Ondermandaatbesluit gemandateerde bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS inzake de Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022

Geldend van 09-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit gemandateerde bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS inzake de Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022

De directeur van Stroomopwaarts MVS;

gelet op

  • artikel 10 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

  • afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, meer specifiek artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht;

  • artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

  • het besluit van de burgemeesters van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent mandaat voor Regeling opvang ontheemden Oekraïne Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;

  • het Ondermandaatbesluit voorzitter Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022;

BESLUIT

de unitmanagers, teammanagers, consulenten, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers invordering en terugvordering, juridisch medewerkers en juristen ondermandaat te verlenen ten aanzien van de door de burgemeester van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan de voorzitter van Stroomopwaarts MVS gemandateerde bevoegdheden uit de artikelen 6, eerste lid, onderdeel b, 7, 8, 10, 12, 13 en 14 van de ministeriële Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit gemandateerde bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS inzake de Regeling opvang ontheemden Oekraïne MVS 2022’ en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 26 april 2022.

De directeur voornoemd,

N.C. van der Wekken