Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 3 november 2023 tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2024 (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2024)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 3 november 2023 tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2024 (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2024)

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2023, nr. 32/23 A;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2024 bedraagt 82,8 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2024.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 3 november 2023

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate