Legesverordening provincie Groningen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening provincie Groningen 2024

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten op 8 november 2023, nr.4.b ,voordracht 2023-098508, afdeling Financieel advies, dossiernummer K5904, hebben besloten tot vaststelling van de Legesverordening provincie Groningen 2024. Het besluit luidt als volgt:

PROVINCIALE STATEN van Groningen:

Gelezen het statenvoorstel van Gedeputeerde Staten van 10 oktober 2023, doc.nr 2023-098508, team Milieu en team Financieel advies.

Gelet op

 • -

  artikel 220 van de Provinciewet

Overwegende dat Provinciale Staten op grond van artikel 223 van de Provinciewet rechten kunnen heffen ter zake van het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten;

Overwegende dat Provinciale Staten daartoe op 30 september 1992 de Legesverordening provincie Groningen 1993 hebben vastgesteld, laatstelijk gewijzigd op 9 november 2022;

Overwegende dat Provinciale Staten die verordening wensen te wijzigen, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

Overwegende dat Provinciale Staten vanwege het grote aantal wijzigingen een geheel nieuwe verordening wensen vast te stellen;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder leges: rechten als bedoeld in artikel 223, eerste lid, onder b van de Provinciewet.

Artikel 1a

Onverminderd het overigens in de Provinciewet of in deze verordening bepaalde geschiedt de heffing en invordering met toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Artikel 2 Belastingplichtig

Leges worden geheven van degene:

 • a.

  op wiens aanvraag een in de tarieventabel, opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening, omschreven dienst wordt verricht;

 • b.

  ten behoeve van wie een in de tarieventabel, bedoeld onder a, omschreven dienst wordt verricht.

Artikel 3 Voorwerp van belasting

Leges worden geheven ter zake van de categorieën, opgenomen in de tarieventabel, bedoeld in artikel 2, onder a.

Artikel 4 Belastbaar feit

Leges zijn verschuldigd voor het aanvragen van een dienst als bedoeld in artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet.

Artikel 5 Heffingsmaatstaf en tarieven

 • 1. Leges worden geheven naar de heffingsmaatstaven en de tarieven, opgenomen in de tarieventabel, bedoeld in artikel 2, onder a.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Tijdstip ingang heffing

Leges zijn verschuldigd vanaf het moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 Heffingswijze

Leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Wijze van bekendmaking heffing

Kennisgeving van het gevorderde legesbedrag vindt plaats door middel van toezending dan wel uitreiking van de kennisgeving, bedoeld in artikel 7, aan de belastingplichtige.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8:

  • a.

   wordt uitgereikt: op het moment van uitreiking van de kennisgeving;

  • b.

   wordt toegezonden: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

 • 1. De belastingplichtige kan een aanvraag tot vermindering of teruggaaf van leges doen, indien de aanvraag om een vergunning, ontheffing, toestemming, vrijstelling of andere beschikking waarvoor leges worden geheven op grond van hoofdstukken 2 en 3 van de bijlage 1 genoemd in artikel 2 onder a;

  • a.

   door de belastingplichtige ingetrokken wordt voordat op de aanvraag is beschikt;

  • b.

   buiten behandeling wordt gesteld;

  • c.

   wordt afgewezen of geweigerd.

  • d.

   op verzoek van Gedeputeerde staten schriftelijk wordt ingetrokken

 • 2. De hoogte van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder b en onder c bedraagt 75% van de geheven leges.

 • 3. De hoogte van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, onder d bedraagt 100% van de geheven leges.

 • 4. Indien van een verleende vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in hoofdstukken 2 en 3 van de bijlage 1 genoemd in artikel 2 onder a geen gebruik wordt gemaakt kan, onder de voorwaarde dat de verleende vergunning op verzoek van de belastingplichtige wordt ingetrokken, restitutie van de geheven leges worden verleend tot een maximum van 75% mits de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen een jaar na de dagtekening van de verleende vergunning, ontheffing enz.

Artikel 10a Teruggaaf retributie verzoeken faunaschade

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de retributie als bedoeld in artikel 3.8.3. van de bijlage 1 genoemd in artikel 2 onder a, wordt gerestitueerd.

 • 2. In afwijking van artikel 10 lid 1, vindt geen restitutie plaatst als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 15.53 Omgevingswet wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden.

 • 3. De retributie als bedoeld in artikel 3.8.3. van de bijlage 1 genoemd in artikel 2 onder a, wordt gerestitueerd:

  • a.

   als de schade meer dan € 250,00 bedraagt, of

  • b.

   als het gaat om schade die is aangericht in een ganzenrustgebied of ganzenfourageergebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood, of

  • c.

   als het gaat om schade die is aangericht door de das, bever of de wolf.

Artikel 11 Kwijtschelding

Kwijtschelding kan slechts worden verleend op aanvraag van de belastingplichtige.

Artikel 12 Intrekking

De legesverordening provincie Groningen 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsrecht

Voor aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening blijft de legesverordening provincie Groningen 1993 zijn werking behouden.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening provincie Groningen 2024.

Ondertekening

Groningen, 8 november 2023

Provinciale Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter

H. Engels-van Nijen, griffier

Bijlage 1. Tarieventabel als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Legesverordening provincie Groningen 2024

HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer

 
 

 

1.1

Verkeer en vervoer

 
 
 
 
 
 

1.1.1

Wegenverkeerswet 1994

 
 
 
 
 
 

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 (wegwedstrijden)

 

€ 111,00

 
 
 
 

1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing bedoeld onder 1.1.1.1

 

€ 27,00

 
 
 
 

1.1.1.3

de onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd. De aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan. Indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 
 
 
 
 
 

1.1.2

Regeling voertuigen

 
 
 
 
 
 

1.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing ingevolge de Regeling voertuigen, geldig voor een periode van maximaal 36 maanden

 

€ 111,00

 
 
 
 

1.1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing ingevolge de Regeling voertuigen

 

€ 27,00

 
 
 
 

1.1.3

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 
 
 
 
 
 

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing ingevolge het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

€ 60,00

 
 
 
 

1.2

Wegen

 
 
 
 
 
 

1.2.1.

Beperkingengebiedactiviteiten op provinciale wegen

 
 
 
 
 
 

1.2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.68 van de Omgevingsverordening provincie Groningen voor de beperkingengebiedactiviteit zoals genoemd in artikel 4.67 lid 1 onder a en onder b van de Omgevingsverordening provincie Groningen bedraagt

 

€ 480,00

1.2.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.68 van de Omgevingsverordening provincie Groningen voor de beperkingengebiedactiviteit zoals genoemd in artikel 4.67 lid 1 onder c,d,e,f,g,h,i,j,k,l van de Omgevingsverordening provincie Groningen bedraagt voor werken tot € 5.000

 

€ 193,00

1.2.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.68 van de Omgevingsverordening provincie Groningen voor de beperkingengebiedactiviteit zoals genoemd in artikel 4.67 lid 1 onder c,d,e,f,g,h,i,j,k,l van de Omgevingsverordening provincie Groningen bedraagt voor werken van € 5.000 en meer

 

€ 480,00

1.2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een besluit als bedoeld onder 1.2.1.1 of 1.2.1.3

 

€ 123,00

1.2.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een besluit als bedoeld onder 1.2.1.2

 

€ 50,00

 
 
 
 

1.3

Waterwegen

 
 
 
 
 
 

1.3.1

Beperkingengebiedactiviteiten op provinciale vaarwegen

 
 
 
 
 
 

1.3.1.1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.62 lid 1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen voor de beperkingengebiedactiviteiten zoals genoemd in artikel 4.61 van de Omgevingsverordening provincie Groningen, indien artikel 4.61 lid 2 de Omgevingsverordening provincie Groningen van toepassing is, bedraagt

 

€ 972,00

1.3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.62 lid 1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen voor de beperkingengebiedactiviteiten zoals genoemd in artikel 4.61 van de Omgevingsverordening provincie Groningen, indien artikel 4.61 lid 2 de Omgevingsverordening provincie Groningen niet van toepassing is, bedraagt

 

€ 96,00

1.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van besluiten als bedoeld onder 1.3.1.1

 

€ 241,00

 
 
 
 

1.3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van besluiten als bedoeld onder 1.3.1.2

 

€ 24,00

 
 
 
 

1.3.1.5

De hierboven berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd. De aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan. Indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 
 
 
 
 
 

1.3.2

Binnenvaartpolitiereglement/Scheepvaartverkeerswet

 
 
 
 
 
 

1.3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning/toestemming voor bijzondere transporten algemeen

 

€ 54,00

 
 
 
 

1.3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning/toestemming voor grote nieuwbouwschepen/secties e.d

 

€ 87,00

 
 
 
 

1.3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning/ toestemming roeiwedstrijden, evenementen enz

 

€ 53,00

 
 
 
 

1.3.2.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van verboden op grond van de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement

 

€ 96,00

 
 
 
 

1.3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van besluiten als bedoeld onder 1.3.2.1 t/m 1.3.2.4

 

€ 22,00

 
 
 
 

1.3.2.6

De hierboven berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd. De aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan. Indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 - Wadlopen

 
 
 
 

2.

Wadloopverordening 2023

 
 
 
 
 
 

2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een rechtspersoon voor een vergunning als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Wadloopverordening 2023 bedraagt:

 
 

2.1.1

voor rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden

 

€ 787,00

2.1.2

voor rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden

 

€ 2.486,00

2.1.3

voor rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden

 

€ 4.144,00

2.1.4

voor rechtspersonen die natuur educatieve tochten organiseren

 

€ 275,00

2.1.5

voor het organiseren van tochten voor droogvallende platen voor groepen van 50 of meer personen

 

€ 218,00

 
 
 
 

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een natuurlijk persoon voor een vergunning als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Wadloopverordening 2023 bedraagt:

 
 

2.2.1

voor natuurlijke personen die fungeren als wadloopgids bij wadlooptochten met maximaal 12 deelnemers

 

€ 140,00

2.2.2

voor natuurlijke personen die solo lopen

 

€ 140,00

2.2.3

voor een aanvraag tot erkenning tot wadloopgids bij wadlooptochten voor een rechtspersoon

 

€ 41,00

2.2.4

voor een aanvraag voor een begeleiderspas of begeleidersvergunning voor het begeleiden van wadlooptochten met deelnemers

 

€ 41,00

 
 
 
 

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een natuurlijk persoon voor het organiseren van natuur educatieve tochten als bedoeld in artikel 4 lid 2, sub c van de Wadloopverordening 2023 bedraagt

 

€ 83,00

 
 
 
 

2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor meerdere erkenningen, passen, begeleidersvergunningen door een natuurlijk persoon bedraagt

 

€ 41,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 - Omgevingsrecht

 
 
 
 

3.1

Begripsbepalingen

 
 
 
 
 
 

3.1.1

Tenzij in deze verordening of deze tarieventabel anders is bepaald, zijn op dit hoofdstuk de begripsbepalingen van toepassing die zijn opgenomen in:

 
 
 
 • a.

  de bijlage, bedoeld in artikel 1.1 van de Omgevingswet;

 
 
 
 • b.

  bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;

 
 
 
 • c.

  bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 
 • d.

  bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;

 
 
 
 • e.

  bijlage I bij het Omgevingsbesluit;

 
 
 
 • f.

  artikel 1.1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen

 
 
 
 • g.

  de bijlage bij het omgevingsplan;

 
 
 
 • h.

  bijlage I bij de Omgevingsregeling.

 
 
 
 
 
 

3.1.2

Tenzij in deze verordening of deze tarieventabel anders is bepaald, hebben de in dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste onderdeel bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

3.1.3

Onder bouwkosten worden verstaan de bouwkosten als gedefinieerd in bijlage I bij de Omgevingsregeling.

 
 
 
 
 
 

3.2

Schetsplan

 
 
 
 
 
 

3.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan bedraagt 25 % van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3.3.2.1 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 5.1 van de Ow.

 
 
 
 
 
 

3.3

Omgevingsplanactiviteiten, bouwactiviteiten en monumentenactiviteiten

 
 
 
 
 
 

3.3.1

Omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk (ruimtelijk deel)

 
 
 
 
 
 

3.3.1.1

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor een omgevingsplanactiviteit die alleen betrekking heeft op een bouwwerk

 

€ 400

 
 
 
 

3.3.2.

Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

 
 
 
 
 
 

3.3.2.1

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor een bouwactiviteit of een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk gecombineerd met een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet voor een bouwactiviteit. Het tarief (inclusief publicatiekosten) bedraagt:

 
 
 
 • a.

  Indien de bouwkosten niet meer dan € 7.500 bedragen: € 533,00;

 • b.

  € 533,00 vermeerderd met 4,5% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 7.500, doch niet meer dan € 25.000;

 • c.

  € 1.320,50 vermeerderd met 3,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000, doch niet meer dan € 60.000;

 • d.

  € 2.633,00 vermeerderd met 3,0% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 60.000, doch niet meer dan € 100.000;

 • e.

  € 3.833,00 vermeerderd met 2,5% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000, doch niet meer dan € 250.000;

 • f.

  € 7.583,00 vermeerderd met 2,0% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 250.000, doch niet meer dan € 400.000;

 • g.

  € 10.583,00 vermeerderd met 1,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000, doch niet meer dan € 1.000.000;

 • h.

  € 21.083,00 vermeerderd met 0.75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000;

 • i.

  € 51.083,00 vermeerderd met 0,65% van de bouwkosten tot een maximum van € 320.000 voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000

 
 
 
 
 
 

3.3.2.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in onderdeel 3.3.2.1 op basis van, een schetsplan uitgewerkt bouwplan, in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 3.2.1. verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld onder 3.3.2.1.

 
 
 
 
 
 

3.3.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder a, Omgevingswet wordt verhoogd indien een welstandstoets noodzakelijk is, met de kosten van de welstandcommissie.

 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling Bodemrapport

 
 
 
 
 
 

3.3.2.4

Het tarief in onderdeel 3.3.2.1, wordt, indien de aanvraag krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld indien een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met:

 

€ 172,00

 
 
 
 

3.3.2.5

Het tarief in onderdeel 3.3.2.1, wordt, indien de aanvraag krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld indien een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met:

 

€ 172,00

 
 
 
 
 

Beoordeling advies agrarische adviescommissie

 
 
 
 
 
 

3.3.2.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet wordt verhoogd indien de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld indien een advies van de agrarische adviescommissie wordt beoordeeld, met

 

€ 460,00

 
 
 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 
 
 
 

3.3.2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet al in behandeling is bedraagt:

 

€ 175,00

 
 
 
 

3.3.3

Gebruik van gronden en bouwwerken

 
 
 
 
 
 

3.3.3.1

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, tot het gebruiken van gronden en/ of bouwwerken in strijd met een omgevingsplan als bedoeld in artikel 5.21, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.0a, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.3.3.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, tot het gebruiken van gronden en/ of bouwwerken in strijd met een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.14 van de Omgevingswet

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.3.3.3

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, tot het gebruiken van gronden en/ of bouwwerken in strijd met een omgevingsplan indien de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn als bedoeld in de artikelen 5.36 en 5.36a van de Omgevingswet

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.3.3.4

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, tot het gebruiken van gronden en/ of bouwwerken in strijd met de regels, bedoeld in artikel 4.15, tweede lid, van de Omgevingswet, gesteld bij de Omgevingsverordening provincie Groningen.

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.3.4

Aanlegactiviteiten

 
 
 
 
 
 

3.3.4.1

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, met uitzondering van werkzaamheden voor kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.3.4.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan of in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde als bedoeld het omgevingsplan

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.3.4.3

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor werkzaamheden, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 • a.

  aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 • b.

  indrijven van voorwerpen,

 • c.

  ophogen van de grond, of

 • d.

  verharden van de grond

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.3.5

Monumenten/beschermd stads-/dorpsgezicht

 
 
 
 
 
 

3.3.5.1

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet voor een rijksmonumentenactiviteit

 

€ 1.740,00

 
 
 
 

3.3.5.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken daarvan op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht

 

€ 1.740,00

 
 
 
 

3.3.5.3

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het slopen van een bouwwerk dat krachtens provinciale of gemeentelijke verordening is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht

 

€ 1.740,00

 
 
 
 

3.3.6

Slopen

 
 
 
 
 
 
 

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een omgevingsplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens de Omgevingsverordening provincie Groningen een omgevingsvergunning is vereist

 

€ 1.1740,00

 
 
 
 

3.3.7

Uitweg/Inrit

 
 
 
 
 
 
 

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg of het veranderen van een bestaande uitrit

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.3.8.

Kappen

 
 
 
 
 
 
 

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het vellen of doen vellen van een houtopstand:

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.3.9

Handelsreclame

 
 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 
 
 
 
 
 

3.3.9.1

Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.3.9.2

Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

 

€ 437,00

 
 
 
 

3.4

Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.4.1

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 3.2, met uitzondering van paragraaf 3.2.6, van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.1.1

Voor één milieubelastende activiteit:

 

€ 3.300,00

3.4.1.2

Voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.600,00

3.4.1.3

Voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.2

Seveso-inrichting (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 

3.4.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het basistarief, voor het exploiteren van een Seveso-inrichting:

 

€ 22.000,00

 
 
 
 

3.4.2.2

Vermeerderd met een toeslag voor een hoge drempelinrichting, als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving van:

 

€ 5.500,00

 
 
 
 

3.4.2.3

Vermeerderd met een toeslag voor een combinatie van een activiteit vallend onder 3.4.2.1 of onderdeel 3.4.2.2 met een ippc-installatie die niet in afdeling 3.3 Bal is genoemd van:

 

€ 5.500,00

 
 
 
 

3.4.3

Grootschalige energieopwekking (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies:

 
 

3.4.3.1

bij een nominaal thermisch vermogen van minder dan 300MW:

 

€ 16.500,00

3.4.3.2

bij een nominaal thermisch vermogen van 300MW of meer:

 

€ 38.500,00

 
 
 
 

3.4.4

Raffinaderij (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.3 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie en gas, bedoeld in categorie 1.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies:

 
 

3.4.4.1

bij een verwerkingscapaciteit van minder dan 2 miljoen ton per jaar:

 

€ 27.500,00

3.4.4.2

bij een verwerkingscapaciteit van 2 miljoen of meer ton per jaar of meer:

 

€ 33.000,00

 
 
 
 

3.4.5

Maken van cokes (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 

3.4.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, bedoeld in categorie 1.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies:

 

€ 27.500,00

 
 
 
 

3.4.6

Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.6.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.6.2

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

 

€ 27.500,00

3.4.6.3

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het briketteren of walsen van steenkool of bruinkool

 

€ 22.000,00

3.4.6.4

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van steenkoolproducten of vaste rookvrije brandstof

 

€ 22.000,00

 
 
 
 

3.4.7

Basismetaal (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.7.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het roosten of sinteren van ertsen, bedoeld in categorie 2.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 38.500,00

3.4.7.2

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van ijzer of staal, bedoeld in categorie 2.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 38.500,00

3.4.7.3

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van ijzer of staal

 

€ 27.500,00

3.4.7.4.

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, bedoeld in categorie 2.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

3.4.7.5

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen, bedoeld in categorie 2.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

3.4.7.6

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen

 

€ 22.000,00

3.4.7.7

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van nonferrometalen, bedoeld in categorie 2.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

 
 
 
 

3.4.8

Complexe minerale industrie (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.8.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide, bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.8.2

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide

 

€ 27.500,00

3.4.8.3

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van asbest of het maken van asbestproducten, bedoeld in categorie 3.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.8.4

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels, bedoeld in categorie 3.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.8.5

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels

 

€ 27.500,00

3.4.8.6

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles, bedoeld in categorie 3.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.8.7

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles

 

€ 27.500,00

3.4.8.8

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering, bedoeld in categorie 6.8 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

 
 
 
 

3.4.9

Basischemie (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.9.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van organisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.9.2

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van anorganisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.9.3

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, bedoeld in categorie 4.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.9.4

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van producten voor gewasbescherming of van biociden, bedoeld in categorie 4.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.9.5

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van farmaceutische producten, bedoeld in categorie 4.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.9.6

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van explosieven, bedoeld in categorie 4.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

 
 
 
 

3.4.10

Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.10.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van papierpulp, papier, karton, of oriented strand board, spaanplaat of vezelplaat van hout, bedoeld in categorie 6.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

3.4.10.2

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het voorbehandelen of het verven van textielvezels of textiel, bedoeld in categorie 6.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 38.500,00

 
 
 
 

3.4.11

Afvalbeheer ippc-installaties (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.10 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.11.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 33.000,00

3.4.11.2

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen en/of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

3.4.11.3

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

3.4.11.4

indien de in dit artikel bedoelde activiteit onder 1.3.11.3. is gecombineerd met de milieubelastende activiteit milieustraat, bedoeld in paragraaf 3.5.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving

 

€ 16.500,00

3.4.11.5

het exploiteren van een ippc-installatie voor het ondergronds opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

 
 
 
 

3.4.12

Kadavers of dierlijk afval (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 

3.4.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.11 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor de destructie of het verwerken van kadavers of dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 27.500,00

 
 
 
 

3.4.13

Stortplaats of winningsafvalvoorziening (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.12 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.13.1

voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het storten van afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 22.000,00

3.4.13.2

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats

 

€ 16.500,00

3.4.13.3

voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen in een winningsafvalvoorziening

 

€ 16.500,00

 
 
 
 

3.4.14

Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie (afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 

3.4.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in de paragraaf 3.3.13 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of het nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in categorie 5.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

 

€ 38.500,00

 
 
 
 

3.4.15

Grootschalige mestverwerking (afdeling 3.3. Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 

3.4.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.14 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan de locatie van productie

 

€ 22.000,00

 
 
 
 

3.4.16

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

 
 

3.4.16.1

voor één milieubelastende activiteit:

 

€ 3.300,00

3.4.16.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.600,00

3.4.16.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.17

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

 
 

3.4.17.1

voor één milieubelastende activiteit:

 

€ 3.300,00

3.4.17.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.600,00

3.4.17.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.18.

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

 
 

3.4.18.1

voor één milieubelastende activiteit

 

€ 3.300,00

3.4.18.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

 

€ 2.600,00

3.4.18.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.19

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 

3.4.19.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit:

 

€ 3.300,00

 
 
 
 

3.4.20

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

 
 

3.4.20.1

voor één milieubelastende activiteit:

 

€ 3.300,00

3.4.20.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.600,00

3.4.20.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.21

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.4.21.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.22

Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.4.22.1

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet bedraagt het tarief bij:

 
 
 
 • a.

  één maatwerkvoorschrift of één vergunningvoorschrift

 

€ 2.200,00

 
 • b.

  twee of meer maatwerkvoorschriften of twee of meer vergunningvoorschriften, de som van het tarief onder a en per extra maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift

 

€ 1.100,00

 
 
 
 

3.4.22.2

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om een vergunningvoorschrift is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift of het vergunningvoorschrift betrekking heeft onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 
 
 
 
 

3.4.22.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.23

Gelijkwaardige maatregel bij milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.4.23.1

Een aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet indien deze betrekking heeft op een milieubelastende activiteit

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.23.2

Het tarief behorend bij een aanvraag om een toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop de gelijkwaardige maatregel betrekking heeft onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 
 
 
 
 

3.4.24

Omgevingsvergunning die betrekking heeft op meerdere complexe milieubelastende activiteiten uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving

 
 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meerdere complexe milieubelastende activiteiten uit de afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt het tarief opgebouwd uit de complexe milieubelastende activiteit met het hoogste tarief, vermeerderd met 15% van het tarief dat verschuldigd is op grond van de andere complexe milieubelastende activiteiten uit de paragrafen 3.4.2 tot en met 3.4.15 van deze legestabel. Gelijktijdig aangevraagde milieubelastende activiteiten uit de paragrafen 3.4.1 en 3.4.16 tot en met 3.4.21 uit deze tarieventabel worden uitgezonderd van de tariefopbouw in dit artikel tenzij in deze verordening anders is vermeld.

 
 
 
 
 
 

3.4.25

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 
 
 
 

3.4.25.1

Bij een aanvraag waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van het besluit van toepassing is wordt het tarief van een milieubelastende activiteit als bedoeld in de paragrafen 3.4.1, 3.4.16 tot en met 3.4.21 van deze verordening vermeerderd met een toeslag van:

 

€ 2.750,00

 
 
 
 

3.4.26

Wijzigen omgevingsvergunning met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bij complexe milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 
 

Bij een aanvraag om wijziging van een vergunde complexe milieubelastende activiteit, uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is 60% van het tarief verschuldigd, voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten, waarop de wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

3.4.27

Wijzigen omgevingsvergunning met de reguliere voorbereidingsprocedure bij complexe milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.4.27.1

Bij een aanvraag om wijziging van een vergunde complexe milieubelastende activiteit, uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, is 30% van het tarief verschuldigd, voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten, waarop de wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

3.4.28

Wijzigen omgevingsvergunning bij niet complexe milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.4.28.1

Bij een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning van een niet complexe milieubelastende activiteit gelden de tarieven, genoemd in paragraaf 3.4 voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

3.4.29

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 

3.4.29.1

Een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, niet zijnde een vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet:

 

€ 2.200,00

 
 
 
 

3.4.30

Milieueffectrapportage

 
 
 
 
 
 

3.4.30.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld, voor de beoordeling van een milieueffectrapport (MER):

 

€ 8.800,00

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5

Water

 
 
 
 
 
 

3.5.1

Wateronttrekking

 
 
 
 
 
 

3.5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet in samenhang met de artikelen 16.4 en 16.3, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van industriële toepassingen en de openbare drinkwatervoorziening:

 
 
 
 
 
 

3.5.1.2

voor permanente onttrekkingen bij een maximale hoeveelheid per jaar van:

 

150.001 tot en met 200.000 m³

€ 12.289,00

200.001 tot en met 300.000 m³

€ 14.281,00

300.001 tot en met 500.000 m³

€ 17.087,00

500.001 tot en met 700.000 m³

€ 18.395,00

700.001 tot en met 1.000.000 m³

€ 20.486,00

1.000.001 tot en met 1.500.000 m³

€ 22.488,00

1.500.001 tot en met 2.000.000 m³

€ 24.590,00

2.000.001 en meer

€ 24.590,00

Vermeerderd met € 2.047,00 per 1.000.000 m³ of gedeelte daarvan boven 2.000.000 m³:

 
 
 
 

3.5.1.3

voor tijdelijke onttrekkingen voor een periode van maximaal 60 maanden, bij een maximale hoeveelheid per jaar van:

 

150.001 tot en met 200.000 m³

€ 8.197,00

200.001 tot en met 300.000 m³

€ 9.605,00

300.001 tot en met 500.000 m³

€ 10.892,00

500.001 tot en met 700.000 m³

€ 12.289,00

700.001 tot en met 1.000.000 m³

€ 13.709,00

1.000.001 tot en met 1.500.000 m³

€ 14.985,00

1.500.001 tot en met 2.000.000 m³

€ 16.393,00

2.000.001 en meer

€ 16.393,00

Vermeerderd met € 1.376,00 per 1.000.000 m³ of gedeelte daarvan boven 2.000.000 m³

 
 
 
 

3.5.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet in samenhang met de artikelen 16.4 en 16.3, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van industriële toepassingen en de openbare drinkwatervoorziening, waarbij de maximaal te onttrekken of de te infiltreren hoeveelheid niet wordt vergroot:

 

150.001 tot en met 200.000 m³

€ 4.093,00

200.001 tot en met 300.000 m³

€ 4.797,00

300.001 tot en met 500.000 m³

€ 5.556,00

500.001 tot en met 700.000 m³

€ 6.085,00

700.001 tot en met 1.000.000 m³

€ 6.788,00

1.000.001 tot en met 1.500.000 m³

€ 7.503,00

1.500.001 tot en met 2.000.000 m³

€ 8.197,00

2.000.001 en meer

€ 8.197,00

Vermeerderd met € 682,00 per 1.000.000 m³ of gedeelte daarvan boven 2.000.000 m³

 
 
 
 

3.5.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet in samenhang met de artikelen 16.4 en 16.3, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van industriële toepassingen en de openbare drinkwatervoorziening, waarbij de maximaal te onttrekken of de te infiltreren hoeveelheid wordt vergroot: het tarief onder 3.5.1.2 en 3.5.1.3. berekend over de extra te onttrekken hoeveelheid grondwater onderscheidenlijk te infiltreren grondwater;

 
 
 
 
 
 

3.5.1.6

De onder 3.5.1.2, 3.5.1.3, 3.5.1.4 en 3.5.1.5. berekende tarieven worden, ingeval van publicatie verhoogd met de kosten van publicatie inclusief btw. Aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan.

 
 
 
 
 
 

3.5.2

Toeslagen

 
 
 
 
 
 

3.5.2.1

In geval van een mer-beoordelingsplicht op grond

van artikel 16.43 onder b. van de Omgevingswet geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag bedoeld onder 3.5.1 van deze tarieventabel, met een maximum van € 8.800,00 

 
 
 
 
 
 

3.5.2.2

In geval van mer-plicht op grond van artikel 16.43 onder a. van de Omgevingswet geldt een toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag bedoeld onder 3.5.1 van deze tarieventabel, met een maximum van € 8.800,00.

 
 
 
 
 
 

3.6

Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

 
 
 
 
 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 15.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving

 

€ 526,00

 
 
 
 

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 15.3, onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving

 

€ 526,00

 
 
 
 

3.7

Ontgrondingen

 
 
 
 
 
 

3.7.1

Behandelen aanvragen ontgrondingsactiviteit

 
 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Omgevingswet:

 
 
 
 
 
 

3.7.1.1

ontgrondingen tot en met 5.000 m3 berekende

winbare hoeveelheid bodemspecie

 

€ 810,00

 
 
 
 

3.7.1.2

ontgrondingen met 5.001 m3 tot en met 10.000 m3

berekende winbare hoeveelheid bodemspecie

 

€ 1.216,00

 
 
 
 

3.7.1.3

ontgrondingen met 10.001 m3 tot en met 25.000 m3

berekende winbare hoeveelheid bodemspecie

 

€ 2.057,00

 
 
 
 

3.7.1.4

ontgrondingen met 25.001 m3 tot en met 50.000 m3

berekende winbare hoeveelheid bodemspecie

 

€ 3.666,00

 
 
 
 

3.7.1.5

ontgrondingen met 50.001 m3 tot en met 100.000 m3

berekende winbare hoeveelheid bodemspecie

 

€ 6.829,00

 
 
 
 

3.7.1.6

ontgrondingen met 100.001 m3 tot en met 500.000 m3

berekende winbare hoeveelheid bodemspecie vermeerderd met € 835,00 per 20.000 m3 of gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 100.000 m3

 

€ 6.829,00

 
 
 
 

3.7.1.7

ontgrondingen met 500.001 m3 tot en met 1.000.000 m3

berekende winbare hoeveelheid bodemspecie vermeerderd met € 810,00 per 20.000 m3 of gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 500.000 m3

 

€ 25.536,00

 
 
 
 

3.7.1.8

ontgrondingen met 1.000.001 m3 tot en meer berekende winbare hoeveelheid bodemspecie vermeerderd met € 5.161,00 per 200.000 m3 of gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 1.000.000 m3

 

€ 45.125,00

 
 
 
 

3.7.2

Toeslagen

 
 
 
 
 
 

3.7.2.1

In geval van een mer-beoordelingsplicht op grond

van artikel 16.43 onder b. van de Omgevingswet geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag bedoeld onder paragraaf 3.7.1 van deze tarieventabel, met een maximum van € 8.800,00.

 
 
 
 
 
 

3.7.2.2

in geval van een mer-beoordelingsplicht op grond

van 16.43 onder b. van de Omgevingswet , maar er sprake is van een vrijstelling voor de betreffende activiteit, bedragen de leges voor het m.e.r.-beoordelingsbesluit 25% van de verschuldigde leges op basis van de berekende tarieven in artikel 3.7.1 voor de te behandelen aanvraag bedoeld onder paragraaf 3.7 van deze tarieventabel, met een maximum van € 8.800,00.

 
 
 
 
 
 

3.7.2.3

In geval van mer-plicht op grond van 16.43 onder a. van de Omgevingswet geldt een toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag, met een maximum van € 8.800,00

 
 
 
 
 
 

3.7.3

Wijziging vergunning

 
 
 
 
 
 

3.7.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning indien de wijziging betrekking heeft op een grotere hoeveelheid te ontgronden bodemmateriaal, wordt het tarief onder 3.7.1 vermeld in rekening gebracht over de extra hoeveelheid bodemmateriaal;

 
 
 
 
 
 

3.7.3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning betreffende de tenaamstelling

 

€ 135,00

 
 
 
 

3.7.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning betreffende de werkingsduur van de vergunning:

 

€ 810,00

 
 
 
 

3.7.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning in alle andere gevallen:

 

€205,00

 
 
 
 

3.8.

Natuur

 
 
 
 
 
 

3.8.1

Natura 2000-activiteiten

 
 
 
 
 
 

3.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen, die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura-2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen:

 

€ 2.144,00

 
 
 
 

3.8.1.2

Een vergunning als bedoeld onder 3.8.1.1. voor zover deze een legalisering betreft van een melding op grond van het voormalig artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming (PAS melding)

 

€ 1.600,00

 
 
 
 

3.8.1.3

In afwijking van 3.8.1.1, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet, die aan de hand van een passende beoordeling dient te worden beoordeeld en die tevens complex van aard is omdat het realiseren van een project waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura-2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen, anders dan door enkel de depositie van stikstof

 

€ 16.080,00

 
 
 
 

3.8.1.4

In afwijking van 3.8.1.1. en 3.8.1.3, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in die leden voor projecten of handelingen:

 

 • a.

  van recreatieve aard

€ 322,00

 • b.

  in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf;

€ 322,00

 • c.

  ter voorkoming of bestrijding van schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

€ 322,00

 • d.

  ter voorkoming van schade en overlast door al dan niet beschermde diersoorten;

€ 322,00

 • e.

  in het belang van de openbare veiligheid of volksgezondheid

€ 322,00

 • f.

  ten behoeve van onderzoek, onderwijs, re-populatie of herintroductie

€ 322,00

 • g.

  ten behoeve van natuurbeheer

€ 322,00

 
 
 
 

3.8.2

Flora- en Fauna-activiteit

 
 
 
 
 
 

3.8.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet

 

€ 2.144,00

 
 
 
 

3.8.2.2

In afwijking van artikel 3.8.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet, die complex van aard is omdat het realiseren van de activiteit waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd, gelet op de instandhouding van beschermde soorten, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van deze soorten in dat gebied kan verslechteren of een negatief effect kan hebben op individuen of essentiële functies zoals bijvoorbeeld rust- en verblijfplaatsen van deze soorten.

 

€ 16.080,00

 
 
 
 

3.8.2.2.

In afwijking van 3.8.2.1. en 3.8.2.2, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in die leden voor projecten of handelingen:

 

 • a.

  Ten behoeve van schadebestrijding, overlastbestrijding en populatiebeheer, al dan niet door beschermde soorten;

€ 322,00

 • b.

  Die uitsluitend ziet op het belang van een particuliere aanvrager en ziet op het realiseren van een ruimtelijke inrichting voor niet commerciële doeleinden;

€ 322,00

 • c.

  In verband met handelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en re-populatie

€ 322,00

 • d.

  Voor projecten of handelingen van recreatieve aard;

€ 322,00

 • e.

  Voor projecten of handelingen ten behoeve van natuurbeheer.

€ 322,00

 
 
 
 

3.8.2.3.

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de vergunning;

 

 • a.

  Betreffende de tenaamstelling;

€ 322,00

 • b.

  Betreffende de werkingsduur;

€ 322,00

 • c.

  In overige gevallen;

€ 322,00

 
 
 
 

3.8.3

Tegemoetkoming in schade aangericht door in het wild levende beschermde dieren

 
 
 
 
 
 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 15.53 van de Omgevingswet, bedraagt

 

€ 300,00

 
 
 
 

3.8.4

Herplantplicht

 
 
 
 
 
 

3.8.4.1

Een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.28, van de Omgevingsverordening Groningen, voor het afwijken van het in artikel 11.130 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde verbod om een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit ten minste vier weken, maar dit niet eerder dan één jaar voor het begin daarvan te melden (maatwerkvoorschrift wachttermijn), uitgezonderd de gevallen van gevaarzetting of fytosanitaire maatregelen

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.8.4.2

Een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het tweede onderdeel, die uitsluitend betrekking heeft op uitstel van de herplanttermijn, bedoeld in artikel 11.129, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving (maatwerkvoorschrift herplanttermijn)

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.8.4.3

Een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, van de Omgevingswet ten behoeve van herbeplanting op andere grond (compensatie herplantplicht)

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.8.4.4

Een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, van de Omgevingswet ten behoeve van de in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde plicht tot herbeplanting

 

€ 328,00

 
 
 
 

3.9

Instemming

 
 
 
 
 
 

3.9.1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan, als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.