ONDERMANDAAT- EN ONDERVOLMACHTBESLUIT AFDELINGSHOOFD INTERNE DIENSTVERLENING OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN 2020

Geldend van 05-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

ONDERMANDAAT- EN ONDERVOLMACHTBESLUIT AFDELINGSHOOFD INTERNE DIENSTVERLENING OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN 2020

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

gelet op:

- Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- Titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

- Mandaat- en volmachtregeling dagelijks bestuur aan directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020;

- Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

overwegende dat:

- het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de aan hem in het Mandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen opgedragen en daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden onder te mandateren aan afdelingshoofd Interne Dienstverlening dan wel aan hen ondervolmacht te verlenen;

BESLUIT:

te wijzigen Ondermandaat- en ondervolmachtbesluit afdelingshoofd Interne Dienstverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020 zodat het komt te luiden als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. bestuursorgaan: het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst of de voorzitter van de omgevingsdienst, voor zover bevoegd;

b. deelnemer: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland die tezamen de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten en provincie;

c. de directeur: de directeur tevens secretaris van de omgevingsdienst, bedoeld in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling;

d. gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

e. afdelingshoofd Interne Dienstverlening: de functionaris belast met de functie van afdelingshoofd Interne Dienstverlening en in dienst van of werkzaam voor de omgevingsdienst;

f. omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen, bedoeld in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling;

g. ondermandaat: de door de directeur verleende bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen, alsmede de noodzakelijke feitelijke handelingen in het kader van de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering daarvan te verrichten;

h. ondervolmacht: de door de directeur verleende bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen, alsmede de noodzakelijke feitelijke handelingen in het kader van de voorbereiding en uitvoering daarvan, uitgezonderd het doen van betalingen, te verrichten;

i. samenwerkingsovereenkomst: een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 Schakelbepaling

Op dit besluit zijn de bepalingen van het Mandaat- en volmachtregeling Dagelijks Bestuur aan directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit besluit niet wordt afgeweken en met dien verstande dat de informatieplicht als daarin vermeld in artikel 6, derde lid, ook geldt ten aanzien van de directeur.

Artikel 3 Ondermandaat en ondervolmacht

1. De directeur verleent aan de afdelingshoofd Interne Dienstverlening:

a. ondermandaat om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst, al dan niet op basis van een samenwerkingsovereenkomst, tot levering, dienst en/of werk tot het drempelbedrag Europese aanbestedingen, exclusief BTW, met inachtneming van de budgethoudersregeling en binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders alsmede het door het dagelijks bestuur uitgeschreven beleid. Dit bedrag kan worden verhoogd tot maximaal €500.000 indien en nadat een voorstel daartoe door de directeur is voorgelegd aan de portefeuillehouder Financiën en de portefeuillehouder P&O en door beiden met het voorstel is ingestemd;

b. ondervolmacht om de omgevingsdienst te vertegenwoordigen bij het aangaan van een overeenkomst tot levering, werk of dienst tot het drempelbedrag Europese aanbestedingen, exclusief BTW, met inachtneming van de budgethoudersregeling en binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders alsmede het door het dagelijks bestuur uitgeschreven beleid, indien en voor zover dit het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen betreft waartoe door of namens het dagelijks bestuur is besloten.

2. Dit bedrag kan worden verhoogd tot maximaal €500.000 indien en nadat een voorstel daartoe door afdelingshoofd Interne Dienstverlening is voorgelegd aan de portefeuillehouder Financiën en de portefeuillehouder P&O en door beiden met het voorstel is ingestemd.

Artikel 4 Ondertekening

1. In geval van uitoefening van een bevoegdheid van het dagelijks bestuur krachtens ondermandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

“Namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Regio Nijmegen,”

gevolgd door de functieaanduiding van degene aan wie ondermandaat is verleend en zijn of haar naam en handtekening.

2. In geval van uitoefening van een bevoegdheid van de voorzitter als vertegenwoordiger van de omgevingsdienst krachtens ondervolmacht wordt de volgende formulering gebruikt:

a. In de aanhef van een privaatrechtelijke rechtshandeling:

“Het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam ondergevolmachtigde> in de functie van <functieaanduiding>, daartoe op grond van artikel 57d Wet gemeenschappelijke regelingen gemachtigd door de voorzitter, handelend ter uitvoering van het besluit d.d. <datum> van <het dagelijks bestuur (of <naam ondergemandateerde> in de functie van <functieaanduiding>, daartoe gemandateerd door het dagelijks bestuur)>”;

b. In de ondertekening van de privaatrechtelijke rechtshandeling:

“Namens de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,”

gevolgd door de functieaanduiding van degene aan wie ondervolmacht is verleend en zijn of haar naam en handtekening.

Artikel 5 Slotbepaling

1. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan het dagelijks bestuur en de voorzitter en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat en ondervolmacht is verleend.

2. Dit gewijzigde besluit treedt in werking de dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: “Ondermandaat- en ondervolmachtbesluit afdelingshoofd Interne Dienstverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020 wijziging 1”.

Ondertekening

Nijmegen, 12 oktober 2023

de directeur,

S. Kuils