Besluit gegevensverstrekking BSGR 2023

Geldend van 04-11-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit gegevensverstrekking BSGR 2023

Gelet op:

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling BSGR;

 • -

  artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67 van de Invorderingswet 1990, artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht, artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Overwegende dat:

 • -

  de BSGR in het kader van zijn taakuitoefening over veel gegevens beschikt die, naast het heffen en innen van belastingen en de uitvoeringen van de Wet WOZ door de BSGR, ook voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken van zijn deelnemers relevant kunnen zijn;

 • -

  bij de deelnemers van de BSGR sprake is van een behoefte aan bepaalde gegevens;

 • -

  de BSGR waarde hecht aan de juridische grondslagen voor het verstrekken van gegevens aan de deelnemers;

Besluit vast te stellen:

Het ‘Besluit gegevensverstrekking BSGR 2023’

Artikel 1. Ontheffing geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, en artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor verstrekking aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde partijen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 2. Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken wordt geacht aanwezig te zijn bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde partijen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 3. Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De grondslagen in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c en/of onder e, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn van toepassing bij het verstrekken van persoonsgegevens door de BSGR aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde partijen ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 4. Verstrekking aan de deelnemers van BSGR

 • 1. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde gegevens worden verstrekt op verzoek van het betreffende deelnemers aan de BSGR c.q. partijen.

 • 2. Indien partijen, naast de in de bijlage genoemde gegevens, andere gegevens wensen die bij de BSGR berusten en die zij nodig hebben ten behoeve van een door hen uit te voeren publiekrechtelijke taak, dan kan het dagelijks bestuur van de BSGR ontheffing verlenen van de geheimhoudingsplicht. Degene die verzoekt om deze gegevens dient hiervoor een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het dagelijks bestuur van de BSGR.

 • 3. De gegevens worden verstrekt op een passende beveiligde wijze.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit gegevensverstrekking BSGR 2023’.

 • 3. Het “Besluit gegevensverstrekking BSGR 2019’ van 17 oktober 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde tijdstip.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de BSGR van 26 oktober 2023.

De directeur,

Mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren

de voorzitter,

De heer ir. C.L. Visser

Toelichting

Algemeen

De BSGR beschikt door zijn taakuitoefening over veel gegevens die ook voor andere publiekrechtelijke taken van andere partijen (bijv. de aan de BSGR deelnemende gemeenten en het waterschap en het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)) relevant kunnen zijn. De BSGR mag gegevens die haar bekend zijn geworden als gevolg van een strikte (fiscale) geheimhoudingsplicht en als gevolg van privacy wet- en regelgeving niet zonder meer gebruiken voor andere doeleinden en ook niet zo maar verstrekken aan externe partijen.

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van gegevens (zowel belastinggegevens als persoonsgegevens) verkregen in het kader van de heffing en invordering van belastingen aan andere partijen is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van de artikelen 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990. Het dagelijks bestuur van de BSGR kan voor bepaalde publiekrechtelijke taken bepalen dat de (fiscale) geheimhoudingsplicht niet geldt (lid 2 onder b van de voornoemde artikelen).

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van WOZ-waarden van niet-woningen door de bronhouder aan andere partijen, niet zijnde afnemers, is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde van een niet-woning is niet openbaar en kan slechts worden verstrekt aan een ieder die kan aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verkrijging daarvan. Het dagelijks bestuur van de BSGR kan bepalen dat voor bepaalde publiekrechtelijke taken sprake is van een gerechtvaardigd belang. Artikel 40, tweede lid Wet waardering onroerende zaken bepaalt verder dat uitsluitend aan degene te wiens aanzien een beschikking is genomen, op verzoek het taxatieverslag kan worden verstrekt. De Wet waardering onroerende zaken verbiedt dus om, anders dan aan degene te wiens aanzien een beschikking is genomen, het taxatieverslag te verstrekken.

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van persoonsgegevens is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). De verwerking (verstrekking) is alleen rechtmatig indien en voor zover één of meerdere grondslagen, bedoeld in artikel 6 AVG, worden geacht van toepassing te zijn.

Bij het bepalen van het vorenstaande moet het dagelijks bestuur rekening houden dat gegevensverstrekking te allen tijde in overeenstemming dient te zijn met de beginselen van proportionaliteit (het doel van de gegevensverstrekking moet in redelijke verhouding zijn met het belang van geheimhouding) en subsidiariteit (het doel van gegevensverstrekking moet niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden bereikt). Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit besluit worden nooit meer gegevens verstrekt dan waarom gevraagd wordt.

In dit besluit zijn de partijen opgenomen die structureel informatie (kunnen) opvragen bij de BSGR voor zover aan hen – in het besluit genoemde - informatie kan worden verstrekt. Ten aanzien van de in de bijlage genoemde partijen heeft een belangenafweging plaatsgevonden of de betreffende gegevens kunnen worden verstrekt.

Dit besluit bevat een bijlage met een overzicht van de partijen aan wie de BSGR structureel gegevens verstrekt /kan verstrekken. Hierin is vastgelegd voor welke publiekrechtelijke taak de verstrekking van gegevens noodzakelijk is. Het besluit bevat in de bijlage een overzicht van gegevens die verstrekt worden aan alle deelnemers van de BSGR, aan het hoogheemraadschap van Rijnland, aan (enkele of alle) gemeentelijke deelnemers en aan deelnemers aan het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (RIEC’s)

In andere gevallen, waarin gegevensverstrekking (nog) niet van structurele aard is, kan aan het dagelijks bestuur van de BSGR om ontheffing als bedoeld in artikel 67, derde lid van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en Invorderingswet 1990 (artikel 67, derde lid) verzocht worden.

Aanhef

De BSGR is gehouden aan een (strikte) geheimhoudingsverplichting. Slechts onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens verstrekt worden aan andere partijen. Voor belastinggegevens zijn de regels met betrekking tot geheimhouding opgenomen in artikel 67 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en artikel 67 van de Invorderingswet 1990. De voorwaarden voor het verstrekken van WOZ-waarden van niet-woningen zijn opgenomen in artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken. De BSGR is verder gehouden aan privacy wet- en regelgeving bij het verwerken van persoonsgegevens. Ook hier geldt dat slechts onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens mogen verstrekt worden aan andere partijen. De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn opgenomen in artikel 6 van de AVG.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Geen geheimhoudingsplicht

Dit artikel bepaalt dat enkel gegevens verkregen in het kader van de heffing en invordering van belastingen verstrekt worden aan de partijen die genoemd worden in de bijlage bij dit besluit.

Aan die partijen worden uitsluitend de gegevens verstrekt voor de doeleinden die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit. Gegevens worden enkel verstrekt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens is rekening gehouden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Artikel 2: Gerechtvaardigd belang

Dit artikel bepaalt dat sprake is van een gerechtvaardigd belang bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde partijen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak. Aan die partijen worden uitsluitend die gegevens verstrekt die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Gegevens worden enkel verstrekt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens is rekening gehouden worden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Artikel 3: Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Dit artikel bepaalt dat de grondslagen in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c en/of onder e, van de

AVG van toepassing zijn bij het verstrekken van persoonsgegevens door de BSGR aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde partijen ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak. De BSGR verwerkt persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van zijn (wettelijke) taken op het gebied van basisadministraties, uitvoering wet WOZ en belastingheffing en inning voor zijn deelnemers. Hiermee is sprake van een noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de BSGR rust, dan wel sprake van een noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de BSGR is opgedragen. De bij de BSGR aanwezige persoonsgegevens kunnen voor de genoemde partijen verder noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de genoemde partijen is opgedragen.

Aan die partijen worden uitsluitend gegevens verstrekt voor de doeleinden die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens is rekening gehouden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Artikel 4: Verstrekking aan de deelnemers van de BSGR

In dit artikel wordt verwezen naar de bijlage. In de bijlage zijn publiekrechtelijke taken opgenomen waarvoor specifieke, genoemde gegevens verstrekt kunnen worden. Dit betreft publiekrechtelijke taken die voor komen bij (enkele of alle) deelnemers van de BSGR of andere, met name genoemde, externe partijen.

Buiten de in de bijlage genoemde publiekrechtelijke taken wordt in lid 2 de mogelijkheid geopend om ook voor andere, niet met name genoemde, door partijen uitgevoerde werkzaamheden in het kader van publiekrechtelijke taken gegevens waarover de BSGR beschikt bij de BSGR op te vragen. Hiertoe dient het dagelijks bestuur van de BSGR alsdan ontheffing van de geheimhoudingsplicht te verlenen. Nadrukkelijk wordt hierover opgemerkt dat een hiertoe gedaan verzoek moet worden gemotiveerd en nauwkeurig moet worden aangegeven welke gegevens benodigd zijn en aan welke publiekrechtelijke taak daarmee invulling wordt gegeven.

Uit dit artikel volgt dat de betreffende gegevens uitsluitend op een daartoe gedaan verzoek worden verstrekt.

Het verstrekken van gegevens gebeurt op een passende beveiligde wijze. Dit betekent dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de gegevens te beveiligen, alvorens deze te verstrekken.

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel bepaalt dat dit besluit pas inwerking treedt na bekendmaking. Bekendmaking vindt plaats in het Elektronische blad gemeenschappelijke regeling van de BSGR. Het besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gegevensverstrekking BSGR 2023’

Bijlage

 • 1.

  Verstrekking aan de gemeenten en het hoogheemraadschap die deelnemen aan de BSGR (algemeen):

  • a.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden of vaststellen van belastingverordeningen, begroting en rekening van de deelnemers.

   Een deelnemer van de BSGR moet jaarlijks een belastingverordening, begroting en rekening vaststellen. Om de begroting, rekening of tarieven vast te stellen zijn gegevens over bijvoorbeeld de begrote of gerealiseerde belastingopbrengsten noodzakelijk. Dit zijn gegevens waarover enkel de BSGR beschikt. In beginsel verstrekt de BSGR enkel kengetallen en/of totaalcijfers. Dat wil zeggen cijfers die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden. De BSGR verstrekt voor dit doel aan de deelnemers waarde-arealen bijvoorbeeld aantallen rioolaansluitingen, aantallen honden, aantallen overnachtingen van toeristen, totaal aantal woningen, aantallen/totalen aanbiedingen afvalstoffen per containersoort en/of gesplitst naar éénpersoons- en meerpersoonshuishouden, aantal objecten zonder grondslag, aantal adressen die (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld etc., maar ook financiële gegevens betreffende de belastingopbrengsten.

  • b.

   Gegevens met betrekking tot de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen.

   In het kader van zijn dienstverlening verstrekt de BSGR aan de deelnemers overzichten met totalen van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen. De BSGR verstrekt voor dit doel onder meer de kohierplanning en de realisatie hiervan en de stand van zaken van bezwaren en beroepen.

   Verder verstrekt de BSGR ten behoeve van controles in verband met verminderde (of vermeerderde) ontvangsten van een bepaalde heffing indien mogelijk een analyse van de verschillen tussen de door de BSGR verstrekte raming en de daarop gebaseerde gemeentelijke begroting van de opbrengst. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

  • c.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

   Overheidsorganisaties zoals gemeenten en waterschappen hebben op grond van de Wet Bibob de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen, subsidies en ontheffingen te weigeren of in te trekken, gegadigden voor een overheidsopdracht uit te sluiten van een gunning van een aanbesteding en af te zien van het aangaan van vastgoedtransacties of op te schorten of te ontbinden indien ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut.

   De BSGR verstrekt voor de uitvoering van deze publiekrechtelijke taak aan de deelnemers persoonsgegevens, objectgegevens en financiële gegevens.

 • 2.

  Verstrekking aan het hoogheemraadschap van Rijnland:

  • a.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de (kostentoedelings)verordening als bedoeld in artikel 120 Waterschapswet.

   Een waterschap is verplicht om periodiek een verordening vast te stellen waarin voor elk van de categorieën heffingsplichtigen voor de watersysteemheffing de toedeling van het kostendeel is opgenomen. Hiervoor dient het hoogheemraadschap bijvoorbeeld te beschikken over de (totale) WOZ-waarde van de onroerende zaken en het aantal inwoners in haar verzorgingsgebied. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

  • b.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een discrepantieonderzoek.

   Het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties is een wettelijke taak van het hoogheemraadschap. Een discrepantieonderzoek om het verschil tussen geloosde eenheden en heffing op te sporen is een uitvloeisel van deze wettelijke taak. Een discrepantieonderzoek richt zich op de bronnen bij bedrijven die discrepantie kunnen veroorzaken. Om een discrepantieonderzoek uit te voeren is het daarom noodzakelijk om te beschikken over persoonsgegevens en objectgegevens van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De BSGR verstrekt voor de uitvoering van deze wettelijke taak aan het hoogheemraadschap daarom de NAW-gegevens en objectgegevens van eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

  • c.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van rioolwateraanbod op zuiveringstechnische werken.

   Het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties is een wettelijke taak van het hoogheemraadschap. Voor het bepalen van het rioolwateraanbod is gerichte informatie nodig om hier plannen voor te ontwikkelen. Het is daarom noodzakelijk om te beschikken over gegevens over heffingen, inwoners en vervuilingseenheden van woningen en bedrijven. De BSGR verstrekt voor de uitvoering van deze wettelijke taak daarom (riolerings)kengetallen en/of totaalcijfers over het aantal vervuilingseenheden dat is afgevoerd in een afgebakend gebied van een gemaal, rioolwaterzuiveringsinstallatie of binnen het gehele beheersgebied van het hoogheemraadschap.

  • d.

   Gegevens noodzakelijk voor het via een schouw controleren van het onderhoud aan watergangen.

   Eén van de taken van het hoogheemraadschap is het via een schouw controleren van het onderhoud aan watergangen. Hiervoor zijn persoonsgegevens van de heffingsplichtige subjecten op kadastrale percelen noodzakelijk. De BSGR verstrekt voor de uitvoering van deze wettelijke taak daarom de NAW-gegevens van de heffingsplichtige subjecten op kadastrale percelen aan het hoogheemraadschap.

  • e.

   Gegevens die noodzakelijk zijn om de hoeveelheid grensoverschrijdend afvalwater te kunnen bepalen.

 • 3.

  Verstrekking aan de deelnemende gemeenten:

  • a.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle leegstand.Gemeenten mogen op grond van de Leegstandwet in de leegstandverordening bepalen dat de leegstand van een of meer daarbij aangewezen categorieën gebouwen of gedeelten daarvan, gelegen in de gemeente of daarbij aangegeven delen van de gemeente, door de eigenaar wordt gemeld.

   Om te kunnen controleren of de leegstaande panden die volgen uit de administratie van de gemeente overeenkomen met de leegstaande panden die volgen uit de administratie van de BSGR zoals ontstaan in het kader van de heffingen is het noodzakelijk om te beschikken over een gedetailleerd overzicht van de leegstaande panden uit de administratie van de BSGR. De BSGR verstrekt daarom voor dit doel aan een deelnemende gemeenten de adresgegevens van de betreffende panden, waarbij in voorkomende gevallen tevens wordt aangegeven of er in de laatste afrekenperiode van het waterleidingbedrijf meer dan 10m3 water is afgenomen.

  • b.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de door de gemeenten uit te voeren fysieke controles van heffingen die de BSGR voor hen oplegt:

  • Voor de forensenbelasting:

   • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats van de objecten waarvoor de BSGR een aanslag forensenbelasting oplegt.

  • Voor de hondenbelasting:

   • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats van de bij de BSGR bekende belastingplichtigen;

   • aantal honden waarvoor de belastingplichtige wordt aangeslagen

  • Voor de reinigingsrechten:

   • Naam van de bij de BSGR bekende belastingplichtigen

   • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats van de bij de BSGR bekende belastingplichtigen;

   • Hoeveelheid afval die wordt aangeboden door de betreffende belastingplichtige

  • Voor de toeristenbelasting:

   • Naam van de bij de BSGR bekende belastingplichtigen

   • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats van de bij de BSGR bekende belastingplichtigen;

   • Aantal overnachtingen dat door de betreffende belastingplichtige in de aangifte is opgegeven

   • Soort onderkomen (hotel, B&B, camping ed.).

  • c.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). De aan de BSGR deelnemende gemeenten zijn zelf bronhouder van de BAG en alle gemeenten zijn zelf bronhouder van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De BSGR is namens de gemeenten bronhouder van de basisregistratie WOZ. Er bestaat samenhang tussen deze basisregistraties. Over het realiseren van samenhang tussen deze basisregistraties schrijft de Waarderingskamer in de Waarderingsinstructie 2017, pagina 83:

   “De uitvoering van de Wet WOZ vergt het verwerken van grote hoeveelheden informatie. De WOZ-administratie moet immers steeds een actuele weergave zijn van de werkelijkheid. Diverse basisregistraties uit het stelsel van basisregistraties leveren mutaties die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie en/of signalen over veranderingen in de werkelijkheid die naar verwachting moeten leiden tot mutaties in de WOZ-administratie. Basisregistraties die mutaties leveren die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie of die signalen leveren voor de bijhouding van de WOZ-administratie zijn in ieder geval de Basisregistratie Personen, het Handelsregister, de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

   Het gebruik van informatie uit basisregistraties is voor overheden verplicht. Deze verplichting betreft dus ook het gebruik van de genoemde basisregistraties bij de uitvoering van de Wet WOZ en de koppeling van de WOZ-administratie (Basisregistratie WOZ) aan deze basisregistraties.

   Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat de aansluiting van de WOZ uitvoeringen de WOZ-administratie op deze basisregistraties regelmatig wordt beoordeeld door de gemeente.

   De aansluiting van de WOZ-administratie en WOZ-uitvoering op andere basisregistraties is overigens geen eenrichtingsverkeer, waarbij de WOZ-uitvoering uitsluitend gebruiker is. Bij koppeling van gegevens, bij verwerking van mutaties en bij uitvoering van WOZ-controles heeft men de plicht de andere basisregistratie te melden, wanneer er mogelijk sprake is van een onjuistheid (terugmelding bij gerede twijfel). En waar de WOZ-uitvoering gebruik maakt van signalen uit andere basisregistraties over mogelijke WOZ-relevante mutaties, leveren de diverse WOZ-activiteiten ook signalen die van belang zijn voor de bijhouding van andere basisregistraties zoals de BAG en de BGT.”

   Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt is het noodzakelijk dat de BSGR, als (bron)houder van de WOZ, gegevens uitwisselt met de gemeenten als bronhouder van de BAG en BGT.

   De BSGR verstrekt voor dit doel aan de deelnemende gemeenten: adres, postcode, objectsoort, objectsoort omschrijving, objectsoort code, kadastraal perceel, woz-objectnummer, bouwjaar, bouwlaag, ontsluiting, objectonderdelen, inhoud, oppervlakte, gebruikscode, BAG-ID.

  • d.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede geografische objectadministratie als bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

   Zie de toelichting bij b.

  • e.

   Gegevens die noodzakelijk zijn om de hoogte van het bedrag van een ondernemersfonds te kunnen bepalen.

   Gemeenten hebben als taakveld onder meer de economische ontwikkeling binnen de gemeente. Een Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers en de aandachtsgebieden (cultuur, zorg, onderwijs e.d.) in een gemeente te financieren. Een Ondernemersfonds levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling in een gemeente. Om de hoogte van het bedrag van een ondernemersfonds te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te beschikken over gegevens zoals totalen van WOZ-waarden van niet-woningen per postcode gebied of per kern. De BSGR verstrekt voor dit doel aan de deelnemende gemeenten gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

  • f.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

   Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) kan de gemeente onder de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente (bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een BIZ voor een gemeente verstrekt de BSGR alleen aan de deelnemende gemeenten, en niet aan BIZ-stichtingen of BIZ-verenigingen, individuele WOZ waarden, de oppervlakten in m2 van niet-woningen van bepaalde (postcode) gebieden, en/of dorpskernen en NAW-gegevens van BIZ-bijdrage-plichtigen.

  • g.

   Gegevens met betrekking tot hondenbezitters

   Openbare orde en veiligheid is een wettelijke taak van een gemeente. Om hondenbezitters persoonlijk aan te kunnen schrijven in verband met (de aanscherping van) het hondenpoepbeleid, zoals voor het realiseren van honden uitlaatzones, en het inzetten voor openbare orde en veiligheid, is het noodzakelijk om te beschikken over de NAW-gegevens van hondenbezitters. Het doel van de verstrekking van de verzochte gegevens is het aanschrijven van de specifieke doelgroep hondenbezitters in de gemeente in verband met het bekend maken van de aanscherping van het hondenbeleid. Aangezien het doel het persoonlijk aanschrijven van de hondenbezitters betreft en niet enkel het bekend maken van (de aanscherping van) het hondenbeleid, kan dit doel niet op een andere wijze gerealiseerd worden dan door het verstrekken van de namen van de hondenbezitters. De BSGR verstrekt voor dit doel aan de deelnemende gemeenten daarom gegevens die tot een persoon, belastingplichtige of object zijn te herleiden.

  • h.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijk beleid op sociaal, economisch, sociaaleconomisch gebied en de openbare ruimte.

   Gemeenten hebben wettelijk bepaalde taakvelden op sociaal, economisch, sociaal-economisch gebied en de openbare ruimte. Voor de uitvoering van deze taken zoals vergunning en handhaving is het noodzakelijk te beschikken over objectgegevens van onroerende zaken in de gemeente. De BSGR verstrekt voor dit doel daarom geanonimiseerde belasting- en WOZ-gegevens (zonder subjectgegevens) en stelt gegevens uit Geoweb, waarvan het verstrekken ervan niet strijdig is met wettelijke geheimhoudingsplichten en/of met privacy wet- en regelgeving, beschikbaar voor de deelnemende gemeenten.

  • i.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijk armoedebeleid.

   De gemeente is verantwoordelijk voor het armoedebeleid voor haar inwoners. Voor de uitvoering van deze taak is het noodzakelijk te beschikken over gegevens van inwoners die kwijtschelding voor de gemeentelijke lasten hebben verkregen wegens beperkte betalingscapaciteit. De BSGR verstrekt daarom voor dit doel ten behoeve van gevallen (zoals in het kader van vroeg-signalering) de NAW-gegevens en openstaande belastingschuld van individuele belastingschuldigen die kwijtschelding hebben verkregen wegens beperkte betalingscapaciteit, dan wel, in het kader van het opstellen van algemene beleidsplannen op het vlak van armoedebeleid, geanonimiseerde gegevens van individuele belastingschuldigen die kwijtschelding hebben verkregen wegens beperkte betalingscapaciteit.

  • j.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de kwijtscheldingstaak van de niet door BSGR uitgevoerde heffingen.

   De deelnemende gemeenten voeren nog zelfstandig heffingen uit, zoals bijv. leges. Voor de uitvoering van deze taken is het noodzakelijk te beschikken over gegevens van belastingschuldigen waaraan kwijtschelding is verleend door de BSGR. Dit zijn gegevens waarover enkel de BSGR beschikt. De BSGR verstrekt daarom op verzoek van de betreffende gemeente voor dit doel de NAW-gegevens van belastingschuldigen waaraan kwijtschelding is verleend door de BSGR.

  • k.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

   Gemeenten monitoren de gemeentelijke woningmarkt. Gemeenten delen/promoten gericht bepaalde acties in het kader van duurzaamheid aan inwoners. Een gemeente heeft hiervoor gegevens nodig van de woningen in haar gemeente. De BSGR verstrekt voor deze doelen aan de gemeenten: soort objectcode, omschrijving soort object, beschrijving woningtype, bouwjaar, inhoud/oppervlakte), eigendomssituatie (huur particulier/huur corporatie/koop), straatnamen, postcodes en WOZ-waarden van woningen.

   Verder verstrekt de BSGR het totaal aantal woningen en de gemiddelde WOZ-waarde per waardepeildatum.

   Ten behoeve van het verruimen van de woningvoorraad zijn gemeenten genegen om voor het ombouwen van winkel- en kantoorpanden in woonruimte subsidie te verstrekken aan de eigenaren van deze panden. Een mogelijke basis waarop de omvang van de te verstrekken subsidie kan worden gebaseerd is de hoogte van de WOZ-waarde. In het kader van de benodigde behoefte aan woonruimte verstrekt de BSGR de WOZ-waarden van de niet-woningen die in dat verband voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen. 

  • l.

   Gegevens die noodzakelijk zijn voor milieubeheer en afval- en grondstoffeninzameling.

   Gemeenten zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Gemeenten hebben voor de uitvoering van deze taak gegevens van belasting-/WOZ-objecten en belastingplichtigen over de afvalstoffenheffing nodig. In het kader van de regiefunctie richting uitvoerder is het voor de deelnemende gemeenten onder meer relevant om inzicht te hebben in de objecten waar geen aanslagen afvalstoffenheffing worden opgelegd (bijv. omdat afval niet kan worden opgehaald) of een vrijstelling van toepassing is. De BSGR verstrekt daarom voor dit doel het belasting-/WOZ-object met BAG-ID en heffingsgegevens van belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing m.b.t. het bewuste object.

  • m.

   Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een planschadeverzoek

   Een gemeente kan te maken hebben met aanvragen om tegemoetkoming in de planschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. Voor het bepalen van een eventuele tegemoetkoming in planschade en nadeelcompensatie is het noodzakelijk dat een gemeente beschikt over gegevens over onroerende zaken in haar gemeente. Het belang van de eigenaar/gebruiker van een (niet-)woning wordt door het verstrekken van de WOZ-waarde van zijn/haar (niet-)woning aan de gemeente als onderbouwing in verband met een berekening in het kader van planschade niet geschaad.

   De BSGR verstrekt daarom voor dit doel de individuele WOZ-waarde van (niet-)woningen.

 • 4.

  Verstrekking aan deelnemers aan het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen:

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor een effectieve en efficiënte samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen, voor zover het een samenwerking betreft van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) of het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC).

  Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid waaronder ook het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten

  In de ministeriële ontheffingsregeling van artikel 43c, eerste lid, onder m van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 is bepaald dat er geen geheimhoudingsplicht geldt voor gegevens die noodzakelijk zijn voor een effectieve en efficiënte samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen, voor zover er een convenant is getekend met de genoemde overheidsorganisaties. De samenwerking tussen de bij de RIEC en het LIEC betrokken overheidsorganisaties is vastgelegd in het ‘Convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpakgeorganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen’.

  Alhoewel de BSGR geen convenantpartner is bij het RIEC, beschikt de BSGR wel over gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor de taken van dit samenwerkingsverband.

  De BSGR verstrekt daarom aan de convenantpartners van het RIEC alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een effectieve en efficiënte samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, zoals namen van vastgoedeigenaren, individuele WOZ-waarden van (niet-)woningen, en de (invorderings)status van aanslagen. De BSGR verstrekt daarom voor dit doel gegevens die tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of (belasting) object zijn te herleiden.

 • 5.

  Verstrekking van gegevens aan de milieudienst:

  Gegevens die noodzakelijk zijn om het energielabel van kantoren te kunnen controleren.

  De Milieudienst heeft de verplichting om te controleren in hoeverre kantoren voldoen aan de verplichting om te beschikken over een energielabel-C. In principe zouden deze informatie beschikbaar moeten zijn middels de kantorenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In praktijk is evenwel gebleken dat deze lijst niet altijd compleet is en dat deze informatie veelal wel via WOZ-data is te achterhalen. Voor zover de gegevens bij de BSGR beschikbaar zijn wordt, op verzoek van een gemeentelijke deelnemer, gegevens met betrekking tot het energielabel, de geregistreerde gebouwfuncties en de omvang van deze functies in m2 aan de gemeente aangeleverd.