Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten

Geldend van 15-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie de bijlage ontbreekt. De oorspronkelijke publicatie is op 17 juli 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 312021.]

De raad van de gemeente Druten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Druten

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1;2 en 3, die een aanvraag doet voor een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • b)

  Aanvraag: het door aanvrager ingediende verzoek om een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten

 • d)

  Toekomstbestendig Wonen Lening’: een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;

 • e)

  ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’: een Verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • f)

  ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’: deze Maatwerklening is beschikbaar voor noodzakelijke investeringen ten behoeve van asbestsanering en/of funderingsherstel of verduurzaming in een collectieve aanpak. De Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening is een hypothecaire lening, bedoeld voor aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening zoals beschreven in lid d en e; Deze lening is uitsluitend mogelijk indien uit de toewijzing de noodzakelijkheid blijkt.

 • g)

  Maatregelen: maatregelen die het college toestaat en kunnen worden gefinancierd met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’; De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is alleen beschikbaar voor noodzakelijke investeringen, zoals asbestsanering, funderingsherstel en de energietransitie in geval van complex gewijze aanpak, een proeftuin aanpak.

 • h)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering, voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen alsmede de kosten die gepaard gaan met het aanvragen en aangaan van de Toekomstbestendig Wonen Lening, Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening of Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening;

 • i)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen (consumptief/hypothecair), Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening of Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening bij SVn.

 • j)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen, waarvan:

 • 1.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief een eigenaar-bewoner of kleine verhuurder is van een woning in de gemeente Druten Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt.

 • 2.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ hypothecair een eigenaar-bewoner of kleine verhuurder is van de gemeente Druten Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ een eigenaar-bewoner is van een woning in de gemeente Druten De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

 • 4.

  de aanvrager van een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ een eigenaar-bewoner of kleine verhuurder is van een woning in de gemeente Druten die niet in aanmerking komt voor een van de andere lening vormen uit deze regeling. Dit blijkt uit afwijzingen hiertoe bij SVn. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 5.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen.

Artikel 3 Kenmerken

 • A.

  1. De ‘Toekomstbestendig Wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt:

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-

  • -

   Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,6%

  • -

   Vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

 • A.

  2. De ‘Toekomstbestendig Wonen lening’ die consumptief wordt verstrekt voor maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest:

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,6%

  • -

   Vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties van de Stimuleringslening van SVn.

 • B.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt:

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 1,8% bij een looptijd van 20 jaar

  • -

   Vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ die hypothecair wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties van de Stimuleringslening van SVn.

 • C.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’:

  • -

   Wordt hypothecair verstrekt

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   Heeft een rentepercentage van 1,7%

  • -

   Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ kent geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop. De ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ is in overeenstemming met de productspecificaties van de Verzilverlening van SVn.

 • D.

  De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’:

  • -

   Wordt hypothecair verstrekt

  • -

   Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-

  • -

   De looptijd is maximaal 30 jaar

  • -

   Heeft een rentepercentage van 0,0 %

  • -

   Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot

  • -

   De Maatwerklening wordt verstrekt met een restschuldgarantie door gemeente en provincie.

  • -

   De ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is een annuïtaire lening met een combinatielening en is in overeenstemming met de productspecificaties van de Maatwerklening van SVn.

  • -

   De Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening is altijd maatwerk voor noodzakelijke investeringen ten behoeve van asbestsanering en/of funderingsherstel of verduurzaming in een collectieve aanpak en is niet generiek inzetbaar.

Artikel 4 Wijzigingen

De rentepercentages genoemd in deze verordening kunnen wijzigen wanneer de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven. Dit geldt ook voor productspecificaties. De productspecificaties van SVn zijn leidend.

Artikel 5 Maatregelen

 • 1. Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden en betrekking hebben op het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden, asbestsanering, en/of sloop van opstallen in combinatie met energiemaatregelen. De investeringen dienen te allen tijde gecombineerd te worden met minimaal één energiemaatregel.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen.

Artikel 6 Budget

 • 1. De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 5, 6 en 9 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4. Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 5. De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of

  • d.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; of

  • e.

   de werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.

 • 2. Het college trekt een toewijzing voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ en/of ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ in, indien:

  • a.

   de lening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de lening niet tot stand komt.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Toekomstbestendig Wonen’ door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ uit het provinciale en/of het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een ‘Toekomstbestendig Wonen lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn of de productspecificaties van de Maatwerklening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ of de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’, de ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ en de ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn, en vervolgens eventueel bij het KifiD, of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1. Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding wordt de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten, vastgesteld op 27 juni 2019, ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Druten

Ondertekening

Aldus besloten op 6 juli 2023 te Druten

De raad voornoemd,

De griffier,

Elsa Weijenberg

De voorzitter,

Sigrid Sengers

Bijlage: Lijst met maatregelen

Lijst met maatregelen behorende bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Druten.

Volgens artikel 5 van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Druten stelt het college de niet-uitputtende lijst met maatregelen vast.

Energiemaatregelen

 • Warmtepomp, mits deze niet alleen gericht is op actieve koeling;

 • Lage temperatuu centraal verwarmingsysteem (LTV) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden bedraagt.

 • Zonnepanelen of zonnefolie en de daarbij behorende spanningsomvormer;

 • Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer;

 • (Combi-) Zonneboiler;

 • Microwarmtekrachtsystemen;

 • Dakisolatie, met Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W;

 • Vloer-/bodemisolatie, met Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W;

 • Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw met een warmteweerstand van tenminste 1,3m2K/W

 • Gevelisolatie (inclusief na-isolatie van de spouw), met Rd-waarde van minimaal 2,5 m2K/W;

 • HR++ glas of beter (inclusief buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende geglazing), met U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K. Indien van hout, dan voorzien van FSC keurmerk.

 • Hotfill set voor (af)wasmachine.

 • Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen

 • Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast.

 • Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur. Een overzicht van deze adviseurs is te vinden op de website van www.centraalregistertechniek.nl.

 • Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning.

 • Vegetatiedak uitgevoerd met drainage en bescherm/filterlaag.

 • Witte dakbedekking.

 • Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming, gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windturbine.

 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning, gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windturbine.

 • Laadpalen en oplaadpunten

Toegang woning

 • Drempelloop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • Wandbeugel bij de deur

 • Toegangspad of hellingbaan ophogen/verbreden om niveauverschillen te compenseren

Beveiliging woning

 • Spion of digitaal spiekoog in voordeur aanbrengen

 • Plaatsen video-intercom

 • Aanbrengen van een (elektronisch) seniorenslot/comfortslot

 • Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • Inbraakalarm installeren

 • Draadloze magneetcontacten aanbrengen

 • Bewegingsmelders bij het raam aanbrengen

Tuin

 • Onderhoudsvrij maken tuin

 • Tuin toegankelijk en doorgankelijk maken

  Hier wordt niet bedoeld het volledig verharden van de tuin.

Deurbel

 • Deurbel met geluidsversterking of lichtflitssignaal aanbrengen

Binnendeuren

 • Een wandbeugel aanbrengen bij de deur

 • Een rubberen oploop plaatsen bij de deur

 • Huidige drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen

 • Drempelranden afschuinen en een tochtstrip aan brengen

 • Verbreden deuren

 • Teruggebogen deurklinken

Trap

 • Tweede trapleuning

 • Trapleuning verlengen

 • Wandbeugel aan of vlak naast spiltrap

 • Infreezen antislipranden in traptreden

 • Aanbrengen traplift

Bovenramen

 • Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen

 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandbediening)

Aanrecht/kookplaat/wasautomaat

 • Verstelbaar keukenblok

 • Inductie koken ipv gas of electra

 • Wasautomaat + droger op verhoging plaatsen

Rook-/gas-/water-/CO2 melders

 • Optische rookmelder op het lichtnet (ipv op batterijen)

 • Draadloos gekoppelde rookmelder

 • Koolstofmonoxidemelder

 • Gasmelder

 • Gasafsluiter

 • Waterdetector

Badkamer

 • Antisliptegels aanbrengen

 • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • Bad vervangen door inloopdouche met zitplek

 • Beugels naast de douche

 • Het plaatsen van een opklapbaar douchezitje met armleggers

Toilet

 • Een verhoogde toiletpot plaatsen

 • Wandbeugel aanbrengen naast het toilet

Verwarming/koeling woning

 • Programmeerbare thermostaat

 • Airconditioning: zie voorwaarden bij warmtepomp

 • Automatisch ventilatiesysteem plaatsen

(Aan-)bouw van:

 • Mantelzorg unit

 • Stallingsruimte voor scootmobiel en andere hulpmiddelen

 • Badkamer en/of slaapkamer begane grond