Regeling vervallen per 01-03-2025

Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2024

Geldend van 15-11-2023 t/m 28-02-2025

Intitulé

Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 3 en 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid, van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving te stimuleren bij kinderen uit versteende wijken te vergroten door het gebruik te stimuleren van bestaande groengebieden en recreatieve routes;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • -

  Groen-doet-goed-netwerk: netwerk bestaande uit de deelnemers aan het Programma Groen doet goed;

 • -

  kinderen: kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar of leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool;

 • -

  makelaar Groen doet goed: publiekrechtelijke rechtspersoon of stichting die binnen het Groen-doet-goed-netwerk als zodanig zijn aangewezen;

 • -

  programma Groen doet goed: maatschappelijk initiatief, waarin het gebruik van de provinciale buitengebieden door de verstedelijkte Zuid-Hollandse kinderen gestimuleerd wordt en waaraan een aantal Zuid-Hollandse gemeenten, terrein beherende organisaties in Zuid-Holland, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en de provincie Zuid-Holland zich hebben verbonden, zoals nader uitgewerkt op de website https://www.ivn.nl/aanbod/groen-doet-goed/ en de daarop volgende webpagina’s van het programma Groen doet goed Zuid-Holland met de tekst zoals die luidt op het moment van in werking treden van dit besluit.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op:

  • a.

   natuureducatie, natuurbeleving of waterbeleving voor kinderen uit versteende wijken; of

  • b.

   coördinatie en organisatie van de gezamenlijke onder a bedoelde activiteiten.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt voor kinderen uit versteende wijken bij aan het vergroten van groenbeleving, betrokkenheid bij het groen of waterbeleving

Artikel 3 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan worden ingediend van 20 november tot en met 29 december 2023.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt € 400.000,00.

Artikel 5 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt uitsluitend verstrekt aan de makelaar Groen doet goed, die een rechtspersoon of stichting is.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 eerste lid onderdeel a in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager is makelaar Groen doet goed;

  • b.

   de activiteit ziet op natuureducatie, natuurbeleving of waterbeleving voor kinderen uit versteende wijken;

  • c.

   een beschrijving van de wijze waarop de kinderen uit versteende wijken worden bereikt en betrokken worden bij de activiteiten;

  • d.

   een beschrijving van de wijze waarop bijgedragen wordt aan de thema’s Buitenles in de buurt, Het spettert! of Groen(te) doet!

 • 2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 eerste lid onderdeel b in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager heeft ruime ervaring met de ontwikkeling, uitvoering en coördinatie van natuureducatie projecten.

  • b.

   Er is er een bestaande natuurinclusieve samenwerking met de terreinbeherende organisaties en lokale overheden in Zuid-Holland.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • c.

  er geen bijdrage van respectievelijk minimaal 50% en 10% van de subsidiabele kosten is voor de activiteit, bedoeld in artikel 2 eerste lid, onderdeel a en b.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   personeelskosten;

  • b.

   vervoerskosten;

  • c.

   materiaalkosten.

 • 2. Voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   personeelskosten;

  • b.

   kosten cursussen;

  • c.

   materiaalkosten;

  • d.

   communicatiekosten;

  • e.

   kosten coördinatie.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor aanleg van groen zoals speelnatuur of een groenblauw schoolplein.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid:

  • a.

   onderdeel a, bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   onderdeel b, bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 7.500 wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 11 Verdeling

Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde deelplafond, genoemd in artikel 4 te boven gaan, verdelen gedeputeerde staten de subsidie naar evenredigheid onder de volledige subsidieaanvragen.

Artikel 12 Verplichtingen

In aanvulling op artikel 18 van de Asv wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om de activiteiten uit te voeren in 2024.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: openstellingsbesluit Programma Groen doet goed 2024.

Ondertekening

Den Haag, 7 november 2023

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

drs. J. Smit

Toelichting

De startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Via subsidieregeling zet de Provincie zich in om de groene ruimte voor bewegen aantrekkelijker te maken door een kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is het actief informeren van en gebruik stimuleren door de inwoners van Zuid-Holland over de mogelijkheden van groene ruimte.

Eén van de vragen, die in de startnotitie wordt beantwoord, is: Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor het bereiken van een kindvriendelijke (0-18 jaar) en beweegvriendelijke ruimte? Het programma Groen doet goed geeft invulling aan deze vraag door het verbinden van kinderen (4-12 jaar) met de groene ruimte. Daarbij ligt de focus op kinderen uit versteende wijken, omdat deze kinderen ondervertegenwoordigd zijn bij het bezoeken van recreatie- en natuurgebieden. Het programma Groen doet goed voor het jaar 2024 wordt door het netwerk van Groen doet goed opgesteld. Het programma bestaat uit diverse uitvoeringsprojecten en één koepelproject.

Programma Groen doet goed

Programma Groen doet goed is in 2012 gestart als maatschappelijk initiatief, waarin het gebruik van de provinciale buitengebieden door de verstedelijkte Zuid-Hollandse kinderen (4-12 jaar) gestimuleerd wordt.

Aan dit initiatief zijn nu 12 Zuid-Hollandse gemeenten, alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland, IVN en de Provincie Zuid-Holland zich verbonden. Hieruit is het Groen doet goed-netwerk ontstaan.

Binnen het programma is er per gemeente één lokale trekker verantwoordelijk voor het bouwen van een sterk, lokaal netwerk, het werven van nieuwe partners en het schrijven en indienen van het plan voor het uitvoeringsproject. Een uitvoeringsproject is gericht op vergroten van de natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving door kinderen door het organiseren van activiteiten.

Binnen het programma verzorgt het IVN de afstemming en voert de onderdelen, die efficiënter zijn om gezamenlijk op te pakken zoals communicatiestrategie, opleiden vrijwilligers en de coördinatie van het programma uit.

In 2020 liep het impulsprogramma van de provincie af. Echter de wens om kinderen in contact te laten komen met de natuur en deze te laten beleven was nog steeds actueel. Na inspraak in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu is in 2020 een doorstart gemaakt met het programma. Bij de doorstart is besloten om met thema’s te werken. Hierdoor wordt het zichtbaarder dat de lokale uitvoeringsprojecten behoren tot het programma. Voor 2024 zijn de thema’s: Buitenles in de buurt, Het spettert! en Groen(te) doet goed! Voor alle projecten geldt dat inzet van vrijwilligers gezien wordt als cofinanciering.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 11 Verdeling

Artikel 11 moet als volgt gelezen worden:

Binnen het programma Groen doet goed 2023 verdelen de aanvragers het bedrag genoemd in artikel 4 over de projecten. Hierbij komt het totale aangevraagde bedrag (A) niet hoger uit dan het bedrag genoemd in artikel 4. De formule voor de toekenning is bijvoorbeeld als volgt: A x (400.000/400.000) = A

Indien er andere bedragen worden aangevraagd wordt dezelfde formule gehanteerd. Hierbij geldt dat als er bijv. één partij meer aanvraagt, dan krijgt iedereen een beetje minder. Bijvoorbeeld A x (400.000/ 433.333) = 0,9 A. Als één partij niet of minder aanvraagt wordt het maximale aangevraagde bedrag toegekend.

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.