Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024

Nr. INTB-23-05957

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2024;

b e s l u i t :

 • I.

  de plaats waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage “Plaatsen en werkingsduur van betaald parkeren”;

 • II.

  vast te stellen het volgende voorschrift:

  Voorschrift in werking stellen van parkeerapparatuur.

  • 1.

   De belasting dient terstond bij aanvang, danwel bij beëindiging (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur kennisgegeven.

  • 2.

   Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

   • contante betaling;

   • een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard;

   • een pinbetaling.

  • 3.

   Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan.

  • 4.

   Bij voldoening van de parkeerbelasting moet het kenteken worden opgegeven van het in het betreffende gebied te parkeren voertuig.

  • 5.

   In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1, kan het inwerking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) waarmee de gemeente Oldenzaal een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 1, letter f, van de verordening Parkeerbelastingen.

  • 6.

   De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2024.

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024.

Ondertekening

Oldenzaal, 17 oktober 2023

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage: plaats en tijdstip van betaald parkeren

De parkeertijd is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeer-apparatuur.

De plaats waar tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd is:

Straatnaam

Straatdeel van tot:

Nadere aanduiding

Bentinckstraat

Tulpstraat/St. Josephstraat

Hoek Tulpstraat, zuidzijde

Bisschopstraat

Aansluitingen Kloosterstraat en Oostwal

 

Deurningerstraat

Op den Koem/Nieuwstraat

Voor nr. 39, zuidzijde

Ganzenmarkt

 
 

Gasthuisstraat

 
 

Hofmeijerstraat

 
 

Hoogelucht

 
 

In den Vijfhoek

Lage gedeelte parkeerdak winkelcentrum

 

Kloosterstraat

 
 

Kortestraat

Noordzijde

 

Langestraat

 
 

Monnikstraat

Bisschopstraat/ Vos de Wael-straat

 

Monnikstraat

Parkeerplaats Citadel

 

Nieuwstraat

 
 

Noordwal

 
 

Oostwal

 
 

Op den Koem

 
 

Pastoriestraat

St. Plechelmus-plein/Gasthuisstraat

 

Poortstraat

 
 

Prins Hendrikstraat

 

Zuidzijde

Steenstraat

Westwal/Op den Koem

Westzijde

Steenstraat

Parkeerplaats Molkenboer

 

Tulpstraat

Hyacinthstraat/Huurnestraat

Hoek Huurnestraat, westzijde

Vestingstraat

 

Voor hoofdingang in den Vijf-hoek tot Nagelstraat

Vestingstraat

Deurningerstraat/Langestraat

Westzijde

Westwal

 
 

Wilhelminastraat

Ganzenmarkt/Beatrixstraat

 

Zuidwal

 
 

Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2024 mag worden geparkeerd is:

 • 1.

  maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en tevens de (extra) koopavonden tot 21.00 uur;

 • 2.

  het onder 1 en 2 bepaalde geldt niet op nieuwjaarsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd, de christelijke tweede paas- en pinksterdag, de vijfde mei, Hemelvaartsdag en beide kerstdagen.