Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024

De raad van de gemeente Roermond;

gelezen het voorstel van de griffier van Roermond;

gelet op de Wet versterking decentrale rekenkamers, het bepaalde in Hoofdstuk IVa, paragraaf 1 van de Gemeentewet en artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t

 • 1.

  vast te stellen de verordening: Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024;

 • 2.

  per datum inwerkingtreding van de Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024, de Verordening rekenkamercommissie gemeente Roermond 2020, vastgesteld op 17 december 2020, in te trekken.

Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024:

Artikel 1. Begrippen

 • 1. Wet: de Gemeentewet.

 • 2. Rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de wet.

 • 3. Raad: raad van de gemeente Roermond.

 • 4. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

 • 5. Reglement van Orde: door de rekenkamer vastgesteld Reglement van Orde waarin de werkwijze staat beschreven.

 • 6. Begroting: de begroting van de gemeente Roermond.

Artikel 2. Samenstelling rekenkamer

 • 1. De gemeente Roermond heeft een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter.

Artikel 3. Plaatsvervangend voorzitterschap

De rekenkamer benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

Artikel 4. (Her)benoeming leden

 • 1. De raad benoemt de voorzitter en de leden van de rekenkamer op voordracht van een door de raad of raadscommissie in het leven geroepen werkgroep die in het kader van die voordracht ook overleg pleegt met de rekenkamer.

 • 2. De raad benoemt de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar.

 • 3. Na afloop van de eerste wettelijke benoemingstermijn kunnen de leden van de rekenkamer éénmaal voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5. Reglement van orde

De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling c.q. wijziging onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 6. Klankbordgroep raad

 • 1. Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

 • 2. Deze bestaat uit maximaal 5 raadsleden.

 • 3. De raad wijst bij elk begin van een raadsperiode de raadsleden aan die zitting hebben in deze klankbordgroep voor de duur van de betreffende raadsperiode.

 • 4. In geval van het ontstaan van een tussentijdse vacature in de klankbordgroep kan de raad een vervangend lid aanwijzen.

 • 5. De rekenkamer bepaalt in haar Reglement van Orde de wijze waarop deze klankbordgroep, met inachtneming van de onafhankelijke positie van de rekenkamer, wordt betrokken bij de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 7. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer wordt bijgestaan door een secretaris.

 • 2. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer over de wijze waarop de aan hem toebedeelde taken worden verricht.

 • 3. De griffier van de gemeenteraad van Roermond draagt er zorg voor dat een van de medewerkers van de griffie de rol van secretaris van de rekenkamer vervult.

Artikel 8. Budget en jaarverslag.

 • 1. De raad stelt de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar taken.

 • 2. De rekenkamer zal daartoe in het kader van de begrotingsvaststelling een (meerjarig)voorstel doen.

 • 3. Een door de raad vastgestelde structureel jaarbudget wordt jaarlijks verhoogd conform de gemeentelijke prijsindex-ontwikkeling.

 • 4. De rekenkamer is bevoegd binnen het bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. Ten laste van dit budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   de inzet van externe onderzoekers en deskundigen;

  • c.

   alle overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 5. De rekenkamer stelt ieder jaar voor 1 april een verslag aan de raad ter beschikking waarin verantwoording wordt afgelegd over de in het voorgaande jaar uitgevoerde onderzoeken en de besteding van het budget.

Artikel 9. Monitoring van aanbevelingen

De griffier verstrekt de raad (analoog aan de verplichting van het college jegens de raad cf. artikel 185a van de Wet) jaarlijks voor 1 maart een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen gevolg is gegeven

Artikel 10. Vergoeding leden

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding van € 250 per bijgewoonde vergadering van de rekenkamer of overleggen die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden.

 • 2. In het Reglement van Orde worden de afspraken omtrent de voor vergoeding in aanmerking komende vergaderingen en overleggen en ook de wijze van declaratie vastgelegd.

 • 3. Leden kunnen de met vergaderingen en overleggen verband houdende reiskosten declareren, de hoogte van de vergoeding van reiskosten per kilometer is gelijk aan de geldende belastingvrije kilometervergoeding.

 • 4. Indien een onderzoek uitgevoerd wordt door een of meer leden van de rekenkamer, kan daarvoor een vergoeding worden gedeclareerd tegen een tarief van € 80 (exclusief BTW) per uur overeenkomstig het bepaalde voor deze werkwijze in het Reglement van Orde van de rekenkamer.

 • 5. De in de eerste en vierde lid genoemde bedragen worden vanaf 2025 per kalenderjaar aangepast op basis van het prijsindexcijfer welke de gemeente Roermond hanteert.

Artikel 11. Intrekken oude verordening

De Verordening rekenkamercommissie gemeente Roermond 2020 wordt per datum inwerkintreding van de Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024 ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de rekenkamer gemeente Roermond 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in de openbare vergadering van 12 oktober 2023.

De griffier, J. Vervuurt

De voorzitter, Y.F.W. Hoogtanders