Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 november 2023, UTSP-432403905-10943, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 (Subsidieregeling versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte)

Geldend van 17-11-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 november 2023, UTSP-432403905-10943, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 (Subsidieregeling versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op:

 • -

  het gestelde in de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022, de Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies;

 • -

  de beleidsgrondslag: Beleidskader Sport en bewegen 2021-2025, provincie Utrecht.

Overwegende dat:

 • -

  Gedeputeerde Staten het wenselijk vinden om sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren, gericht op extra beweeg- en gezondheidswinst en dat elke inwoner (ongeacht achtergrond of eventuele beperkingen) moet kunnen bewegen in de buitenruimte in de provincie Utrecht;

Besluiten de volgende subsidieregeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: software en/of hardware.

 • b.

  AsvpU: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies: beleid van GS waarin is aangegeven welke kosten bij projectsubsidies wel of niet subsidiabel zijn;

 • e.

  direct verbonden kosten: dit zijn kosten voor goederen, diensten of inzet van eigen personeel die gedurende de projectperiode alleen worden ingezet voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

 • f.

  hardware: bestaat uit de fysieke (sport)infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en die sport, spelen en bewegen faciliteert.

 • g.

  ongeorganiseerd bewegen: buiten verenigingsverband bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;

 • h.

  openbare ruimte: ruimte die bij voorkeur 24 uur per dag of anders zoveel mogelijk publiek toegankelijk is;

 • i.

  recreatie: iedere vorm van fysiek recreatief bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;

 • j.

  sociaal toegankelijk: informatie wordt op een begrijpelijke en toegankelijke manier aangeboden aan de doelgroep. De doelgroep wordt gastvrij ontvangen, goed te woord gestaan en de activiteit wordt op de gebruiker afgestemd.

 • k.

  software: programmering, begeleiding van sport en beweegaanbod. En/of communicatie over sport en beweegaanbod.

 • l.

  sport: iedere vorm van sport en beweging in de publiek toegankelijke buitenruimte.

Artikel 2 Inhoudelijke beoordelingscriteria

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de provincie Utrecht die zijn gericht op het opzetten, stimuleren of realiseren van sport- en beweegaanbod.

 • 2. Subsidie wordt slechts verstrekt als:

  • a.

   de activiteit bijdraagt aan sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;

  • b.

   de activiteit gericht is op het versterken van het sport- en beweegaanbod (software), en/of de realisatie van sport- en spelvoorzieningen in de buitenruimte (hardware);

  • c.

   de activiteit extra beweeg- en gezondheidswinst oplevert;

  • d.

   de activiteit erop gericht is dat zoveel mogelijk inwoners (ongeacht achtergrond of eventuele beperkingen) kunnen bewegen in de buitenruimte in de provincie Utrecht;

  • e.

   de activiteit gericht is op samenwerking met andere organisaties en/of verenigingen.

Artikel 3 Subsidieontvangers

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • a.

  publiekrechtelijke rechtspersonen;

 • b.

  privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Staatssteun

Als sprake is van staatssteun, wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van Verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, of anderszins met inachtneming van de Europese staatssteunregels.

Toelichting

Bij de subsidieaanvraag zal worden beoordeeld of sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun.

Gezien de te verwachten kleinschalige en lokale aard van de te verwachten activiteiten of projecten, zal er bij de meeste aanvragen geen sprake zijn van staatssteun.

Mocht er toch sprake zijn van eventuele staatssteun, dan kan gezien de beperkte omvang van de subsidie een beroep worden gedaan op een vrijstelling op grond van de Europese de-minimis vrijstellingsverordening. Door de aanvrager zal er dan apart een verklaring moeten worden ondertekend, dat er in het huidige jaar en de afgelopen twee belastingjaren, niet meer dan € 200.000, aan de-minimis steun (subsidie) is ontvangen.

Artikel 5 Vorm van de subsidie

Subsidie wordt slechts verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 6 Tender

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 februari 2024 tot en met 14 april 2024, 23:59 uur, waarbij de verdeling van het beschikbare budget op basis van de kwaliteit van de aanvragen plaatsvindt.

 • 2. De aanvragen worden digitaal ingediend, met gebruikmaking van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier op de website van Team Sportservice provincie Utrecht.

 • 3. De aanvrager mag bij meerdere initiatieven betrokken zijn, maar kan als aanvrager slechts één initiatief indienen.

 • 4. Bij de subsidieaanvraag worden onder andere de volgende gegevens en stukken gevoegd:

  • a.

   plan van aanpak voor activiteiten van software en/ of hardware;

  • b.

   begroting.

Artikel 7 Verdelingswijze

 • 1. Gedeputeerde Staten rangschikken alleen de activiteiten die voldoen aan de AsvpU én de vereisten, bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

 • 2. De rangschikking wordt gemaakt op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;

  • b.

   de mate waarin de activiteit voorziet in de behoefte van de gekozen doelgroep;

  • c.

   de mate waarin de activiteit voor de specifieke gekozen doelgroep sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;

  • d.

   de mate waarin binnen de activiteit samengewerkt wordt met andere organisaties en/of verenigingen;

  • e.

   de mate waarin de activiteit beleidsmatig en financieel voortgezet kan worden na oktober 2024 zonder de financiële impuls vanuit de provincie Utrecht.

 • 3. Het aantal benodigde punten voor subsidiëring van de activiteit bedraagt per beoordelingscriterium minimaal 2.

 • 4. In aanvulling op het derde lid bedraagt het totaal aantal benodigde punten voor subsidiëring van de activiteit minimaal 10 en wordt berekend door de som te nemen van de punten behaald voor ieder afzonderlijk criterium, waarbij voor ieder van de beoordelingscriteria, genoemd in het tweede lid, 0 tot en met 4 punten kunnen worden behaald.

  • a.

   De puntentelling houdt het volgende in:

   0 = Geen sprake van

   1 = Enigszins sprake van

   2 = Sprake van

   3 = Sterk sprake van

   4 = Zeer sterk sprake van

 • 5. Aanvragen die minimaal 2 punten per beoordelingscriterium en in totaal minimaal 10 punten hebben behaald worden gehonoreerd op volgorde van rangschikking, beginnend met de aanvraag die het hoogst aantal punten heeft behaald.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op art. 4.6 AsvpU wordt de subsidie geweigerd als:

  • a.

   niet minimaal 2 punten per beoordelingscriterium is behaald en minder dan 10 punten op alle beoordelingscriteria zijn behaald;

  • b.

   de activiteit een winstoogmerk heeft.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverstrekking te zijn gestart met de uitvoering van de activiteit en de activiteit uiterlijk op 31 oktober 2024 af te ronden;

  • b.

   om een bericht op te stellen voor communicatie doeleinden over de activiteit, inclusief één of meer foto’s;

  • c.

   het evaluatieformulier in te vullen, twee maanden na afronding van de activiteit of uiterlijk 31 december 2024;

  • d.

   om de activiteit in de provincie Utrecht uit te voeren.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt in het jaar 2024 € 125.000, -.

Artikel 11 Hoogte van de subsidie

De subsidies bedragen minimaal € 1000,- en maximaal € 5000,- per aanvraag.

Artikel 12 Subsidiabele kosten

Voor projectsubsidie komen, met in achtneming van de bepalingen in de AsvpU en de beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies, redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten in aanmerking.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte provincie Utrecht 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 november 2023.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Toelichting

Subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte

De subsidieregeling is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan projecten toe te kennen, zonder een zware indieningsprocedure. Subsidies worden verleend met een maximum van € 5.000, -.

De subsidieregeling wordt in mandaat uitgevoerd door Team Sportservice provincie Utrecht. Team Sportservice provincie Utrecht is de professionele sportorganisatie van de provincie. In huis beschikken zij over verregaande kennis over de sport- en beweegwereld. Team Sportservice is laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker voor aanvragers. Omdat in deze subsidieregeling met lage bedragen wordt gewerkt is het wenselijk om een complexe indieningsprocedure zo veel mogelijk te vermijden. Verder vindt de beoordeling van de subsidies op een gedegen wijze plaats. Team Sportservice gebruikt hiervoor een onafhankelijk jury van drie professionals. Daarnaast wordt één collega binnen de organisatie van Team Sportservice aangewezen als contactpersoon voor zowel de provincie als voor de aanvragers. Dit zorgt voor een snelle reactietijd en vakkundige antwoorden.

Op deze subsidieregeling zijn de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 van toepassing. Aanvragen worden geweigerd als die onvolledig zijn, buiten de openstellingstermijn zijn ingediend, en/of de activiteit een winstoogmerk heeft en niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen.

Artikel 7 Verdelingswijze

In totaal zijn er vijf beoordelingscriteria:

 • 1.

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte;

 • 2.

  de mate waarin de activiteit voorziet in de behoefte van de gekozen doelgroep;

 • 3.

  de mate waarin de activiteit voor de specifieke gekozen doelgroep sociaal, praktisch en financieel toegankelijk is;

 • 4.

  de mate waarin binnen de activiteit samengewerkt wordt met andere organisaties en/of verenigingen;

 • 5.

  de mate waarin de activiteit beleidsmatig en financieel voortgezet kan worden na oktober 2024 zonder de financiële impuls vanuit de provincie Utrecht.

Van de aanvrager wordt verwacht hier invulling aan te geven door in de aanvraag een omschrijving te geven bij ieder criterium. Het puntenaantal per criterium kan verschillen tussen 0,1,2,3,4 punt(en). Ieder criterium zal bij de beoordeling met een 2 of hoger moeten worden beoordeeld door de door Team Sportservice samengestelde jury (zie hierboven). Als een aanvrager op één of meerdere criteria 1 of minder punten scoort dan zal deze worden afgewezen. Het totaal aantal punten zal minimaal 10 punten, of hoger moeten bedragen. Bij een lager puntenaantal zal de aanvraag worden geweigerd. Aanvragen die minimaal 2 punten per beoordelingscriterium en in totaal minimaal 10 punten hebben behaald worden gehonoreerd op volgorde van rangschikking, beginnend met de aanvraag die het hoogst aantal punten heeft behaald. Indien aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door loting.