Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Energie-initiatieven Breda

Geldend van 10-11-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Energie-initiatieven Breda

Burgemeester en wethouders van Breda,

Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening Breda 2017;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling Energie-initiatieven Breda

Artikel 1: Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.

 • b.

  Energie-initiatief: een stichting, vereniging, coöperatie of bewonerscollectief waaraan minimaal 10 eigenaar-bewoners in Breda aantoonbaar meedoen, die gezamenlijk in hun buurt of wijk aan de slag (willen) gaan met het terugbrengen van de warmtevraag van hun woningen.

 • c.

  Initiatiefnemer: de bewoner die het initiatief neemt om in zijn of haar buurt of wijk aan de slag te gaan met het besparen van energie.

 • d.

  Penvoerder: de bewoner die namens het energie-initiatief de subsidieaanvraag indient.

 • e.

  Professional: deskundige die aantoonbaar over specifieke kennis, professionele ervaring en/of vaardigheden beschikt die aansluit op de behoefte van het betreffende initiatief. Dit kan aantoonbaar gemaakt worden met een curriculum vitae met relevante werkervaring.

 • f.

  De wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Doel

Doel van de subsidieregeling is om energie-initiatieven binnen de gemeente Breda te ondersteunen bij voorbereidende activiteiten om gezamenlijk in hun buurt of wijk aan de slag te gaan met het terugbrengen van de warmtevraag van hun woningen en/of voor het informeren en activeren van bewoners in hun buurt of wijk om de warmtevraag van hun woningen omlaag te brengen. Deze regeling ziet nadrukkelijk niet toe op het daadwerkelijk uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Artikel 3: Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor een of meerdere van de volgende kosten:

  • a.

   Ondersteuning van het energie-initiatief door een professional, die de initiatiefnemers begeleidt bij de organisatie, coördinatie en aanpak om te komen tot het terugbrengen van de warmtevraag in hun woningen;

  • b.

   Het maken en verspreiden van flyers voor bijeenkomsten;

  • c.

   Kosten voor het organiseren van informatiebijeenkomsten, waaronder zaalhuur en catering;

  • d.

   Kosten voor het uit laten voeren van een lokaal onderzoek dat bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling door een onafhankelijke partij, waaronder een warmtebeeld-scan en een energiescan van een woning;

  • e.

   Kosten voor het opstarten van een stichting, vereniging of energiecoöperatie, waaronder inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel, het openen van een bankrekening en notariskosten;

  • f.

   Kosten voor het opleiden van deelnemers aan het energie-initiatief, voor zover de opleiding:

   • i.

    is bedoeld om andere buurtgenoten te helpen; en

   • ii.

    wordt aangeboden door een onafhankelijk opleidingsinstituut, coöperatie of energieloket.

Artikel 4: Procedure

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd over de periode van 2 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk binnen 13 weken op een aanvraag, mits deze volledig is en voorzien is van alle vereisten zoals bedoeld in het artikel 6 en 7 van deze regeling.

 • 3. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 4. De subsidie wordt direct uitbetaald aan de penvoerder van het energie-initiatief.

 • 5. Na toekenning van de subsidie hebben de initiatiefnemers van het energie-initiatief maximaal 12 maanden de tijd om de activiteiten als bedoeld in artikel 3 uit te voeren en gereed te maken.

Artikel 5: Verplichtingen

 • 1. Het energie-initiatief aan wie een subsidie is verleend:

  • a.

   draagt bij aan de communicatie-activiteiten van de gemeente Breda. De huisstijl ‘Breda Doet Mee’ wordt standaard gebruikt bij alle communicatie-uitingen van het energie-initiatief;

  • b.

   wordt vermeld op www.planbreda.nl;

  • c.

   neemt deel aan een jaarlijks door de gemeente te organiseren bijeenkomst, waar het energie-initiatief kennis, ervaringen, tips en ideeën met andere energie-initiatieven en geïnteresseerden in de stad deelt;

  • d.

   deelt tussen- en eindproducten (bijvoorbeeld een onderzoeksrapport) met de gemeente en de gemeente is vrij om deze (anoniem) te gebruiken in haar communicatie;

  • e.

   onderzoekt actief op welke manier samenwerking en uitbreiding mogelijk is, wanneer er sprake is van verschillende energie-initiatieven in één buurt of wijk;

  • f.

   staat open voor het delen van hun kennis, ervaringen en tips tijdens een informatieavond of een bijeenkomst van een ander energie-initiatief.

Artikel 6: Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende subsidiecriteria:

 • a.

  Per energie-initiatief is er één penvoerder en zijn er minimaal 3 aanspreekpunten. Bij uitval van een initiatiefnemer zorgt het energie-initiatief voor een vervanger/back-up;

 • b.

  De initiatiefnemers dienen de penvoerder schriftelijk te machtigen om namens het energie-initiatief de aanvraag tot subsidie in te dienen en om uitvoering te geven aan het bepaalde in de subsidiebeschikking;

 • c.

  De initiatiefnemers wonen zelf in de buurt of wijk waar het energie-initiatief wordt ontplooid;

 • d.

  Het energie-initiatief ligt binnen de gemeente Breda;

 • e.

  De aanvraag draagt aantoonbaar bij aan voorbereidende activiteiten voor het terugbrengen van de warmtevraag in de woningen. Dit blijkt uit het projectplan dat door het energie-initiatief wordt aangeleverd;

 • f.

  De aanvraag voor een bijdrage betreft de kosten die genoemd zijn in artikel 3.

Artikel 7: Bij de aanvraag in te dienen stukken

 • 1. De subsidie wordt digitaal aangevraagd via www.breda.nl door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken gevoegd zijn:

  • a.

   Een rolverdeling van het energie-initiatief, waaruit blijkt wie de initiatiefnemers zijn en welke woningen aan het energie-initiatief meedoen;

  • b.

   Een plan van aanpak waarin aanvrager beschrijft hoe de aanvraag bijdraagt aan de doelstelling van deze subsidieregeling en hoe aan de voorwaarden wordt voldaan;

  • c.

   Een machtigingsformulier van initiatiefnemers aan de penvoerder voor deze subsidieaanvraag.

Artikel 8: Subsidieplafond

 • 1. De maximale hoogte van de subsidie op grond van deze subsidieregeling is €5.000,- per energie-initiatief.

 • 2. De minimale hoogte van de subsidie op grond van deze subsidieregeling is €2.000,- per energie-initiatief en kan maximaal twee keer worden aangevraagd.

 • 3. Per aanvraag mag maximaal 20% van het aangevraagde bedrag worden besteed aan catering.

 • 4. Het maximale subsidiebedrag (subsidieplafond) voor deze regeling is €60.000,-.

Artikel 9: Weigeringsgronden

Een energie-initiatief komt niet voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking als zij al een subsidie ontvangt van de gemeente Breda op grond van een andere regeling.

Artikel 10: Algemene subsidieverordening Breda 2017

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 11: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, in bijzondere gevallen een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 12: Citeer en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling energie-initiatieven 2024.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en eindigt op 31 december 2024.

 • 3. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2025.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Breda in de vergadering van 24 oktober 2023

, burgemeester

, gemeentesecretaris