Nadere regels carbidschieten Coevorden 2023

Geldend van 16-11-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels carbidschieten Coevorden 2023

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Economie & Leefbaarheid, d.d. 25 september 2023;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het schieten met carbid;

gelet op het bepaalde in artikel 2:73A, lid 4, van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023;

Besluit vast te stellen:

Nadere regels carbidschieten Coevorden 2023.

 • 1. Degene die carbid wil schieten binnen de bebouwde kom, op de aangewezen Gebiedsaanwijzing carbidschieten Coevorden 2023, moet dit uiterlijk 1 december melden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Degene die carbid wil schieten buiten de bebouwde kom, moet dit uiterlijk 1 december melden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. Degene die carbid wil schieten, mag dit doen op 31 december tussen 09:00 uur en 17:00 uur.

 • 4. Degene die met carbid schiet heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder. Jongeren tot 18 jaar mogen onder begeleiding en toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder carbid schieten.

 • 5. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol en/of drugs zijn.

 • 6. De melding kan worden ingediend per e-mail (evenementen@coevorden.nl) onder vermelding van:

  • a.

   naam;

  • b.

   geboortedatum;

  • c.

   adres en woonplaats;

  • d.

   e-mailadres;

  • e.

   de locatie van het carbidschieten en de schietrichting;

  • f.

   de hoeveelheid bussen;

  • g.

   te plaatsen tenten met daarbij de afmetingen.

 • 7. Na indiening van de melding ontvangt de melder een e-mail met brief met voorschriften om carbid te schieten. De melder dient deze brief met voorschriften bij zich te hebben en op aanvraag te kunnen tonen aan daartoe bevoegde personen op het moment van carbid schieten.

 • 8. Een tent plaatsen is toegestaan wanneer de tent maximaal 25 m2 is en er maximaal twee wanden dicht zijn. Voor het plaatsen van een grotere tent is een evenementenvergunning nodig. Dit geldt ook bij het schenken van (zwak)alcoholische dranken waarvoor men betaalt (contant, digitaal betalen of fooi).

 • 9. De inhoud van de bus waarmee het carbidschieten plaatsvindt, mag maximaal 50 liter bedragen.

 • 10. Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.

 • 11. Binnen het vrije schootsveld liggen geen onverharde en verharde openbare wegen of paden.

 • 12. Binnen het vrije schootsveld is geen publiek aanwezig.

 • 13. De plaats op het terrein van waaraf geschoten wordt (hierbij wordt de tent niet meegerekend), is gelegen:

  • a.

   bij gebruik van maximaal 5 (melk-)bussen op een afstand van tenminste 50 meter van (woon)bebouwing;

  • b.

   bij gebruik van meer dan 5 (melk-)bussen op een afstand van tenminste 75 meter van (woon)bebouwing;

  • c.

   De locatie ligt minimaal 300 meter van voorzieningen die dieren houden (met uitzondering van boerenbedrijven) en kerkelijke instellingen.

 • 14. Degene die carbid schiet, neemt maatregelen om de veiligheid van degenen die deelnemen aan het afschieten van carbid en de eventuele toeschouwers te waarborgen.

 • 15. Er dient gebruik te worden gemaakt van:

  • a.

   eigen grond;

  • b.

   grond van derden met toestemming van de eigenaar; of

  • c.

   grond in eigendom van de gemeente Coevorden op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied of locatie.

 • 16. Aanwijzingen gegeven door of namens daartoe bevoegde personen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 17. De Nadere regels carbid schieten Coevorden, vastgesteld op 03 november 2017, vervallen.

 • 18. Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels carbid schieten Coevorden 2023”.

 • 19. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023;

de secretaris,

K.M. Cornelissen

de burgemeester,

R. Bergsma