Subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Geldend van 22-11-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

subsidieverordening Oldenzaal 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen De subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal.

Grondgebonden woning: is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld. Het maakt geen onderdeel uit van een VVE, flatgebouw of appartementengebouw.

Woning: uitsluitend een binnen de gemeente Oldenzaal gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen.

Artikel 2 Doel regeling

Deze subsidieregeling heeft als doel eigenaren van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment in Oldenzaal te ondersteunen door een isolatiemaatregel volledig te vergoeden. Hiermee verwachten we een groot deel van de inwoners met een koopwoning die te maken hebben met energiearmoede te kunnen helpen. Door het isoleren van de woning wordt structureel energie bespaard.

Artikel 3 Voorwaarden vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van één isolatiemaatregel zijn 2 doelgroepen gedefinieerd;

 • I.

  Eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen die in 2023 in aanmerking komen voor de éénmalige energietoeslag.

 • II.

  Eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment in Oldenzaal.

Voor doelgroep I. gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de aanvrager komt in 2023 in aanmerking voor de éénmalige energietoeslag en;

 • 2.

  de aanvrager is eigenaar-bewoner van een koopwoning in de gemeente Oldenzaal en deze woning is het hoofdverblijf of wordt het hoofdverblijf direct na renovatie;

 • 3.

  de woning is gebouwd in de periode tussen 1930 en 1978.;

 • 4.

  de woning is een grondgebonden woning en geen onderdeel van een flat of appartementengebouw;

 • 5.

  de WOZ-waarde van de woning is € 336.000 of lager, prijspeil 1 januari 2022.

Voor doelgroep II. gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de aanvrager is eigenaar-bewoner van een koopwoning in de gemeente Oldenzaal en deze woning is het hoofdverblijf of wordt het hoofdverblijf direct na renovatie;

 • 2.

  de woning is gebouwd in de periode tussen 1930 en 1978;

 • 3.

  de woning is een grondgebonden woning en geen onderdeel van een flat of appartementengebouw;

 • 4.

  de WOZ-waarde van de woning is € 230.000 of lager, prijspeil 1 januari 2022.

Artikel 4 Subsidie periode en subsidieplafond

 • a.

  Het aanvragen van de subsidie is alleen mogelijk gedurende de inkoopactie die loopt van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024.

 • b.

  Het subsidieplafond is € 151.425,54

 • c.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt op www.oldenzaal.nl en op de site van onze partner “Winst uit je woning”. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5 maatregelen en vergoeding

 • a.

  Er wordt per adres maximaal één isolatiemaatregel vergoed.

 • b.

  Maatregelen zijn gericht op de vloerisolatie, HR++ glas en indien mogelijk spouwmuurisolatie. Indien mogelijk hebben spouwmuurisolatie of vloerisolatie de voorkeur. Isolatieglas / HR++ glas alleen mogelijk indien de andere mogelijkheden niet uitgevoerd kunnen worden.

 • Dak- en gevelisolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • c.

  De isolatiemaatregel wordt per woning voor 100% van de kosten (inclusief BTW) vergoed, tot een maximum van € 2.100. Indien de kosten hoger zijn moet (voor het bedrag boven de € 2100) een eigen bijdrage betaald worden door de aanvrager.

Artikel 6 Aanvraag en procedure

 • a.

  U kunt u aanmelden op de site van de inkoopactie van onze partner “Winst uit je woning” voor het traject ”isolatie voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment”. U volgt de instructies op de site.

 • b.

  Na uw geldige aanmelding volgt er een afspraak met een professioneel onafhankelijk energieadviseur, deze adviseur komt bij u thuis.

 • c.

  U ontvangt een bespaarplan met offertes van de meest rendabele maatregelen, met daarbij de maatregelen waarvoor u subsidie kunt krijgen.

 • d.

  De door u getekende offerte, ontvangen via “Winst uit je woning”, van de maatregel die voor subsidie in aanmerking komt is het moment van de daadwerkelijke subsidieaanvraag.

 • e.

  Na een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag, is er sprake van een voorlopige toekenning en wordt het bedrag voor u gereserveerd.

 • f.

  Na uitvoering van de opdracht vindt de definitieve subsidietoekenning plaats en wordt het toegekende bedrag benut om de factuur voor de isolatiemaatregelen mee te betalen. U hoeft de kosten dus niet voor te schieten. Indien de kosten hoger zijn dan € 2100 krijgt u een restfactuur.

Artikel 7 weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien één of meerdere van onderstaande punten van toepassing is:

 • a.

  Indien geen gebruik gemaakt wordt van de daarvoor bestemde aanmeldmogelijkheid op de site van onze partner “Winst uit je woning” om op basis daarvan een afspraak te maken voor een bezoek van de energieadviseur thuis.

 • b.

  Indien u gebruik maakt van een andere offerte dan die via onze partner “Winst uit je woning” is verstrekt.

 • c.

  Indien u niet aan de voorwaarden van artikel 3 voldoet.

 • d.

  Het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de vergoeding zou worden overschreden.

Artikel 8 wijze van toekenning

 • a.

  De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ondertekende offertes uitgebracht via onze partner ‘Winst uit je woning” voor de maatregel die in aanmerking komt voor subsidie.

 • b.

  Het college heeft onze partner ‘Winst uit je woning’ gemandateerd om op basis van de volledig ondertekende offertes de subsidieaanvraag te beoordelen en bij positieve beoordeling de subsidie toe te kennen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. De regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. Deze subsidieregeling werkt tot 31 december 2024.

 • 2. Aanvragen waarover op 31 december 2024 nog niet is beslist, worden afgehandeld op grond van deze regeling.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 14 november 2023,

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester