Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling wasbare luiers 2024-2025

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling wasbare luiers 2024-2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Heerenveen

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling wasbare luiers 2024-2025

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Deelnemer: ouder/verzorger;

 • 2.

  Leverancier: de leverancier van de wasbare luiers en begeleider van de deelnemers, Kaatje Katoen;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteit:

 • Een bij Leverancier aangeschaft ‘Kant & Klaartje pakket’ (keuze uit Sneldrogend, Bamboe of Katoen) gedurende de looptijd van 1 januari 2024 – 31 december 2025.

Artikel 4 Doelgroep

Ouders/verzorgers die gemotiveerd zijn om de overstap te maken van wegwerpluiers naar wasbare luiers en hiermee helpen om de afvalberg te verkleinen.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 1. Deelnemer is woonachtig en ingeschreven in de gemeente Heerenveen;

  en

 • 2. deelnemer is ouder/verzorger van een kind met geboortedatum tussen 1 januari 2022 en de aanvraagdatum

  of

  deelnemer verwacht ouder/verzorger te worden van een kind met geboortedatum uiterlijk drie maanden na de aanvraagdatum;

  en

 • 3. deelnemer gebruikt het Kant & Klaartje-pakket wasbare luiers voor het in lid 2 genoemde kind;

  en

 • 4. deelnemer neemt deel aan enkele tussentijdse, persoonlijke evaluatiemomenten;

  en

 • 5. deelnemer gaat akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens met Leverancier worden gedeeld.

 • 6. De subsidie geldt voor 1 luierpakket per kind.

Artikel 6 Doel van de subsidie

 • Het verkleinen van de afvalberg door het bevorderen van de overstap van wegwerpluiers naar een hoogwaardig, milieuvriendelijk alternatief hiervoor.

 • Het vergroten van de bekendheid van het product wasbare luiers.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 500,- per aangeschaft luierpakket (bedrag incl. BTW).

Artikel 8 Hoogte van het subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 35.000,- (70 pakketten).

Artikel 9 Wijze van verdeling

Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10 Aanvraag en aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Heerenveen kunnen deelnemers zich opgeven via e-mailadres duurzaam@heerenveen.nl. De aanvraagtermijn loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025.

Artikel 11 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 10 weken op de ingediende aanvragen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze subsidieregeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2025.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling wasbare luiers 2024-2025.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2023.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen.

De gemeentesecretaris,

De heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

De heer T.J. van der Zwan