Bevoegdhedenregeling en register UH en Duo+ 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Bevoegdhedenregeling en register UH en Duo+ 2024

Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:

 • 1.

  vast te stellen, de “Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Uithoorn Duo+ januari 2024” met het bijhorende register (met datum inwerkingtreding 1 januari 2024).

 • 2.

  vast te stellen, het interne “Bevoegdhedenregister Gemeente Uithoorn januari 2024’ (met datum inwerkingtreding 1 januari 2024).

Bevoegdhedenregister Gemeente Uithoorn: januari 2024

 

Het register bestaat uit een verzameling van door het daartoe bevoegde bestuursorgaan genomen besluiten tot toekenning van een bevoegdheid (mandaat, volmacht, machtiging). De besluiten zijn met zorg verzameld, maar er bestaat een mogelijkheid dat een wel genomen besluit tot toekenning van een bevoegdheid in het overzicht ontbreekt, bijvoorbeeld omdat het besluit is genomen nadat dit register is opgesteld. Dat doet niets af aan de rechtmatigheid van de betreffende bevoegdheid, noch van de daarop gebaseerde feitelijke dan wel rechtshandelingen

Nr

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd orgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

 

Toelichting op hoofdlijnen

 
 
 
 
 
 

De omschrijving van de bevoegdheid. "Het nemen en uitvoeren van beslissingen" omvat: het verzorgen van de taak, inclusief het nemen van besluiten in de zin van de Awb. Het verzorgen van de taak omvat tevens alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding van de taken en bevoegdheden in dit register, tenzij expliciet uitgezonderd.

 • Toegekende bevoegdheden algemeen: Toegekende bevoegdheden die betrekking hebben op de gehele gemeentelijke organisatie.

Algemene juridische grondslag van de toegekende bevoegdheden zoals:Algemeen wet bestuursrecht (Awb), Burgerlijk Wetboek (BW), relevante wet- en regelgeving en Uithoornse regelgeving (verordeningen, nadere regels, beleidsregels, reglementen).

Door welk bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verstrekt: B&W/of Burgemeester. Soms worden in een wet aan verschillende bestuursorganen specifieke taken toebedeeld . Dan worden in deze kolom de specifieke taken van een van de bestuursorganen genoemd. De overige bevoegdheden op grond van die wet liggen dan bij het andere bestuursorgaan

Mandaat en andere vormen van bevoegdheid (machtiging of volmacht) worden altijd aan de gemeentesecretaris verstrekt tenzij anders vermeld. De gemeentesecretaris heeft het recht zijn bevoegdheid bij een andere functionaris neer te leggen, tenzij dit expliciet is uitgezonderd. Dit wordt dan vermeld bij Voorwaarden/bijzonderheden.

Laagste niveau ondermandaat en andere vormen van bevoegdheid is het laagste functieniveau waarop beslissingen kunnen worden genomen. Alle hogere functies binnen de gemeente zijn ook beslissingsbevoegd. Alle functionarissen met de genoemde functie binnen de genoemde afdeling/het team zijn bevoegd. De functiebenaming kan per afdeling/team verschillen, de bevoegdheid berust dan bij een functie van vergelijkbaar niveau binnen dat team.

In deze kolom worden de specifiek voor de genoemde bevoegdheid geldende voorwaarden/ bijzonderheden genoemd. Voor alle bevoegdheden geldt dat ze altijd binnen de wettelijke en gemeentelijke (beleids)kaders moeten worden uitgeoefend en conform de Budgethoudersregeling. Zo is m.n. het beslissen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de in mandaat genomen besluiten van het mandaat uitgezonderd. Indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/ bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien, vindt vooraf altijd afstemming met de gemeentesecretaris en/of de portefeuillehouder plaats.

 

Algemeen

 
 
 
 
 

1

Het aangaan van financiele verplichtingen en het doen van betalingsopdrachten

BBV, Budgethoudersregeling en overige relevante Uithoornse regelingen

B&W

Gemeentesecretaris

Budgethouder

 

2

Inkoop en aanbesteding : procedurele besluiten, opdrachtverleningen, hieraan gekoppeld het aftekenen van facturen en het afschrijven van de overige inschrijvers

Aanbestedingswet, Burgerlijk wetboek en budgethoudersregeling, aanbestedingsbeleid en inkoopprocedures, contract Stichting Rijk

B&W

Gemeentesecretaris

Budgethouder

 

3

Verrichten van handelingen in het kader van Europese aanbestedingsprocedures

Aanbestedingswet 2016, Burgerlijk wetboek, contract Stichting Rijk

B&W

Gemeentesecretaris

Functionarissen Stichting Rijk

 

4

Verstrekken van schriftelijke informatie aan verzoekers

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

 

5

Doorzenden van onjuist geadresseerde stukken

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

 

6

Het bekendmaken, c.q. meedelen van door B&W en burgemeester genomen besluiten aan de aanvrager(s), c.q. belanghebbenden

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

 

7

Het besluiten tot toepassen van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure en inspraakprocedure

Algemene wet bestuursrecht, Inspraakverordening, Omgevingswet

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op verzoeken om informatieverstrekking in het kader van de Woo en Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet open overheid en Wet Hergebruik Overheidsinformatie

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

In overleg met JZ .

9

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

In overleg met JZ .

10

Behandelen van klachten over de afdeling of medewerker(s) die onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd/teamleider vallen

Algemene wet bestuursrecht, Klachtenregeling

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd/Teamleider

In overleg met klachtencoordinator

11

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van het uitoefenen van rechten door betrokkenen op grond van de AVG, UAVG en sector specifieke privacywetgeving

Awb, BW, AVG en UAVG en sector specifieke privacywetgeving o.a. Jeugdwet, Wmo en Wet basisregistratie personen en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen en beleidsregels en privacyconvenanten

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd/Teamleider

In overleg met JZ en FG

12

Het aangaan, wijzigen dan wel beëindigen en ten bewijze daarvan ondertekenen van (verwerkers)overeenkomsten, protocollen en privacyconvenanten met (mede)verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers op grond van de AVG en UAVG

AVG, UAVG, Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Uithoorns informatieveiligheidsbeleid, de budgethoudersregeling en sector specifieke privacywetgeving o.a. Jeugdwet, Wmo en Wet basisregistratie personen en daarop gebaseerde verordeningen en beleidsregels

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid ligt bij degene die bevoegd is tot het aangaan, wijzigen en opzeggen van de hoofdovereenkomst op grond waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. Bij privacyconvenanten ligt deze bij het hoofd van de afdeling waaronder het taakveld valt waarop het convenant betrekking heeft. Het college blijft altijd verantwoordelijke in de zin van de AVG. In overleg met allround adviseur JZ en Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een kopie van de verwerkersovereenkomst naar de FG sturen

13

Melden van datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n)

AVG

B&W

Gemeentesecretaris

Chief Information Security Officer (CISO)/ FG

CISO/FG beoordelen of betrokkene(n) geinformeerd moet(en) worden

14

Laten opstellen van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

AVG

B&W

Gemeentesecretaris

Teamleider van de betreffende afdeling

In overleg met JZ en FG. Een kopie van de gegevensbeschermings-effectrapportage sturen naar de FG

15

Volmacht voor het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van een arbeidsovereenkomst en alle overige privaatrechtelijke rechtshandelingen en rechtspositionele beslissingen die een bestuursorgaan verricht in relatie tot zijn medewerkers.

BW, Wnra, CAO gemeente, Personeelshandboek, directiestatuut

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd na advies van teamleider P&O Duo+ bij complexe zaken en van senior adviseur P&O Duo+ bij reguliere zaken

Wanneer het de eigen rechtspositie van het afdelingshoofd betreft, of bij ontslag, disciplinaire besluiten en in geval van afwijken advies P&O Duo+: volmacht Gemeentesecretaris, en altijd met inachtneming van hetgeen t.a.v. rechtspositionele besluiten m.b.t. gemeentesecretaris in wet- en regelgeving en regelingen is vastgelegd.

16

Inschakelen van externe juridische bijstand

Burgerlijk Wetboek en raamovereenkomst met huisadvocaat

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

JZ informeren over de inschakeling

17

Het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar en (hoger) beroep in alle juridische procedures en al hetgeen daarbij hoort

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

Bij (hoger)beroepsprocedures wordt de bevoegdheid aangetoond door een door de burgemeester ondertekende machtiging

18

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van wetten waarvan de uitvoering bij Duo+ is belegd, maar waarbij gebruik is gemaakt van de procedure als omschreven in art. 6, lid 5 en 6 en art. 7, lid 1 en 2 van de Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020

Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020

B&W / Burgemeester, afhankelijk van het onderwerp

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Zie procedure art. 6 en 7 Bevoegdhedenregeling Uithoorn- Duo+ 2020. Wanneer het te nemen besluit betrekking heeft op sociale zekerheidswetten stelt Duo+ de beschikking op, de gemandateerde ondertekent

19

De bevoegdheid tot het afwijzen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen als bedoeld in art. 3.9 Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening artikel 3.9

Gemeenteraad

B&W

 

B&W is ook gemandateerd te beslissen op bezwaren die worden ingediend tegen de in mandaat genomen besluiten (RV1V.68)

Bevoegdhedenregister gemeente Uithoorn: januari 2024

 

 
 
 
 
 

Samenleven

Nr

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd orgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking aan

Specifieke bepaling

1

Het vaststellen van perspectiefplannen en nemen van daaruit voortvloeiende besluiten inzake jeugdhulp

Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en daarop gebaseerde verordening, nadere regels en beleidsregels

B&W

Gemeentesecretaris,

Casusregisseur en medewerker HGKM

Duo+ maakt de beschikking, de casusregisseur ondertekent deze

2

Het nemen van beslissingen op grond van de Algemene subsidieverordening Uithoorn

Awb, Algemene subsidieverordening Uithoorn

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

 

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de verordening participatieplatform sociaal domein

Verordening participatieplatform sociaal domein

B&W

Gemeentesecretaris

Beleidsmedewerker

 

4

Aangaan en ondertekening van overeenkomsten t.b.v. de uitvoering van lokaal onderwijsbeleid

Onderwijswetgeving, BW, plaatselijk onderwijsbeleid

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

 

5

Beslissingen op grond van de Huisvestingsverordening voor zover betrekking hebbend op beleidszaken en niet gemandateerd aan Duo+

Huisvestingswet en onderliggende wetgeving Huisvestingsverordening, nadere regels en beleidsregels

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

 

6

Behandeling aanvragen in kader decentralisatie van onderwijshuisvesting

 

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

 
 

Mandaten aan derden

 
 
 
 
 

7

Verlenen mandaat inzake ambulante verslavingszorg en beschermd wonen.

Awb, Wmo

B&W

Wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam

 

Gemandateerde heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

8

Het vaststellen van perspectiefplannen en nemen van daaruit voortvloeiende besluiten inzake jeugdhulp

Jeugdwet, Besluit Jeugdwet en daarop gebaseerde verordening, nadere regels en beleidsregels, Awb

B&W

GI's (preventieve jeugdbescherming segment B en C), SMW en OKA (preventieve jeugdbescherming segment B)

 

zaaknummer 2018-043092

9

Besluiten op grond van de Wvggz

Wvggz, Awb

B&W verkennend onderzoek/ burgemeester crisismaatregel

GGD

 
 

10

Opleggen tijdelijk huisverbod op grond van Wet tijdelijk huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod, Awb

burgemeester

hulpofficier van justitie

 

Voorwaarden en restricties zijn door de burgemeester vastgesteld

Wonen en Werken

Nr

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd orgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking aan

Specifieke bepaling

11

Beslissingen op grond van de Verordening doelgroepen woningbouw voor zover betrekking hebbend op beleidszaken en niet gemandateerd aan Duo+

Besluit ruimtelijke ordening en Verordening doelgroepen woningbouw

B&W

Gemeentesecretaris

strategisch adviseur

 

12

Toepassen van de hardheidsclausules in de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 en Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021

Huisvestingswet en onderliggende wetgeving Huisvestingsverordening, nadere regels en beleidsregels ?

B&W

Gemeentesecretaris

afdelingshoofd

Onder voorwaarde dat voorafgaand aan gebruikmaking van het (onder)mandaat afstemming met de portefeuillehouder plaatsvindt

13

Opstellen rooster vaste gebruikers gym- en sportzalen en soc.culturele accommodaties

 

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

 

14

Toekenning huisvestingsvergoedingen a.g.v. vandalisme scholen

Gemeentewet, BW

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

 

15

Verlenen machtiging tot het aangaan en de ondertekening van overeenkomsten tot gebruik en huur ten behoeve van gemeentelijke accommodaties

Gemeentewet, BW

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

o.b.v. voorstel BI15.0314

16

Verlenen machtiging o.g.v. art. 171 Gemeentewet gebruiksovereenkomsten inzake incidenteel gebruik accommodaties De Scheg, ’t Buurtnest en MFA DE Legmeer namens de gemeente te sluiten en ondertekenen.

Gemeentewet, BW

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Beheerders / Medewerkers Optisport

Afdelingshoofd

 

17

Verlenen machtiging o.g.v. art. 171 Gemeentewet koopovereenkomsten voor de weidekavels in het project Herstructurering Glastuinbouwgebied Iepenlaan te sluiten en te ondertekenen

 

B&W, vertegenwoordigd door de burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

o.b.v. voorstel BI15.0193

 

Mandaten aan derden

 
 
 
 
 

18

Besluiten op aanvragen voor een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1.2 en 2.2.5 lid 1 van de Huisvestingsverordening Uithoorn 2017, dan wel om te besluiten tot intrekking van een verleende huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.3 van deze Verordening, op voorwaarde dat de gemandateerde daarbij de bepalingen uit de Verordening in acht neemt, zoals het correct toepassen van de toelatingscriteria van art. 2.2.1, het in achtnemen van de beslistermijn als genoemd in art. 2.2.6, de eisen omtrent de inhoud van de vergunning in art. 2.2.7, de weigeringsgronden uit art. 2.3.2., de intrekkingsgronden uit art. 2.3.3, waarbij de betrokkene vooraf gehoord wordt als bedoeld in art. 4:8 Algemene wet bestuursrecht;

Huisvestingsverordening, Awb

B&W

de directeur van Woonzorg Nederland

de directeur van Woonzorg Nederland is bevoegd om medewerkers van de corporatie ondermandaat te verlenen voor het met in achtneming van de bepalingen van de Verordening besluiten op een aanvraag om een huisvestingsvergunning dan wel van besluiten tot intrekking van een verleende huisvestingsvergunning

onder het mandaat valt niet de behandeling van en het beslissen op bezwaren, ingediend tegen besluiten op aanvragen om huisvestingsvergunningen dan wel van besluiten tot intrekking van een verleende huisvestingsvergunning

19

Een machtiging als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht te verlenen voor het verrichten van alle handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze handelingen nodig zijn ter voorbereiding van of ter uitvoering van de onder 2.6 bedoelde besluiten

Awb

B&W

de directeur van Woonzorg Nederland

de directeur van Woonzorg Nederland bevoegd is om medewerkers van de corporatie met overeenkomstige toepassing van de regels over ondermandaat een machtiging te verlenen voor het verrichten van alle handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze handelingen nodig zijn ter voorbereiding van of ter uitvoering van de onder 2.6 bedoelde besluiten.

 

20

Besluiten op aanvragen voor een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1.2 en 2.2.5 lid 1 van de Huisvestingsverordening Uithoorn 2017, dan wel om te besluiten tot intrekking van een verleende huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.3 van deze Verordening, op voorwaarde dat de gemandateerde daarbij de bepalingen uit de Verordening in acht neemt, zoals het correct toepassen van de toelatingscriteria van art. 2.2.1, het in achtnemen van de beslistermijn als genoemd in art. 2.2.6, de eisen omtrent de inhoud van de vergunning in art. 2.2.7, de weigeringsgronden uit art. 2.3.2., de intrekkingsgronden uit art. 2.3.3, waarbij de betrokkene vooraf gehoord wordt als bedoeld in art. 4:8 Algemene wet bestuursrecht;

Huisvestingsverordening, Awb

B&W

bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard

bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard, is bevoegd om medewerkers van de corporatie ondermandaat te verlenen voor het met in achtneming van de bepalingen van de Verordening besluiten op een aanvraag om een huisvestingsvergunning dan wel van besluiten tot intrekking van een verleende huisvestingsvergunning

 

21

Een machtiging als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht te verlenen voor het verrichten van alle handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze handelingen nodig zijn ter voorbereiding van of ter uitvoering van de onder 2.8 bedoelde besluiten

Awb

B&W

bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard

bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard, is bevoegd om medewerkers van de corporatie met overeenkomstige toepassing van de regels over ondermandaat een machtiging te verlenen voor het verrichten van alle handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze handelingen nodig zijn ter voorbereiding van of ter uitvoering van de onder 2.8 bedoelde besluiten.

 

22

Bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften die betrekking hebben op zoekpunten, situatiepunten en situatiepunten voor jongeren als bedoeld in de paragrafen 3, 4 en 5 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021. Inclusief alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van de bevoegdheid moet worden verricht.

Huisvestingsverordening, Awb

B&W

College van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam kan met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste en tweede lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 

23

Machtigingen te verlenen om het (betreffende) college te vertegenwoordigen en bij te staan in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die betrekking hebben op zoekpunten, situatiepunten en situatiepunten voor jongeren als bedoeld in de paragrafen 3, 4 en 5 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021. Inclusief alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van de bevoegdheid moet worden verricht

Huisvestingsverordening, Awb

B&W

College van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam kan met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste en tweede lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Onder deze machtiging wordt ook de bevoegdheid verstaan, in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit behelst, maar niet uitsluitend, het instellen van hoger beroep, incidenteel hoger beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Daarbij geldt de beperking dat vooraf afstemming met de gemeente Uithoorn heeft plaatsgevonden.

24

Bevoegdheid om te beslissen tot intrekking van zoekpunten, situatiepunten of situatiepunten voor jongeren als bedoeld in de artikelen 2.3.7, 2.3.8 en 2.5.3 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021. Inclusief alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van de bevoegdheid moet worden verricht.

Huisvestingsverordening,

B&W

directeur-bestuurders van de hieronder vermelde woningcorporaties, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die werkzaam zijn in de woningmarktregio Amsterdam:

 • -

  De Alliantie, te Amsterdam;

 • -

  Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam;

 • -

  Intermaris, te Purmerend;

 • -

  Woonstichting de Key, te Amsterdam;

 • -

  Parteon, te Wormerveer;

 • -

  Woningstichting Rochdale, te Amsterdam;

 • -

  Stadgenoot, te Amsterdam;

 • -

  Ymere, te Amsterdam;

 • -

  Wormerwonen, te Wormer;

 • -

  Wooncompagnie te Hoorn;

 • -

  Woonzorg Nederland, te Amstelveen;

 • -

  Woningbouwverenigng Oostzaanse Volkshuisvesting, te Oostzaan;

 • -

  Woningcorporatie ZVH te Zaandam.

De directeur-bestuurders van woningcorporaties kunnen met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste en tweede lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen en aan functionarissen van WoningNet en Woonmatch.

 

25

beslissen op een aanvraag verklaring situatiepunten of situatiepunten voor jongeren en een aanvraag voor verlenging daarvan als bedoeld in de artikelen 2.4.1, 2.4.4 en 2.5.1 van de Huisvestingsverordening Uithoorn 2021. Inclusief alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van de bevoegdheid moet worden verricht.

Huisvestingsverordening

B&W

bestuurder van Stichting Het Vierde Huis (kvk-nummer: 41187483), gevestigd te Utrecht

De bestuurder van Stichting Het Vierde Huis kan met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste en tweede lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen

 

26

bevoegdheid om besluiten te nemen met toepassing van artikel 2.4.5, derde lid of 2.5.4, derde lid van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021, de zogenaamde hardheidsclausule,

Huisvestingsverordening

B&W

bestuurder van Stichting Het Vierde Huis (kvk-nummer: 41187483), gevestigd te Utrecht

De bestuurder van Stichting Het Vierde Huis kan met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste en tweede lid ondermandaat en ondermachtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen

Met de beperking dat vooraf afstemming met de gemeente Uithoorn heeft plaatsgevonden.