Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2023, 23.0000998

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en artikelen 5:2, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9 en 5:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Noordoostpolder;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

B E S L U I T

vast te stellen van de volgende verordening:

‘Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990 + campers, caravans, kampeermiddelen en reclamevoertuigen;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  snorfiets: bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van een speed- pedelec, of bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • g.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

 • 1. Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 • 2. In het bijzonder laad- en loshavens, taxistandplaatsen, als zodanig aangewezen marktterreinen, als zodanig aangewezen standplaatslocaties, evenementenlocaties, voetgangersgebieden en invalidenparkeerplaatsen.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen e.a. en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen, snorfietsen, aanhangwagens, campers, caravans, kampeermiddelen en reclamevoertuigen wordt aangewezen: Cantineweg 6, 8305 AB te Emmeloord (Delta Berging & Transport B.V.);

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:

 • maandag: 8:00-19:00 uur;

 • dinsdag: 8:00-19:00 uur;

 • woensdag: 8:00-19:00 uur;

 • donderdag: 8:00-19:00 uur;

 • vrijdag: 8:00-19:00 uur;

 • zaterdag: 9:00-12:00 uur;

 • zondag: gesloten.

 • Voor het ophalen van het weggesleepte voertuig en/of andere object kan een afspraak worden met Delta Berging en Transport B.V. via de contactgegevens vermeld op de website: www.deltaberging.nl.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen (hier vallen ook aanhangwagens, campers, caravans, kampeermiddelen en reclamevoertuigen onder)

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

 • Voor voertuigen tot 3.500 kg:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 85,00 per gebeurtenis;

  • b.

   € 178,00 per gebeurtenis als het overbrengen heeft plaatsgevonden.

 • Voor voertuigen vanaf 3.500 kg:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 114,00 per gebeurtenis;

  • b.

   € 246,00 per gebeurtenis als het overbrengen heeft plaatsgevonden.

 • 2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

 • Voor voertuigen tot 3.500 kg:

  • a.

   € 69,00 voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan;

  • b.

   € 18,50 voor elke volgende dag/dagdeel;

 • Voor voertuigen vanaf 3.500 kg:

  • a.

   € 94,00 voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan;

  • b.

   € 26,00 voor elke volgende dag/dagdeel.

 • 3. Wanneer het voertuig door eigenaar wordt opgehaald op het moment dat het voertuig nog niet is opgeladen zal een loze rit worden berekend:

  • a.

   € 85,00 voor voertuigen tot 3.500 kg;

  • b.

   € 114,00 voor voertuigen vanaf 3.500 kg.

 • 4 Wanneer het voertuig door eigenaar wordt opgehaald op het moment dat het voertuig is opgeladen, dient de eigenaar de volgende kosten te voldoen:

  • a.

   € 178,00 voor voertuigen tot 3.500 kg;

  • b.

   € 246,00 voor voertuigen vanaf 3.500 kg.

 • 5 De in de vorige leden gehanteerde kosten gelden ook voor het overbrengen en bewaren van motorrijtuigen, campers en reclamevoertuigen.

 • 6 Alle in dit artikel vermelde bedragen zijn inclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil van 2023.

Artikel 5. Kosten overbrengen en bewaren snorfietsen

 • 1. De kosten voor het overbrengen van snorfietsen naar de bewaarplaats zijn:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 85,00 per gebeurtenis;

  • b.

   € 110,00 per gebeurtenis als het overbrengen heeft plaatsgevonden.

 • 2. De kosten van het bewaren van een snorfiets bedragen:

  • a.

   € 7,50 voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan;

  • b.

   € 5,00 voor elke volgende dag/dagdeel.

 • 3. Wanneer de snorfiets door eigenaar wordt opgehaald op het moment dat de snorfiets nog niet is opgeladen zal een loze rit van € 85,00 worden berekend.

 • 4. Wanneer de snorfiets door eigenaar wordt opgehaald op het moment dat de snorfiets is opgeladen, dient de eigenaar € 110,00 te voldoen.

 • 5. Alle in dit artikel vermelde bedragen zijn inclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil van 2023.

Artikel 6. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Procedure uitvoering Wegsleepverordening

De procedure die wordt gevolgd bij het wegslepen van voertuigen op grond van onderhavige Wegsleepverordening is opgenomen in de “Uitvoeringsregels Wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Noordoostpolder 2023”.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2. De Wegsleepverordening Noordoostpolder 2002, vastgesteld op 24 oktober 2002, wordt op het moment van inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2023

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting behorende bij de Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023

De Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023 is conform de modelverordening van de VNG opgesteld.

Toelichting algemeen

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is geen bevoegdheid meer van de burgemeester maar van het college van burgemeester en wethouders. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang.

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn algemene regels opgesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. In de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) wordt een aantal bepalingen uit de Awb niet van toepassing verklaard. Tegen besluiten tot het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en daarna beroep open.

Uitgebreide werking

Op grond van de WVW 1994, dat wil zeggen: voor de herziene regeling, mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen.

Op grond van de herziene regeling in de WVW 1994 en het daarop gebaseerde Besluit wegslepen van voertuigen is het criterium “het wegslepen van voertuigen” uitgebreid. Zowel de VNG als een aantal grote(re) gemeenten hebben hier sterk op aangedrongen bij zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat als de Tweede Kamer. Er zijn immers meer locaties denkbaar waar fout parkeren als zeer hinderlijk wordt ervaren zonder dat de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer direct in het geding is. Direct optreden tegen dergelijk fout geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het onbevoegd parkeren op laad- en loshavens, taxistandplaatsen, marktterreinen, voetgangersgebieden en dergelijke.

In zowel de oude als de nieuwe verordening geldt dat een voertuig niet zonder meer kan worden weggesleept wanneer aan een van de genoemde criteria wordt voldaan. Degene die met de uitvoering van de Wegsleepverordening is belast, dient per geval na te gaan of in dat specifieke geval het wegslepen van het desbetreffende voertuig noodzakelijk is.

Het wegslepen van een voertuig dat om 04.00 uur 's nachts in strijd met een van de genoemde criteria is geparkeerd, zal doorgaans als niet of minder urgent moeten worden beschouwd. In zo’n geval kan met het opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar doorgaans worden volstaan.

Verhouding Wet Mulder en bestuursdwang

Wanneer een voertuig fout geparkeerd staat en wegsleepwaardig (onder kopje “wegsleepwaardige overtredingen” is uitgelegd wat hieronder wordt verstaan) is, zijn er in principe twee naast elkaar bestaande manieren om hiertegen op te treden. Allereerst kan worden opgetreden door politie en justitie op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) via het opmaken van een procesverbaal. Daarnaast kan worden opgetreden door het uitvoeren van bestuursdwang (lees: het laten wegslepen en bewaren van dat voertuig) door burgemeester en wethouders.

De voorheen bestaande koppeling tussen het opmaken van een procesverbaal en het wegslepen van een voertuig is nu losgelaten. Wel is het noodzakelijk om de geconstateerde parkeerovertreding zo goed mogelijk vast te leggen wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van de bestuursdwangbevoegdheid. Voor eventuele latere bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de Awb is het verstandig de geconstateerde parkeerovertreding zo goed mogelijk vast te leggen in een schriftelijk document en bij voorkeur vergezeld te laten gaan van een foto die de feitelijke situatie weergeeft.

Verordening

Burgemeester en wethouders kunnen alleen van de in de wet neergelegde bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen gebruik maken wanneer de gemeenteraad in een verordening regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid, WVW 1994 wordt voorgeschreven. In deze verordening moeten in ieder geval regels worden gesteld over:

de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

de eventuele aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c WVW 1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

Ten behoeve van de uitwerking en uitvoering van deze regels in de verordening kunnen burgemeester en wethouders beleidsregels vaststellen. Als voorbeeld kan in dit verband worden genoemd nader te maken afspraken en op te stellen instructies met de politie en het bergingsbedrijf Delta.

Wegsleepwaardige overtredingen

Zoals hiervoor reeds aangegeven mochten op grond van de bepalingen uit de oude WVW 1994 op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen. In vele oude bestaande wegsleepregelingen van de burgemeester, zoals ook in die van Noordoostpolder, is concreet aangegeven in welke gevallen er sprake kan zijn van een wegsleepwaardige overtreding. Zo’n aanpak kan uit praktisch oogpunt wellicht wenselijk zijn omdat degene die met de uitvoering van de wegsleepregeling is belast, direct uit de regeling kan afleiden of een voertuig mag worden weggesleept.

Toch zijn er doorslaggevende redenen om niet als gemeente zelf in de nieuwe wegsleepverordening weggedeelten en wegen aan te wijzen.

Ten eerste kan een gemeente zichzelf nodeloos beperkingen opleggen wanneer in de verordening zelf concreet wordt aangegeven welke wegsleepwaardige overtredingen worden onderscheiden. Op grond van het nieuwe artikel 170, eerste lid WVW 1994 kunnen immers voertuigen waarmee én een verkeersregel wordt overtreden én waarvan de verwijdering noodzakelijk is in verband met het belang van:

 • a.

  de veiligheid op de weg of

 • b.

  de vrijheid van het verkeer of

 • c.

  het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen zonder meer worden weggesleept.

Ten tweede bestaat het gevaar dat de delictsomschrijvingen uit de Wegenverkeerswetgeving en de door de gemeente in de wegsleepverordening aangewezen wegsleepwaardige overtredingen niet naadloos op elkaar aansluiten. Wanneer dit het geval is, bestaat de kans dat de gemeente in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures om formele redenen in het ongelijk wordt gesteld. Ten derde moeten zaken niet dubbel worden geregeld. Bovendien zou bij elke wijziging in de desbetreffende onderdelen van de Wegenverkeerswetgeving ook de wegsleepverordening moeten worden aangepast.

Om die redenen is ervoor gekozen om de delictsomschrijvingen niet in de verordening op te nemen maar te volstaan met een wegsleepverordening waarin alleen zaken zijn geregeld die de gemeente aanvullend moet regelen.

Tot slot wijzen wij nog op het bepaalde in artikel 170, zesde lid WVW 1994. Hierin wordt bepaald dat een voertuig niet kan worden weggesleept indien de rechthebbende het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging wordt begonnen. In de wet wordt niet expliciet aangegeven wanneer met de overbrenging wordt begonnen. In de dagelijkse praktijk wordt ervan uitgegaan dat pas met de overbrenging wordt begonnen wanneer het voertuig zich in de takels van het wegsleepvoertuig bevindt. Indien de rechthebbende zich eerder bij zijn voertuig meldt, mag het voertuig niet meer worden weggesleept. Wel zal de rechthebbende alle aan de voorbereiding van de overbrenging verbonden kosten dienen te vergoeden, waarbij met name kan worden gedacht aan de voorrijkosten van het sleepvoertuig en administratieve kosten.