Regeling vervalt per 31-12-2024

Gemeente Heerlen - Uitvoeringsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van energiebesparende maatregelen door energiefixers bij huishoudens ter bevordering van energierechtvaardigheid. (Ondersteuningsaanbod energiefixers Heerlen 2023)

Geldend van 01-11-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Gemeente Heerlen - Uitvoeringsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van energiebesparende maatregelen door energiefixers bij huishoudens ter bevordering van energierechtvaardigheid. (Ondersteuningsaanbod energiefixers Heerlen 2023)

Doel van de subsidie

Huishoudens in de gemeente Heerlen die een onevenredig deel van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten en door de stijgende energieprijzen in problemen komen, worden in staat gesteld om in navolging van de eerder aangeboden gratis energie-bespaarcoach, Parkstad energieknip en witgoedregeling een budget te besteden aan het optimaliseren van hun verwarmingsinstallatie en het laten verrichten van kleine verduurzamingsklussen. De noodzaak wordt vastgesteld door een energie-bespaarcoach werkzaam bij de WoonWijzerWinkel op basis van een huisbezoek.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gerechtigde: een inwoner van Heerlen die zijn hoofdverblijf heeft in een zelfstandige woonruimte.

 • b.

  gezamenlijke huishouding: een huishouding als bedoeld in artikel 3 Participatiewet.

 • c.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen.

 • d.

  Woonwijzerwinkel : Woonwijzerwinkel Limburg, het energieloket van de gemeente Heerlen aan de Roda J.C. Ring 61 in Kerkrade.

 • e.

  Energie-bespaarcoach : adviseur van de Woonwijzerwinkel voor kleine besparingsmaatregelen die wordt aangeboden door de gemeente Heerlen.

 • f.

  Energie fixer : een medewerker van de Woonwijzerwinkel die opgeleid is om lichte klussen uit te voeren en maatregelen aan te brengen.

 • g.

  Parkstad Energieknip: digitaal betalingssysteem van de Park-stadgemeenten voor aankopen van kleine energiebesparende middelen zoals spaarlampen, radiatorfolie, e.d.

 • h.

  Subsidieloket : administratieve eenheid die aanvragen beoordeelt, registreert en beschikkingen afgeeft in opdracht van de gemeente.

Artikel 2 Subsidiebedragen, Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Een specifiek subsidieplafond wordt voor deze subsidieregel niet vastgelegd. Huishoudens kunnen gebruik maken van de aangeboden ondersteuningsmaatregelen zolang er afdoende budget beschikbaar is binnen de toegekende SPUK energiearmoede middelen. ( € 2.230.450 voor NPLV focuswijken)

 • 2.

  Per huishouden is een subsidie van maximaal € 300 beschikbaar.

 • 3.

  Bij de verdeling houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 3 Algemene vereisten voor subsidiëring / weigeringsgronden

 • 1.

  Deelname is mogelijk voor huishoudens met een netto inkomen (inclusief vakantiegeld) van maximaal 175% van het sociaal minimum mits zij gebruik maken van de tegemoetkoming van de gemeente Heerlen op een gratis energiebespaarcoach én budget op hun Parkstad Energieknip.

 • 2.

  Aanvragen voor een energiebespaarcoach voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum lopen via de ambtshalve toekenning van de energietoeslag of indiening van de aanvraag voor energietoeslag. De aanvragen van huishoudens voor een energie-bespaarcoach met een inkomen tussen 130 en 175% van het sociaal minimum lopen via een online aanvraagformulier.

 • 3.

  Deelname aan het ondersteuningsaanbod is altijd gekoppeld aan een bezoek van een energiebespaarcoach van de Woonwijzerwinkel. Constateert de energiebespaarcoach tijdens zijn bezoek aan de woning dat er maatregelen uit het ondersteuningsaanbod wenselijk of noodzakelijk zijn, verzorgd de energiebespaarcoach samen met de bewoner een aanvraag.

 • 4.

  Een gerechtigde komt in aanmerking voor alle ondersteuningsmaat-regelen die worden aangeboden tot een maximum bedrag van € 300. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de gerechtigde.

 • 5.

  Dit aanbod geldt tot het subsidieplafond is bereik conform art. 2.1

Artikel 4 De aangeboden maatregelen

 • 1.

  Binnen deze regeling kan slechts van een beperkt aantal maatregelen gebruik gemaakt worden. Deze zijn in bijlage 1 opgenomen.

 • 2.

  De maatregelen worden aangeboden en verzorgd door medewerkers (energiefixers) van de Woonwijzerwinkel.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Een aanvraag kan alleen door de gerechtigde worden ingediend in samenspraak en op advies van een energiebespaarcoach.

Artikel 6 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft aan voor welke klus en tegen welk bedrag de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie als niet aan de subsidieregels in artikel 3 wordt voldaan.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger verschaft toegang aan medewerkers van de gemeente Heerlen voor controle van de uitgevoerde of aangebrachte maatregelen.

Artikel 9 Uitvoering van de regeling.

 • 1.

  De regeling zal in opdracht van het college worden uitgevoerd middels het subsidievolgsysteem van de Woonwijzerwinkel. Zij verlenen de subsidie op basis van het stappenplan genoemd in artikel 10.

Artikel 10 De stappen voor de uitvoering

Stap 1:

• De energiebespaarcoach bezoekt een huishouden en constateert een mogelijkheid om energie te besparen.

• De energiebespaarcoach bepaalt samen met de deelnemer welke maatregel (zie bijlage 1) in deze situatie het meeste rendement heeft en brengt een advies uit.

Stap 2:

• De energiebespaarcoach doet zelf een opname en brengt meteen een prijsopgave uit of schakelt een collega/expert hiervoor in.

Stap 3:

• De deelnemer ondertekent de prijsopgave voor akkoord en dient deze, met het advies van de energiebespaarcoach, in bij het subsidieloket van de Woonwijzerwinkel.

Stap 4:

• Het subsidieloket van de Woonwijzerwinkel controleert de aanvraag, controleert het beschikbare subsidiebudget van de deelnemer en geeft, indien er voldoende budget is, namens de deelnemer opdracht tot uitvoering. De deelnemer ontvangt hiervan een bevestiging/beschikking. Hierin wordt tevens aangegeven of er een eigen bijdrage dient plaats te vinden (indien het budget van €300 wordt overschreden).

Stap 5:

• De energiefixer/klusser van de Woonwijzerwinkel voert de werkzaamheden uit en dient een, door de deelnemer ondertekend, opleveringsrapport in bij het subsidieloket.

Stap 6:

• Het subsidieloket controleert de verrichte werkzaamheden en stelt het definitieve subsidiebedrag vast (sommige werkzaamheden zijn op nacalculatie). De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht en geïnformeerd over het resterende te besteden budget.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen waarin strikte toepassing van deze uitvoeringsregel tot onbillijkheden leidt op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze uitvoeringsregel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregel treedt in werking op 1-11-2023 en eindigt op 31-12-2024 of zoveel eerder als de beschikbare subsidie zoals genoemd in art 2.1 op is.

Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Ondersteuningsaanbod energierechtvaardigheid 2023

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 31oktober 2023.

De burgemeester,

drs. R. Wever

de secretaris,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

BIJLAGE 1 AANGEBODEN MAATREGELEN

Binnen deze subsidieregeling worden de volgende maatregelen aangeboden voor huishouden binnen de doelgroep met een inkomen tot 175% van het bijstandniveau:

Werkzaamheden bij woningeigenaren en huurders (niet zijnde huurder van een woningcorporatie):

o Verwarming optimaliseren (te koud/te warm)

 Verwarming inregelen middels waterzijdig inregelen

 CV-installatie bijvullen en ontluchten

 Werking thermostaatkranen controleren en zonodig smeren. Indien defect vervanging aanbieden1.

o Ventilatie optimaliseren (vocht/slechte ventilatie)

 Controle en schoonmaken mechanische ventilatie

 Vervangen filters van warmteterugwininstallatie (WTW) en mechanische ventilatie (MV), evt. uitzuigen.

 Vervanging van mechanische ventilatie door Duco of gelijkwaardig. 1

 Badkamer ontschimmelen + 5 liter ThermoVital

o Badkamer / keuken warm water optimaliseren

 E-Doorstromer aanbrengen1

o Energie & gas besparen gedrag + kierdichting

 Professionele kierdichten per uur incl. materialen1

 Kleine besparende maatregelen aanbrengen1

Werkzaamheden bij huurders van woningcorporaties (WOCO):

o Verwarming optimaliseren (te koud/te warm)

 CV-installatie bijvullen en ontluchten

 Werking thermostaatkranen controleren en zonodig smeren. Indien defect dan melden bij WOCO

o Ventilatie optimaliseren (indien van toepassing)

 Controle en schoonmaken mechanische ventilatie

 Controle filters van WTW en MV, evt. uitzuigen

 Controle WTW en MV, indien defect dan melden bij WOCO

 Schimmelvorming melden bij WOCO

o Badkamer / keuken warm water optimaliseren

 Geen fixklussen, maar installatieklus campagne 1.0

o Energie & gas besparen gedrag + kierdichting

 Kierdichtingen controleren en melden aan WOCO