Verordening op de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland 2024

Geldend van 06-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-09-2023

Intitulé

Verordening op de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland 2024

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 22 augustus 2023, dossiernummer 2933;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie;

Gelet op

  • Artikel 51ak dat in werking treedt per 1 januari 2024 en 78, eerste lid van de van de Waterschapswet

Overwegende dat

De wet versterking decentrale rekenkamers in werking treedt per 1 januari 2024 voor wat betreft de verplichting tot het instellen van een rekenkamer;

Daartoe voorbereidingen moeten worden getroffen in 2023;

Besluit:

De navolgende verordening op de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland 2024 vast te stellen:

Verordening op de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Wet: de Waterschapswet;

b. de Verenigde Vergadering: het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland;

c. dijkgraaf en hoogheemraden: het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland;

d. rekenkamer: de rekenkamer als bedoeld in artikel 51aa van de Waterschapswet;

e. voorzitter: het lid van de rekenkamer dat door de Verenigde Vergadering als voorzitter van de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland is benoemd;

f. lid: een lid van de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland;

g. secretaris: de secretaris van de rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland;

h. Delfland: het Hoogheemraadschap van Delfland.

Artikel 2 Doel

1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het waterschapsbestuur gevoerde beleid. Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het waterschapsbestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening. In dit verband wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid: het streven om met een zo gering mogelijke inzet van middelen een bepaald resultaat te bereiken dan wel met een bepaalde inzet van middelen een optimaal resultaat te bereiken;

b. Doeltreffendheid: de mate waarin met de geleverde prestaties de gestelde doelen of beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt;

c. Rechtmatigheid: het voldoen aan wettelijke kaders en regelgeving, waaronder de verordeningen en het vastgestelde beleid van het waterschap.

2. De rekenkamer brengt elk jaar vóór 1 april een verslag uit aan de Verenigde Vergadering over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar en legt daarbij tevens verantwoording af over de besteding van het budget.

Artikel 3. Rekenkamer, samenstelling en benoeming

1. Bij deze verordening wordt een rekenkamer ingesteld.

2. De rekenkamer bestaat uit 3 leden, waaronder de voorzitter

3. De Verenigde Vergadering benoemt de voorzitter en de overige leden op voordracht van een door haar ingestelde sollicitatiecommissie bestaande uit 3 tot 5 leden.

4. De leden worden benoemd voor een periode van 6 jaar en kunnen eenmaal opnieuw worden benoemd.

5. Indien een lidmaatschap van een lid eindigt vóór het einde van de benoemingstermijn, kan de ontstane vacature worden opgevuld.

Artikel 4. Onverenigbaarheid van functies en overige functies

1. In aanvulling op de artikelen Artikel 51af en Artikel 51ah van de Waterschapswet is een lid niet tevens:

a. werkzaam bij een verbonden partij of samenwerkingspartner van Delfland.

b. in dienst van een instelling die subsidie ontvangt van Delfland.

c. dijkgraaf of hoogheemraad geweest in de huidige bestuursperiode of in bestuursperiode voorafgaand aan de meest recente waterschapsverkiezingen.

2. De leden maken melding van al hun overige functies waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

Artikel 5 Integriteit en eedaflegging

1.Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamer in de vergadering van het algemeen bestuur, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” (“Dat verklaar en beloof ik!”)

2. De Verenigde Vergadering stelt een gedragscode integriteit vast die van toepassing is op de leden van de rekenkamer.

Artikel 6 Vergoeding leden

1.De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de rekenkamer verrichten.

2.De voorzitter van de rekenkamer ontvangt een vergoeding van € 300,- en de overige leden ontvangen een vergoeding van € 250,- voor het bijwonen van een vergadering van de rekenkamer.

3.De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor leden van de Verenigde Vergadering.

4. Voor woon-werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden of wordt aan de voorzitter of het lid van de rekenkamer vergoed:

a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast per afgelegde kilometer aan de werknemer kan worden verstrekt.

5. Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de voorzitter of het lid de rekenkamer bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

6. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

7. De vergoedingen, genoemd in het tweede lid, zijn inclusief overige onkosten.

8. De vergoedingen en kosten worden door de leden maandelijks gedeclareerd, ingediend bij de voorzitter van de rekenkamer. De voorzitter dient vergoedingen en kosten in bij een van de overige leden.

Artikel 7. Budget

1. De Verenigde Vergadering kent de rekenkamer jaarlijks, in de begroting, een budget toe.

2. De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen het budget van de rekenkamer uitgaven te besteden aan kosten noodzakelijk doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

3. Ten laste van het in eerste lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

a. de onderzoeken door externe onderzoekers;

b. de vergoedingen van de voorzitter en de leden;

c. de externe deskundigen die door de rekenkamer worden ingeschakeld;

d. overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

4. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Verenigde Vergadering.

5. De concerncontroller kan namens de Verenigde Vergadering de uitgaven van de rekenkamer toetsen op de financiële rechtmatigheid.

Artikel 8 Taak en bevoegdheid voorzitter

1. De voorzitter bevordert een goed functioneren en een goede uitvoering van de taken van de rekenkamer.

2. De voorzitter bevordert de integriteit van de leden van de rekenkamer en ziet erop toe dat de leden van de rekenkamer zich houden aan het geldende beleid, wet- en regelgeving.

3. De voorzitter is bevoegd namens de rekenkamer verplichtingen aan te gaan die de taak en rol van de rekenkamer betreffen, op voorwaarde dat het budget toereikend is.

4. bij langdurige afwezigheid kan de Verenigde Vergadering een plaatsvervanger benoemen.

Artikel 9 Secretaris

1. Dijkgraaf en hoogheemraden stellen de secretaris aan, op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer.

2. De secretaris ondersteunt de rekenkamer ondersteuning in haar werkzaamheden.

3. Bij afwezigheid kunnen Dijkgraaf en hoogheemraden een plaatsvervanger aanstellen.

Artikel 10 Onderwerpselectie

1. De rekenkamer bepaalt het onderwerp van haar onderzoeken. De rekenkamer voert jaarlijks een gesprek met de fracties uit de Verenigde Vergadering over mogelijke onderwerpen.

2. Het door de rekenkamer vastgestelde onderzoeksplan alsmede een werkbegroting worden uiterlijk 1 januari van het jaar waarvoor het plan dient, ter kennis gebracht van de Verenigde Vergadering.

Artikel 11 Werkwijze

1. De rekenkamer stelt voor ieder te onderzoeken onderwerp een onderzoeksopzet vast en formuleert daarbij onderzoeksvragen. De onderzoeksopzet wordt ter kennis gebracht van de Verenigde Vergadering.

2. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek.

3. De rekenkamer maakt gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van het Hoogheemraadschap van Delfland en werkt conform het vastgestelde beleid van het Hoogheemraadschap van Delfland.

4. De functionaris gegevensbescherming van het Hoogheemraadschap van Delfland treedt ook op als functionaris gegevensbescherming van de rekenkamer.

5. De rekenkamer en de door haar inschakelde onderzoekers zijn bevoegd bij alle leden van het waterschapsbestuur, ambtenaren van het Waterschap en gelieerde organisaties de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen, die zij nodig achten voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het waterschapsbestuur en de ambtenaren van het Waterschap zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken. De concerncontroller is voor de rekenkamer de eerste contactpersoon.

6. De rekenkamer stelt betrokkenen in geval van een interview in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun reactie aan de rekenkamer te geven op de juistheid en volledigheid van het conceptonderzoeksrapport. Betrokkenen zijn in elk geval degenen, wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

7. De rekenkamer stelt het conceptrapport beschikbaar aan dijkgraaf en hoogheemraden en stelt die in de gelegenheid om binnen zes weken, zijn reactie aan de rekenkamer te geven.

8. Naar aanleiding van de reactie kan de rekenkamer het conceptrapport wel of niet aanpassen alvorens het definitief te maken. Het definitieve rapport met daarbij gevoegd de reactie van dijkgraaf en hoogheemraden wordt voorzien van een afdoeningsvoorstel door de rekenkamer via de relevante adviescommissie aangeboden aan de Verenigde Vergadering.

11. Elke rapportage van de rekenkamer bevat een verantwoording over de wijze waarop het onderzoek is verricht en de wijze waarop de rekenkamer van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.

Artikel 12 Reglement van orde

De rekenkamer stelt een reglement van orde vast waarin zij haar werkwijze en de orde van de vergaderingen vastlegt.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 28 september 2023.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer Hoogheemraadschap van Delfland 2024.

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris , de Voorzitter,

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt

Ondertekening