Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2023;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2024 vast te stellen.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  centrale computer : computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel;

 • b.

  houder : degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • c.

  motorvoertuigen : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • d.

  parkeerapparatuur : parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  parkeren : het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • f.

  schil- en toepassingsgebied: de gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 • 3. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd of waarvoor de vergunning geldt worden opgegeven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na het einde van het parkeren indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Ontheffing van parkeerbelasting

 • 1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de loop van het jaar waarvoor de vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de nog niet ingetreden dagen waarop de vergunning betrekking heeft.

 • 2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf € 5,00.

Artikel 8a Vrijstelling gehandicapten

Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke invalidenparkeerkaart (zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke invalidenparkeerkaart of buitenlandse invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld van de verplichting om parkeerbelasting zoals genoemd in artikel 2 onderdeel a, te betalen, voor een periode van maximaal drie uur, mits deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in combinatie met een parkeerschijf waarop de aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dienen de vergunning en de parkeerschijf op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht.

Artikel 9 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 76,70.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening parkeerbelastingen 2023’ van 9 november 2022, nr. 6c, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2023.

burgemeester,

Koen Schuiling

griffier,

Josine Spier

Bijlage 1 DE TARIEVENTABEL, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2024

Onderdeel I - Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a.

Stad

 • 1.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad:

  • a.

   Oude Ebbingestraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Martinikerkhof:

   € 2,25 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 30 minuten.

  • b.

   Schuitemakerstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, St. Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebensstraat, Ruiterstraat, Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, Tweede Drift Zuiderdiep, Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, Kostersgang, Radebinnensingel, Moeskersgang, Heresingel, Radesingel, Trompstraat, Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, Museumstraat, Reitemakersrijge, Ganzevoortsingel, Praediniussingel, Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, Lopende Diep zz., Noorderhaven zz., Spilsluizen zz., Turfsingel, Schuitendiep wz.

   € 4,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 1 uur.

 • 2.

  Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip:

 • € 2,25 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 30 minuten.

 • 3.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten:

 • Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), Damsterkade (straat), Oosterkade:

 • € 4,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 3 uur.

 • 4.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten:

 • Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Bloemstraat, Oostersingel, W.A. Scholtenstraat:

 • € 4,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 5.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten:

 • Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg:

 • € 4,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 1 uur.

 • 6.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de Hortusbuurt:

 • € 4,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 7.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende wijken:

 • Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeeheldenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, De Hoogte:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 8.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende wijken:

 • Badstratenbuurt en Westerhaven:

 • € 4,50 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 9.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur in de Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt:

  • a.

   op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in het gebied begrensd door Wilhelminakade, de spoorlijn Groningen/Delfzijl, Stadhouderslaan, Koninginnelaan, Verlengde Grachtstraat en Oranjesingel:

  • b.

   op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl , Noorderstationsstraat even huisnummers, Noorderbuitensingel, Grachtstraat, Selwerderstraat, Selwerderdwarsstraat, Plantsoenstraat (volledig), Kloosterstraat (volledig), Kerklaan en Louise Henriëttestraat:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 10.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op het Overwinningsplein:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 11.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten:

 • in het deel aan weerszijden van de straat van de Wilhelminakade, vanaf de hoek Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van het perceel Wilhelminakade 21:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 1 uur.

 • 12.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het Hanzeplein en L.J. Zielstraweg:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 13.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard Springerlaan:

 • € 2,70 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens een dag met een maximum van € 13,00 per dag.

 • 14.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de volgende weggedeelten:

  • -

   in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot de hoek met de Eikenlaan;

  • -

   op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het deel Eikenlaan, lopende vanaf de hoek met de Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 320;

  • -

   in het deel van de Dierenriemstraat (westzijde), lopende vanaf de inrit bij het perceel 106 tot de hoek met de Eikenlaan;

  • -

   op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Pleiadenlaan, zijnde 16 parkeerplaatsen aan de hoek met de Zonnelaan;

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 15.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de Linie:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 16.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur bij het zwembad De Papiermolen:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 5 uur.

 • 17.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de Kop van Oost:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 18.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur in Tuinwijk:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 19.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 16.00 uur tot 22.00 uur in het gebied Professorenbuurt:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 20.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en

 • zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur aan de Verlengde Hereweg tussen de Natte Brug en de van Royenlaan en op het parkeerterrein aan het Helperplein:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur waarvan de eerste 90 minuten gratis zijn.

 • 21.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur in Selwerd:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

 • 22.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur in de navolgende gebieden: Helpman-West, Helpman, Coendersborg, Paddepoel, de Wijert-Noord, Corpus den Hoorn, Stadspark, Hoornse Meer, Omgeving Martini Ziekenhuis, Omgeving Regattaweg, de Suikerzijde en Stadshavens:

 • € 2,70 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2 uur.

Haren

 • 23.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur op het Haderaplein:

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 24.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Oldehof:

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 25.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur aan de Kroonkampweg (incl. gedeelte Torenlaan):

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 26.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in Achter de Molen:

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 27.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Vondellaan (gedeeltelijk):

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 28.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Kerkstraat (gedeeltelijk):

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 29.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in De Hortuslaan (parkeervakken Gorechthuis):

 • € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens 2,5 uur.

 • 30.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur ongeacht dag en tijdstip in de Voorhorst (parkeergarage Voorhorst) € 0,70 per ½ uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van telkens een dag met een maximum van € 10,00 per dag, met een maandkaart € 60,55 per maand, met een jaarkaart € 726,60 per jaar.

Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b.

Stad

 • 1.

  Vergunning voor bewoners van de binnenstad krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 3 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (bewonersvergunning eerste schil):

 • € 369,66 per jaar

 • 2.

  Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (bewonersvergunning tweede en derde schil) in één van de toepassingsgebieden in de tweede schil :

 • € 128,10 per jaar

 • 3.

  Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 in één van de toepassingsgebieden in de tweede schil indien er op het betreffende woonadres reeds één vergunning is verleend (extra bewonersvergunning tweede schil):

 • € 256,20 per jaar

 • 4.

  Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (bewonersvergunning tweede en derde schil) in één van de toepassingsgebieden in de derde schil:

 • € 54,90 per jaar

 • 5.

  Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 in één van de toepassingsgebieden in de derde schil indien er op het betreffende woonadres reeds één vergunning is verleend (extra bewonersvergunning derde schil):

 • € 109,80 per jaar

 • 6.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 5, eerste lid, van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (bedrijvenvergunning):

 • € 128,10 per jaar

 • 7.

  Extra vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 5, vierde of vijfde lid, van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (extra bedrijvenvergunning):

 • € 570,96 per jaar

 • 8.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder c, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 6 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (bezoekersvergunning) in één van de toepassingsgebieden in de tweede schil:

 • € 91,50 per jaar

 • 9.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder c, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 6 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (bezoekersvergunning) in één van de toepassingsgebieden in de derde schil:

 • € 54,90 per jaar

 • 10.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder d, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 8 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (huisartsen- en verloskundigenvergunning):

 • € 106,14 per jaar

 • 11.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder e, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 9 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (storingsdienstvergunning):

 • € 549,00 per jaar

 • 12.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder f, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 10 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (schippersvergunning):

 • € 106,14 per jaar

 • 13.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder g, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 11 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (tijdelijke bewoners/bezoekersvergunning):

 • € 28,21 per dagkaart

 • € 81,85 per weekkaart

 • 14.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder h, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 12 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (centrumbedrijvenvergunning):

 • € 48,15 per dag

 • 15.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder i, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 13 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (schilwijkenbedrijvenvergunning):

 • € 34,06 per dag

 • 16.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder j, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 14 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (aanbiedersvergunning):

 • € 106,14 per jaar

 • 17.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder l, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 16 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (praktijkvergunning):

 • € 622,20 per jaar

 • 18.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder m, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 17 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (marktkoopluivergunning):

 • € 117,12 per jaar

 • 19.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder n, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 j° artikel 18 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (maatschappelijke parkeervergunning):

 • € 128,10 per jaar

Haren

 • 20.

  Ontheffing zone betaald parkeren voor maximaal 2 kentekens:

 • € 201,30 per jaar

 • 21.

  Tweede vergunning voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunninghouders):

 • € 56,88 per jaar

 • 22.

  Bezoekersschijf voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunninghouders) voor maximaal één bezoekersschijf per adres:

 • € 19,19 per jaar

 • 23.

  Bezoekersschijf voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunninghouders) voor maximaal vier bezoekersschijven per bedrijf:

 • € 19,19 per jaar

 • 24.

  Dagvergunning als bedoeld in artikel 20 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019:

 • € 7,21 per vergunning

 • 25.

  Duplicaat vergunning of ontheffing in geval van diefstal of verlies:

 • € 7,21 per duplicaat

Onderdeel III - Gebiedsomschrijvingen

a. Binnenstad:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen Noorderhaven, Lopende diep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A.

b. Hortusbuurt:

Het gebied begrensd door Boterdiep, Boteringesingel ZZ, Kruis- singel, Leliesingel en de middellijn van de waterwegen Noorderhaven, Lopende diep, Spilsluizen en Turfsingel.

c. Oosterpoortbuurt:

Het gebied begrensd door hoofdrijbaan van de Europaweg, de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen/Assen, het Herewegviaduct en de ‘middellijn’ van de waterwegen Oosterhaven en Verbindingskanaal

d. Rivierenbuurt: 

Het gebied begrensd door Emplacement NS, Viaductstraat, middellijn Hereweg, Weg der Verenigde Naties, Julianaplein en de middellijn van het Noord-Willemskanaal.

e. Herewegbuurt:

Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Assen, de Weg der Verenigde Naties en middellijn Hereweg.

f. Zeeheldenbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen Hoendiep, Eendrachtskanaal, Zuiderhaven, Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan de Koeriersterweg en Laan 1940-1945, minus het gebied zoals gedefinieerd onder g.

g. Badstratenbuurt:

Het gebied begrensd door de Paterswoldseweg, de Eeldersingel, (inclusief Bij de Sluis), de waterweg Hoornsediep (Noord-Willemskanaal) en de spoorlijn.

h. Schildersbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen, Reitdiep, Noorderhaven, der A, Zuiderhaven, Eendrachtskanaal, Hoendiep en spoorlijn langs Laan 1940-1945, minus het gebied zoals gedefinieerd onder i.

i. Westerhaven:

Het gebied begrensd door de Kraneweg, de Verlengde Visserstraat, de Friesestraatweg, het Hoendiep, de waterweg Eendrachtskanaal, de Sluiskade, de Pottebakkersrijge en het Lage der A.

j. Oosterparkbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Oosterhamrikkanaal, de middellijn van de waterweg Van Starkenborghkanaal, het Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal, Damstersingel, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van Doeverenplein.

k. Grunobuurt/Laanhuizen:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties.

l. Korrewegbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn waterweg Oosterhamrikkanaal, Heymanslaan, kruispunt Korreweg/Heymanslaan, Floresplein, Celebesstraat, Ceramstraat, Celebesstraat, Molukkenstraat tot het kruispunt Molukkenstraat/Korreweg, Molukkenstraat tot het kruispunt Molukkenstraat/Soendastraat, Soendastraat tussen de kruispunten met Molukkenstraat en Floresstraat, Bedumerweg, Nieuwe Ebbingestraat tussen Noorderstationsstraat en Boteringesingel, Boteringesingel tot Boterdiep, Boterdiep westzijde tot Korreweg, Korreweg, Singelweg, P.J. van Kerckhoffstraat tot Bloemsingel.

m. Binnenstad-Oost:

Het gebied begrensd door Bloemstraat, Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, Steentilkade, Damsterkade, Oosterkade, Voor ‘t Voormalig Klein Poortje en de middellijn van de waterwegen Schuitendiep, Turfsingel en Oosterhaven).

n. Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt:

Het gebied begrensd door Wilhelminakade, de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de middellijn van de Noorderstationsstraat, Noorderbuitensingel, Grachtstraat en Verlengde Grachtstraat.

o. De Linie:

Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat, Verl. Lodewijkstraat, Redoute, Verl. Winschoterdiep (inclusief beide zijden van genoemde straten).

p. Zwembad “De Papiermolen”:

Het parkeerterrein dat begrensd wordt door het aan de noordzijde gelegen fietspad, aan de westzijde de groenzone, aan de oostzijde het Boutenspad en aan de zuidzijde het gebouw van de Papiermolen.

q. Kop van Oost:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Eemskanaal, hoofdrijbaan van de Europaweg, de Sontweg, de middellijn van de waterweg Deense Haven en de middellijn van de waterweg Van Starkenborghkanaal.

r. De Hoogte:

Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de Plataanlaan (tussen de spoorlijn Groningen/Delfzijl en het kruispunt met de Bedumerweg), de middellijn van de Bedumerweg en de middellijn van de Noorderstationsstraat.

s. Tuinwijk:

Het gebied begrensd door de Pleiadenlaan (tussen het kruispnt met de Dierenriemstraat en het Kruispunt met de Zonnelaan), de Zonnelaan (tussen het kruispunt met de Pleiadenlaan en de spoorlijn Groningen/Delfzijl), de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de Middellijn van de Kastanjelaan tot het kruispunt met de Moesstraat, de Moesstraat, de Wilgenlaan, de Dierenriemstraat tot het kruispunt met de Pleiadenlaan.

t. Professorenbuurt:

Het gebied begrensd door kruispunt Korreweg/Heymanslaan, Korreweg tot de waterweg Van Starkenborghkanaal, de waterweg Van Starkenborghkanaal, de middellijn van de Waterweg Oosterhamrikkanaal, Oosterhamrikkade tot het kruispunt Oosterhamrikkade/Heymanslaan, Diephuisstraat, Landstraat, Diephuisstraat.

u. Helpman:

Het gebied begrensd door de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen-Nieuweschans/Assen, Helperpad, Helper Brink tot het kruispunt Helper Brink/Verlengde Hereweg.

v. Stadshavens:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Eemskanaal Noordzijde, Balkgat (exclusief de parkeerplekken op of aan dit weggedeelte), de middellijn van het Damsterdiep en de jachthaven.

w. Helpman-West:

Het gebied begrensd door de Weg der Verenigde Naties, de Hereweg tot de Natte Brug over het Helperdiep, de middellijn van de Verlengde Hereweg tot het kruispunt met de Van Royenlaan (exclusief de parkeerplaatsen aan dit weggedeelte en op het parkeerterrein bij Winkelcentrum Helperplein), de middellijn van de Verlengde Hereweg tussen de van Royenlaan en de Van Ketwich Verschuurlaan, de van Ketwich Verschuurlaan tot het kruispunt met de Hora Siccamasingel, de Hora Siccamasingel (westzijde), de middellijn van het fietspad dat volgt op de Hora Siccamasingel, de middellijn van de waterweg Helperdiep en de snelweg A28 minus het gebied zoals gedefinieerd onder p.

x. Coendersborg:

Het gebied begrensd door de Helperzoom, de Bloemersmaborg, de Kooiweg, de Helperzoom, de Goeman Borgesiuslaan, de middellijn van de Verlengde Hereweg tot het kruispunt met de Helper Brink en de Helper Brink (exclusief de parkeerplaatsen en percelen aan dit weggedeelte m.u.v. het perceel met perceelnummer HMN02M 06634G0000).

y. Selwerd:

Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de Kastanjelaan, het Sleedoornpad, de Eikenlaan tot het kruispunt met de Zonnelaan, de middellijn van de Zonnelaan tussen het kruispunt met de Eikenlaan en de Plataanlaan, de Plataanlaan (tussen de spoorlijn Groningen/Delfzijl en het kruispunt met de Zonnelaan).

z. Paddepoel:

Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl (tussen de spoorwegovergangen spoorlijn Groningen/Delfzijl aan de Friesestraatweg en de Zonnelaan), de middellijn van de Zonnelaan, de Plataanlaan (tussen het kruispunt met de Zonnelaan en de Friesestraatweg) en de Friesestraatweg (tussen het kruispunt met de Plataanlaan en de spoorwegovergang spoorlijn Groningen/Delfzijl aan de Friesestraatweg).

aa. De Wijert Noord:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, de van Ketwich Verschuurlaan (tot het kruispunt met de Hora Siccamasingel), de Hora Siccamasingel (oostzijde), de middellijn van het fietspad dat volgt op de Hora Siccamasingel, de middellijn van de waterweg Helperdiep, de middellijn van de Julianaweg A28 en de middellijn van de Weg der Verenigde Naties A7 tot de waterweg Noord-Willemskanaal.

bb. Corpus den Hoorn:

Het gebied begrensd door de middellijn van de Weg der Verenigde Naties A7, de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, en de middellijn van de Laan Corpus den Hoorn.

cc. Hoornse Meer:

Het gebied begrensd door de Veenweg, de middellijn van de Paterswoldseweg (tot het kruipunt met de Laan Corpus den Hoorn), de middellijn van de Laan Corpus den Hoorn (tussen het kruispunt met de Paterswoldseweg en de Julianaweg A28), de middellijn van de Julianaweg A28, het Hoornse Pad, het water van het Hoornse Meer en het Winterpad.

dd. Stadspark:

Het gebied begrensd door de Peizerbaan, de middellijn van de Laan 1940-1945, de middellijn van de Weg der Verenigde Naties A7 en de Campinglaan.

ee. Omgeving Martini Ziekenhuis:

Het gebied begrensd door de van Swietenlaan (inclusief de voormalige ALO-locatie), de Paterswoldseweg (tot het kruispunt met de Laan Corpus den Hoorn), de middellijn van de Laan Corpus den Hoorn (tussen het kruispunt met de Paterswoldseweg en het kruispunt met de van Swietenlaan).

ff. Omgeving Regattaweg:

Het gebied begrensd door de Regattaweg en de middellijn van de waterwegen Eemskanaal en Van Starkenborghkanaal.

gg. De Suikerzijde:

Het gebied begrensd door de Laan 1940-1945, de middellijn van de waterweg Hoendiep, tot (maar niet inclusief) de Johan van Zwedenlaan en Jan Altinkbrug en de spoorlijn naar Leeuwarden.

hh. Zone fiscaal parkeren en zone parkeren voor vergunninghouders:

De in het centrum van Haren gelegen zones zoals aangegeven in de verbeelding die deel uitmaakt van de ‘Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente

Groningen 2019’.

Onderdeel IV - Opbouw kosten naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening parkeerbelasting 2024.

De voor 2024 geraamde kosten voor het opleggen van naheffingsaanslagen:

Vaste en variabele informatieverwerkingskosten Veiligheid (gemeente Groningen)

scanauto’s

€ 358.000

Personeels- en overheadkosten Veiligheid

 • -

  salarissen personeel

€ 1.906.000

 • -

  inhuur uitzendpersoneel

€ 600.000

 • -

  overhead

€ 711.000

€ 3.217.000

Totale kosten Veiligheid

€ 3.575.000

Vaste en variabele informatieverwerkingskosten Noordelijk Belastingkantoor

 • -

  kosten automatisering

€ 123.800

 • -

  kosten druk- en bindwerk en portokosten

€ 86.120

€ 209.920

Personeels- en overheadkosten Noordelijk Belastingkantoor

 • -

  personele kosten Heffingen en Bezwaren

€ 504.200

 • -

  personele kosten Invordering

€ 187.000

 • -

  personele kosten Functioneel applicatiebeheer

€ 55.450

 • -

  personele kosten Klant Contact Centrum

€ 99.700

 • -

  overhead

€ 274.800

€ 1.121.150

Kapitaallasten

Afschrijvingslasten

€ 32.460

Totale kosten Noordelijk Belastingkantoor

€ 1.363.530

Totale kosten

€ 4.938.530

Het voor 2024 geraamde aantal op te leggen naheffingsaanslagen is 58.000.

De kosten gedeeld door het aantal te verwachten naheffingsaanslagen geeft een bedrag van € 85,15. In verband met het wettelijk maximum wordt het tarief voor 2024 € 76,70.