Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de instelling van de gemeentelijke rekenkamer (Verordening gemeentelijke rekenkamer Edam-Volendam 2024)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de instelling van de gemeentelijke rekenkamer (Verordening gemeentelijke rekenkamer Edam-Volendam 2024)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gehoord het Presidium d.d. 18 juli 2023;

gelet op de artikelen 81k, 149 en 182-185a van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

tot het vaststellen van de volgende Verordening gemeentelijke rekenkamer Edam-Volendam 2024.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3. Klankbordgroep

 • 1. Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

 • 2. De klankbordgroep bestaat uit vier raadsleden/steunfractieleden. Twee leden zijn afkomstig uit de oppositie, twee leden uit coalitie. De raad draagt zorg voor het aanwijzen van leden van de klankbordgroep.

 • 3. De klankbordgroep en de rekenkamer maken zelf werkafspraken.

Artikel 4. (Her)benoeming

De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, worden voor een periode van zes jaar benoemd en kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris, welke functie is belegd bij de griffie.

 • 2. De raad wijst de ambtelijk secretaris aan, alsmede ook een of meer eventuele plaatsvervangers.

Artikel 6. Budget

De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per vergadering.

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 250,- per vergadering en voor gewone leden € 200,- per vergadering. De vergoeding wordt, gelet op het bepaalde in artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 1 januari van elk jaar (vanaf 2025) herzien aan de hand van het indexcijfer CAO-lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande jaar.

 • 3. De leden van de rekenkamer ontvangen daarnaast een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer.

Artikel 8. Monitoring aanbevelingen

 • 1. De griffie verstrekt de raad jaarlijks een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

 • 2. Het college verstrekt op basis van artikel 185a Gemeentewet aan de raad jaarlijks een overzicht van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Edam-Volendam 2024.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3. Op dat tijdstip vervalt de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2016.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 12 oktober 2023,

de griffier,

J. Hage.

de voorzitter,

L.J. Sievers.