Subsidieregeling Dialoog en Inclusie 2023-2025

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 31-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling Dialoog en Inclusie 2023-2025

Het college trekt per 24 oktober 2023 de huidige Subsidieregeling Dialoog en Inclusie Tilburg (van 22 februari 2021) in en stelt de nieuwe subsidieregeling Dialoog en inclusie 2023-2025 vast en:

 • a.

  stelt daarmee het subsidieplafond 2023 voor de nieuwe Subsidieregeling Dialoog en Inclusie 2023-2025 vast op € 25.000,- voor activiteiten in 2023;

 • b.

  hoogt het subsidieplafond 2024 voor de nieuwe Subsidieregeling Dialoog en Inclusie op en stelt die vast op € 106.869,- onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de raad.

Karakter regeling en uitgangspunten

Artikel 1

 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg (ASVT).

 • 2. De bepalingen uit de in lid 1 bedoelde verordening zijn van toepassing, voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

 • 3. De regeling is erop gericht om op creatieve wijze, bewustzijn over diversiteit en inclusie en onderling begrip te vergroten onder inwoners, bedrijven en instellingen en vooroordelen en discriminatie in Tilburg tegen te gaan.

 • 4. De subsidie is bovendien gericht op het bieden van een laagdrempelige mogelijkheid om binnen het doel van lid 3 bijeenkomsten of andere ontmoetingen te organiseren.

 • 5. Daarbij is deze subsidieregeling bij uitstek geschikt voor inwoners en/of kleine organisaties om inclusieactiviteiten te organiseren.

Begripsomschrijvingen

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Inclusieactiviteit: een activiteit die zich richt op verbinding en in directe zin mensen vanuit hun verscheidenheid (fysiek) bij elkaar brengt, bedoeld om het belang van een samenleving te benadrukken waarin acceptatie en wederzijds begrip te stimuleren, ongeacht iemands achtergrondkenmerken.

 • b.

  Diversiteit: De verscheidenheid in de samenleving voor zover die wordt bepaald door persoonlijke achtergrondkenmerken als etniciteit, culturele achtergrond, religie, levensbeschouwing, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, het hebben van een psychische of lichamelijke beperking, leeftijd of andere onderscheidende kenmerken, niet behorende bij culturele diversiteit.

 • c.

  Inclusie: de sociale cohesie tussen inwoners ongeacht de diversiteit van de inwoners en het tegengaan dat diversiteit, het ánders zijn, leidt tot labelen, buitensluiten, discriminatie, geweld of intimidatie.

 • d.

  Subsidieaanvraag: een aanvraag voor eenmalige subsidie zoals omschreven in artikel 6 van deze regeling.

 • e.

  Aanvrager: rechtspersoon of natuurlijke persoon die de subsidie aanvraagt.

Reikwijdte en criteria voor subsidie

Artikel 3

 • 1. Subsidie kan worden verleend voor inclusieactiviteiten in de onderstaande vormen zoals:

  • Dialoogbijeenkomsten;

  • Herdenkingsbijeenkomsten;

  • Educatieve bijeenkomsten;

  • Debatbijeenkomsten;

  • Emancipatie-gerichte activiteiten (gericht op veiligheid/lhbtiq+ of vrouwen/meisjes);

  • Of andere (innovatieve) vormen gericht op ontmoetingen en wederzijds begrip tussen inwoners bedrijven en/of instellingen waarbij diversiteit en inclusie centraal staan.

 • 2. De aangevraagde subsidie kan worden verleend indien:

  • -

   De activiteit in Tilburg plaatsvindt of (indien online) gericht is op Tilburgse inwoners, bedrijven en/of instellingen;

  • -

   De inclusieactiviteit gericht is op de overbrugging van verschillen en bevordering sociale samenhang tussen mensen met diverse achtergronden.

  • -

   De voorgestelde activiteit binnen het kalenderjaar van verlening plaatsvindt, waarvoor men aanvraagt;

 • 3. De volgende kosten/activiteiten zijn niet subsidiabel:

  • -

   Een activiteit die zich slechts richt op de eigen achterban, o.a. in het kader van culturele vieringen of religieuze diensten (een uitzondering hierop zijn de Emancipatie-gerichte activiteiten, gericht op veiligheid/lhbtiq+ of vrouwen/meisjes)

  • -

   Het arbeidsloon/uurloon van de aanvrager;

  • -

   (Oprichtings)kosten van een vereniging, stichting of andere organisatievorm;

  • -

   De aanvrager voor dezelfde activiteit aanspraak maakt(e) op een subsidie op grond van andere gemeentelijke regelingen

Subsidieplafond

Artikel 4.

 • 1. Het voor subsidie beschikbare budget fungeert als subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4:22 Awb.

 • 2. Het College stelt jaarlijks na vaststelling van het onder het eerste lid bedoelde budget de hoogte van de maximaal toe te kennen subsidiebedragen vast.

 • 3. Het subsidieplafond 2023 bedraagt € 25.000 voor inclusieactiviteiten.

 • 4. Het subsidieplafond 2024 en verder bedraagt €106.869 voor inclusieactiviteiten onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de raad.

 • 5. Het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoogte van de subsidie

Artikel 5

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt subsidiabele kosten tot een maximum van € 9.000 per aanvraag.

Subsidieaanvraag

Artikel 6

 • 1. De subsidieaanvraag bevat in elk geval het volgende:

  • -

   Een beschrijving van de activiteit;

  • -

   De vermelding of het gaat om een inclusieactiviteit in het kader van Culturele Diversiteit of Overige Diversiteit;

  • -

   Een beschrijving van hoe de activiteit bijdraagt aan de inclusiedoelstelling van de gemeente;

  • -

   Een begroting van de kosten gemoeid met de organisatie van de inclusieactiviteit.

Beslissing op de aanvraag en wijze van verdeling

Artikel 7

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Met de verlening van de subsidie stellen we de subsidie vast. zie voor de wijze van verantwoording artikel 8 uit deze regeling.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Verantwoording

Artikel 8

 • 1. Binnen 13 weken na het plaatsvinden van de activiteit, dient u een melding naar de gemeente te versturen dat de activiteit heeft plaatsgevonden.

 • 2. De aanvrager dient een definitief kostenoverzicht in. Het college kan aanvullend nog vragen om inzage in onderliggende facturen van de gedane uitgaven.

Hardheidsclausule

Artikel 9

Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 24 oktober 2023.

Einde Looptijd

Artikel 11.

Deze regeling eindigt op 31 december 2025.

Weigeringsgronden

Artikel 12.

Subsidieverlening kan naast de in de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikel 9 van de ASVT geregelde gevallen ook (al dan niet deels) geweigerd worden indien:

 • 1.

  De aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • 2.

  Nieuwe initiatieven niet aanvullend zijn op het bestaande aanbod binnen de gemeente Tilburg. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestaande aanbod al in soortgelijke producten, diensten en activiteiten voorziet.

 • 3.

  Niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;

 • 4.

  Uit de beoordeling blijkt dat het aangevraagde subsidiebedrag hoger is dan hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten;

 • 5.

  De aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken.

 • 6.

  Het aangevraagde bedrag niet in verhouding staat tot het bereik c.q. de impact van de activiteiten, ook ten opzichte van andere aanvragen binnen deze subsidieregeling.

 • 7.

  De nieuwe initiatieven inclusie niet als hoofddoel hebben, maar slechts een element zijn van een ander inhoudelijk thema.

 • 8.

  Het door het college vastgestelde subsidieplafond bereikt is.

Citeertitel

Artikel 13

Deze regeling kan aangehaald worden als Subsidieregeling Dialoog en inclusie

Ondertekening