Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Gemeente Lelystad

Geldend van 10-11-2023 t/m 31-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2023

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Gemeente Lelystad

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Lelystad

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Lelystad.

besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Lelystad.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lelystad;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 6.17 van de Beleidsregels Participatiewet en aanverwante regelingen Lelystad 2021;

 • d.

  peildatum: 1 oktober 2023;

 • e.

  referteperiode: 3 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

 • 2. De eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt:

  • a.

   € 800,- voor huishoudens die een energietoeslag 2022 hebben ontvangen van in totaal € 1.800,-; of

  • b.

   € 1300,- voor overige huishoudens.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   een kostendelende medebewoner is of anderszins een woning deelt met een of meerdere personen en geen energiecontract op zijn/haar naam heeft; of

  • c.

   een woning deelt met een of meerdere personen waarbij sprake is van een commerciële relatie en geen energiecontract op zijn naam heeft.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

 • b.

  algemene bijstand ontvangen van Gemeente Lelystad; of

 • c.

  algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

 • d.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • e.

  die op de peildatum een periodieke bijzondere bijstand heeft ontvangen, waarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van draagkracht;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 1 april 2024.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen.

 • 2. Het college neemt een aanvraag alleen in behandeling wanneer:

  • a.

   deze digitaal ingediend is via het door het college beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier, of indien, naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden het individuele geval hiertoe aanleiding geven, schriftelijk is ingediend, en

  • b.

   bij de aanvraag bewijsstukken betreffende het beschikbare inkomen over 3 maanden voorafgaand aan de peildatum zijn/haar gevoegd.

 • 3. Huishoudens die reeds een energietoeslag 2023 hebben ontvangen van een andere gemeente komen niet in aanmerking voor een energietoeslag 2023 van Gemeente Lelystad.

 • 4. Een aanvraag voor de energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van eerste dag na bekendmaking en werken terug tot 1 oktober 2023.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Lelystad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad,

Burgemeester,

Secretaris,

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. De Algemene wet bestuursrecht kent een hardheidsclausule (4:84 Awb), die mogelijk kan worden toegepast om in schrijnende situaties toch een energietoeslag 2023 te verstrekken.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de bestaande beleidsregels bijzondere bijstand. De referteperiode is bepaald op 3 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand (van gemeente Lelystad of SVB ) ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Ook huishoudens die op peildatum een periodieke bijzondere bijstand ontvangen, waarbij is vastgesteld dat zij geen draagkracht hebben komen in aanmerking voor een ambtshalve toekenning.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In dergelijke situaties kan een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing op zijn plaats zijn (4:84 Awb). De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.