Verordening gemeentelijke rekenkamer Velsen 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer Velsen 2023

De raad van de gemeente Velsen;

Gelezen het raadsbesluit ‘Transitie rekenkamer’ van de raad van de gemeente Velsen d.d. 28 juni 2023,

Gelet op de Wet versterking decentrale rekenkamers,

Gelet op artikelen 81a-81o en 182 tot en met 185a van de Gemeentewet,

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke rekenkamer Velsen 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • College: college van burgemeester en wethouders

 • Raad: raad van de gemeente Velsen

 • Rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet

 • Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer

 • Secretaris: de secretaris van de rekenkamer

 • Lid: een lid van de rekenkamer

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer, met als doel het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid, conform artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3. Taken en werkzaamheden

 • 1. De rekenkamer voert onderzoek uit of laat dit uitvoeren.

 • 2. De rekenkamer adviseert en attendeert de raad via brief- en agenda-advies op actuele ontwikkelingen.

 • 3. De rekenkamer ondersteunt en adviseert de raad op het gebied van horizontale verantwoording.

 • 4. De rekenkamer ondersteunt en adviseert de raad op het gebied van publieke verantwoording.

Artikel 4. (her)benoeming

 • 1. De raad benoemt de leden van de rekenkamer.

 • 2. Indien er een vacature is voor een lid van de rekenkamer, stelt de raad een selectiecommissie in van drie leden die belast zijn met de werving en selectie voor de vacature.

 • 3. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal 1 keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een secretaris, die geen lid is van de rekenkamer.

 • 2. De secretaris adviseert, ondersteunt en begeleidt de rekenkamer.

 • 3. De secretaris is werkzaam onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de griffier.

 • 4. De inhoudelijke aansturing van de secretaris is belegd bij de voorzitter.

Artikel 6. Budget

 • 1.

  De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen het budget van de rekenkamer uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • De vergoedingen aan de leden;

  • Externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • Eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter €500 per maand en voor gewone leden €400 per maand. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

 • 3. De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamer.

 • 4. De leden van de rekenkamer ontvangen daarnaast een vergoeding voor hun reiskosten. Dit is maximaal de belastingvrije kilometervergoeding. Kosten van openbaar vervoer worden geheel vergoed.

Artikel 8. Besluitvorming en Reglement van orde

 • 1. Besluiten van de rekenkamer worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 2. Bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. De rekenkamer zendt het reglement van orde na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9. Onderwerpselectie

 • 1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen waarover zij brief- en agenda-advies uitbrengt.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 4. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10. Werkwijze

 • 1. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet, conform artikel 182 tot en met 185 van de Gemeentewet.

 • 2. De rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamer vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 4. De rapporten van de rekenkamer zijn openbaar.

 • 5. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 7. De rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport, brief- of agenda-advies aan de rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest.

 • 8. Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen, ofwel het brief-of agenda-advies en de zienswijze van betrokkenen op het rapport, brief- of agenda-advies zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

 • 9. De voorzitter van de rekenkamer heeft minimaal één keer per jaar overleg met de griffier, of zo vaak een van beiden dit nodig acht.

Artikel 11. Relatie tussen rekenkamer en raad

 • 1. De raad bespreekt jaarlijks samen met de rekenkamer het functioneren van de rekenkamer in een openbare vergadering.

 • 2. De rekenkamer kan raadsleden uitnodigen om in gesprek te gaan over lopende onderzoeken.

Artikel 12. Monitoring aanbevelingen

De griffie verstrekt de raad jaarlijks voor 1 april een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven, in navolging van artikel 185a van de Gemeentewet.

Artikel 13. Citeertitel

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Velsen 2023

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024

Artikel 15. Intrekking

 • 1. De Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie 2007 wordt ingetrokken

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [DATUM].

De voorzitter,

De griffier,