Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2021

Geldend van 20-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 27-05-2021

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2021

Het college van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van 7 november 2023;

gelet op de bepalingen van de vigerende Afvalstoffenverordening Heemstede;

overwegende dat het college in artikel 4, 7, 8, 9, 10 en 13 van de vigerende Afvalstoffenverordening Heemstede de bevoegdheid heeft gekregen om nadere regels te stellen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2021.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Voor een definitie van de in dit Uitvoeringsbesluit gebruikte begrippen wordt verwezen naar en aangesloten bij de definities zoals weergegeven in de Wet milieubeheer en verwezen naar en aangesloten bij de Afvalstoffenverordening Heemstede 2021.

 • 2. In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

  • verordening: de Afvalstoffenverordening Heemstede 2021.

  • bij een perceel: een of meerdere inzamelmiddelen staan op het erf van één perceel, op eigen grond van de eigenaar van het perceel.

  • nabij een perceel: een of meerdere inzamelvoorzieningen staan in de openbare ruimte, op grond van een VvE of op grond van een woningbouwcorporatie.

  • op wijkniveau: een inzamelvoorziening staat op een plek in de wijk die een wijkfunctie vervult, zoals een locatie bij een supermarkt.

Artikel 2 Aanwijzing van de inzameldienst

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Heemstede 2021 wordt aangewezen De Meerlanden Holding N.V. te Rijsenhout.

Artikel 3 Regulering van andere inzamelaars

Burgemeester en wethouders wijzen op grond van artikel 4, eerste lid, sub a, van de verordening Snuffelmug en Dorcas aan om herbruikbare onderdelen van het grof huishoudelijk afval in te zamelen.

Artikel 4 Aanwijzing van inzamelplaats

In de gemeente Heemstede is de milieustraat aan de Cruquiusweg 47, 2102 LS Heemstede aangewezen als de plek waar huishoudelijke afvalstoffen achtergelaten kunnen worden, als bedoeld in artikel 5 van de verordening.

Artikel 5 Afvalscheiding

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening de regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel als volgt vast:

   

  Inzamelfrequentie

  Afzonderlijk in te zamelen door de inzameldienst

  Locatie:

  bij een perceel

  Locatie:

  nabij een perceel

  blik

  Het inzamelmiddel, indien er inzameling bij een perceel is, wordt 1 keer per 2 weken geleegd

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist

  drankenkartons

  Het inzamelmiddel, indien er inzameling bij een perceel is, wordt 1 keer per 2 weken geleegd

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist

  glas

  Geen inzamelmiddel bij een perceel, aanbieden in een inzamelvoorziening

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist

  groente-, fruit- en tuinafval en etensresten

  Het inzamelmiddel wordt 1 keer per 2 weken geleegd

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist. De inzamelvoorziening bij gestapelde woningen wordt éénmaal per week geleegd.

  grof tuinafval

  Ophalen na afspraak en tegen betaling op de, met de inzameldienst, afgesproken aanbiedplaats

  Ophalen na afspraak op de, met de inzameldienst, afgesproken aanbiedplaats

  grof huishoudelijk afval inclusief oud ijzer en (grote) elektrische en elektronische apparatuur

  Ophalen na afspraak en tegen betaling op de, met de inzameldienst, afgesproken aanbiedplaats

  Ophalen na afspraak en tegen betaling op de, met de inzameldienst, afgesproken aanbiedplaats

  huishoudelijk restafval

  Het inzamelmiddel, indien er inzameling bij een perceel is, wordt 1 keer per 2 weken geleegd

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist.

  De inzamelvoorziening bij gestapelde woningen wordt éénmaal per week geleegd. Zakken worden éénmaal per week ingezameld.

  kunststof verpakkingen

  Het inzamelmiddel, indien er inzameling bij een perceel is, wordt 1 keer per 2 weken geleegd

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist

  oud papier en karton

  Inzamelmiddel, indien er inzameling bij een perceel is, wordt 1 keer per 4 weken geleegd

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist

  textiel

  4 keer per jaar een huis-aan-huis inzameling of aanbieden in een inzamelvoorziening

  De inzamelvoorziening nabij een perceel wordt geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist

 • 2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld in de tabel ook aangeboden mogen worden op de inzamelplaats.

 • 3. In aanvulling op het eerste lid geldt dat de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die niet in de tabel staan maar wel vermeld zijn in de verordening artikel 7 lid twee, uitsluitend aangeboden kunnen worden op de inzamelplaats.

Artikel 6 Gescheiden aanbieding

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening vast dat gebruikers van een bovenwoning zonder bergruimte op de begane grond, indien er nabij het betreffende perceel geen inzamelvoorziening voor GFT-afval aanwezig is, vrijgesteld zijn van de gescheiden aanbieding van GFT-afval.

Artikel 7 Tijdstip van aanbieding

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 9 van de verordening voor wat betreft het tijdstip van aanbieding vast dat:

 • a.

  inzamelmiddelen op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in het ophaalschema van de inzameldienst (ook wel afvalkalender genoemd), om 7:00 uur gereed moeten staan voor de inzameling;

 • b.

  inzamelmiddelen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20:00 uur aangeboden mogen worden;

 • c.

  de inzamelmiddelen zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst en uiterlijk voor 22:00 uur op de vastgestelde inzameldag door de gebruiker van het inzamelmiddel uit de openbare ruimte verwijderd moeten zijn;

 • d.

  grof huishoudelijk afval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur op afroep worden ingezameld, deze categorieën mogen mits goed gebundeld en ordelijk aangeboden de avond voor de afgesproken inzameldag vanaf 20.00 uur aangeboden worden; de inzameling start om 7:00 uur en op dit tijdstip op de inzameldag moet het opgegeven afval gereed staan voor de inzameldienst;

 • e.

  om geluidhinder en buurtoverlast te voorkomen, inzamelvoorzieningen voor de gebruikers van een aantal percelen, maar ook inzamelvoorzieningen op wijkniveau, alleen tussen 7:00 uur en 21:00 uur gebruikt mogen worden;

 • f.

  de openingstijden van de inzamelplaats vastgesteld en bekend gemaakt worden door de inzameldienst en uitsluitend tijdens deze openingstijden kunnen bestanddelen van huishoudelijk afvalstoffen op de inzamelplaats achtergelaten worden.

Artikel 8 Wijze en plaats van aanbieding

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 van de verordening de wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen als volgt vast:

  Huishoudelijke afvalstof

  Gebruiker van een perceel

  Gebruikers van een aantal percelen

  Extra informatie

  asbest en asbesthoudende stoffen

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Zie aanbiedvoorwaarden van de beheerder van de inzamelplaats

  autobanden

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Zie aanbiedvoorwaarden van de beheerder van de inzamelplaats

  blik

  Aanbieden in een inzamelvoorziening indien er geen inzamelmiddel bij een perceel is

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau

  Aanbieden tezamen met drankenkartons en kunststofverpakkingen

  bouw- en sloopafval

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Zie aanbiedvoorwaarden van de beheerder van de inzamelplaats

  (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Zie aanbiedvoorwaarden van de beheerder van de inzamelplaats

  drankenkartons

  Aanbieden in een inzamelvoorziening indien er geen inzamelmiddel bij een perceel is

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau

  Aanbieden tezamen met drankenkartons en kunststofverpakkingen

  glas

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau

  Aanbieden gescheiden op kleur in de inwerpzuil (conform de aanduiding op de inwerpzuil)

  groente-, fruit- en tuinafval en etensresten

  Aanbieden in een inzamelmiddel (minicontainer)

  Aanbieden in inzamelmiddelen (zijnde minicontainers) in gebruik als inzamelvoorzieningen (zijnde verzamelcontainers of in ondergrondse inzamelzuilen); indien een inzamelvoorziening afgesloten is, is er een geldige toegangspas nodig om de voorziening te openen

  Percelen in gestapelde bouw met een bergruimte op de begane grond ontvangen een minicontainer van 140 of 240 liter (als zijde een gebruiker van een perceel)

  grof tuinafval

  Aanbieden op afroep, de aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst

  Aanbieden op afroep, de aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst

  Aanbieden is los (zonder inzamelmiddel) toegestaan

  grof huishoudelijk afval

  Aanbieden op afroep, de aanbieder dient voor deze inzameling te betalen en een afspraak te maken met de inzameldienst

  Aanbieden op afroep, de aanbieder dient voor deze inzameling te betalen en een afspraak te maken met de inzameldienst

  Aanbieden is los (zonder inzamelmiddel) toegestaan

  (verduurzaamd) hout

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Zie aanbiedvoorwaarden van de beheerder van de inzamelplaats

  huishoudelijk restafval

  Aanbieden in een inzamelmiddel (minicontainer) of in een inzamelvoorziening (ondergrondse inzamelzuilen)

  Aanbieden in inzamelvoorzieningen (zijnde verzamelcontainers, betonnen cocons of ondergrondse inzamelzuilen); aanbieden in een inzamelmiddel (zijnde gele zakken) indien er geen voorziening ter beschikking is gesteld

  Percelen in gestapelde bouw met een bergruimte op de begane grond kunnen een minicontainer ontvangen, als zijnde een gebruiker van een perceel

  klein chemisch afval

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Om veiligheidsredenen mag klein chemisch afval niet aan de openbare weg worden aangeboden. Het moet in een deugdelijke verpakking persoonlijk overhandigd worden aan de beheerder van de inzamelplaats.

  kunststof verpakkingen

  Aanbieden in een inzamelvoorziening indien er geen inzamelmiddel bij een perceel is

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau

  Aanbieden tezamen met drankenkartons en kunststofverpakkingen

  oud ijzer

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Aanbieden op de inzamelplaats

  Zie aanbiedvoorwaarden van de beheerder van de inzamelplaats

  oud papier en karton

  Aanbieden in een inzamelvoorziening indien er geen inzamelmiddel bij een perceel is

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau

  Aanbieden met passend formaat in de inwerpzuil (karton kleingemaakt). Grote stukken karton dienen naar de inzamelplaats gebracht te worden.

  oud papier en karton

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau, in zakken bij de huis-aan-huis inzameling

  Aanbieden in een inzamelvoorziening op wijkniveau, in zakken bij de huis-aan-huis inzameling

  Aanbieden in een inzamelvoorziening in goed gesloten zakken

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 van de verordening tevens het volgende vast over de wijze en plaats van aanbieding:

  • a.

   de toegang tot de inzamelplaats geldt voor die bewoners van Heemstede die afvalstoffenheffing betalen dan wel in aanmerking komen voor kwijtschelding, er dient een geldige legitimatie vertoond te worden;

  • b.

   van (koel- en vries)apparatuur mogen de leidingen van het koelsysteem niet beschadigd zijn, de koelvloeistof mag niet afgetapt zijn, het contragewicht mag niet verwijderd zijn en de deuren moeten ontgrendeld zijn;

  • c.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen op de inzamelplaats, per soort gescheiden van elkaar, geen groter volume hebben dan 1,5m3, een overschrijding van de afmeting is toegestaan voor redelijkerwijs ondeelbare elementen;

  • d.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram;

  • e.

   het aanbieden van grof huishoudelijk afval dient ordelijk te gebeuren en in schone toestand;

  • f.

   grof tuinafval dient gebundeld te zijn en bij het overdragen of het aanbieden een maximale afmeting mag hebben van 1,5 m lengte en een maximaal gewicht van 25 kg;

  • g.

   de totale hoeveelheid grof tuinafval en grof huishoudelijk afval mag samen bij het op afspraak overdragen maximaal 1 m³ per aanbieding per keer bedragen;

  • h.

   het is verboden afvalstoffen aan te bieden in of op een afstand van minder dan 10 meter van een inzamelvoorziening.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 van de verordening over het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel vast dat:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen, die in bruikleen zijn verstrekt namens de gemeente of bij de gemeente aangeschaft zijn door de inwoners, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst bevoegd is om inzamelmiddelen te voorzien van een identificatie;

  • c.

   de inzamelmiddelen bij een perceel behoren;

  • d.

   inzamelmiddelen die niet namens de gemeente zijn verstrekt of bij de gemeente zijn aangeschaft, die voor lediging worden aangeboden of op de openbare weg zijn geplaatst terstond en zonder nadere ingebrekestelling worden in beslag genomen;

  • e.

   de gebruiker van een perceel zich tot de klantenservice van de inzameldienst dient te wenden indien bij een verhuizing naar een ander perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken of bij de gemeente aan te schaffen inzamelmiddel wordt aangetroffen, en ook bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   de gebruiker verantwoordelijk is voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen of aangeschafte inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   het verboden is brandende, smeulende, bijtende of anderszins aantastende stoffen in de inzamelmiddelen te deponeren;

  • h.

   het verboden is wijzigingen aan de inzamelmiddelen aan te brengen of de inzamelmiddelen anderszins te veranderen;

  • i.

   de gebruiker verplicht is de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • j.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen ordelijk dient te geschieden door plaatsing van de container op het trottoir voor het perceel van de aanbieder of op de aangegeven clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst over de juiste plaatsing van het inzamelmiddel opgevolgd dienen te worden;

  • k.

   de locaties voor het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen binnen een cirkel met een straal van maximaal 125 meter liggen vanuit de betrokken percelen;

  • l.

   een inzamelmiddel op een inzameldag slechts éénmaal mag worden aangeboden;

  • m.

   een inzamelmiddel voorzien moet zijn van een correcte sticker met betrekking tot de afvalstoffenheffing van dat jaar;

  • n.

   voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten gratis een tweede inzamelmiddel verkregen kan worden;

  • o.

   voor fijn huishoudelijk afval tegen betaling van de bezorg- en aanschafkosten en betaling van jaarlijks een extra afvalstoffenheffing een tweede inzamelmiddel verkregen kan worden;

  • p.

   inzamelmiddelen goed gesloten dienen te zijn wanneer deze op de openbare weg ter lediging worden aangeboden;

  • q.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, onverwijld door de aanbieder uit de container verwijderd dienen te worden;

  • r.

   uit de inzamelmiddelen geen afval mag steken;

  • s.

   er geen afval naast de inzamelmiddelen gezet mag worden;

  • t.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van het ter lediging aangeboden inzamelmiddel in zijn totaliteit niet zwaarder mag zijn dan 80 kilogram.

 • 4. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 van de verordening over het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel vast dat:

  • a.

   de locaties van de inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk restafval binnen een cirkel met een straal van 250 meter liggen vanuit de betrokken percelen;

  • b.

   de locaties van de inzamelvoorzieningen andere afvalstromen centraal in de gemeente liggen, waarbij er een efficiënte spreiding van de containers wordt gerealiseerd naar inzicht van de gemeente en de inzameldienst;

  • c.

   er een afvalpas of sleutel nodig is om de inzamelvoorzieningen te openen, indien inzamelvoorzieningen afgesloten zijn met een (elektronisch) slot, waarbij een afvalpas of sleutel toegewezen wordt aan een perceel en alleen door dat perceel gebruikt mag worden om de aangewezen inzamelvoorzieningen te openen;

  • d.

   inzamelingvoorzieningen na gebruik goed gesloten moeten worden;

  • e.

   er geen afval naast de inzamelvoorzieningen gezet mag worden;

  • f.

   het anderen dan de gemeente en de inzameldienst niet toegestaan is het uiterlijk van de inzamelvoorzieningen en van de inzamellocatie te wijzigen;

  • g.

   uit de inzamelvoorzieningen geen afval mag steken;

  • h.

   het verboden is brandende, smeulende, bijtende of anderszins aantastende stoffen in de inzamelvoorzieningen te deponeren;

  • i.

   huishoudelijke restafvalstoffen alleen in een goed gesloten zak in de hiervoor bestemde inzamelvoorzieningen gedeponeerd mogen worden;

  • j.

   in afwijking van lid i geldt dat percelen die zakken los aan mogen bieden dit ordelijk dienen te doen door plaatsing daarvan, op de vastgestelde inzameldag, op het trottoir voor het perceel van de aanbieder, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de rijweg en wel zodanig dat hierdoor de doorgang van voetgangers en het overige verkeer niet wordt belemmerd;

  • k.

   restafval verpakt in de zakken als bedoeld in lid 1 zonder uitsteeksels dient te zijn en voorts zodanig dat zij geen aanleiding kan geven tot verwondingen of het scheuren van de zakken.

 • 5. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 van de verordening voor de inzamelplaats vast dat bij de afgifte van afvalstoffen op een inzamelplaats het acceptatiereglement van de beheerder van toepassing is;

 • 6. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 van de verordening vast dat voor wat betreft het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in bijzondere gevallen geldt dat:

  • a.

   incidentele wijzigingen van de ophaaldag(en) tijdig via de voor de gemeente gebruikelijke informatiekanalen bekend worden gemaakt;

  • b.

   als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, de gemeente Heemstede voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen moet aanwijzen, welke worden bekendgemaakt aan de huishoudens die van deze inzamelplaatsen gebruik maken;

  • c.

   als, in geval van storingen of schade aan een inzamelvoorziening, de inzamelvoorziening niet gebruikt kan worden om afvalstoffen ter inzameling aan te bieden, de gebruiker van een perceel het afval ter inzameling aan dient te bieden in de eerstvolgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom dan wel de afvalstof tijdelijk dient te bewaren totdat de voorziening weer operationeel is dan wel de afvalstof op de inzamelplaats ter inzameling dient aan te bieden.

Artikel 9. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 13 van de verordening vast dat:

 • a.

  bedrijfsafvalstoffen apart van huishoudelijk afvalstoffen ter inzameling aangeboden dienen te worden aan een door de aanbieder geselecteerde inzamelaar;

 • b.

  het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen via inzamelvoorzieningen, anders dan aan het perceel toegewezen inzamelvoorziening, niet is toegestaan, als gevolg hiervan mogen bedrijfsafvalstoffen niet ter inzameling op de inzamelplaats worden aangeboden;

 • c.

  de dagen, de plaats en de wijze waarop inzamelmiddelen voor bedrijfsafvalstoffen ter inzameling worden aangeboden, contractueel worden bepaald tussen de aanbieder en de door de aanbieder gekozen inzamelaar;

 • d.

  in het winkelgebied Binnenweg / Raadhuisstraat het bedrijfsafval alleen mag worden aangeboden op donderdag vanaf 6:00 uur;

 • e.

  het overdragen of ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen op andere dagen dan de donderdag alleen is toegestaan indien er geen inzamelmiddelen op openbaar terrein worden geplaatst ten behoeve van overdracht aan de inzamelaar;

 • f.

  de inzamelmiddelen in het winkelgebied Binnenweg / Raadhuisstraat niet op of aan de openbare weg geplaatst mogen worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan inzamelaar;

 • g.

  de gebruikte inzamelmiddelen het winkelgebied Binnenweg / Raadhuisstraat na lediging onmiddellijk dienen te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 10 Overgangsrecht

Vergunningen die zijn verleend krachtens het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2016 worden geacht te zijn verleend krachtens deze Verordening.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 27 mei 2021.

 • 2. Artikel 7 onder e treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Artikel 13 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 7 november 2023.