Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2024-2026

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2024-2026

Het college van de gemeente Maasgouw,

gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Maasgouw 2017;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2024-2026

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Afkoppelen: afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en /of leidingsysteem zodat hemelwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het riool wordt geloosd;

 • b.

  College: college van burgemeesters en wethouders van gemeente Maasgouw;

 • c.

  Eigenaar: eigenaar van het af te koppelen kadastraal perceel;

 • d.

  Horizontaal gemeten: gemeten in bovenaanzicht;

 • e.

  Private partijen: rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

 • f.

  Private terreinen: terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

 • g.

  Riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten;

 • h.

  Riool: zie riolering;

 • i.

  Subsidiebeschikking: brief aan de aanvrager waarin het besluit op de aanvraag is opgenomen;

 • j.

  Subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld voor het afkoppelen van private terreinen binnen deze regeling;

 • k.

  Verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan het regenwater tot afstroming komt op de riolering. Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • 1.

  Eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Maasgouw.

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze gemeentelijke Subsidieregeling.

 • 2. Het college kan aan de eigenaar van een perceel met verhard oppervlak, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, subsidie verlenen.

 • 3. Het college kan besluiten de regeling tussentijds te verlengen of te beëindigen.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met het gemeentelijk afkoppelbeleidsplan “Afkoppelen in Maasgouw” (vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2014);

  • b.

   het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;

  • c.

   het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  • d.

   de afkoppeling komt niet voor een subsidie in aanmerking als deze gerealiseerd had moeten worden in het kader van een andere wettelijke verplichting;

  • e.

   het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20m² en maximaal 300 m² (horizontaal gemeten);

  • f.

   een vierkante meter verhard oppervlak op privaat terrein komt slechts eenmalig voor subsidie in aanmerking;

  • g.

   de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein;

  • h.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  • i.

   de afkoppeling moet binnen 6 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

 • 2. De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.

 • 3. Afkoppelactiviteiten waarvoor eerder subsidie is verleend of verkregen van andere (semi-) overheidsinstellingen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen en een bijdrage vanuit Waterschap Limburg.

 • 2. Subsidie wordt verstrekt tot het door de gemeente vastgestelde subsidieplafond is bereikt, of zoveel eerder als de bijdrage vanuit Waterschap Limburg stopt.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt € 54.000,- per kalenderjaar.

 • 4. Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst na inwerkingtreding van de regeling.

Artikel 6 Hoogte te verstrekken subsidie

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 11 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak.

Artikel 7 De aanvraag

 • 1. Het college verleent de subsidie op aanvraag. Een aanvraag dient via een hiervoor door de gemeente opgesteld subsidieaanvraagformulier gedaan te worden.

 • 2. Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening komt een medewerker van de gemeente op locatie een maatwerkadvies afgeven. Hierbij worden afspraken gemaakt over de wijze van afkoppelen. Deze afspraken worden vastgelegd op het subsidieaanvraagformulier.

 • 3. Het subsidieaanvraagformulier is geldig tot 6 weken na uitgifte door de adviserende medewerker van de gemeente. Bij het niet tijdig indienen van het formulier wordt de aanvraagprocedure, zonder verdere kennisgeving, stop gezet.

 • 4. Een aanvraag voor subsidie voor het afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijke rioolstelsel in een grondwaterbeschermingsgebied wordt in het kader van de besluitvorming voor advies voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de grondwaterbeheerder.

 • 5. Een aanvraag kan alleen door de eigenaar van het perceel worden ingediend.

 • 6. Het college kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag.

Artikel 8 Beslistermijnen

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. Indien voor een aanvraag, zoals bedoeld in artikel 7, advies over de besluitvorming aan de grondwaterbeheerder wordt gevraagd, wordt de beslistermijn met 4 weken verlengd.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien ter zake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

Artikel 9 Weigering van subsidieaanvragen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in elk geval geweigerd indien:

 • 1.

  Grondwaterbeheerder negatief adviseert.

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10 Betaling

De gemeente Maasgouw maakt binnen 4 weken na verlening van de subsidie het overeengekomen bedrag over op de rekening van de aanvrager.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling, onderbouwd met fotomateriaal van de oude en nieuwe situatie, aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 2. De gereedmelding van de afkoppeling, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt gezien als de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3. Het subsidiebedrag dat het college toekent in de subsidievaststelling kan nooit hoger zijn dan het bedrag genoemd in de subsidieverleningsbeschikking.

Artikel 12 Looptijd van de regeling

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2024-2026.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Maasgouw, d.d. 24 oktober 2023.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

C.M. Keersmaekers

De burgemeester

D.W.J. Schneider