Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Geldend van 14-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Barneveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 3037D;

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Artikel 1. Definities

 • a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. 'week': een aangesloten periode van zeven dagen;

 • c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of ander schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg.

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7. Vrijstellingen

De leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  de afgifte van vergunningen voor het organiseren van evenementen en niet commerciële activiteiten op basis van de artikelen 2:12, 5:33 en 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening Barneveld.

Artikel 8. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikel van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   paragraaf 1.5 onder 1.5.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   paragraaf 1.5 onder 1.5.2 (naturalisatie);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening 2023" van 9 november 2022, nr. 2371D wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Legesverordening 2024”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Tarieventabel leges

Tarieventabel 2024, behorende bij de legesverordening 2024

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Paragraaf 1.5 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.6 Bestuursstukken

Paragraaf 1.7 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief en dienstverlening documentaire informatievoorziening

Paragraaf 1.9 Huisvestingswet

Paragraaf 1.10 Kabels en leidingen

Paragraaf 1.11 Verkeer en vervoer

Paragraaf 1.12 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Gereserveerd

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder Hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 3.3 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Paragraaf 3.4 Kinderopvang

Hoofdstuk 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 
 
 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

met faciliteiten op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur:

€ 225,00

1.1.1.2

op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren zoals genoemd in het reglement van de burgerlijke stand:

€ 445,00

1.1.1.3

op zaterdag:

€ 600,00

1.1.1.4

op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren zoals genoemd in het reglement van de burgerlijke stand, op een andere locatie dan de aangewezen trouwlocaties:

€ 625,00

1.1.1.5

op zaterdag op een andere locatie dan de aangewezen trouwlocaties:

€ 770,00

1.1.1.6

buiten de genoemde uren in het reglement van de burgerlijke stand vindt een toeslag plaats op de tarieven zoals genoemd in de artikelen 1.1.1.2 t/m 1.1.1.5 van:

€ 290,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.2.1

indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal

€ 445,00

1.1.2.2

aan de balie

€ 56,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 26,00

1.1.3.2

een duplicaat trouwboekje of een duplicaat partnerschapboekje

€ 26,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of bij de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 26,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het gebruik van het carillon voor en/of na afloop van de huwelijksplechtigheid

€ 32,00

1.1.6

Voor het behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

1.2.6

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,05

 
 
 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

1.3.2

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs onder inlevering van een geldig certificaat Alcohol en Verkeerscursus (AVC) die op naam is gesteld van aanvrager

€ 0,00

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 3,30

 
 
 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan, verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 16,60

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie of het register van de burgerlijke stand , voor elk uur of gedeelte daarvan, aan het zoeken besteed

€ 41,30

 
 
 

Paragraaf 1.5

Overige publiekszaken

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.5.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 16,60

1.5.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een foto

€ 16,60

1.5.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een stuk door binnenlandse autoriteiten, exclusief porti, zegels, leges en andere kosten, welke in rekening worden gebracht

€ 16,60

1.5.1.5

voor het waarmerken van een register

€ 16,60

1.5.1.6

voor de verzending van de stukken per post

€ 1,25

1.5.1.7

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 16,60

1.5.1.8

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 16,60

1.5.1.9

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 29,00

1.5.1.10

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 16,60

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie

 

1.5.2.1

Optie; enkelvoudig (code A)

€ 217,00

1.5.2.2

Optie; gemeenschappelijk (code B)

€ 370,00

1.5.2.3

Optie; medeopterende minderjarige (code C)

€ 24,00

1.5.2.4

naturalisatie één persoon (code D)

€ 1.023,00

1.5.2.5

naturalisatie samen met partner (code E)

€ 1.305,00

1.5.2.6

mee-naturalisatie van kind: per kind (code H)

€ 151,00

 

Voor vluchtelingen en staatlozen:

 

1.5.2.7

naturalisatie één persoon (code F)

€ 760,00

1.5.2.8

naturalisatie samen met partner (code G)

€ 1.044,00

1.5.2.9

mee-naturalisatie van kind: per kind (code H)

€ 151,00

 
 
 

Paragraaf 1.6

Bestuursstukken

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de programma begroting

€ 28,00

1.6.1.2

een afschrift van de concern jaarrekening

€ 15,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raadsvergadering of voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad (voor zover omtrent de inhoud dier voorstellen geen geheimhouding is opgelegd)

€ 9,00

 
 
 

Paragraaf 1.7

Vastgoedinformatie

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

voor het raadplegen van een legger, inclusief het eventueel vervaardigen van een afdruk daarvan op het formaat A4, per legger per raadpleging

€ 16,50

1.7.1.2

voor het raadplegen van kadastrale kaarten, inclusief het eventueel vervaardigen van een afdruk daarvan op het formaat A4, per kaart per raadpleging

€ 16,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van kadastrale gegevens met betrekking tot de exacte maten van grenzen van een perceel, voor zover deze gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, voor elk daaraan besteed uur

€ 57,90

1.7.2.1

voor het toepassen van dit tarief wordt een aanvraag voor het verstrekken van kadastrale gegevens geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 8,70

 
 
 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief en dienstverlening documentaire informatievoorziening

 

1.8.1

Voor het op aanvraag verrichten van onderzoek en voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften of uittreksels, gelden de tarieven die voor de Rijksarchieven zijn vastgesteld in de bijlage behorende bij de regeling tarieven Rijksarchiefbescheiden, of zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met uitzondering van de tarieven voor verzend- en verpakkingskosten.

 

Paragraaf 1.9

Huisvestingswet

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring woningzoekende

€ 78,00

 
 
 

Paragraaf 1.10

Kabels en leidingen

 

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.10.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m¹

€ 390,00

1.10.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m¹ tot 1.500 m¹

€ 480,00

1.10.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1.500 m¹ tot 5.000 m¹

€ 625,00

1.10.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5.000 m¹ en meer, per m¹ tracé

€ 0,12

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

€ 61,50

1.10.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere netbeheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.10.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met;

€ 425,00

 
 
 

Paragraaf 1.11

Verkeer en vervoer

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 36,00

1.11.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing van het berijden voetgangersgebied als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 52,50

1.11.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 34,50

1.11.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.2.1

tot het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (GGPK) of een instellingskaart

€ 137,00

1.11.2.2

tot het herverstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (GGPK) met medisch advies

€ 137,00

1.11.2.3

tot het herverstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (GGPK) zonder medisch advies

€ 85,50

1.11.2.4

tot het afgeven van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (GGPK)

€ 29,25

1.11.2.5

tot het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een invalidenparkeerplaats bij een woning

€ 79,50

 
 
 

Paragraaf 1.12

Diversen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.12.1.1

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner zwart wit druk

€ 0,45

1.12.1.2

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner kleurendruk

€ 1,00

1.12.1.3

per pagina op papier van A3-formaat zwart wit druk

€ 0,70

1.12.1.4

per pagina op papier van A3-formaat kleurendruk

€ 1,50

1.12.1.5

voor de verzending van de stukken per post of verstrekking anders dan op papier

€ 1,25

 

voor stukken, zoals bedoeld in subonderdeel 1.12.1.1 die bestaan uit meer dan 1 pagina bedraagt het tarief:

 

1.12.1.6

voor de eerste 10 pagina's per pagina:

€ 0,45

1.12.1.7

voor meer dan 10 doch ten hoogste 50 pagina's:

€ 4,50

1.12.1.8

verhoogd met:

€ 0,40

 

per pagina, voor elke pagina meer dan 10.

 

1.12.1.9

voor meer dan 50, doch ten hoogste 100 pagina's:

€ 20,50

1.12.1.10

verhoogd met:

€ 0,35

 

per pagina, voor elke pagina meer dan 50.

 

1.12.1.11

voor meer dan 100 pagina's:

€ 38,00

1.12.1.12

verhoogd met:

€ 0,30

 

per pagina, voor elke pagina meer dan 100 pagina's.

 

1.12.1.13

voor een éénmalig fotokopie/afdruk groter dan het A3 formaat:

 

1.12.1.14

per stuk of per verstrekking anders dan op papier

€ 13,75

1.12.1.15

afdruk van twee en meer van hetzelfde document mits gelijktijdig gemaakt

€ 10,00

1.12.1.16

voor de verzending van de stukken per post

€ 2,50

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een huisnummer wanneer het vanwege de gemeente aangebrachte nummer ernstig is beschadigd of is weggeraakt

€ 31,00

1.12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het verrichten van lokaal openbaar vervoer, als bedoeld in artikel 11 van de Wet personenvervoer

€ 50,00

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening (verbranden kap- en snoeihout), per ontheffing

€ 63,50

1.12.4.1

Indien geen ontheffing wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de leges verleend

 

1.12.5

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 32,75

1.12.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende milieupas

€ 10,00

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 
 
 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

2.1.1

Definities

 

2.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

2.1.1.3.1

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

2.1.1.3.2

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

2.1.1.3.3

bouwkosten: In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto inhoud van het bouwwerk conform het rekenprogramma ‘Bouwleges basisbedragen Bouwkosten’ van CASA DATA’ (tarief 4e kwartaal van het voorgaande jaar). Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten worden de opgegeven bouwkosten gehanteerd, exclusief omzetbelasting, tenzij dit bedrag overduidelijk onjuist is. In dat geval wordt een raming gedaan. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Om de hoogte van de bouwleges te bepalen, moeten de bouwkosten per bouwwerk berekend worden. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk met hergebruik van materialen plaatsvindt, wordt bij het bepalen van de bouwkosten uitgegaan van de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor nieuwe materialen. Voor het bepalen van de bouwkosten is de datum van indiening van de aanvraag leidend.

 
 
 
 

2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

2.1.2.1

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.1.2.1.1

omgevingsoverleg/vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag;

 

2.1.2.1.2

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

2.1.2.1.3

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

2.1.2.1.4

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

2.1.2.1.5

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

2.1.2.1.6

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

2.1.2.1.7

wijziging van een besluit als bedoeld in de artikelen 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.3 en 2.1.2.1.4;

 

2.1.2.1.8

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.2.1.2 tot en met 2.1.2.1.7.

 
 
 
 

2.1.3

Bepalen tarief

 

2.1.3.1

De bedoelde leges in onderdeel 2.1.2 worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

2.1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

2.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.1.3.6

In afwijking van de artikelen 2.1.3.2 en 2.1.3.3 kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.1.3.7

Ingeval voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag een kostenoverzicht door het college van burgemeester en wethouders dient te worden opgesteld, wordt ten aanzien van het uurtarief aangesloten op die uit de bijlage XXXIV of XXXIVa bij de Omgevingsregeling (maximale plankosten als bedoeld in artikel 13.21 Omgevingswet).

 
 
 
 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

2.2.4

Omgevingsoverleg

 

2.2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

2.2.4.1.1

voor de intaketafel:

€ 400,00

2.2.4.1.2

voor de omgevingstafel:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een kostenoverzicht die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld,

 

2.2.4.1.3

indien een kostenoverzicht als bedoeld in artikel 2.2.4.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met het kostenoverzicht.

 
 
 
 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

2.3.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen

€ 181,00

2.3.5.1.2

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

€ 362,00

2.3.5.1.3

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen

€ 1.204,00

2.3.5.1.4

Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 2.500.000 bedragen

€ 3.025,00

2.3.5.1.5

Indien de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen

€ 3.197,00

 
 
 

2.3.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

voor een omgevingsplanactiviteit:

 

2.3.6.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen

€ 181,00

2.3.6.1.2

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

€ 615,00

 

vermeerderd met

3,52%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 25.000 te boven gaan

 

2.3.6.1.3

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen

€ 735,00

 

vermeerderd met

3,45%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 50.000 te boven gaan

 

2.3.6.1.4

Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 2.500.000 bedragen

€ 4.607,00

 

vermeerderd met

2,63%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 200.000 te boven gaan

 

2.3.6.1.5

Indien de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen

€ 68.197,00

 

vermeerderd met

2,35%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 2.500.000 te boven gaan

 
 
 
 

2.3.7

De kosten zoals genoemd in artikel 2.3.6.1 worden vermeerderd met de volgende tarieven in geval van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (voor bouwen en/of gebruik, of in geval van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijziginsbevoegdheid of uitwerkingsplicht onverminderd het bepaalde in andere artikelen van dit hoofdstuk als het gaat om de in die artikelen benoemde activiteiten

 

2.3.7.1

Indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen

€ 562,00

2.3.7.2

Indien de bouwkosten meer dan € 25.000 bedragen

 

2.3.7.2.1

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een kostenoverzicht die door het college van burgemeester is opgesteld

 

2.3.7.2.2

indien een kostenoverzicht als bedoeld in artikel 2.3.7.2.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met het kostenoverzicht.

 
 
 
 

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.4.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

2.4.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.4.8.1.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 12 van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

2.4.8.1.a.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 362,00

2.4.8.1.a.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 362,00

2.4.8.1.b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

2.4.8.1.b.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 362,00

2.4.8.1.b.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 362,00

2.4.8.1.c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

2.4.8.1.c.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 362,00

2.4.8.1.c.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 362,00

2.4.8.2

Als de in artikel 2.4.8.1 bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de genoemde tarieven verhoogd met:

€ 362,00

2.4.8.3

Artikelen 2.4.8.1, 2.4.8.1. en 2.4.8.2, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

2.4.9

Rijksmonumentenactiviteit

 

2.4.9.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.4.9.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 362,00

2.4.9.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 362,00

 
 
 

2.4.10

Gereserveerd

 
 
 
 

2.4.11

Gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 

2.5.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

2.5.12.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.470,00

 
 
 

2.5.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.13.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.940,00

 
 
 

2.5.14

Activiteiten die niet de bedrijfstakken overstijgen (afdelingen 3.4 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.14.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorieën als bedoeld in de paragrafen en afdelingen 3.4 tot en met 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.940,00

2.5.15

Gereserveerd

 
 
 
 

2.5.16

Gereserveerd

 
 
 
 

2.5.17

Gereserveerd

 
 
 
 

2.5.18

Gereserveerd

 
 
 
 

2.5.19

Gereserveerd

 
 
 
 

2.5.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

2.5.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.5.13 tot en met 2.5.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.5.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 
 

Paragraaf 2.6

Gereserveerd

 

2.6.21

Gereserveerd

 
 
 
 

2.6.22

Gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 

2.7.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

2.7.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

2.7.23.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

2.7.23.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

2.7.23.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

2.7.23.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

2.7.23.6

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 362,00

 
 
 

2.7.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

2.7.24.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 • a.

  aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 • b.

  indrijven van voorwerpen,

 • c.

  ophogen van de grond, of

 • d.

  verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.24.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 362,00

2.7.24.1.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 362,00

 
 
 

2.7.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

2.7.25.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.25.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 362,00

2.7.25.1.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 362,00

 
 
 

2.7.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

2.7.26.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 326,50

 
 
 

2.7.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

2.7.27.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 218,00

 
 
 

2.7.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

2.7.28.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.28.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 362,00

 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 362,00

2.7.28.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 362,00

2.7.28.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 362,00

 
 
 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 

2.8.29

Gereserveerd

 
 
 
 

2.8.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

2.8.30.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 109,00

 
 
 

2.8.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

2.8.31.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.8.31.1.1

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 218,00

2.8.31.1.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 218,00

 
 
 

2.8.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg

 

2.8.32.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.8.32.1.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 218,00

2.8.32.1.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 218,00

 
 
 

2.8.33

Gereserveerd

 
 
 
 

2.8.34

Andere activiteiten

 

2.8.34.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

2.8.34.1.a

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 218,00

2.8.34.1.b

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.8.34.1.b.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 218,00

2.8.34.1.b.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 218,00

2.8.34.1.b.3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 218,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 

2.9.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

2.9.35.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 362,00

 
 
 

2.9.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

2.9.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 362,00

 
 
 

2.9.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

2.9.37.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.35 en 2.9.36, bedraagt het tarief:

€ 362,00

 
 
 

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 

2.10.38

Gelijkwaardige maatregel

 

2.10.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op een milieubelastende activiteit bedraagt het tarief:

€ 362,00

 
 
 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 

2.11.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

2.11.39.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 362,00

 
 
 

2.11.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 

2.11.40.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 

2.11.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

2.11.41.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 218,00

 
 
 

2.11.42

Intrekken omgevingsvergunning

 

2.11.42.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.14.58 van toepassing is:

€ 362,00

 
 
 

2.11.43

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.11.43.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in de artikelen 2.1.2, 2.1.2.1 en 2.1.2.1.2 in behandeling is genomen:

€ 362,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.11.44.1

De in artikel 2.12.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 

2.11.45

Wijzigen van het omgevingsplan

 

2.11.45.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 

2.11.45.2

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een kostenoverzicht die door het college van burgemeester is opgesteld.

 

2.11.45.3

indien een kostenoverzicht als bedoeld in het tweede lid is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met het kostenoverzicht.

 
 
 
 

2.11.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 

2.11.46.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 362,00

 
 
 

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 

2.12.47

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.12.47.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

50%

 
 
 

2.12.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

2.12.48.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

2.12.48.2

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een kostenoverzicht die door het college van burgemeester is opgesteld

 

2.12.48.3

indien een kostenoverzicht als bedoeld in het tweede lid is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met het kostenoverzicht.

 
 
 
 

2.12.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.12.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld: Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.12.49.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 143,50

2.12.49.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 143,50

2.12.49.3

voor de beoordeling van onderzoek inzake de luchtkwaliteit:

€ 143,50

2.12.49.4

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek:

€ 143,50

2.12.49.5

voor de beoordeling van een onderzoek inzake de waterhuishouding:

€ 143,50

2.12.49.6

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 435,75

2.12.49.7

voor de beoordeling van een onderzoek inzake Flora- en fauna:

€ 143,50

2.12.49.8

voor de beoordeling van een onderzoek externe veiligheid:

€ 143,50

2.12.49.9

voor de beoordeling van een verkeersrapportage:

€ 143,50

2.12.49.10

voor de beoordeling van een geuronderzoek:

€ 143,50

2.12.49.11

voor de beoordeling van een planschaderisicoanalyse:

€ 143,50

2.12.49.12

voor de beoordeling van een beplantingsplan:

€ 143,50

2.12.49.13

voor de beoordeling van een onderzoek milieuzonering:

€ 143,50

2.12.49.14

voor de beoordeling van een beeldkwaliteitsplan:

€ 143,50

2.12.49.15

voor de beoordeling van een financiële onderbouwing naar haalbaarheid bedrijfsvoering:

€ 143,50

2.12.49.16

voor het inwinnen van andere externe adviezen:

€ 143,50

 
 
 

2.12.50

Advies

 

2.12.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

2.12.50.2

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een kostenoverzicht die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.12.50.3

Indien een kostenoverzicht als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met het kostenoverzicht.

 
 
 
 

2.12.51

Instemming

 

2.12.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

2.12.51.2

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.12.51.3

Het bedrag bedoeld in artikel 2.12.51.2, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een kostenoverzicht die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.12.51.4

Indien een kostenoverzicht als bedoeld in het derde lid is uitgebracht, wordt een aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk akkoord is gegaan met het kostenoverzicht.

 
 
 
 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 

2.13.52

Vermindering na omgevingsoverleg

 

2.13.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in de artikelen 2.1.2, 2.1.2.1 en 2.1.2.1.2, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikelen 2.1.2, 2.1.2.1 en 2.1.2.1.1, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

€ 362,00

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges

 

2.13.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 • c.

  binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 
 
 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 

2.14.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

2.14.54.1

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

€ 362,00

 
 
 

2.14.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

2.14.55.1

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

€ 362,00

 
 
 

2.14.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

2.14.56.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.14.56.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.56.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot acht weken na de indiening van de aanvraag:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.56.4

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf acht weken na de indiening van de aanvraag:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.14.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

2.14.57.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.14.57.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.57.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot acht weken na de indiening van de aanvraag:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.57.4

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf acht weken na de indiening van de aanvraag:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.14.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.14.58.1

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.14.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.14.59.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

2.14.59.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.14.59.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.14.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

2.14.60.1

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 

2.14.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.14.61.1

Een bedrag minder dan € 362,00 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 
 
 
 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.1.1.1

het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet voor commerciële inrichtingen

€ 303,50

3.1.1.2

het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet voor para-commerciële inrichtingen

€ 224,50

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.2.1

tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 224,50

3.1.2.2

tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening in combinatie met een vergunning aanvraag als bedoeld in artikel 3.1.1.1

€ 63,00

3.1.2.3

tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening in combinatie met een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 3.1.1.2

€ 63,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten wijzigen van (een) leidinggevende(n) of wijziging inrichting als bedoeld in de Alcoholwet vergunning

€ 114,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening, tot het na het algemene sluitingsuur geopend hebben van cafés en dergelijke inrichtingen

€ 63,00

3.1.4.1

Verhoogd met

€ 1,80

 

Per avond per extra uur open

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing gevelzitplaatsen als bedoeld in artikel 2:10, lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 63,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingstijd voor para- commerciële inrichtingen als bedoeld in de Drank en horecaverordening

€ 63,00

3.1.7

Het tarief bedraagt jaarlijks voor het aanvragen en aanwezig hebben van maximaal twee kansspelautomaten

€ 82,00

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 63,00

 
 
 

Paragraaf 3.2

Prostitutiebedrijven

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 300,00

 
 
 

Paragraaf 3.3

In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.3.1.1

het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats, een ballonopstijging, een verklaring van geen bezwaar voor het vliegen met een helikopter, het plaatsen van een tent, het gebruik van gemeentegrond en het ten gehore brengen van geluid

€ 63,00

3.3.1.2

afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor een bedrijfsgebonden helihaven en/of het vliegen met een parapente

€ 195,50

3.3.1.3

Indien de aanvraag als bedoeld in de artikel 3.3.1 gepubliceerd dient te worden wordt het bedrag aan leges als bedoeld in de artikel 3.3.1 verhoogd met

€ 32,75

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 32,75

3.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een papieren in- en verkoopregister als bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 63,00

 
 
 

Paragraaf 3.4

Kinderopvang

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

 

3.4.1.1

voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dag- of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau

€ 1.560,00

3.4.1.2

voor het bieden van gastouderopvang

€ 208,00

Behorende bij raadsbesluit 3037D

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2023

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,