Vaststelling openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024

Geldend van 10-11-2023 t/m heden

Intitulé

Vaststelling openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 1.2 en 2.13a van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016;

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024 vast te stellen.

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering subsidie natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL’16) kan voor het jaar 2024 en verder subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL’16 en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2023;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het natuurbeheerplan

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het natuurbeheerplan.

 • c.

  uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein;

 • d.

  toegankelijk maken en houden voor recreatie op een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 120.000,-- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2, sub a, c en d bedraagt € 20.000,-- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL’16 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor het beheer van natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein;

 • d.

  toegankelijk maken en houden voor recreatie op een natuurterrein.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 60.000,--.

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Minimumomvang aanvraag

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 4 die gericht zijn op een subsidietijdvak van zes jaren hebben een minimumomvang van ten minste 150 ha.

Artikel 8 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2023 tot en met 31 december 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.

Artikel 9 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland

De subsidieplafonds zoals opgenomen in de artikelen 3 en 6 zijn onderling uitwisselbaar indien na afloop van de openstellingsperiode uit de subsidieaanvragen blijkt dat het ene subsidieplafond wordt overschreden, terwijl het andere subsidieplafond niet volledig wordt bereikt.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 10 Tarieven begrotingsjaar 2024

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL’16 is voor het begrotingsjaar 2024 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  Het percentage voor het begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 9,97%.

Hoofdstuk 3 Voorbehouden

Artikel 11 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 7 november 2023

Kenmerk 4.5/2023001494

Uitgegeven: 9 november 2023

Ondertekening

Bijlage behorende bij artikel 14, lid 1

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

Beheertype

Subsidietarief 2024 op basis van 84% SKP

Inclusief opslag (8,57%)

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 188,42

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 4.448,87

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 137,81

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 316,02

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 405,06

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 378,50

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 16,63

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.388,86

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 2.249,91

L02

01

Fortterrein

€ 1.116,75

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 50,52

L02

03

Historische tuin

€ 6.606,75

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 1.226,40

N01

01

Zee en wad

€ 0,52

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 89,92

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 147,31

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 106,99

N02

01

Rivier

€ 5,66

N03

01

Beek en bron

€ 116,55

N04

01

Kranswierwater

€ 63,79

N04

02

Zoete plas

€ 64,23

N04

03

Brak water

€ 80,39

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,52

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 688,27

N05

03

Veenmoeras (nieuw)

€ 699,07

N05

04

Dynamisch moeras (nieuw)

€ 512,23

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.421,73

N06

02

Trilveen

€ 2.948,49

N06

03

Hoogveen

€ 215,04

N06

04

Vochtige heide

€ 342,75

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 81,89

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 109,68

N07

01

Droge heide

€ 224,58

N07

02

Zandverstuiving

€ 137,86

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 13,13

N08

02

Open duin

€ 348,79

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.565,75

N08

04

Duinheide

€ 264,31

N09

01

Schor of kwelder

€ 161,98

N10

01

Nat schraalland

€ 2.549,63

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.505,94

N11

01

Droog schraalland

€ 925,79

N12

01

Bloemdijk

€ 2.718,26

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 283,69

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 592,66

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 656,27

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker (met IGG)

€ 925,82

N12

06

Ruigteveld

€ 127,38

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 830,24

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 41,39

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 50,03

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 25,61

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 76,56

N15

01

Duinbos

€ 82,74

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 133,83

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 36,53

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 65,23

N17

02

Droog hakhout

€ 569,60

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 376,39

N17

04

Eendenkooi

€ 3.198,14

N17

05

Wilgengriend

€ 4.578,41

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 804,36

Toeslagen openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 55,34

Toezichtsbijdrage

€ 23,83

Gescheperde schaapskuddes

toeslag hoog:

N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 670,27

toeslag laag:

N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 418,64

Vaarland

toeslag vaarland

€ 711,29

Monitoring

N01

2

Duin- en kwelderlandschap

€ 25,90

N01

3

Rivier- en moeraslandschap

€ 22,91

N01

4

Zand- en kalklandschap

€ 20,42

N05

2

Gemaaid rietland

€ 28,05

N05

3

Veenmoeras (nieuw per 1-1-2021)

€ 43,03

N05

4

Dynamich moeras (nieuw per 1-1-2021)

€ 33,93

N06

1

Veenmosrietland en moerasheide

€ 42,32

N06

2

Trilveen

€ 35,55

N06

3

Hoogveen

€ 52,38

N06

4

Vochtige heide

€ 27,39

N06

5

Zwakgebufferd ven

€ 31,03

N06

6

Zuur ven of hoogveenven

€ 40,38

N07

1

Droge heide

€ 25,54

N07

2

Zandverstuiving

€ 25,54

N08

1

Strand en embryonaal duin

€ 18,99

N08

2

Open duin

€ 36,55

N08

3

Vochtige duinvallei

€ 40,79

N08

4

Duinheide

€ 25,54

N09

1

Schor of kwelder

€ 25,90

N10

1

Nat schraalland

€ 50,06

N10

2

Vochtig hooiland

€ 32,68

N11

1

Droog schraalland

€ 42,32

N12

1

Bloemdijk (stroomdalgrasland)

€ 42,32

N12

1

Bloemdijk (overig)

€ 27,90

N12

2

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 14,48

N12

3

Glanshaverhooiland

€ 25,76

N12

4

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 25,90

N12

5

Kruiden- en faunarijke akker

€ 16,47

N12

6

Ruigteveld

€ 10,49

N13

1

Vochtig weidevogelgrasland

€ 18,23

N14

1

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,69

N14

2

Hoog- en laagveenbos

€ 24,76

N14

3

Haagbeuken- en essenbos

€ 36,33

N15

1

Duinbos

€ 21,37

N15

2

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 16,21

N16

3

Droog bos met productie (nieuw per 1-1-2018)

€ 12,90

N16

4

Vochtig bos met productie (nieuw per 1-1-2018)

€ 12,90

N17

2

Droog hakhout

€ 10,49

N17

3

Park- en stinzenbos

€ 10,49

N17

5

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 24,50

N17

6

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 24,50