SUBSIDIEREGELING NAAMSWIJZIGING EN WIJZIGING GESLACHTSREGISTRATIE GEMEENTE ARNHEM 2023

Geldend van 07-11-2023 t/m heden

Intitulé

SUBSIDIEREGELING NAAMSWIJZIGING EN WIJZIGING GESLACHTSREGISTRATIE GEMEENTE ARNHEM 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016;

Overwegende dat:

 • Sommige inwoners van Arnhem een achternaam hebben die bij hen negatieve en pijnlijke associaties oproept;

 • Er ook inwoners zijn die zichzelf niet identificeren met het geregistreerde geslacht;

 • De gemeente Arnhem zich realiseert dat dit heel pijnlijke situaties kan opleveren bij bijvoorbeeld het tonen van het identiteitsdocument;

 • Het wijzigen van achternaam en/of registratie geslacht (hoge) kosten met zich meebrengt;

 • De gemeente het voor alle inwoners die dit betreft makkelijker wil maken om de achternaam of geslachtsregistratie te wijzigen door drempels hiertoe weg te nemen.

Besluit vast te stellen:

Subsidieregeling naamswijziging en wijziging geslachtsregistratie gemeente Arnhem 2023

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Behandelaar: een persoon die voldoet aan de criteria die Justis heeft gesteld voor het afgeven van een verklaring Psychische hinder.

 • b. Deskundige: de deskundige die een verklaring kan afgeven in het kader van de wijziging van de geslachtsregistratie.

 • c. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

 • d. Gemeente: gemeente Arnhem.

 • e. Justis; screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onder andere tot taak heeft het beoordelen van en beslissen op verzoeken tot wijzigen van de achternaam op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging.

 • f. Leges: bedragen die door overheidsinstanties in rekening worden gebracht.

 • g. Verzoek achternaamswijziging: een ingediende aanvraag bij Justis voor het wijzigen van de achternaam op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging.

 • h. Verzoek geslachtsregistratie: een ingediend verzoek bij de Gemeente voor het wijzigen van de geslachtsregistratie.

 • i. Subsidieaanvrager: een natuurlijk persoon die als inwoner van de Gemeente staat ingeschreven in het BRP.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft als doel de financiële drempel voor mensen te verlagen voor het aanvragen van een wijziging van een achternaam om zwaarwegende redenen of een wijziging van de geslachtsregistratie.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die als inwoner is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de Gemeente.

 • 2. De aanvrager moet overeenkomen met de aanvrager van het verzoek achternaamswijziging bij Justis of van het verzoek tot geslachtswijziging bij de Gemeente.

 • 3. De aanvrager heeft geen subsidie toegekend gekregen op grond van de Subsidieregeling naamswijziging vanwege slavernijverleden gemeente Arnhem.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van de indiening van complete aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt (wie het eerst komt wie het eerst maalt).

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a. Het indienen van een verzoek tot achternaamswijziging van de subsidieaanvrager zelf, mits er zwaarwegende redenen zijn voor het verzoek tot naamswijziging;

 • b. Het indienen van een verzoek tot wijziging van de geslachtsregistratie van de subsidieaanvrager zelf.

Artikel 6 Maximaal subsidiebedrag per aanvrager

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a. De daadwerkelijke legeskosten die Justis rekent voor het behandelen van een aanvraag tot naamswijziging;

 • b. De kosten van een behandelaar voor het onderzoek naar en/ of voor het verkrijgen van een verklaring psychische hinder (maximaal 300 euro) verband houdend met een naamswijziging;

 • c. De kosten van een deskundigenverklaring en de bijbehorende kosten van de deskundige in het kader van wijziging geslachtsregistratie (maximaal 315,00);

 • d. De daadwerkelijke legeskosten voor noodzakelijke uittreksels BRP en/of Burgerlijke stand ten behoeve van de aanvraag;

 • e. De daadwerkelijke legeskosten voor de vervanging van het paspoort óf een identiteitskaart en – indien in het bezit – het rijbewijs van de gemeente Arnhem.

Per persoon wordt een bedrag van maximaal € 1.000 aan subsidie verstrekt vermeerderd met de daadwerkelijke legeskosten van de identiteitskaart of het paspoort en het rijbewijs. De maximale subsidie is nooit hoger dan de totale daadwerkelijke kosten die aanvrager heeft gemaakt en waarvoor facturen worden overgelegd.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. Het college stelt een aanvraagformulier vast en digitaal beschikbaar in het kader van deze regeling. Hierbij wordt vastgesteld welke stukken dienen te worden overgelegd.

 • 2. De subsidie voor achternaamswijziging kan worden aangevraagd:

 • a. ná indiening van het verzoek tot achternaamswijziging bij Justis; of

 • b. nadat de kosten van de deskundige zijn gemaakt, als er daarna géén verzoek tot naamwijziging bij Justis wordt ingediend; of

 • c. vóór indiening van het verzoek tot achternaamswijziging bij Justis.

 • 3. De subsidie voor wijziging van de geslachtsregistratie kan worden aangevraagd:

 • a. voor indiening van het verzoek tot wijziging van de geslachtsregistratie geboorteakte bij de gemeente van geboorte of Den Haag;

 • b. ná indiening van het verzoek tot wijziging geslachtsregistratie bij de Gemeente.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • 1. de aanvrager of de aanvraag niet aan de eisen van de regeling voldoet;

 • 2. de aanvrager niet een natuurlijk persoon is die als inwoner van de Gemeente staat ingeschreven in het BRP;

 • 3. de aanvrager van de subsidie niet overeenkomt met de aanvrager van het verzoek tot wijziging;

 • 4. de aanvrager reeds op grond van deze regeling of de Subsidieregeling naamswijziging slavernijverleden gemeente Arnhem subsidie voor naamswijziging heeft gekregen.

 • 5. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 9 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 2. De subsidieregeling is van toepassing op aanvragen voor naamsverandering die bij Justis of wijziging geslachtsregistratie bij de gemeente zijn ingediend op of na 1 januari 2023.

Artikel 10 Besluitvorming

Het college stelt de subsidie direct vast. Aan het besluit tot subsidieverstrekking worden verplichtingen opgenomen die toezien op het aannemelijk maken dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 11: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie

kan leiden tot aanpassing van deze regeling. Wanneer het Rijk besluit tot aanpassing van zijn regelgeving, wordt deze regeling geëvalueerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling naamswijziging en wijziging geslachtsregistratie

gemeente Arnhem.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,