Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2024

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 10 oktober 2023;

gelet op de bespreking op de Politieke Avond van 2 november 2023;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2024”

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor belastingaanslagen van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Begraafrechten;

 • b.

  Forensenbelasting;

 • c.

  Leges;

 • d.

  Onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a en b onder 2 van de verordening onroerende zaakbelastingen;

 • e.

  Toeristenbelasting.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Voor belastingaanslagen van de afvalstoffenheffing genoemd in Hoofdstuk 1.1 en 1.3 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  het vaste bedrag en

 • b.

  het variabele deel voor maximaal het bedrag van € 59,16.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, genoemd in Hoofdstuk 1.1 en 1.3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen en de rioolheffing, voor het bepaalde in artikel 6 van die verordening wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van de genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • 1.

  Het maximumbedrag van €2.000,- genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • 2.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • 3.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1,2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aan vraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 231, lid 2 onder c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 8 Overgangsrecht

De ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2024’, vastgesteld op 23 februari 2023, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 9 genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2024’

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 9 november 2023.

de griffier

M. Veenbergen

de voorzitter,

M.Besselink