Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening

Geldend van 27-01-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-01-2010

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening

de gemeente stelt de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening vast.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, gepubliceerd op 27 juli 2009.

 • 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, vastgesteld op 16 september 2009.

 • 3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post

  • -

   Per e-mail

  • -

   Telefonisch

  • -

   Bij het daarvoor aangewezen gemeentelijk loket dat slechts een doorverwijsfunctie heeft

  • -

   Fysiek bij de antidiscriminatievoorziening op spreekuur

  • -

   Fysiek op een door de gemeente Brummen beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten

 • c.

  De registratie van klachten

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. Klager wordt door de medewerkers van het gemeentelijk loket doorverwezen naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 3. Wanneer bij (telefonische) intake blijkt dat klacht om discriminatie gaat, kan een intakegesprek op een locatie in de gemeente plaatsvinden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening.

Ondertekening

Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 februari 2010 bij besluit met kenmerk: RB09.0050/AR