Re-integratie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Geldend van 08-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Re-integratie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10, 10b en 10e van de Participatiewet en de artikelen 4 lid 3, 5 lid 3 en 6 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt, beschut werken, reiskosten en de ondersteuning van niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Re-integratie Participatiewet gemeente Peel en Maas

Artikel 1 Definities (overnemen uit re-integratie verordening)

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   belanghebbende : degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is;

  • b.

   beschut werk: de persoon die alleen in een 'beschutte' omgeving onder aangepaste omstandigheden kan werken;

  • c.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet;

  • e.

   grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;

  • f.

   interne werkbegeleiding: door een collega geboden dagelijkse werkbegeleiding op de werkvloer omdat de werknemer anders niet in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren, en waarbij sprake is van meer dan de gebruikelijke begeleiding van een werknemer op een werkplek;

  • g.

   korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar;

  • h.

   loonwaarde: vastgesteld percentage van het wettelijk minimumloon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

  • i.

   niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en die geen recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of een uitkering op grond van deze wet of de Werkloosheidswet , de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet dan wel een uitkering op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt;

  • j.

   ontwikkeltraject: een traject om -in overleg met belanghebbende en de eventuele werkgever- te kijken óf en in welke vorm een dienstbetrekking mogelijk is;

  • k.

   organisatie: Een samenwerkingsverband met een bepaald doel, met óf zonder winstoogmerk.

  • l.

   overige voorzieningen: voorzieningen als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder f, van de wet;

  • m.

   persoonlijke ondersteuning bij werk: ondersteuning als bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van de wet en begeleiding op de werkplek als bedoeld in artikel 10da van de wet;

  • n.

   praktijkroute: het proces om de persoon, behorend tot de doelgroep, toegang tot het doelgroepenregister te laten verkrijgen op basis van loonwaarde-vaststelling op de werkplek;

  • o.

   verdringing: wanneer het vinden van een baan voor de één, baanverlies (of het niet verkrijgen van een baan) voor de ander betekent;

  • p.

   voorziening: door het college noodzakelijk geachte voorziening, gericht op arbeidsinschakeling waaronder mede wordt begrepen persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van opgedragen taken;

  • q.

   werkgever: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst de bevoegdheid heeft om de arbeid van een werknemer gedurende een overeengekomen periode aan te wenden in zijn organisatie;

  • r.

   werknemer: persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht bij de werkgever, daaronder begrepen een persoon als bedoeld in artikel 10d eerste of tweede lid van de wet met wie de werkgever een dienstbetrekking is aangegaan, dan wel dit van plan is;

  • s.

   wet: Participatiewet.

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Tijdstip en wijze van aanvragen

 • 1. Een aanvraag voor een voorziening, zoals bedoeld in artikel 14a, 14i en 14j van de re-integratieverordening moet worden ingediend zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de termijn van 3 maanden gerekend vanaf de datum van de start van de voorziening.

 • 2. Een voorziening niet genoemd onder lid 1, kan het college ambtshalve toekennen.

 • 3. Voor de aanvraag kan gebruik worden gemaakt van een door het college aan te reiken aanvraagformulier.

Artikel 3 Voorwaarde verdringing

 • 1. Er is sprake van verdringing als:

  • a.

   Het gaat om werkzaamheden die betaald zijn uitgevoerd.

  • b.

   De werkzaamheden onder een betaalde functie vallen en er is geen vacature voor op de ingangsdatum van de voorziening.

 • 2. De onder lid 1 sub a en b genoemde werkzaamheden gelden voor een periode van 6 maanden voorafgaande aan de ingangsdatum van de voorziening.

 • 3. Een speciaal gecreëerde functie of om een functie die alleen met speciale begeleiding kan worden verricht door de persoon, valt niet onder verdringing.

 • 4. Het college zorgt ervoor dat de te verrichten werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten.

Artikel 4 Dienstbetrekking beschut werk

 • 1. Het college neemt een besluit tot toelating/realisatie van een dienstbetrekking Beschut Werk als:

  • a.

   Belanghebbende het ontwikkeltraject (indien van toepassing) met goed gevolg heeft doorlopen;

  • b.

   De loonwaarde minimaal 30% is;

  • c.

   Belanghebbende minimaal 4 uur per werkdag belastbaar is en minimaal 1 uur aaneengesloten kan werken.

  • d.

   Er een geschikte werkplek is gevonden bij een formele werkgever;

  • e.

   Het streven is een dienstverband zodanig, dat belanghebbende – indien van toepassing – niet langer uitkeringsafhankelijk is.

 • 2. Nadat de dienstbetrekking Beschut Werk is ingegaan, kan het college jaarlijks toetsen of er sprake is van ontwikkelingen van invloed op de loonwaarde. Als deze er zijn, zal er een nieuwe loonwaarde meting worden uitgevoerd.

 • 3. Als ontwikkelingen van belanghebbende gedurende de dienstbetrekking van dien aard zijn, dat het werken in beschut werk niet meer relevant of noodzakelijk is, trekt het college de beschikking van Beschut Werk voor belanghebbende in, waarmee ook de Beschut Werk plek voor belanghebbende vervalt. Het college, maar ook belanghebbende, kan hiervoor een nieuw advies bij het UWV vragen.

 • 4. Als belanghebbende gedurende het dienstverband ziek wordt, is de no risk polis van het UWV van toepassing. De formele werkgever waarmee de belanghebbende een arbeidsovereenkomst heeft gesloten is verantwoordelijk voor de re-integratie conform de Wet verbetering poortwachter.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten in het kader van re-integratietraject

 • 1. Voor de in dit artikel genoemde noodzakelijke kosten in het kader van toeleiding naar werk of scholing, kan een vergoeding worden verstrekt.

 • 2. Reiskosten kunnen worden onder de volgende voorwaarden vergoed worden:

  • a.

   Als de reisafstand voor belanghebbende 10 km -of meer- is, dan vergoedt de gemeente de reiskosten;

  • b.

   De gemeente vergoedt reiskosten waarbij de vergoeding gelijk is aan de kosten van openbaar vervoer zoals berekend op 9292.nl;

  • c.

   Bij eigen vervoer is de vergoeding gelijk aan het bedrag per kilometer conform de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer, zoals vastgesteld door de Belastingdienst;

  • d.

   Reiskosten voor inburgeraars naar taaltraject: De vergoeding is gelijk aan de kosten van openbaar vervoer zoals berekend op 9292.nl;

  • e.

   Als belanghebbenden meer kosten maakt, dient hij/zij vervoersbewijzen te overleggen en vergoedt de gemeente conform de daadwerkelijk gemaakte reiskosten op basis van openbaar vervoer;

  • f.

   Als belanghebbende ervoor kiest om te voet te gaan of met de fiets, vergoedt de gemeente conform lid 3 van dit artikel.

 • 3. Voor de aanschaf van een (tweedehands) fiets kan onder de volgende voorwaarden een vergoeding verstrekt worden:

  • a.

   Als de belanghebbende niet over een fiets beschikt en geen gebruik kan maken van openbaar vervoer;

  • b.

   De kosten voor onderhoud van de fiets komen voor rekening van de belanghebbende;

  • c.

   De vergoeding voor een fiets is gebaseerd op de goedkoopst passende voorziening waarbij de Nibud-prijslijst gehanteerd wordt als maximaal bedrag. De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de leverancier.

  • d.

   Bij diefstal moet het aangiftebewijs worden ingeleverd. Wanneer er aan deze voorwaarde is voldaan kan er een andere fiets worden vergoed.

 • 4. Voor de aanschaf van werkschoenen en werkkleding (overall) kan onder de volgende voorwaarden een vergoeding verstrekt worden:

  • a.

   als belanghebbende niet al de beschikking heeft over deze kleding;

  • b.

   als voor de kleding geen voorliggende voorziening beschikbaar is, zoals verstrekking door een werkgever of school;

  • c.

   De vergoeding voor een kleding is gebaseerd op de goedkoopst passende voorziening, waarbij de Nibud-prijslijst gehanteerd wordt als maximaal bedrag. De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de leverancier.

 • 5. Voor aanschaf van overige noodzakelijk kosten kan onder de volgende voorwaarden een vergoeding verstrekt worden:

  • a.

   De aanschaf is noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het re-integratietraject;

  • b.

   Er is geen voorliggende voorziening beschikbaar is, zoals verstrekking door een werkgever of school;

  • c.

   De vergoeding is gebaseerd op de goedkoopst passende voorziening, waarbij de Nibud-prijslijst gehanteerd wordt als maximaal bedrag.

  • d.

   Als geen Nibud -prijzenlijst aanwezig is, doet het college onderzoek naar de goedkoopst passende voorziening.

Artikel 6 Niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

 • 1. Deze voorziening (ondersteuning) wordt ingezet voor inwoners, in een kwetsbare positie, die in een uitkeringssituatie dreigen te geraken.

 • 2. De niet uitkeringsgerechtigde meldt zich uit eigen initiatief.

 • 3. De niet uitkeringsgerechtigde van de dag van melding als bedoelt in als bedoeld in artikel 44 lid 2 van de wet:

  • a.

   heeft recht op ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk, als ze niet of minder dan 12 uur per week werken, en wel meer dan 12 uur per week willen werken;

  • b.

   verplicht zijn zich te registreren als werkzoekende bij het UWV;

  • c.

   verleent volledige medewerking en inzet om zijn traject naar werk (of opleiding) succesvol af te ronden;

  • d.

   informeert het college of onverwijld uit eigen beweging als er omstandigheden zijn die van invloed zijn op het traject en of de scholing.

 • 4. Bij het vroegtijdig afbreken van de aangeboden ondersteuning als gevolg van verwijtbaarheid en/of onvoldoende medewerking, kan het college de gemaakte kosten (naar rato) terugvorderen.

 • 5. De inzet van voorzieningen is maximaal voor de duur van 18 maanden per voorziening en legt de gemeente vast in overeenkomst(en).

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude beleidsregel

 • 1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel re-integratie Participatiewet gemeente Peel en Maas;

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2023;

 • 3. De beleidsregel Beschut Werk Peel en Maas, vastgesteld op 22 maart 2020, wordt ingetrokken per 1 juli 2023;

 • 4. De beleidsregel Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Peel en Maas, vastgesteld op 19 september 2022 wordt ingetrokken per 1 juli 2023 ;

 • 5. De beleidsregel Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas, vastgesteld op 24 juli 2017, wordt ingetrokken per 1 juli 2023;

 • 6. De beleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie traject (werk en/of opleiding), vastgesteld op 24 juli 2017, wordt ingetrokken per 1 juli 2023.

Ondertekening

Panningen, 30 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Algemene toelichting beleidsregels re-integratie

Bij brief van 7 september 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de noemer “Breed offensief” maatregelen aangekondigd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De hiervoor benodigde wetswijziging is op 1 juli 2023 in werking is getreden. Naar aanleiding van deze wetswijziging heeft de raad op 4 juli 2023 de re-integratieverordening geactualiseerd op basis van deze nieuwe wetgeving.

De raad heeft hierbij het college de opdracht gegeven hiervoor regels vast te stellen (artikel 15 tweede lid re-integratieverordening). Aan deze opdracht voldoet het college door vaststelling van deze beleidsregel.

De regels zijn niet tot in detail uitgewerkt, zodat er ruimte is om het besluit af te stemmen op individuele bijzonderheden (maatwerk). De regels nodigen uit tot ondersteuning op maat, in plaats van algemene ondersteuning gericht op een groep.

Alleen die bepalingen die verder toelichting nodig hebben, worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Tijdstip en wijze van aanvragen

Voor het aanvragen van subsidie op grond van artikel 14a, 14i en 14j van de re-integratieverordening moet een aanvraag ingediend worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het formulier dat door het college beschikbaar is gesteld, na overleg met én met instemming van belanghebbende en de betrokken werkgever.

Dit zijn subsidies voor:

 • loonkostensubsidie (artikel 14a)

 • het organiseren van jobcoaching (artikel 14i)

 • het organiseren van Interne werkbegeleiding (artikel 14j).

Voor de overige voorzieningen geldt dat het college ambtshalve deze ambtshalve kan toekennen.

Artikel 3 Voorwaarde verdringing

In de re-integratieverordening is bepaald dat er geen sprake mag zijn van verdringing (art. 4 lid 3, 5 lid 3 en 6 van de verordening). In dit artikel staan de voorwaarden die verdringing tegen moeten gaan.

Artikel 4Dienstbetrekking beschut werk

Algemene Toelichting beschut werk

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Beschut werk is expliciet als instrument in de Participatiewet opgenomen vanuit het oogpunt dat er altijd een groep mensen is die wel kan werken, maar uitsluitend in een beschutte omgeving. Het gaat hierbij om mensen die een dusdanige mate van begeleiding en/of aanpassing(en) van het werk nodig hebben, dat dit niet van een werkgever kan worden verwacht. Beschut werken is opgenomen in artikel 10b van de Participatiewet. Daarnaast zijn het Besluit advisering beschut werk en de ministeriele Regeling tot vaststelling van de aantallen beschut werk van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting Beschut Werk

Lid 1 onder a Ontwikkeltraject Beschut Werk

Een dienstbetrekking in het kader van beschut Werk kan in sommige gevallen meteen worden geïnitieerd als belanghebbende een vergelijkbaar traject als het ontwikkeltraject hebben doorlopen. Dit is ter beoordeling aan het college.

Lid 1 onder b. Loonwaarde

De loonwaarde dient minimaal 30% van het wettelijke minimumloon te bedragen. De gemeente kan maximaal 70% van het geldende wettelijk minimumloon aan subsidie verstrekken, zoals bedoeld in artikel 10 d lid 4 van de wet. Als de werknemer een lagere loonwaarde van 30% heeft, kan hierin geen compensatie meer geboden worden door de gemeente aan de werkgever. We hanteren daarbij dus een ondergrens van 30% minimumloon.

Lid 1 onder c Arbeidsvermogen

Conform de wet Wajong heeft iemand arbeidsvermogen als hij voor tenminste 4 uur per werkdag en 1 uur aangesloten (zonder begeleiding) kan werken.

Lid 2

Om de ontwikkeling van belanghebbende te volgen en de hieruit voortvloeiende mogelijke aanpassing van de loonwaarde door te voeren, voert het college jaarlijks – en als omstandigheden dit vereisen, zelfs eerder – een evaluatie gesprek met belanghebbende en werkgever.

Lid 3

Met het aanbieden van een beschut werk plek wil het college de ontwikkeling van belanghebbende bevorderen. Het college acht het niet uitgesloten dat de ontwikkeling van dien aard is dat het indicatiebesluit conform artikel 4 wordt ingetrokken. Met het intrekken vervalt voor belanghebbende de Beschut Werk voorziening.

Artikel 5Noodzakelijke kosten in het kader van re-integratietraject

Lid 1

In artikel 14k van de re-integratieverordening zijn de specifieke voorwaarden voor toekenning van vervoersvoorziening geregeld. Genoemd artikel is gericht op mensen met een beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en vallen onder de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk re-integratieverordening (hoofdstuk 3A. Specifieke bepalingen doelgroep Breed offensief).

Als aanvulling hierop heeft het college in dit artikel voorzieningen en voorwaarden vastgesteld voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dus niet alleen de hierboven genoemde doelgroep. Daarnaast is vastgesteld dat ook vergoeding van aanschaf van een fiets, werkschoenen en werkkleding mogelijk is. Het doel hiervan is om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven zich (verder) te ontwikkelen en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Omwille van werkbaarheid is ervoor gekozen deze noodzakelijk kosten niet via de bijzondere bijstand te vergoeden, maar als onderdeel van de re-integratievoorziening op te nemen. Op deze manier hoeft belanghebbende geen aanvraagformulier in te vullen en kan de toekenning (sneller) ambtshalve plaatsvinden.

Lid 2

Het vergoeden van reiskosten die voortvloeien uit het volgen van een lopend gemeentelijk re-integratie traject en specifieke activiteiten die hieruit voorvloeien waarvoor reizen noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld scholing.

Bij het vaststellen van de reiskostenvergoeding zijn de volgende vragen van belang:

 • Is vastgesteld dat er géén sprake is van vergoeding vanuit andere financieringsbronnen? Met andere woorden: is er geen voorliggende voorziening waarmee de reiskosten betaald worden, zoals vergoeding door een werkgever van reiskosten.

 • Is vastgesteld dat belanghebbende reiskosten maakt vanuit het volgen van een lopend gemeentelijk re-integratie traject (werk en/of opleiding). De reiskosten moeten gemaakt worden om deel te kunnen nemen aan het integratietraject. De vergoeding van reiskosten zijn niet bedoeld recreatief reizen (bijvoorbeeld boodschappen doen of winkelen).

 • Bij financiering reiskosten inburgeraar: Is vastgesteld dat belanghebbende daadwerkelijk een inburgeringstraject volgt? Alleen als de inburgeraar (actief) deelneemt aan de inburgering, komen de reiskosten voor vergoeding in aanmerking. Is het inburgeringstraject gestopt, ongeacht de reden, dan vervalt het recht op vergoeding van reiskosten hiervoor.

Voor het vaststellen van de vergoeding wordt gebruik gemaakt van de tarieven zoals genoemd op de website: 9292.nl – Reisplanner OV & e-tickets trein, bus, tram, metro & veer

Lid 3

De aanschaf van een fiets voor iedere inwoner wordt gezien als algemene kosten die uit het (bijstands)inkomen voldaan moeten kunnen worden. Het is daarom niet mogelijk om bijzondere bijstand voor een fiets te verstrekken.

Toch beschikt niet iedereen over een fiets en konden voor deze kosten ook niet reserveren, zoals inburgeraars.

Ook is het niet altijd mogelijk om gebruik te maken van openbaar vervoer, zoals bij afwijkende werktijden. Denk hierbij aan ploegendiensten of ’s avonds (laat) werken in de horeca. Het openbaar vervoer in -met name landelijk gebied- is dan beperkt of na een bepaald tijdstip helemaal niet meer mogelijk. Hiervoor is een fiets vaak het enige alternatief.

Lid 4

In meerdere sectoren is het dragen van werkschoenen en werkkleding verplicht vanwege de veiligheid. Werkgevers kunnen deze beschikbaar stellen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Deze kleding valt niet onder de standaard kleding waarover iedereen kan beschikken en uit de (bijstands)uitkering kan betalen.

Lid 5

In dit artikel is geregeld dat ook andere kosten die voorkomen uit de situatie van een belanghebbende voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden die beschreven hierin beschreven worden. Met dit artikel is maatwerk mogelijk daar waar de individuele situatie hierom vraagt.

Artikel 6Niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Algemene toelichting Niet uitkeringsgerechtigden

Voor het vinden van werk kan elke inwoner kan gebruik maken van werk.nl (Werkzoekenden (Home) | werk.nl) en de algemene informatie die de gemeente geeft.

Daarnaast wil de gemeente Niet UitkeringsGerechtigden ondersteunen bij het vinden van werk. Inwoners waarvoor de ondersteuning bedoeld is hebben geen uitkering. Dat betekent niet dat ze dus zelfredzaam zijn. Het uitgangspunt is ondersteuning op maat, waarbij de werkwijze gehanteerd wordt:

 • De hulpvraag van de inwoner wordt vanuit een integrale benadering in kaart gebracht.

 • In een gesprek stellen de gemeente en inwoner de meest geschikte stappen naar werk vast. Tijdens dit gesprek stellen we de volgende vragen:

  • In hoeverre zijn gratis of algemeen toegankelijke voorzieningen onderzocht of uitgeprobeerd voordat er steun van de gemeente wordt gevraagd?

  • Zijn de hulpvrager en/of -aanbieder van plan op korte termijn te verhuizen naar een andere plaats?

 • Tijdens het gesprek kan blijken dat de inwoner eigenlijk ergens anders hulp bij nodig heeft dan bij het vinden van werk. In dat geval kan de vraag beter vanuit een integrale zorgbenadering opgepakt worden.

 • In het besluit over de ondersteuning moet worden aangegeven hoe deze ondersteuning de inwoner helpt om meer zelfredzaam te worden.

 • Specifieke voorwaarden van voorzieningen gelden ook bij deze NUG-ondersteuning (bijv. voor loonkostensubsidie).

 • “Wat doet u terug voor de samenleving?” Deze vraag moet de inwoner die steun ontvangt beantwoorden.

Artikelsgewijze toelichting Niet UitkeringsGerechtigden

Lid 1

In dit lid staat de doelgroep (sub a en b), de medewerking- (sub c) en inlichtingenplicht 9 (sub d).

De ondersteuning is namelijk niet vrijblijvend. Het doel van de ondersteuning kan alleen worden behaald als er, naast de ondersteuning van de gemeente, ook voldoende inzet is van de aanvrager.

Lid 2

Het kan voorkomen dat een traject afgebroken wordt. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn.

Als het traject stopt door toedoen van of als gevolg van nalatig handelen van de deelnemer, dan kan het college de gemaakte kosten terugvorderen van de deelnemer.

Lid 3

De ondersteuning bij het vinden van werk en het bemiddelen naar werk is tijdelijk.

In dit lid staat de maximale duur van ondersteuning. Het kan dus ook een kortere periode zijn als verdere ondersteuning niet meer nodig is. Ook staat hierin hoe de afspraken worden vastgelegd.