Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024

Geldend van 24-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2024.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning binnen de gemeente beschikbaar houden.

 • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. Indien de woning deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ en waarvoor op grond van hoofdstuk IV van die Wet voor die onroerende zaak een waarde is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende zaakbelastingen, zoals die voor het belastingobject geldt voor het tijdvak waarover de forensenbelasting wordt geheven.

 • 2. De belasting als bedoeld in het eerste lid bedraagt, indien de waarde in het economische verkeer

  a.

  niet meer is dan € 50.000,

  € 115,00

  b.

  meer is dan € 50.000, doch niet meer is dan € 100.000,

  € 272,00

  c.

  meer is dan € 100.000, doch niet meer is dan € 150.000,

  € 339,00

  d.

  meer is dan € 150.000, doch niet meer is dan € 200.000,

  € 407,00

  e.

  meer is dan € 200.000, doch niet meer is dan € 300.000,

  € 474,00

  f.

  meer is dan € 300.000, doch niet meer is dan € 400.000,

  € 542,00

  g.

  meer is dan € 400.000

  € 611,00

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar een vast bedrag per woning, indien:

  • a.

   de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet WOZ;

  • b.

   de woning geen deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ;

  • c.

   geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is of wordt vastgesteld.

 • 4. Het vaste bedrag als bedoeld in het derde lid bedraagt € 115,00.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid moeten de aanslagen, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, worden betaald in maximaal tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overgangsrecht

De “Verordening forensenbelasting 2023” vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2023.

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potters