Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Peel en Maas

Geldend van 17-11-2023 t/m 31-08-2024

Intitulé

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet.

Overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel een aanvullende beleidsregel vast te stellen op de beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Peel en Maas.

BESLUITEN:

Het volgende vast te stellen:

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Peel en Maas

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager : diegene die een aanvraag doet zoals bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregel;

 • b.

  college : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 • c.

  energiekosten: leveringskosten, netwerkkosten en energiebelasting te betalen aan een energieleverancier of aan de verhuurder van de woning;

 • d.

  huishouden : één of meer personen die als particulier samen een zelfstandige woonruimte bewonen. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en toilet;

 • e.

  inkomen : totaal van het inkomen zoals bedoeld in artikel 3 van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Peel en Maas;

 • f.

  peildatum : voor de ambtshalve beoordelingen is dit 1 oktober 2023 en voor de overige aanvragen is dit de aanvraagdatum;

 • g.

  referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de peildatum;

 • h.

  Wet : Participatiewet.

Artikel 2 Hoogte en doelgroep

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en bedraagt per huishouden:

  • a.

   € 800,00 voor huishoudens die in 2023 een voorschot van € 500,00 hebben ontvangen, zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid sub a van deze beleidsregel;

  • b.

   € 1.300,00 voor huishoudens die recht hebben op energietoeslag 2023 zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid sub b tot en met f en artikel 4 van deze beleidsregel.

 • 2. De energietoeslag zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt ambtshalve (eerste lid sub a van dit artikel) of op aanvraag (eerste lid sub b van dit artikel) als bijzondere bijstand verleend.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode én de twee daaraan voorafgaande kalendermaanden.

 • 4. De aanvrager moet in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staan op hetzelfde adres waarop de energietoeslag aangevraagd wordt.

 • 5. De aanvrager is energiekosten verschuldigd.

 • 6. Voor de toepassing van deze regeling wordt:

  • a.

   het vermogen, zoals bedoeld in artikel 34 van de wet, niet in aanmerking genomen; én

  • b.

   de kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a van de wet, niet toegepast.

 • 7. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 8. Tot de doelgroep genoemd in het eerste lid onderdeel a van dit artikel worden niet gerekend studenten die op de peildatum in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 3 Ambtshalve beoordeling

 • 1. Huishoudens ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023 als zij:

  • a.

   in 2022 en 2023 de eenmalige energietoeslag op grond van de beleidsregel ‘eenmalige energietoeslag 2022-2023’ hebben ontvangen; of

  • b.

   op de peildatum een uitkering van de gemeente ontvangen op grond van:

   • 1.

    algemene bijstand op grond van artikel 20, 21 of 22 van de wet; of

   • 2.

    periodiek bijzondere bijstand op grond van artikel 35 van de wet; of

   • 3.

    uitkering levensonderhoud op grond van de Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004); of

  • c.

   op de peildatum een uitkering ontvangen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); of

  • d.

   op de peildatum algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • e.

   in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen; of

  • f.

   op de peildatum zijn toegelaten tot de Wgs én een schuldenregeling hebben.

 • 2. Geen recht op ambtshalve verstrekking hebben huishouden waarvan op peildatum 1 oktober 2023 blijkt dat de:

  • a.

   aanvrager is verhuisd naar een andere gemeente;

  • b.

   aanvrager is overleden en er geen familieleden in 1e of 2e graad meer wonen en ingeschreven staan op het adres waarvoor de energietoeslag 2022-2023 ambtshalve is verstrekt;

  • c.

   energietoeslag op grond van de beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022-2023 ten onrechte is verstrekt.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023, kunnen vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het door het college vastgestelde (digitale) aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via de gemeentelijke website Eenmalige energietoeslag - Gemeente Peel en Maas. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk, als naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden in dat geval, in het individuele geval beoordelen dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. De beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Peel en Maas;

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;

 • 3. De beleidsregel vervalt op 1 september 2024.

 • 4. De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022-2023 gemeente Peel en Maas, zoals vastgesteld op 13 maart 2023, wordt ingetrokken per de onder lid 2 van dit artikel genoemde datum.

Ondertekening

Panningen, 30 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo