Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2024

Geldend van 09-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2024

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 26 september 2023 nummer 8302591;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2024 ("Legesverordening 2024").

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  kwartaal: een aaneengesloten periode van drie maanden;

 • e.

  half jaar: een aaneengesloten periode van zes maanden;

 • f.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • g.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen en verklaringen als bedoeld in artikel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

 • d.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldigingen of aan Nederlandse ridderorden verbonden uitkeringen;

 • e.

  de aan de belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende aanstelling, benoeming, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan, bevordering en ontslag met betrekking tot een gemeentelijke functie of dienstverlening voor de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende beslissingen op verzoeken om subsidie van de gemeente;

 • g.

  de in onderdeel 1.17.3 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen, indien deze geschieden in het openbaar belang door of ten behoeve van besturen van openbare lichamen met uitzondering van bedrijven van die lichamen en de in onderdeel 1.17.3 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen met een zuiver wetenschappelijk doel;

 • h.

  de vergunningen voor het innemen van standplaatsen op weekmarkten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, worden betaald op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan, onverwijld worden betaald, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 10 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 10 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 4, onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (kansspelen)

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of bij latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2023’ van 10 november 2022, nummer 2022.0001937, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. De in deze verordening en tarieventabel genoemde normbladen NEN 2580 en NEN 2699 wordt met instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie bekendgemaakt door terinzagelegging bij de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), in Delft.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Legesverordening 2024".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2023.

De griffier,

J. van der Rhee, B. Ha

De voorzitter,

M. Schuurmans - Wijdeven

Bijlage Tarieventabel 2024 behorende bij de Legesverordening 2024

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Basishuwelijk

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwkamer van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur: 

2024

€ 232,60

1.1.2

Ceremonieel huwelijk

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt cumulatief een keuze voor een locatie (1.1.2.1), een keuze voor een dag en tijd (1.1.2.2) en een keuze voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (1.1.2.3)

 

1.1.2.1

Locatie

 

1.1.2.1.1

Trouwkamer

€ 170,55

1.1.2.1.2

Trouwzaal

€ 227,40

1.1.2.1.3

Een huis der gemeente aangewezen op basis van artikel 7 lid 2 Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022 (vaste trouwlocatie)

€ 227,40

1.1.2.1.4

Een huis der gemeente aangewezen op basis van artikel 7 lid 1 Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022 (eenmalige trouwlocatie)

€ 341,10

1.1.2.2

Dag en tijdstip

 

1.1.2.2.1

Maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 113,70

1.1.2.2.2

Vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 227,40

1.1.2.2.3

Doordeweekse avond tussen 17.00 en 00.00 uur (niet in het gemeentehuis)

€ 341,10

1.1.2.2.4

Zaterdag (wanneer in het gemeentehuis alleen van 9.00 uur tot en met 16.00 uur)

€ 454,80

1.1.2.2.5

Zon- of feestdag (niet in het gemeentehuis)

€ 568,50

1.1.2.3

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)

 

1.1.2.3.1

Gemeentelijke babs

€ 113,70

1.1.2.3.2

Aanwijzing van een babs voor één dag op basis van artikel 4 en artikel 2 lid 4 van het Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022

€ 227,40

1.1.2.3.3

Aanwijzing van een babs voor één dag op basis van artikel 4 en artikel 2 lid 5 van het Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022

€ 454,80

1.1.3

Huwelijk in bijzonder huis der gemeente

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door middel van een ceremonie, in een bijzonder huis op grond van artikel 1:64 van het Burgerlijk Wetboek

€ 333,10

1.1.4

Trouw- of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 14,30

1.1.4.2

een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 22,30

1.1.5

Getuigen

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 24,25

1.1.6

Aanwijzen huis der gemeente

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een locatie aan te wijzen als huis der gemeente als bedoeld in artikel 7 lid 2 van het Reglement burgerlijke stand Haarlemmermeer 2022

€ 582,10

1.1.7

Wijziging

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

1.1.7.1

dag of tijdstip als bedoeld in artikel 1.1.1 te wijzigen in een andere dag of een ander tijdstip

 

1.1.7.1.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 79,55

1.1.7.1.2

tot 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 39,75

1.1.7.2

gekozen locatie, gekozen dag en tijdstip of een gekozen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 1.1.2 te wijzigen in een andere locatie, dag of tijdstip of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

 

1.1.7.2.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 79,55

1.1.7.2.2

tot 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 39,75

1.1.7.3

basishuwelijk als bedoeld in artikel 1.1.1 te wijzigen in een ceremonieel huwelijk als bedoeld in artikel 1.1.2 of andersom

 

1.1.7.3.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 79,55

1.1.7.3.2

tot 14 dagen voorafgaand aan de daarvoor gereserveerde datum

€ 39,75

1.1.7.4

getuige te wijzigingen binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 79,55

1.1.8

Annulering

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren

 

1.1.8.1

binnen een periode van 14 dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum: 75% van de leges als bedoeld in artikel 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3.

 

1.1.8.2

tot 14 dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum: 25% van de leges als bedoeld in artikel 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3.

 

1.1.8.3

wanneer het een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand betreft

€ 79,55

1.1.9

Aanvullende dienstverlening

Wanneer de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand daartoe beschikbaar is en de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap een half uur of later dan het gereserveerde tijdstip aanvangt bedraagt het tarief voor ieder kwartier of gedeelte daarvan:

€ 58,20

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart ingezetenen

Het tarief bedraagt het maximumtarief zoals dat voor het desbetreffende document is opgenomen in artikel 6 lid 2 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

2024

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart niet-ingezetenen

Het tarief bedraagt het maximumtarief zoals dat voor het desbetreffende document is opgenomen in artikel 6 lid 3 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.3

Spoed (versnelde uitreiking)

Het tarief bedraagt, voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het maximumtarief zoals dat voor versnelde uitreiking is opgenomen in artikel 6 lid 2 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.4

Bezorgen

Het tarief bedraagt, voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor het bezorgen van een document, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op een adres in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden),

 

1.2.4.1

genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.6, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het maximumtarief zoals dat voor bezorgen is opgenomen in artikel 6 lid 2 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.4.2

genoemd in de onderdelen 1.2.2.1 tot en met 1.2.2.5, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen, het maximumtarief zoals dat voor bezorgen is opgenomen in artikel 6 lid 3 van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Rijbewijs afgeven of vernieuwen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen van een rijbewijs geldt het maximale tarief zoals dat is bepaald door het Rijk, afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

2024

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.2

Rijbewijs omwisselen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een rijbewijs geldt het maximale tarief zoals dat is bepaald door het Rijk, afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.3

Spoedlevering

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief voor een spoedaanvraag zoals dat is bepaald door het Rijk.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.4

Verhoging

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij het, anders dan door overmacht, niet bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs kunnen overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs vermeerderd met:

€ 28,50

1.3.5

Gezondheidsverklaring

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring het door het CBR gehanteerde tarief vermeerderd met een bedrag van

€ 5,55

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Verstrekking

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan: verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd, alsmede het op verzoek op schrift stellen van de bevindingen van deze raadpleging, ongeacht de aanwezigheid van de gevraagde informatie.

2024

 

1.4.2

Verstrekkingen Basisregistratie Personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking en niet aangevraagd via Digid:

€ 18,45

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking en aangevraagd via Digid:

€ 10,00

1.4.2.3

om een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 22,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen inclusief de eventueel benodigde uittreksels

€ 35,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet open overheid (Woo) (vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Verstrekkingen van bestuursstukken

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.7.1.1

het verstrekken van een afschrift van

 

1.7.1.1.1

de programmabegroting:

€ 34,55

1.7.1.1.2

de jaarstukken:

€ 34,55

1.7.1.1.3

het burgerjaarverslag:

€ 34,55

1.7.1.1.4

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

€ 12,45

1.7.1.1.5

de bouwverordening van de gemeente:

€ 34,55

1.7.1.2

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op

 

1.7.1.2.1

de verslagen van de raadsvergaderingen:

€ 352,40

1.7.1.2.2

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 352,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Verstrekkingen van een plan

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan of soortgelijk stuk in het kader van de ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,10

1.8.1.2

in formaat A3:

€ 0,15

1.8.2

Overige verstrekkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit

 

1.8.2.1

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 38,95

1.8.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de

gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid,

van de Erfgoedwet

€ 38,95

1.8.2.3

Vervallen

 

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 38,95

1.8.3

Inlichtingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

tot het handmatig verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

€ 116,85

1.8.3.2

tot het digitaal verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

€ 40,15

1.8.3.3

inzake de bestemming van een perceel, per kadastraal perceel:

€ 66,85

1.8.3.4

inzake de toekomstige planologische ontwikkelingen, per kadastraal perceel:

€ 66,85

1.8.3.5

inzake de monumentale status van de opstal, per kadastraal perceel:

€ 66,85

1.8.3.6

inzake toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, per kadastraal perceel:

€ 66,85

1.8.3.7

inzake toepassing van artikel 14 – 20 Woningwet, per kadastraal perceel:

€ 66,85

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Verklaring omtrent het gedrag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen geldt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden, afgerond op € 0,05 naar beneden.

2024

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.9.2

Legalisatie handtekening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening

€ 8,00

1.9.3

Waarmerken documenten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van documenten

€ 8,00

Hoofdstuk 10 Historisch archief

1.10.1

Verstrekkingen uit het historisch archief (gemeentearchief)

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

1.10.1.1

Onderzoek in opdracht

 

- eenvoudig onderzoek (waaronder schriftelijk/e-mail verzoeken om kopieën), per kwartier of deel daarvan:

€ 12,70

- complex onderzoek, per half uur of deel daarvan

€ 33,30

1.10.1.2

Fotokopieën

 

- gemaakt door medewerker, A4:

€ 0,30

- gemaakt door medewerker, A3:

€ 0,60

- kopieën via Digitale Stamboom of Genlias

 

- per bestelling:

€ 5,60

- per akte burgerlijke stand

€ 2,70

1.10.1.3

Prints

 

- print microfilm/microfiche zelfbediening, A4 en A3:

€ 0,60

- print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A4:

€ 1,15

- print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A3:

€ 1,40

- print digitale camera:

 

in de webwinkel

€ 1,15

- fotoprint 13x18 cm:

€ 7,55

- fotoprint 20x24 cm:

€ 9,45

- posterprint mat A3:

€ 15,25

- posterprint mat A2:

€ 19,10

- posterprint mat A1:

€ 30,65

- posterprint mat A0:

€ 53,95

- posterprint foto A3:

€ 23,60

- posterprint foto A2:

€ 32,05

- posterprint foto A1:

€ 51,30

- posterprint foto A0:

€ 89,90

- posterprint Hahne A3:

€ 37,90

- posterprint Hahne A2:

€ 51,30

- posterprint Hahne A1:

€ 82,20

- posterprint Hahne A0:

€ 167,10

1.10.1.4

Digitale foto’s

 

- digitale foto’s inclusief repro-opname of scan origineel tot A3:

€ 12,70

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

€ 6,25

- alle overige opnamen: maatwerk tegen uurtarief, per uur:

€ 64,15

- digitaal fotobestand, exclusief opname, per e-mail, als download of op CD-ROM:

€ 7,55

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

€ 3,65

1.10.1.5

Uitleningen

 

- lichten verzendklaar maken van archiefstukken voor raadpleging elders, per half uur of deel daarvan, exclusief verzekering:

€ 34,55

- uitleningen voor tentoonstellingen, in passe-partout en lijst, per object:

€ 38,35

1.10.1.6

Gebruiksrechten

 

- bij publicatie in een oplaag van 1 tot en met 50 exemplaren:

€ 0,00

- bij publicatie in een oplaag van meer dan 50 exemplaren of op Internet, per object:

€ 32,05

- bij expositie van afdrukken of langdurige projectie van dia’s, per object:

€ 32,05

1.10.1.7

Depotverhuur

 

-per strekkende meter plank per jaar:

€ 32,05

1.10.1.8

Spoedopdrachten

 

- per opdracht:

€ 32,05

1.10.1.9

Administratie- en portokosten

 

- administratiekosten (bij bestellingen die niet contant worden betaald):

€ 7,55

- portokosten bij verzenden per post worden de feitelijke portokosten in rekening gebracht

 

NB: geldt niet voor bestellingen via Digitale Stamboom en Genlias

 

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie (vervallen)

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

1.12.1

Standplaatsen

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6.31 van de Verordening fysiek domein, geldig voor

 

1.12.1.1

een dag:

€ 57,20

1.12.1.2

een week:

€ 85,90

1.12.1.3

een maand:

€ 171,55

1.12.1.4

een kwartaal:

€ 258,35

1.12.1.5

een half jaar:

€ 286,95

1.12.1.6

een jaar of langer:

€ 574,45

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Speelautomaten

2024

1.14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.14.1.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 71,80

1.14.1.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat:

€ 71,80

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 43,05

1.14.1.2

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar ten hoogste drie jaar, worden de in onderdeel 1.14.1.1.1 en 1.14.1.1.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.

 

1.14.2

Loterij

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

€ 114,65

1.14.3

Speelautomatenhal

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het (doen) exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in de geldende APV:

€ 2.388,35

1.14.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel bij de in onderdeel 1.14.3 bedoelde vergunning:

€ 279,40

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Telecommunicatie

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 129,00

1.15.2

Verhoging

 

1.15.2.1

Het in onderdeel 1.15.1 vermelde tarief wordt verhoogd indien

 

1.15.2.1.1

het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 2,85

1.15.2.1.2

het werkzaamheden betreft in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,40

1.15.2.1.3

met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, tot:

€ 249,20

1.15.2.1.4

de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:

€ 235,35

1.15.2.1.5

met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.15.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.15.3

Projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte

Bij projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte bedraagt het tarief per aangesloten adres:

€ 26,70

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16.1

Parkeren

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.16.1.1

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening

€ 80,15

1.16.1.2

om een bezoekersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening :

€ 2,65

1.16.1.3

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende parkeerverordening:

€ 80,15

1.16.1.4

om een bezoekersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende Parkeerverordening:

€ 2,65

1.16.1.5

om een bedrijfsvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening:

€ 210,30

1.16.1.6

om een bedrijfs- of werknemersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de geldende Parkeerverordening

€ 210,30

1.16.1.7

het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een nieuwe belanghebbendenparkeerplaats (bord E9 uit bijlage I Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 + kentekenbord + bord wegsleepregeling)

€ 407,50

1.16.1.8

Vervallen

 

1.16.1.9

om een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

€ 262,95

1.16.1.10

tot het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) (bord E6 uit bijlage 1 RVV 1990 + kentekenbord) (= inclusief verwijderingsbijdrage):

€ 503,80

1.16.1.11

om een gehandicaptenparkeerkaart (exclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 2 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

€ 80,10

1.16.1.12

tot het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeente:

€ 262,95

1.16.1.13

tot het wijzigen van een onderbord met kenteken:

€ 106,40

1.16.2

Vervallen

 

1.16.3

Tijdelijk verkeersbesluit

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijk verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994:

€ 315,15

1.16.4

Ontheffing

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.16.4.1

om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 114,65

1.16.4.2

om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 38,00

1.16.4.3

een wijziging van een kenteken voor ontheffingen bedoeld in dit artikel:

€ 26,75

1.16.4.4

meer dan één ontheffing als bedoeld in artikel 1.16.4.1, per ontheffing:

€ 26,75

1.16.4.5

om een ontheffing als bedoeld in artikel 29 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

€ 645,55

Hoofdstuk 17 Diverse vergunningen en diensten

1.17.1

Gedrukte stukken, kaarten en tekeningen

2024

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gedrukte stukken of van kaarten en tekeningen, voor zover niet elders in deze of een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels afzonderlijk genoemd,

 

1.17.1.1

per zwart-wit kopie van

 

1.17.1.1.1

formaat A4:

€ 0,10

1.17.1.1.2

formaat A3:

€ 0,15

1.17.1.1.3

formaat A2:

€ 3,10

1.17.1.1.4

formaat A1:

€ 3,75

1.17.1.1.5

formaat A0:

€ 4,35

1.17.1.2

per kleurenkopie van

 

1.17.1.2.1

formaat A4:

€ 0,90

1.17.1.2.2

formaat A3:

€ 1,75

1.17.1.2.3

per kleurenkopie van A0, A1, A2:

€ 45,45

1.17.2

Overige stukken

 

1.17.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 11,35

1.17.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 11,35

1.17.3

Naspeuring

 

1.17.3.1

(Verplaatst naar artikel 1.4.4)

 

1.17.3.2

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in het archief of andere documentatiebronnen van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,70

1.17.4

Vuurwerk

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden als bedoeld in de geldende APV:

€ 172,55

1.17.5

Afvalstoffenverordening 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

1.17.5.1

voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening inzake

 

1.17.5.1.1

oud papier:

€ 114,65

1.17.5.1.2

textiel:

€ 344,45

1.17.5.1.3

tenzij aan de aanvrager van de vergunning tevens subsidie is toegekend op basis van de gemeentelijke subsidieregeling voor de inzameling van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. In dat geval is het tarief voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening niet verschuldigd.

 

1.17.5.2

om huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling gereed staan, te doorzoeken of te verwijderen als bedoeld in artikel 36 van de geldende Afvalstoffenverordening:

€ 114,65

Hoofdstuk 18 Leegstandwet

1.18.1

Leegstandwet

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.18.1.1

om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 223,45

1.18.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 111,70

Hoofdstuk 19 Huisvestingswet

1.19.1

Huisvestingswet

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.19.1.1

om een huisvestigingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestigingswet 2014:

€ 0,00

1.19.1.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Huisvestigingswet 2014:

€ 0,00

1.19.2

Opkoopbescherming

 

1.19.2.1

een vergunning of ontheffing in het kader van de opkoopbescherming als bedoeld in de geldende huisvestingsverordening Haarlemmermeer:

€ 227,40

Hoofdstuk 20 Openstellingsvergunning tunnel

1.20.1

Openstellingsvergunning tunnel

2024

1.20.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

€ 194.473,25

1.20.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

€ 194.473,25

Hoofdstuk 21 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

1.21.1

Beschikkingen en vergunningen

2024

1.21.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking op verzoekschriften, vergunning of ontheffing, dan wel van elk een ander stuk, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met naam in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking, vergunning, ontheffing of stuk:

€ 127,10

1.21.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een, niet in deze titel met name genoemde vergunning, ontheffing, verklaring en dergelijke, ingevolge de geldende APV of Vfd:

€ 127,10

TITEL 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

5.

De bouwkosten worden voor de te heffen leges naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500,00

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende hoofdstukken van deze titel.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in hoofdstuk 12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg / conceptverzoek en conceptaanvraag

2024

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg of een conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

Voor het overleg aan de intaketafel

€ 106,30

b.

Voor het eerste overleg aan de omgevingstafel

€ 108,75

c.

Voor elk volgend overleg aan de omgevingstafel

€ 108,75

Dit tarief geldt niet voor initiatieven met betrekking tot de energietransitie, zoals bedoeld in artikel 2.64 van deze titel.

 

2.

Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, bedraagt het tarief:

 

a.

indien de conceptaanvraag betrekking heeft op een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 262,98

b.

indien de conceptaanvraag betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit waarvan de bouwkosten minder dan € 250.000 bedragen:

€ 262,98

c.

indien de conceptaanvraag betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit waarvan de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen:

€ 5.263,62

d.

indien de conceptaanvraag betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit, indien de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte tot 500 m2:

€ 262,98

e.

indien de conceptaanvraag betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit, indien de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 500 m2 of meer:

€ 5.263,62

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.5.1

Indien de bouwkosten minder dan € 8.143,52 bedragen

€ 294,00

2.5.2

indien de bouwkosten € 8.143,52 tot € 25.000 bedragen

€ 294,00

 

vermeerderd met:

3,18%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 8.143,52 te boven gaan

 

2.5.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 250.000 bedragen:

€ 902,92

 

vermeerderd met:

3,79%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 25.000 te boven gaan

 

2.5.4

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 10.607,18

 

vermeerderd met:

3,18 %

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 250.000 te boven gaan

 

2.5.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

€ 37.694.96

 

vermeerderd met:

2,14%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 1.000.000 te boven gaan, met een maximumbedrag aan leges van:

€ 650.000

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 327,51

 

1.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

€ 220,00

 

2.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 204,60

 

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 220,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 335,35

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

 
 

1.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 335,35

 

2.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 250.000 bedragen:

€ 657,86

 

3.

indien de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen:

€ 7.237,51

d.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

 
 

1.

indien de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte minder dan 50 m2:

€ 335,35

 

2.

indien de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 50 m2 tot 500 m2:

€ 657,86

 

3.

Indien de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 500 m2 of meer:

€ 7.237,51

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 401,98

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 401,98

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 401,98

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

2024

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van het van toepassing zijnde artikel uit de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 401,98

 
 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 401,98

 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 401,98

 
 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 401,98

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 401,98

 
 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 401,98

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 113,70

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van het betreffende artikel uit de Verordening Fysiek Domein is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voor beschermd monument:

€ 401,98

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voor beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 401,98

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de relevante artikelen uit de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 401,98

 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 401,98

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 401.98

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 401,98

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor de activiteit verwerken polyesterhars:

€ 1.216,81

b.

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

€ 1.216,81

c.

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

€ 1.216,81

d.

voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

€ 1.216,81

e.

voor de activiteit tanken met LPG:

€ 1.216,81

f.

voor de activiteit antihagelkanonnen:

€ 1.216,81

g.

voor de activiteit biologische agens:

€ 1.216,81

h.

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

€ 1.216,81

i.

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

€ 1.216,81

j.

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

€ 1.216,81

k.

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

€ 1.216,81

l.

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k:

€ 1.216,81

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.433,63

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.433,63

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.433,63

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.433,63

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.041,70

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.041,70

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.433,63

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.041,70

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.433,63

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.433,63

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

2024

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het relevante artikel dat ziet op deze activiteit van het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 484,40

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het relevante artikel dat ziet op deze activiteit van het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 484,40

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 484,40

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het relevante artikel dat ziet op deze activiteit van het omgevingsplan,bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 484,40

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde, als bedoeld in het relevante artikel dat ziet op deze activiteit van het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 484,40

6.

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 484,40

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

b. indrijven van voorwerpen,

c. ophogen van de grond, of

d. verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het relevante artikel van het omgevingsplan:

€ 327,51

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 642,46

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 335,35

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 657,86

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 6.2 van de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 545,19

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 6.3 van de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 366,79

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 634,38

 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 634,38

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 634,38

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 634,38

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

vervallen

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 6.14 van de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 82,48

Met een opslag van per te kappen boom voor iedere vierde boom of meer.

€ 27,34

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 6.19 of 6.20 van de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 112,73

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 112,73

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op of aan een openbare plaats

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, als bedoeld in artikel 6.1 van de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 545,19

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 545,19

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft opeen omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 6.31 van de Verordening Fysiek Domein in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1 dag

€ 57,24

1 week

€ 85,90

1 maand

€ 171,57

1 kwartaal

€ 258,38

Een half jaar

€ 286,97

Ten hoogste 1 jaar

€ 574,46

Artikel 2.34 Andere activiteiten

2024

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van deze titel bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 169,69

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 169,69

 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 169,69

 

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 169,69

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

2024

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 169,69

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 169,69

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 2.433,63

 

b.

twee of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

€ 1.216,81

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.216,81

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

2024

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 582,14

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel 

2024

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 1.216,81

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 1.216,81

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.216,81

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 1.216,81

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 1.201,41

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 1.216,81

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

vervallen

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b,

in behandeling is genomen:

€ 112,73

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.651,46

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 169,69

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

2024

vervallen

 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 3.042,04

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 3.042,04

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 3.042,04

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 489,25

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 489,25

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 489,25

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 489,25

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 479,70

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 9.734,53

g.

voor de beoordeling van een aeriusrapport:

€ 350,00

h.

voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek voor teeltruimten en bedrijfsruimten zonder bodembedreigende handelingen (glastuinbouw):

€ 209,49

i.

voor de beoordeling van een historisch en verkennend bodemonderzoek:

€ 479,70

j.

voor de beoordeling van een nader bodemonderzoek:

€ 479,70

k.

voor de beoordeling van een saneringsonderzoek als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 851,55

l.

voor de evaluatie van een sanering als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€851,55

m.

voor de beoordeling van milieukundige rapporten (o.a. geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geurhinder, etc.), eenmalige beoordeling per rapport:

€ 479,70

 

Indien een milieukundig rapport meerdere malen moet worden beoordeeld, per volgende beoordeling van het rapport:

€ 239,85

n.

voor de beoordeling van een Quick-Scan Flora en Fauna:

€ 500,00

o.

voor de beoordeling van een aanvullend onderzoek Flora en Fauna:

€ 500,00

p.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 479,70

Artikel 2.50 Advies

2024

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 830,00

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie omgevingskwaliteit Haarlemmermeer dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 220,00

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie omgevingskwaliteit Haarlemmermeer in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 220,00

 

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

2024

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 220,00

 

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg / conceptverzoek en conceptaanvraag

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt het bedrag in rekening gebracht voor het omgevingsoverleg.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c. binnen 1 jaar na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in deze titel voor hetzelfde bouwplan, dan wel het aangevraagde bouwplan in overeenstemming is met het advies naar aanleiding van de conceptaanvraag, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel, mits een ontvankelijke aanvraag voor een (bouw)plan binnen één jaar na de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de conceptaanvraag is ingediend.

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag 

 

Vervallen

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

2024

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met een maximum van:

€ 50,00

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges

Met dien verstande dat het resterende te betalen legesbedrag nooit minder bedraagt dan:

€ 64,69

En nooit meer bedraagt dan:

€ 855,05

Deze regeling geldt ook wanneer een nog incomplete aanvraag wordt ingetrokken

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

2024

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 56,90 wordt niet teruggegeven.

 

Paragraaf 2.15 Diversen

Artikel 2.62 Gedoogbeschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder:

2024

a.

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk c.q. in afwijking van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk bouwen, verbouwen of wijzigen van een bouwwerk als bedoeld in dit hoofdstuk:

€ 1.201,41

b.

Gebruiksvrijstelling gebruik van gronden:

€ 1.201,41

Artikel 2.63 Initiatieven energietransitie

2024

a.

Globaal haalbaarheidsonderzoek

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het instellen van een globaal haalbaarheidsonderzoek voor een initiatief voor een grootschalige zonneakkers (groter dan 10 hectare) waarvoor een akkoordverklaring is getekend:

€ 10.086,21

b.

Toetsing participatieplan op beleidskader lokaal eigenaarschap en begeleiding en opstellen overeenkomst grootschalige zonneakkers

Het tarief bedraagt voor de toetsing van een participatieplan op beleidskader voor lokaal eigenaarschap en het opstellen van een overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer voor een grootschalige zonneakker (groter dan 10 hectare) waarvoor een akkoordverklaring is getekend:

€ 38.421,50

c

Overige initiatieven voor zonnepanelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kleinschalig of middelgroot initiatief voor zonneakkers (<10 ha) zonnecarports en zon in (weg)- en spoorbomen:

€ 582,14

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Aanvragen

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

3.1.1.1

op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 842,45

3.1.1.2

ten behoeve van het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

€ 679,35

3.1.1.3

een aanvraag om een wijziging van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

 

Onder een wijziging wordt verstaan: een wijziging van rechtsvorm, beheerder of naam.

€ 275,20

3.1.1.4

een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in de geldende APV:

€ 186,65

3.1.2

Ontheffingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing

3.1.2.1

als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 143,35

3.1.2.2

voor incidentele wijzigingen van het sluitingsuur in verband met bruiloften, partijen, enzovoorts als bedoeld in de geldende APV:

€ 168,35

3.1.3

Melding

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€117,55

3.1.4

Vervallen

 

3.1.5.1

Aanhangsel

 

3.1.5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 279,40

3.1.5.1.2

Wanneer tegelijkertijd meer dan één aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel voor een ander horecabedrijf of ander slijtersbedrijf met dezelfde leidinggevenden wordt ingediend, bedraagt het tarief voor iedere extra aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.5.1.1:

€ 38,35

3.1.5.2

Lokaliteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toevoegen van een lokaliteit als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 279,40

3.1.6

Buiten behandeling stellen

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

€ 131,45

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Evenementenvergunning

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de geldende APV (evenementenvergunning), indien het betreft

 

3.2.1.1

een A-evenement (regulier) als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 onder b van de APV:

€ 100,00

3.2.1.2

een B-evenement (aandacht) als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 onder c van de APV:

€ 1.164,25

3.2.1.3

een C-evenement (risicovol) als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 onder d van de APV:

€ 11.642,85

3.2.24

Buiten behandeling stellen

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

€ 129,40

3.2.53

Advieskosten externe deskundige bij gemotoriseerde evenementen

Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van deze tarieventabel een advies over het veiligheidsplan aan een externe deskundige moet worden gevraagd, worden voor dit advies de daar genoemde tarieven verhoogd met

n.v.t.

3.2.53.1

wanneer het een nieuw advies betreft:

n.v.t.

3.2.53.2

wanneer het een herhaling van een advies betreft:

n.v.t.

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Exploitatievergunning

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de geldende APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2

 

3.3.1.1.1

voor een seksinrichting:

€ 1.259,95

3.3.1.1.2

voor een escortbedrijf:

€ 989,75

3.3.1.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de geldende APV

 

3.3.1.2.1

voor een seksinrichting:

€ 115,85

3.3.1.2.2

voor een escortbedrijf:

€ 115,85

3.3.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 4 Commerciële uitlaatactiviteiten

3.4.1

Vergunning commerciële uitlaatactiviteiten

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het voor commerciële doeleinden uitlaten van honden als bedoeld in artikel 6.6 van de geldende Verordening fysiek domein:

€ 251,30

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5.1

Ontheffingen

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.5.1.1

het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

€ 114,65

3.5.1.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 6, 7, 9, en 10 van de geldende Verordening winkeltijden Haarlemmermeer:

€ 56,95

3.5.1.3

het wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing:

€ 56,95

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

3.6.1

Kinderopvang

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.6.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 887,90

3.6.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 760,90

3.6.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 760,90

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

3.7.1

Niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

2024

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of andere dienst die onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn valt:

€ 249,90