Ondermandaatbesluit voorzitter Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022

Geldend van 09-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit voorzitter Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022

De voorzitter van Stroomopwaarts MVS;

gelet op

 • artikel 10 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, meer specifiek artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • het besluit van de burgemeesters van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent mandaat voor Regeling opvang ontheemden Oekraïne Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;

BESLUIT

 • 1.

  de directeur ondermandaat te verlenen ten aanzien van de door de burgemeesters van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan de voorzitter van Stroomopwaarts MVS gemandateerde bevoegdheden uit de artikelen 6, eerste lid, onderdeel b, 7, 8, 10, 12, 13 en 14 van de ministeriele Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • 2.

  dat de directeur verder ondermandaat kan verlenen aan de nader te noemen functionarissen binnen de organisatie van Stroomopwaarts MVS.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit voorzitter Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022’ en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022.

De voorzitter voornoemd,

De voorzitter,

S.B. Kuiper