Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

Geldend van 23-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de 'Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024'.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • b.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • c.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • 1.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en

 • 2.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. De belastingen worden geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en

  • b.

   van degene die een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersdeel.

 • 2. Voor het eigenarendeel wordt, als het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3. Voor het gebruikersdeel wordt:

  • a.

   gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de n artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  • b.

   gebruik door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door de persoon die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • c.

   het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting

 • 1. Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2. Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1. Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3. Het aantal kubieke meters afvalwater, als bedoeld in het tweede lid, wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van 12 maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4. Indien er geen sprake is van een voorafgaande verbruiksperiode wordt de hoeveelheid water bepaald naar het werkelijke verbruik (eventueel herleid naar een periode van 12 maanden) op het moment van aangifte of, indien daarover ook geen gegevens bekend zijn, door schatting.

 • 5. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 6. De op voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water, of de op grond van het vierde lid bepaalde hoeveelheid water, wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1. Het tarief van het eigenarendeel bedraagt € 79,83.

 • 2. Het tarief van het gebruikersdeel bedraagt bij een hoeveelheid water van:

  a.

  0

  tot en met

  250

  34,41

  b.

  251

  tot en met

  500

  315,11

  c.

  501

  tot en met

  750

  583,58

  d.

  751

  tot en met

  1.000

  894,80

  e.

  1.001

  tot en met

  2.500

  1.672,89

  f.

  2.501

  tot en met

  5.000

  4.221,16

  g.

  5.001

  tot en met

  7.500

  7.002,84

  h.

  7.501

  tot en met

  10.000

  10.504,25

  i.

  10.001

  tot en met

  15.000

  13.850,09

  j.

  15.001

  tot en met

  20.000

  18.674,27

  k.

  20.001

  tot en met

  50.000

  31.045,96

  l.

  50.001

  tot en met

  100.000

  52.521,35

  m.

  100.001

  tot en met

  500.000

  61.469,46

  n.

  500.001

  en meer

   

  78.587,51

 • 3. Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende zaakbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De rioolheffing wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belastingen zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Bij aanslagen, die opgelegd zijn op basis van de artikelen 3, eerste lid, onderdeel b, en 6, tweede lid, onderdeel a, is het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel niet van toepassing indien er sprake is van een verhuizing binnen de gemeente Tilburg, waarbij de belastingplichtige zowel op het nieuwe als op het oude adres als belastingplichtige kan worden aangemerkt.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 12 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt tussen de 24e en het einde van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later (eveneens tussen de 24e en het einde van de maand).

 • 4. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het derde lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

Artikel 11 Vrijstellingen

 • 1. Vervallen.

 • 2. De belastingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, worden niet geheven ter zake van afvalwater dat wordt geloosd op het gemeentelijke rioleringsstelsel en afkomstig is van saneringsprojecten in het kader van bodemverontreiniging.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. De 'Verordening rioolheffing 2023' van 14 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2024'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2023.

de griffier,

de voorzitter,

Memorie van toelichting behorende bij de ‘Verordening rioolheffing 2024’

Tarieven

Ten opzichte van 2023 stijgen de tarieven respectievelijk van € 73,35 en € 31,61 (tarief artikel 6, lid 2, onderdeel a/bij waterverbruik van 0 tot en met 250m3) naar respectievelijk € 79,83 en € 34,41. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2023 en dit geldt ook voor de overige tarieven zoals genoemd in artikel 6, lid 2.

Voor de rioolheffing wordt uitgegaan van 100 % kostendekkendheid.

De toerekening aan de rioolheffing laat een stijging zien van € 1,3 mln ten opzichte van 2023.

Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van de kapitaallasten en door de stijging van de exploitatiekosten mede veroorzaakt door prijsstijgingen.

Tariefontwikkeling rioolheffing:

 

2022

2023

2024

Rioolheffing eigenaar

€ 75,46

€ 73,35

€ 79,83

Rioolheffing gebruiker (“basis” tarief)

€ 32,52

€ 31,61

€ 34,41

 
 
 
 
 
 
 
 

bedragen * € 1.000,-

Rekening

Begroting

Begroting

 

2022

2023

2024

Kosten taakveld(en) incl omslagrente

10.620

10.086

13.839

Inkomsten taakveld(en) incl. omslagrente

-245

-69

-62

Netto kosten taakveld

10.375

10.017

13.777

 
 
 
 

Toe te rekenen kosten:

 
 
 

Overhead incl. omslagrente

628

616

815

BTW

1.725

2.698

2.535

Totale kosten

12.728

13.331

17.126

 
 
 
 

Opbrengst heffingen

13.473

13.331

14.623

 
 
 
 

Dekkingspercentage

106%

100%

85%

Reserve en/of voorziening Afvalstoffenheffing (onttrekking is +, storting is -)

-745

0

2.503

Dekkingspercentage incl. reserve en/of voorziening Rioolheffing

100%

100%

100%