Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Standplaatsenplan vrijdagmarkt gemeente Amstelveen

Geldend van 09-11-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Standplaatsenplan vrijdagmarkt gemeente Amstelveen

Zaaknummer: Z23-010172

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Wijkbeheer van 3 oktober 2023;

gelet op artikel 3, eerste lid, van de Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen;

overwegende dat;

dat tijdens de Corona- pandemie de opstelling en indeling van de vrijdagmarkt verschillende malen – al gelang de overheidsmaatregelen - tijdelijk zijn gewijzigd.

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld en uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Vanaf medio 2022 is er een grondige inventarisatie gehouden onder de marktondernemers, de bezoekers van de markt en de omliggende stakeholders. Uit deze inventarisatie is de wens naar voren gekomen om de opstelling van de markt, zoals die vanaf de corona- pandemie wordt gehanteerd, te handhaven.

Tegelijkertijd heeft de brandweer de opstelling van de markt (opnieuw) beoordeeld vanuit oogpunt van brandveiligheid. Gebleken is dat een extra aanvalsroute op het marktterrein wenselijk c.q. noodzakelijk wordt geacht.

besluiten vast te stellen het:

Standplaatsenplan vrijdagmarkt gemeente Amstelveen

Artikel 1 Inleiding

Gebleken is dat in het belang van de goede gang van zaken op de vrijdagmarkt in Amstelveen het wenselijk is om de huidige indeling van de markt te formaliseren.

In het onderhavige standplaatsenplan wordt de vorm van de vrijdagmarkt vastgesteld, tevens het aantal standplaatsen (waaronder standwerkerplaatsen), de aangewezen branches en andere relevante informatie die nodig is om de Amstelveense vrijdagmarkt gestalte te geven.

Artikel 2 Aantal standplaatsen

Conform bijgevoegde tekening van dit plan wordt het aantal standplaatsen op de vrijdagmarkt in gemeente Amstelveen vastgesteld.

Afmetingen:

Standplaatsen hebben standaard een frontbreedte van maximaal 4 meter.

Standplaatsvergunningen worden afgegeven op basis van strekkende meters en te voeren branche. Uitstalling van de kraam blijft beperkt tot de maximaal aangegeven diepte van 5 meter, voetpaden dienen vrij toegankelijk te blijven.

Artikel 3 Standwerkerplaatsen

Standwerkers hebben een eigen wijze van werken. Bij de benadering van het publiek treden zij geheel anders op dan de zgn. “stille kramers”. Standwerkers verhogen de levendigheid van de markt en maken deze daardoor aantrekkelijker voor het publiek. Om het beeld en de werkwijze van de standwerkers op de vrijdagmarkt in Amstelveen positief te beïnvloeden is een aantal maatregelen getroffen. Zo is het aantal standwerkerplaatsen bepaald op drie en is de maximale toegestane frontbreedte van een standwerkerplaats 4 meter.

Artikel 4 Specifieke branches

Vanuit oogpunt van veiligheid, logistieke redenen (bijv. aan- en afvoer van de voedingswaren en extra stroomvoorzieningen), hygiëne (bijv. geur- emissie) is gekozen om specifieke branches aan te wijzen en in onderhavige standplaatsenplan vast te leggen.

De standplaatsen met de nummers 23 t/m 28 , 36 t/m 41 zijn specifiek bestemd voor de verkoop van vis.

De standplaatsen met de nummers 34, 104 en 105, en 189-190 zijn specifiek bestemd voor bakken en braden.

De standplaatsen kunnen met de nummers 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 81 82,83 en 84 kunnen worden bestemd als flexibele bakplaatsen.

De standplaatsen met de nummers 20,21 en 22 zijn ten behoeve van de brandveiligheid op last van de brandweer uitgesloten van zogenaamde verkoopwagens in verband met de aanvalsroute brandweer op het Stadsplein.

Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor van vorenstaande af wijken indien in het belang van de markt een evenwichtige spreiding en/of uitbreiding van branches noodzakelijk wordt geacht (artikel 12.4 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen).

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel ” Standplaatsenplan vrijdagmarkt gemeente Amstelveen ” en treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden. Het Standplaatsenplan gemeente Amstelveen van 1 januari 2016 met de daarbij behorende tekening Aantal en opstelling markt wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens