Verordening Duurzaam Oldenzaal Lening

Geldend van 15-11-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaam Oldenzaal Lening

De raad van de gemeente Oldenzaal;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023,

nr. 34/5 reg.nr. INTB-23-06077;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen Verordening Duurzaam Oldenzaal Lening

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1 en 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaam Oldenzaal Lening.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal.

 • 3.

  Duurzaam Oldenzaal Lening: een stimuleringslening die consumptief wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaat-regelen.

 • 4.

  Maatregelen: maatregelen op het gebied van het energiezuinig maken van woningen, die het colle-ge toestaat en kunnen worden gefinancierd met de Duurzaam Oldenzaal Lening.

 • 5.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de inves-tering, voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen alsmede de kosten die ge-paard gaan met het aanvragen en aangaan van de Duurzaam Oldenzaal Lening.

 • 6.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening Duurzaam Oldenzaal Lening (consumptief) ) bij SVn.

 • 7.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen, waarvan:

 • 1.

  de aanvrager van een Duurzaam Oldenzaal Lening consumptief eigenaar of eigenaar/bewoner is van een bestaande binnen de gemeente Oldenzaal gesitueerde woning. Bij twee of meer eigena-ren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • 2.

  Eén van beide aanvragers jonger is dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt.

Artikel 3 Kenmerken

De Duurzaam Oldenzaal Lening die consumptief wordt verstrekt:

 • 1.

  bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000;

 • 2.

  heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000 en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001;

 • 3.

  heeft een rentepercentage van 1,6%;

 • 4.

  wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;

 • 5.

  is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsre-gels van de Stimuleringslening van SVn;

 • 6.

  wordt door SVn standaard verstrekt aan personen tot en met 75 jaar (indien gewenst, kan de gemeente daarvan afwijken);

 • 7.

  waarbij (tussentijds) boetevrij aflossen te allen tijde is toegestaan, met een minimaal bedrag van € 250.

Artikel 4 Wijzigingen

De rentepercentages genoemd in deze verordening kunnen wijzigen wanneer de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven. Dit geldt ook voor product-specificaties en uitvoeringsregels. De productspecificaties en uitvoeringregels van SVn zijn leidend.

Artikel 5 Maatregelen

 • 1. Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het verduurzamen en energiezuinig maken van de wo-ning.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen.

Artikel 6 Budget

 • 1. De Duurzaam Oldenzaal Lening is alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 2. Het college is verplicht om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een voorstel tot aanpassing van het budget voor te leggen bij de raad.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duur-zaam Oldenzaal Lening.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaam Oldenzaal Lening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld een offerte;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aan-vragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4. Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 5. Een toewijzing is acht weken geldig, nadat deze is afgegeven.

 • 6. De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet be-stuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duur-zaam Oldenzaal Lening bij SVn in, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resul-taat;

 • 3.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepa-lingen;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • 5.

  de Duurzaam Oldenzaal Lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • 6.

  de werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaam Wonen door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaam Oldenzaal Lening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaam Oldenzaal Lening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaam Oldenzaal Lening vast en bij een positieve fi-nanciële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaam Oldenzaal Lening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwij-ken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening Duurzaam Oldenzaal Lening.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2023

de griffier,

J.H. Brokers

de voorzitter,

P.G. Welman