Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024

Zaaknummer: 0000603517

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op:

 • -

  Wet Ahri

 • -

  Wet milieubeheer - Titel 10.4. Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen (artikel 10:23 eerste lid, 10:24 tweede lid, 10:25 en 10:26 eerste lid)

 • -

  Gemeentewet, artikel 147

besluit:

 • 1.

  Het Grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard 2024-2027 vast te stellen.

 • 2.

  Binnen het Grondstoffenbeleidsplan te kiezen voor een ambitie van maximaal 100 kg fijn restafval en maximaal 20 kg grof restafval per jaar per bewoner in 2027, en/of een scheidingspercentage te behalen van 80%. En hiertoe inwoners met behulp van heldere communicatie toe te bewegen. Daarbij de frequentie voor de afvalinzameling aan huis als volgt vast te stellen: Restafval 1x per 4 weken, GFT 1x per 2 weken, PMD 1x per 2 weken op een vaste dag in de week en Grof huishoudelijk afval 1x per 4 weken.

 • 3.

  De Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024 vast te stellen.

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • -

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan als gevolg van artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • -

  inzameldienst: de krachtens artikel 3, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • -

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • -

  inzamelmiddel: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, ten behoeve van een huishouden;

 • -

  inzamelplaats: daartoe op grond van artikel 5 aangewezen plaats;

 • -

  inzamelvoorziening: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • -

  perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

 • -

  PMD: plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons;

 • -

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • 1. De gemeente Dijk en Waard is als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de wijze waarop de inzameldienst huishoudelijke afvalstoffen inzamelt.

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

 • 1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

  • a.

   daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of

  • c.

   verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, voorschriften verbinden en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente, waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

 • a.

  ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • b.

  over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of

 • c.

  achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

 • d.

  ter inzameling aan te bieden, als een ander dan de gebruikers van percelen

Artikel 7. Gescheiden afvalinzameling

 • 1. Als frequentie van inzamelen geldt:

  • a.

   Huishoudelijk restafval wordt een maal per vier weken nabij elk perceel ingezameld.

  • b.

   Groente-, fruit- en tuinafval (bioafval) wordt een maal per twee weken nabij elk perceel ingezameld.

  • c.

   PMD wordt een maal per twee weken nabij elk perceel ingezameld.

  • d.

   Grof huishoudelijk afval wordt op afroep, een maal per vier weken, afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aanvullende regels stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de omschrijving en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.

 • 3. In ieder geval de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   asbest en asbesthoudend materiaal

  • b.

   autobanden

  • c.

   bouw- en sloopafval

  • d.

   dakbedekking

  • f.

   elektrische en elektronische apparatuur

  • g.

   ferro’s en non-ferro’s

  • h.

   glas

  • i.

   groente-, fruit- en tuinafval (GFT of bioafval)

  • j.

   grof huishoudelijk afval

  • k.

   grof tuinafval

  • l.

   harde kunststoffen

  • m.

   hout

  • n.

   huishoudelijk restafval

  • o.

   klein chemisch afval

  • p.

   kunststof verpakkingen

  • q.

   matrassen

  • r.

   oud papier en karton

  • s.

   piepschuim (EPS)

  • t.

   PMD

  • u.

   textiel

 • 4. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden gezamenlijk ingezameld als PMD.

 • 5. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het derde lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

 • 1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

  • a.

   ter inzameling aan te bieden;

  • b.

   achter te laten op een inzamelplaats als bedoeld in artikel 5.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is het verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen waarvoor geen gescheiden inzameling geldt als bedoeld in artikel 7 anders aan te bieden dan afzonderlijk of gezamenlijk met de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, genoemd in artikel 7, derde lid.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van:

  • a.

   inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

  • b.

   inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

 • 2. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de bepaalde dag en tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Burgemeester en wethouders kunnen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen op grond van artikel 3, in gevallen waarin de voor deze inzameling krachtens, een dan daarvoor op te stellen Verordening Gemeentelijke reinigingsheffingen verschuldigde heffing is voldaan.

Artikel 12. Aanbieding ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de inzameldienst aan te bieden of over te dragen, of bij een inzamelplaats als bedoeld in artikel 5, achter te laten.

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 • 1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het aanbieden, overdragen of achterlaten van bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor anderen dan de inzameldienst. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

§ 4 Kadavers van gezelschapsdieren

Artikel 14. Kadavers van gezelschapsdieren

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder gezelschapsdier verstaan: een dier dat de mens in of rond het huis houdt en verzorgt, niet zijnde een hobby- of landbouwhuisdier.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan waar kadavers van gezelschapsdieren worden ingezameld.

 • 3. Van ingezamelde kadavers wordt aangifte gedaan bij Rendac Son B.V. De kadavers worden bewaard en overgedragen aan Rendac Son B.V. in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens artikel 3.1 van de Wet dieren.

 • 4. Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het gezelschapsdier dood is aangetroffen, geeft de houder van het kadaver dit af [op een aangewezen verzamelplaats OF aan de ondernemer, bedoeld in het tweede lid].

 • 5. Tot het tijdstip van afgifte bewaart de houder het kadaver zodanig dat er geen vermenging is met ander materiaal.

 • 6. Het vierde lid is niet van toepassing op het kadaver dat wordt begraven op een terrein dat ter beschikking staat van de houder van het kadaver of dat uiterlijk de eerste werkdag na overlijden wordt afgegeven aan een ondernemer die is erkend op grond van artikel 24, eerste lid, onder b, c of d, van de Verordening 1069/2009/EG.

§ 5. Ongeadresseerd Drukwerk

Artikel 15. Ongeadresseerd Drukwerk

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 30% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame;

  • b.

   ongeadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk of proefmonsters van producten die gratis huis aan huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger, niet zijnde:

   • i.

    een huis-aan-huisblad of andere informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners of gebruikers van een woning, bedrijf of woonschip in die buurt van belang zijn om te weten;

   • ii.

    drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties.

 • 2. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij een perceel, tenzij de bewoner of gebruiker expliciet kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan.

 • 3. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen bij een perceel, tenzij de bewoner kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen ervan.

afbeelding binnen de regeling

§ 6. Handhaving en toezicht

Artikel 16. Strafbare feiten

Overtreding van het bij of krachtens de artikelen 4, 6, 8 tot en met 10 en 12 tot en met 15 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 17. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of artikel 18.6 van de Omgevingswet door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18. Wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet en overgangsrecht

Op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, wordt deze verordening gewijzigd als volgt:

 • a.

  in artikel 17 wordt na “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” ingevoegd “of artikel 18.6 van de Omgevingswet”.

Artikel 19. Intrekking oude verordening

De volgende verordeningen worden ingetrokken

 • a.

  Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022, zoals vastgesteld door de raad van Langedijk d.d. 10 november 2021

 • b.

  Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022, zoals vastgesteld door de raad van Heerhugowaard d.d. 2 november 2021

Artikel 20. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1-1-2024 met uitzondering van artikel 15 welke in werking treedt op 1-7-2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 10 oktober 2023

De griffier,

M. (Menno) Horjus

De voorzitter,

M.F. (Maarten) Poorter

Bijlage 1: Adressen ter uitsluiting van het inzamelen van huishoudelijk afval.

Bij onderstaande adressen heeft de gemeente geen rol in het inzamelen van huishoudelijk afval. In veel gevallen gaat het hier om adressen van woningen die gekoppeld zijn een bedrijfsmatige activiteit, zoals zorg- of recreatiewoning. Voor de inzameling zijn deze adressen aangewezen op andere (commerciële) inzamelaars en voorzieningen.

STRAAT

HUISNR

#

TOEV

GROEP

POSTCODE

WOONPLAATS

REDEN

Abel Tasman erf

1

t/m 23

1705RN

Heerhugowaard

Zorgwoning

Buitenhof

1

1703ZZ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Dolomiet

2

1703DX

Heerhugowaard

Zorgwoning

Godfried Bomansstraat

8

1702GT

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

26

A

1705LH

Heerhugowaard

Lien Gisolfland

26

1705LH

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

27

A

1705LH

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

28

A

1705LH

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

28

1705LH

Heerhugowaard

Lien Gisolfland

30

1705LH

Heerhugowaard

Lien Gisolfland

31

A

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

31

1705LJ

Heerhugowaard

Lien Gisolfland

32

A

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

33

A

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

33

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

34

A

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

34

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

35

A

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

35

1705LJ

Heerhugowaard

Louise Wentland

15

1705ME

Heerhugowaard

Zorgwoning

Madeliefstraat

18

t/m 52 (even)

1706AN

Heerhugowaard

Zorgwoning

Nobelstraat

11

1704RM

Heerhugowaard

Roze Flamingo

10

1704WN

Heerhugowaard

Zorgwoning

Stationsplein

39

1703WD

Heerhugowaard

Zorgwoning

Titanialaan

15

1702AZ

Heerhugowaard

Zorgwoning

van Veenweg

15

1701HA

Heerhugowaard

Zorgwoning

Watermuntstraat

2

t/m 52 (even)

1706AR

Heerhugowaard

Zorgwoning

STRAAT

HUISNR

#

TOEV

GROEP

POSTCODE

WOONPLAATS

REDEN

Binnenroe

13

t/m 41 (oneven)

1834TJ

Sint Pancras

zorgwoning

Boeier

2

1721GA

Broek op Langedijk

zorgwoning

Bosgroet

27

1722KC

Zuid-Scharwoude

zorgwoning

Bovenweg

112

1834CH

Sint Pancras

zorgwoning

Dorpsstraat

546

1723HH

Noord-Scharwoude

Dorpsstraat

548

1723HH

Noord-Scharwoude

Elzenlaan

14

1722ZX

Zuid-Scharwoude

Kleimeer

1

1832AH

Koedijk

buiten route

Molengroet

1

501

t/m 547

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

A

525

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

601

t/m 666

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

700

t/m 766

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

1723PX

Noord-Scharwoude

zorgwoning

Oosterdijk

1

1721PB

Broek op Langedijk

buiten route

Provincialeweg

5

B

4

t/m 124

1724PG

Oudkarspel

Recreatiewoning

Provincialeweg

5

B

200

t/m 285

1724PG

Oudkarspel

Recreatiewoning

Provincialeweg

7

B

1

t/m 44

1724PG

Oudkarspel

Recreatiewoning

Sportlaan

5

1722XG

Zuid-Scharwoude

zorgwoning

Waarddijk Noord

2 K 2

Oudkarspel

Waarddijk Noord

2 K 1

Oudkarspel