Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020

Geldend van 07-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 12-04-2021

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,

gezien het voorstel d.d. 15 september 2020 inzake Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020,

gelet op de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019, waarbij het college de bevoegdheid is gegeven nadere invulling te geven aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen;

B E S L U I T

vast te stellen: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020

Artikel 1. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Met het oog op het met elkaar in verband brengen van registraties, worden aan beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt overeenkomstig bijlage 3 van deze regeling.

Artikel 2. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen (BRP), kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Molenlanden worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de bij of krachtens wet en/of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  Toegang hebben de beheerders belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie, personen werkzaam binnen het vakteam Burgerzaken en het vakteam Informatiecentrum en personen belast met systeemonderhoud t.a.v. de BRP voor zover hun werkzaamheden die toegang vereisen.

 • 4.

  Toegang hebben de overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente Molenlanden, overeenkomstig bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 3. Systematische gegevensverstrekking aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente kunnen overeenkomstig bijlage 2 van deze regeling op systematische wijze gegevens worden verstrekt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bij of krachtens wet en/of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

Artikel 4. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Molenlanden en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Molenlanden was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Molenlanden gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 5. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

In bijlage 4 van deze regeling worden de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang aangewezen alsmede de categorieën van derden die deze werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 6. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze regeling vervallen het Reglement basisregistratie personen gemeente Giessenlanden, d.d. 21 januari 2014, en de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenwaard, vastgesteld op 3 oktober 2017.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2020’.

Ondertekening

Vastgesteld op 15 september 2020 door het college van Molenlanden.

de secretaris,

drs. F. Jonker

de burgemeester,

drs. T.C. Segers MBA

BIJLAGE 1

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie

Naast de in artikel 2 lid 3 van de Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Molenlanden 2020 genoemde personen, hebben de medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Molenlanden rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

afbeelding binnen de regeling

De verantwoordelijke, het college van burgemeester en wethouders, kan indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van organen van de gemeente waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie

Team Bestuur, Veiligheid en Kabinet (BVK)

Team Beheer Buitenruimte

Toekennen van onderscheidingen, huwelijksjubilarissen, 100jarigen+, Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Acties ten behoeve van de

verkeersveiligheid

Persoonsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, adresgegevens.

Persoonsgegevens

Vakteams gemeente Molenlanden

Acties/uitvoeren onderzoeken die nodig zijn voor de uitvoering van besluiten bestuur Molenlanden

Persoonsgegevens

Medewerkers in dienst van

de gemeente Molenlanden of

ingehuurd door de gemeente

Molenlanden

Team Omgeving

Juiste tenaamstelling correspondentie

Adressen- en afstammingsonderzoek i.v.m. wachtlijst voor woonwagens en huisvesting statushouders

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

BIJLAGE 3

Lijst van gemeentelijke systemen waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt

afbeelding binnen de regeling

BIJLAGE 4

Lijst van derden waaraan gegevens worden verstrekt

afbeelding binnen de regeling

Toelichting: Vraag de burger, die geen beperking heeft aangevraagd toch om toestemming voor de verstrekking