Mandaat aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden voor het nemen van een verkeersbesluit inrijverbod gemotoriseerd verkeer met ontheffingenbeleid te Vianen/Lexmond

Geldend van 17-11-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaat aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden voor het nemen van een verkeersbesluit inrijverbod gemotoriseerd verkeer met ontheffingenbeleid te Vianen/Lexmond

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

Gelet op:

 • Het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011;

 • de Wegenverkeerswet;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Overwegende dat:

 • -

  het binnen de gemeente Vijfheerenlanden op bepaalde wegen in Vianen/Lexmond vanwege leefbaarheid en verkeersveiligheid wenselijk is een inrijverbod in te stellen tijdens de avondspits;

 • -

  er een forse extra verkeerslast is op waterschaps- en gemeentelijke wegen veroorzaakt door filedruk op het hoofdwegennet (A2 en A27) en dat de komende jaren werkzaamheden worden uitgevoerd aan de A27;

 • -

  het doorgaande verkeer de files probeert te vermijden door gebruik te maken van het onderliggende wegennet van het waterschap en de gemeente Vijfheerenlanden waardoor de leefbaarheid, met name binnen de bebouwde kom, zwaar onder druk komt te staan;

 • -

  fietsverkeer gebruik maakt van deze en achterliggende wegen;

 • -

  deze wegen een hoofdfunctie (gebiedsontsluiting) hebben voor bestemmingsverkeer bestaande uit lokaal en interlokaal (fiets)verkeer. Dat betekent dat deze wegen niet bedoeld zijn voor de afwikkeling van doorgaand regionaal, provinciaal en nationaal verkeer zonder herkomst of bestemming in dit gebied;

 • -

  het onderliggende wegennet niet is ingericht voor grote hoeveelheden verkeer vanwege haar functie, breedte en verharding en dat daardoor de verkeersveiligheid onder druk staat;

 • -

  het doorgaande verkeer via het hoofdwegennet afgewikkeld dient te worden; Deze hoofdwegen zijn ook aantrekkelijker en veiliger en daarvoor bedoeld en aangelegd;

 • -

  de verkeersveiligheid van de verkeersdeelnemers op het onderliggend wegennet (met name zijnde mensen met een herkomst of bestemming in dit gebied) en doorstroming door regionaal, provinciaal en nationaal doorgaand verkeer onder druk staat;

 • -

  de nadelen van een inrijverbod niet tot onacceptabele en onevenredige nadelen voor de bewoners en werkenden moeten leiden. Daarom is er een ontheffingenbeleid waarbij aanwonenden in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod;

 • -

  het belangrijk is om de leefbaarheid in het gebied te beschermen en te verbeteren;

 • -

  het inrijverbod niet van toepassing is op vrachtverkeer, landbouwverkeer, lijnbussen en hulpdiensten;

 • -

  het wenselijk is een verkeersbesluit (inrijverbod) op de volgende wegen te nemen: Lakerveld, Driemolensweg, Heicopperweg, Merwedekade (zuid van Achterkade), Nieuweweg (zuid van Achterkade) en Achthoven te Lexmond;

 • -

  dit verbod op bovengenoemde weggedeelten tegelijkertijd wordt gerealiseerd om reële alternatieven op andere achterliggende wegen zoveel mogelijk te voorkomen;

 • -

  het inrijverbod alleen van kracht is van maandag tot en met vrijdag tussen 15 en 19 uur;

 • -

  de genoemde weggedeelten altijd bereikbaar blijven in de zuid-noord richting voor doorgaand verkeer;

 • -

  Waterschap Rivierenland op de betreffende weggedeelten buiten de bebouwde kom het bevoegd gezag is;

 • -

  Waterschap Rivierenland gelet op het belang van de verkeersveiligheid bereid is medewerking te verlenen aan voornoemd inrijverbod;

 • -

  de politie, eenheid Utrecht, akkoord is met voornoemd inrijverbod waarbij is geadviseerd om externe handhaving in te zetten o.a. door middel van cameratoezicht;

 • -

  het Openbaar Ministerie akkoord is met de locaties voor het instellen van een inrijverbod en de handhaving hiervan door camera’s;

 • -

  het inrijverbod tijdig wordt aangegeven met verkeersborden om gemotoriseerd verkeer te attenderen op de verkeersmaatregel en chauffeurs kunnen kiezen voor een alternatieve route;

 • -

  het vanuit efficiency oogpunt de voorkeur heeft het verkeersbesluit, dat zich uitstrekt over wegen in beheer bij gemeente en waterschap, door één bestuursorgaan te laten nemen;

 • -

  over de maatregel en de daarmee verbonden taken afstemming heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en het waterschap;

 • -

  de gemeente Vijfheerenlanden verantwoordelijk is voor het gehele proces van het

 • -

  verkeersbesluit (incl. ontheffingverlening en afhandelen bezwaarschriften) en het instellen, onderhouden en handhaven van de verkeersmaatregel;

 • -

  de gemeente Vijfheerenlanden beleidsregels heeft opgesteld voor het verlenen van ontheffing voor de verkeersmaatregel en dit beleid zelf gaat uitvoeren;

 • -

  de afhandeling en eventuele (financiële) gevolgen van ingestelde rechtsmiddelen

 • -

  verbonden aan het verkeersbesluit en ontheffingenbeleid onder het verleende mandaat vallen en volledig een verantwoordelijkheid zijn van de gemeente Vijfheerenlanden.

Besluit:

 • I.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden mandaat te verlenen om een verkeersbesluit te nemen op weggedeelten buiten de bebouwde kom. Het betreft de volgende wegen: Lakerveld, Driemolensweg, Heicopperweg, Merwekade (zuid van Achterkade), Nieuweweg (zuid van Achterkade) en Achthoven te Lexmond;

 • II.

  Het mandaat ziet op:

  • -

   Het instellen van een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer tussen 15.00-19.00h met uitzondering van ontheffinghouders, landbouwverkeer, vrachtverkeer, lijnbussen en hulpdiensten op bovengenoemde weggedeelten buiten de bebouwde kom in zuidelijke richting;

  • -

   Het uitvoeren van het daarbij behorende ontheffingenbeleid voor bovengenoemde weggedeelten buiten de bebouwde kom;

 • III.

  Toe te staan dat het college van burgemeester en wethouders ondermandaat verleent aan medewerkers in dienst van de gemeente Vijfheerenlanden ten aanzien van het hierbij verleende mandaat aan het college van burgemeester en wethouders;

 • IV.

  De gemandateerde ontvangt geen vergoeding voor de op grond van het mandaat uitgevoerde werkzaamheden.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de schriftelijke mededeling van de gemandateerde is ontvangen waarin wordt ingestemd met het verleende mandaat en het besluit bekend is gemaakt.

 • VI.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaat voor het verkeersbesluit inrijverbod gemotoriseerd verkeer met ontheffingenbeleid te Vianen/Lexmond.

 • VII.

  Te bepalen dat dit mandaatbesluit algemeen bekend wordt gemaakt in het Waterschapsblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van 31 oktober 2023 te Tiel.

de secretaris-directeur,

ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf,

prof.dr. J.C. Verdaas

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling