Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Voorst 1998

Geldend van 09-07-1998 t/m heden

Intitulé

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Voorst 1998

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 2 juni 1998, nummer 76;

gezien het advies van de commissie Welzijn en Onderwijs;

gelet op de bepalingen over het op overeenstemming gericht overleg in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

gezien het gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen;

overwegende dat het bij wet is voorgeschreven een regeling vast te stellen voor het voeren van op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen over het lokaal onderwijsbeleid;

B E S L U 1 T:

vast te stellen de volgende: "Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Voorst 1998".

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.schoolbestuur:

het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal voortgezet onderwijs, voor speciaal onderwijs/voor voortgezet speciaal onderwijs/voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs/voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs/voor algemeen voortgezet onderwijs/voor voorbereidend beroepsonderwijs, die is gelegen op het grondgebied van de gemeente;

b.advies:

het advies van de Onderwijsraad als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

c.Burgemeester en Wethouders:

het College van Burgemeester en Wethouders;

d.bestuurlijk overleg onderwijs:

het overlegorgaan voor het lokaal onderwijsbeleid;

Hoofdstuk 2 BESTUURLIJK OVERLEG ONDERWIJS.

Paragraaf 2.1 Overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid.

Artikel 2 Functie bestuurlijk overleg onderwijs

1 In het bestuurlijk overleg onderwijs voeren Burgemeester en Wethouders met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen overleg over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid. 2.ln het overlegorgaan komen aan de orde:

 • a.

  de onderwerpen, zoals bijvoorbeeld huisvesting en onderwijsachterstandenbeleid, waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b.

  overige onderwerpen van overleg aangaande het lokaal onderwijsbeleid;

3. Het bestuurlijk overleg onderwijs heeft tevens tot taak:

 • a.

  het coördineren en stimuleren van initiatieven en activiteiten van de besturen, de scholen en andere in stellingen - waaronder ondersteunende instellingen zoals landelijke diensten naar richting - ter bevordering van het lokale en regionale onderwijsbeleid;

 • b.

  het bevorderen van de totstandkoming van concrete samenwerkingsverbanden en het bewaken van de voortgang daarvan voor zover de eigen identiteit daarbij gewaarborgd blijft;

 • c.

  het oplossen van gemeenschappelijke problemen van besturen en onderwijsinstellingen in de gemeente Voorst.

  • 4.

   Op onderwerpen, als genoemd in het tweede lid onder b en het derde lid, is artikel 9 niet van toepassing.

Artikel 3 Samenstelling bestuurlijk overleg onderwijs

 • 1.

  De schoolbesturen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het bestuurlijk overleg onderwijs. Een schoolbestuur wijst daartoe maximaal twee vertegenwoordigers aan, die namens dit schoolbestuur het overleg voeren en die gemandateerd zijn om namens dit bevoegd gezag besluiten te nemen.

 • 2.

  Schoolbesturen kunnen zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen in het bestuurlijk overleg onderwijs. Ze wijzen daartoe maximaal twee vertegenwoordigers aan.

 • 3.

  De wethouder onderwijs vertegenwoordigt Burgemeester en Wethouders in het bestuurlijk overleg onderwijs. De portefeuillehouder onderwijs fungeert als voorzitter van het overlegorgaan.

Artikel 4 Derden

Derden kunnen, indien de voorzitter van het bestuurlijk overleg onderwijs dit wenst of één van de vertegenwoordigers van de schoolbesturen genoemd in artikel 3 dit wenst, deelnemen aan het overleg.

Artikel 5 Uitnodiging

 • 1.

  Het bestuurlijk overleg onderwijs vergadert ten minste 3 maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Indien vertegenwoordigers van twee schoolbesturen dit wenselijk achten, wordt eveneens een vergadering uitgeschreven.

 • 2.

  Alvorens Burgemeester en Wethouders een voorstel aan de Raad doen over een onderwerp, zenden zij de voorgenomen inhoud van dit voorstel met een toelichting daarop en de inventarisatie, als bedoeld in artikel 7, toe aan alle schoolbesturen.

 • 3.

  De toezending geschiedt onder bekendmaking van de plaats, de datum en het tijdstip waarop het overleg hierover zal aanvangen. Tussen de datum van de toezending van het voorstel en de datum van het bestuurlijk overleg onderwijs liggen bij voorkeur vier weken, doch minimaal twee weken.

 • 4.

  De schoolbesturen die niet deelnemen aan het bestuurlijk overleg onderwijs kunnen voor de datum van het overleg hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan Burgemeester en Wethouders. Burgemeester en Wethouders stellen de deelnemers aan het bestuurlijk overleg onderwijs hiervan in kennis.

Artikel 6 Secretariaat

Burgemeester en Wethouders voeren het secretariaat van het bestuurlijk overleg onderwijs.

Artikel 7 Voorbereiding

Burgemeester en Wethouders kunnen een voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigers van de schoolbesturen en Burgemeester en Wethouders instellen dat voorafgaat aan het overleg in bestuurlijk overleg onderwijs. Dit overleg kan zich beperken tot één specifiek onderwerp van het lokaal onderwijsbeleid. Het voorbereidend overleg wordt afgerond met een inventarisatie van de onderwerpen waarover al dan niet overeenstemming is bereikt. Per onderwerp wordt aangegeven of het gaat om een onderwerp als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a.

Artikel 8 Agenda-overleg

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders kunnen een agenda-overleg instellen. Hierin wordt nagegaan welke onderwerpen op welk tijdstip in het bestuurlijk overleg onderwijs aan de orde kunnen komen. Op grond hiervan stellen Burgemeester en Wethouders de agenda op.

 • 2.

  Aan het agenda-overleg nemen de portefeuillehouder onderwijs en maximaal drie vertegenwoordigers namens de gezamenlijke schoolbesturen deel.

Paragraaf 2.2 Uitvoering overleg.

Artikel 9 Advies Onderwijsraad

 • 1.

  Indien één of meer schoolbesturen of Burgemeester en Wethouders een advies van de Onderwijsraad wensen over een onderwerp waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is, maken ze dit uiterlijk kenbaar in het bestuurlijk overleg onderwijs waarin het onderwerp in finale zin aan de orde is. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijke gemotiveerde omschrijving van het onderwerp waarover het advies wordt verwacht. Hierbij wordt tevens het verband aangegeven tussen het onderwerp en de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting van het onderwijs.

 • 2.

  Alle vertegenwoordigers krijgen in het bestuurlijk overleg onderwijs de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen over het verzoek om advies.

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders zijn belast met de indiening van een verzoek om advies. Zij doen dit uiterlijk twee weken na afloop van het bestuurlijk overleg onderwijs. Daarbij informeren zij tevens de Onderwijsraad over de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.

 • 4.

  De wettelijke termijn voor het uitbrengen van het advies wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de Onderwijsraad Burgemeester en Wethouders uitnodigt het verzoek voor het uitbrengen van het advies aan te vullen met de gegevens die hij nodig heeft voor een goede vervulling van zijn taak, tot de dag waarop het verzoek is aangevuld.

 • 5.

  De Raad neemt gedurende de termijn voor het uitbrengen van het advies geen besluit over het onderwerp waarover advies is gevraagd.

 • 6.

  Burgemeester en Wethouders zenden zo spoedig mogelijk een afschrift van het uitgebrachte advies toe aan alle schoolbesturen. Indien het geheel of gedeeltelijk opvolgen van het advies zou leiden tot een of meer inhoudelijke bijstellingen van het voorstel over een onderwerp waarover advies is gevraagd, worden de schoolbesturen bij de toezending van het afschrift van het advies uitgenodigd voor een nader bestuurlijk overleg onderwijs.

 • 7.

  Het overleg, als bedoeld in het vorige lid, vindt binnen twee weken plaats nadat het advies is uitgebracht.

Burgemeester en Wethouders informeren de Raad over dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10.

Artikel 10 Verslaglegging; informeren Raad

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders maken een verslag van het bestuurlijk overleg onderwijs.

 • 2.

  Het verslag bevat een overzicht van de besproken onderwerpen, waarbij per onderwerp wordt aangegeven:

  • a.

   of het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onder a. of b. van toepassing is;

  • b.

   of volledige, geen volledige of geen overeenstemming is bereikt;

  • c.

   de in het overleg door de deelnemers naar voren gebrachte zienswijzen en - indien van toepassing - de zienswijzen als bedoeld in artikel 5, vierde lid;

  • d.

   de door de portefeuillehouder onderwijs in het bestuurlijk overleg onderwijs toegezegde wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel. Indien artikel 9, eerste lid van toepassing is, wordt hiervan eveneens een weergave opgenomen in het verslag.

 • 3.

  Het bestuurlijk overleg onderwijs stelt het verslag vast, In afwijking hiervan kunnen Burgemeester en Wethouders spoedheidshalve het verslag ter commentaar toezenden aan de schoolbesturen. Binnen 10 dagen na de dag waarop het conceptverslag is toegezonden, maken de schoolbesturen die deel hebben genomen aan het overleg schriftelijk hun opmerkingen over het concept van het verslag kenbaar. Burgemeester en Wethouders stellen het verslag vast met inachtneming van de opmerkingen.

 • 4.

  Burgemeester en Wethouders brengen het verslag gelijktijdig met het voorstel over het onderwerp ter kennis van de Raad. Voorzover Burgemeester en Wethouders afwijken van de tijdens het bestuurlijk overleg onderwijs naar voren gebrachte zienswijzen, wordt dit gemeld in het voorstel aan de Raad. Daarbij geven zij de redenen aan van het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen.

Artikel 11 Heropening overleg

 • 1.

  lndien uit het oordeel van de betrokken raadscommissie over het voorgenomen voorstel aan de Raad over een onderwerp blijkt dat de meerderheid van de raadscommissie of een deel van de raadscommissie dat volgens Burgemeester en Wethouders geacht wordt een meerderheid in de Raad te vertegenwoordigen, van oordeel is dat het voorstel inhoudelijk bijstelling behoeft, dan kan heropening van het bestuurlijk overleg onderwijs plaatsvinden. Burgemeester en Wethouders beslissen daarover. Zij heropenen het bestuurlijk overleg onderwijs in ieder geval indien de inhoudelijke bijstelling betrekking heeft op een onderwerp als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a., waarover overeenstemming in het bestuurlijk overleg onderwijs was bereikt.

 • 2.

  lndien Burgemeester en Wethouders het overleg heropenen, dan roepen zij het bestuurlijk overleg onderwijs zo spoedig mogelijk bijeen, doch uiterlijk voor het moment waarop de Raad een definitief besluit neemt over het onderwerp. In dit overleg hebben de vertegenwoordigers de gelegenheid om hun zienswijze te geven op het oordeel van de raadscommissie. Burgemeester en Wethouders informeren de Raad over het resultaat van dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10. De Raad betrekt de in dit aanvullend verslag neergelegde zienswijzen bij zijn definitieve besluitvorming over het onderwerp.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN.

Artikel 12 Gevallen waarin deze verordening niet voorziet

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen Burgemeester en Wethouders, gehoord de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het bestuurlijk overleg onderwijs.

Artikel 13 Citeertitel; inwerkingtreding

1.De verordening kan worden aangehaald als: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Voorst 1998.

2.Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening procedure overleg huisvesting gemeente Voorst 1996, in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29juni1998.
Twello, 29 juni 1998
DE RAAD VOORNOEMD.
Mr. A.H. Kroondijk, loco-secretaris Mr J.H.J. van Blommestein, voorzitter