Regeling vervalt per 31-12-2024

Tijdelijke subsidieregeling stimulering inkomens- en bestaanszekerheid zelfstandig ondernemers Nieuwegein 2023-2024

Geldend van 16-11-2023 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling stimulering inkomens- en bestaanszekerheid zelfstandig ondernemers Nieuwegein 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties, in welke vorm en onder welke voorwaarden een zelfstandig ondernemer in aanmerking kan komen voor dienstverlening van Ondernemer Centraal;

 • -

  en gelet op de maatregelenpakketten die onder andere tot doel hebben om te investeren in het ondernemerslandschap, middels het investeringsklimaat, vestigingsklimaat en de toekomstbestendige ontwikkeling van de Nieuwegeins zelfstandigen te bekrachtigen;

besluit vast te stellen de volgende

Tijdelijke subsidieregeling stimulering inkomens- en bestaanszekerheid zelfstandig ondernemers Nieuwegein 2023-2024

Artikel 1 Definities

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Bbz: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

 • b.

  Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht: de door het college van Nieuwegein aangestelde uitvoerder van de dienstverlening van deze subsidieregeling.

 • c.

  Diagnose: een brede analyse van een onderneming waarbij de potentie op inkomen- & bestaanszekerheid op de (middel)lange termijn worden getoetst ten tijde van een toekomstgesprek

 • d.

  Dienstverlening: vormen van ondersteuning, begeleiding, coaching of gerelateerde constructen van dienstverlening, tot uitvoering gebracht door de gemeente Utrecht, haar ketenpartners of derden

 • e.

  Assortiment kaart: overzicht van alle bij de gemeente aangesloten Ketenpartners, die voldoen aan de voorwaarden van het Open House, met een gedetailleerde beschrijving van het dienstverleningsassortiment dat zij voeren

 • f.

  Ketenpartners: partnerorganisaties waarmee de gemeente Utrecht al dan niet op contractbasis samenwerkt

 • g.

  Ketenpartners uit de 1e schil: dienstverlenende partijen gespecialiseerd in het stellen van extensieve ondernemingsdiagnosen (vaststellingen) op basis van toekomstgesprekken

 • h.

  Ketenpartners uit de 2e schil: dienstverlenende partijen met expertise op het terrein van ondernemingsfinanciering; ondernemingsschulden; verduurzamen bedrijf; innovatie bedrijf; psychosociale hulpverlening; schuldhulpverlening (zoals afgebakend in de Open House); het versterken van de bedrijfsvoering en ondernemersvaardigheden of het begeleiden van de ondernemer naar een baan in loondienst, die zijn opgenomen in de assortiment kaart

 • i.

  Kwetsbare ondernemer: de ondernemer woonachtig in de gemeente Nieuwegein, dan wel elders wonend, maar met een onderneming gevestigd in de gemeente Nieuwegein, waarbij sprake is van problematiek gericht op (maar niet gelimiteerd tot) financiële kwesties, de bedrijfsvoering of de levensvatbaarheid van de onderneming

 • j.

  Open House : toelatingssysteem voor partijen die diensten willen aanbieden aan ondernemers op basis van deze subsidieregeling

 • k.

  Toekomstgesprek: gesprek, gevoerd door de Ketenpartners uit de 1e schil met een kwetsbare ondernemer, waaruit een diagnose en advies voortkomt

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze tijdelijke subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 6 bedoelde activiteiten, in het kalenderjaar 2023 of het kalenderjaar 2024.

Artikel 3 Doel

Deze regeling heeft als doel om kwetsbare ondernemers (preventief) te voorzien van passende dienstverlening om de inkomens- en bestaanszekerheid te versterken om zo te voorkomen dat deze ondernemers een beroep op de Bbz en/of schuldhulpverlening moeten doen.

Wij beogen met deze subsidieregeling ook een gezond economisch ondernemersklimaat te stimuleren.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd bij de uitvoerder door Ketenpartners uit de 2e schil.

Artikel 5 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 275.000,00. Voor het tijdvak van 1-8-2023 tot en met 31-12-2024

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

De subsidiabele activiteiten hebben betrekking op één of meer van de volgende vier vormen van dienstverlening:

 • 1.

  Het versterken van de onderneming, de ondernemersvaardigheden, de weerbaarheid van de kwetsbare ondernemer of heroriëntatie van het bedrijf op andere producten en diensten of andere markt;

 • 2.

  Ondersteuning bij heroriëntatie op werken in loondienst;

 • 3.

  Ondersteuning bij financiering, schulddienstverlening of ondersteuning bij administratie/boekhouding van de kwetsbare ondernemer;

 • 4.

  Ondersteuning bij innovatie en/of verduurzamen van het bedrijf.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. Subsidie kan alleen worden aangevraagd op basis van een volledige diagnose afgenomen gedurende het toekomstgesprek, bestaande uit:

  • a.

   Een door een Ketenpartner uit de 1e schil volledig ingevuld intakeformulier

  • b.

   Het bijbehorende advies en

  • c.

   Een goedkeuring door Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht van het in b. genoemde advies.

 • 2. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van de gemeente Utrecht, gebruikmakend van e-herkenning via het digitale loket. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per ondernemer

 • 1. Voor de subsidiabele activiteiten zoals benoemd in artikel 6 lid 1 tot en met 4 van deze regeling geldt het volgende:

  • a.

   Per ondernemer bedraagt de totale subsidie maximaal € 5.000,-, inclusief BTW.

  • b.

   Het is mogelijk dat voor specifieke vormen van dienstverlening lagere maximumbedragen worden vastgesteld. Indien dit het geval is wordt dit weergegeven op de assortiment kaart.

  • c.

   Het volledig en succesvol afronden van alle geadviseerde vervolgtrajecten door de ondernemer is een vereiste om het recht op subsidiabele middelen te verkrijgen. Dit wordt vastgesteld op basis van een eindrapportage van de ketenpartner en een eindgesprek met de ondernemer na afloop van alle geadviseerde vervolg dienstverleningstrajecten.

Artikel 9 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag, bevoorschotting en vergoeding

 • 1. Aanvragen voor dienstverlening zoals vermeld op de assortiment kaart (exclusief microkredieten), die voorzien zijn van een door Bureau Zelfstandigen goedgekeurd advies worden verleend, mits het subsidieplafond en het maximumbedrag per aanvrager per ondernemer daardoor niet worden overschreden.

 • 2. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Conform de in artikel 7 genoemde wijze van indienen. Ketenpartners krijgen aanvankelijk 50% van het totaal aan de casus gebonden subsidiabele middelen vergoed. Om in aanmerking te komende voor de resterende 50% is volbrenging van artikel 8 lid 1 onder c van deze subsidieregeling een vereiste.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidieregeling stimulering inkomens- en bestaanszekerheid van ondernemers wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd op basis van informatie afkomstig van o.a. ondernemers en ketenpartners. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 augustus 2023. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Tijdelijke subsidieregeling stimulering inkomens- en bestaanszekerheid zelfstandig ondernemers Nieuwegein 2023-2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering 31 oktober 2023

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

secretaris

Marijke van Beukering-Huijbregts

burgemeester