontheemden uit de Oekraïne;

  • de burgemeester, om uitvoering te kunnen geven aan die taak, de bevoegdheden uit de hoofdstukken IV en V van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne wil mandateren aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

gelet op:

  • het bepaalde in de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

besluit vast te stellen:

het Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 1 Mandaatverlening Regeling opvang ontheemden Oekraïne

  • 1. Aan de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân wordt mandaat verleend om de in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b en e, artikel 7, artikel 8, artikel 10, artikel 11, artikel 11a, derde lid, en artikel 12 tot en met 14 - met uitzondering van artikel 12, achtste lid - van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne bedoelde bevoegdheden uit te oefenen. Dit mandaat geldt uitsluitend voor zover het gaat om verstrekkingen per bank en de daaruit voortvloeiende verrekeningen en/of invorderingen.

  • 2. De in het eerste lid bedoelde verstrekkingen worden gewijzigd of gestopt indien daartoe door of namens de burgemeester opdracht wordt gegeven.

Artikel 2 Ondermandaat

De directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is bevoegd de in artikel 1, eerste lid, van dit besluit bedoelde bevoegdheden onder te mandateren aan medewerkers van deze Dienst.

Artikel 3 Intrekking

Het Delegatiebesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne d.d. 12 juli 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding en verval

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2022.

  • 2. Dit besluit vervalt op de dag dat de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in werking treedt.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Ondertekening

Franeker, 15 november 2023

De burgemeester van Waadhoeke,

M. Waanders

Franeker, 17 november 2023

De gemandateerde stemt in met het verleende mandaat,

directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

M. Jellema