Nadere regels geveltuintjes gemeente Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 17-11-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels geveltuintjes gemeente Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op artikel 2:10 eerste, vijfde en zesde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Overwegende dat de gemeente:

 • het toepassen van gevelgroen wil stimuleren;

 • ongevallen, schade, gevaar voor verkeer en de onbruikbaarheid van de weg wil voorkomen;

 • de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen wil optimaliseren.

Het om genoemde redenen gewenst is nadere regels te stellen voor de aanleg en het gebruik van geveltuintjes.

B E S L U I T:

Definities:

geveltuin: een smalle beplantingsstrook direct tegen de gevel van een woning of ander pand

Initiatiefnemer: de persoon die de geveltuin aanlegt en onderhoudt

Te bepalen dat voor de aanleg en het onderhoud van geveltuinen geen vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid van de APV nodig is als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  Het aanleggen van een geveltuin dient te worden gemeld bij de gemeente door een email te sturen naar groenbeleidsplan@hardinxveld-giessendam.nl met daarin de volgende gegevens: naam en contactgegevens van de initiatiefnemer, een tekening waarop wordt aangegeven op welk adres de geveltuin wordt gerealiseerd over welke lengte, breedte en diepte en de beplantingskeuze.

 • b.

  De geveltuin wordt aangelegd bij een gevel die grenst aan de openbare ruimte;

 • c.

  De grond is en blijft eigendom van de gemeente;

 • d.

  De eigenaar van de woning/het pand moet akkoord zijn met de aanleg;

 • e.

  De geveltuin mag aangelegd worden als het trottoir breed genoeg is. Er moet ten minste een vrije doorgang van 1,20 meter (exclusief trottoirband) overblijven;

 • f.

  De geveltuin mag maximaal 45 centimeter breed zijn (vanaf de gevel gerekend en afhankelijk van de overblijvende loopruimte) en mag niet langer zijn dan de betreffende woning/het betreffende pand;

 • g.

  Er mag tot maximaal 30 centimeter diepte (verticale vlak) in de bodem gegraven worden. Vanaf die diepte kunnen kabels en leidingen in de grond liggen;

 • h.

  Bij de aanleg van een geveltuin moet een kantopsluiting worden gemaakt. Hierdoor wordt voorkomen dat het aangrenzende trottoir verzakt. De kantopsluiting heeft een maximale hoogte van 10 centimeter;

 • i.

  De geveltuin mag niet worden afgesloten door middel van een hekwerk of andere erfafscheiding;

 • j.

  In en op de geveltuin mogen geen dieren gehouden worden en objecten geplaatst worden;

 • k.

  Van de geveltuin mag geen overlast uitgaan door bijvoorbeeld overhangende planten. Het groen dient, ook in het verticale vlak, binnen de kantopsluiting te blijven.

 • l.

  De geveltuin moet goed onderhouden worden, zodat deze er netjes uitziet;

 • m.

  Tuinafval en zwerfafval in de geveltuin moeten opgeruimd worden;

 • n.

  Voor het onderhoud van de geveltuin mogen geen milieubelastende producten worden gebruikt;

 • o.

  Er mogen geen giftige planten of woekerende planten (bamboe) in de geveltuin worden geplant;

 • p.

  Er mogen geen planten of struiken met stekels of doornen in de geveltuin worden geplant;

Voorts bepalen wij dat

 • 1.

  gemeente en nutsbedrijven altijd vrije toegang hebben tot de kabels en leidingen onder een geveltuin. Bij dergelijke werkzaamheden kan het voorkomen dat de geveltuin verwijderd moet worden of beschadigd raakt. Voor eventuele schade zijn de gemeente of nutsbedrijven niet aansprakelijk;

 • 2.

  de gemeente het recht heeft om de geveltuin te verwijderen als niet aan het bepaalde in deze nadere regels wordt voldaan. Gemaakte kosten kunnen in rekening gebracht worden bij de initiatiefnemer. Bij handelen in strijd met het bepaalde in deze nadere regels krijgt de initiatiefnemer een redelijke termijn de tijd om de strijdigheid weg te nemen. Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht is, voor zover mogelijk, van toepassing;

 • 3.

  bij verhuizing de initiatiefnemer dient te checken of de nieuwe bewoner van de woning/het pand de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich wil nemen en opvolgend initiatiefnemer wil worden. De opvolgend initiatiefnemer dient zich bij de gemeente te melden door zijn contactgegevens via email te zenden naar groenbeleidsplan@hardinxveld-giessendam.nl . Wil de nieuwe bewoner van de woning/het pand niet de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen, dan dient de vertrekkende initiatiefnemer het trottoir weer in de oorspronkelijke staat te herstellen en dat bij de gemeente te melden via door een email te sturen naar groenbeleidsplan@hardinxveld-giessendam.nl ;

 • 4.

  als de initiatiefnemer wil stoppen met de geveltuin, deze het trottoir weer in de oorspronkelijke staat moet herstellen en dat bij de gemeente moet melden door een email te sturen naar groenbeleidsplan@hardinxveld-giessendam.nl .

Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 6 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

Sonja van der Stel Dirk Heijkoop

loco-secretaris