Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Maashorst 2023

Geldend van 04-11-2023 t/m 31-08-2024

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Maashorst 2023

KENMERK: 77507-2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een Eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de bestaande beleidsregels bijzondere bijstand .

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 35 van de Participatiewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Maashorst 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, als bedoeld in artikel 32 van de wet. Artikel 31 van de wet is tevens van toepassing voor zover het geen betrekking heeft op het vermogen.

 • d.

  Peildatum:

  • a.

   de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum, of;

  • b.

   1 september 2023 voor de doelgroep die in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning 2023

 • e.

  referteperiode: volledige maand vanaf de peildatum, waarbij voor aanvragen vanaf 1 februari 2024 de maand december 2023 geldt als referteperiode.

 • f.

  Toepasselijke bijstandsnorm: de normen zoals aangegeven in paragraaf 3.2 van de wet.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, tenzij de bewoner van de inrichting zelf voorziet in de energiekosten en dit kan aantonen: of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar: of

  • c.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; of

  • e.

   inwonend is bij zijn/haar ouders of bij zijn/haar kinderen.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen op 1 september 2023; of

  • b.

   een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 op 1 september 2023; of

  • c.

   periodieke bijzondere bijstand ontvangen op 1 september 2023; of

  • d.

   eenmalige bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of Activiteitenfonds hebben ontvangen in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2023;

  • e.

   over 2022 een energietoeslag hebben ontvangen en waarbij uit gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau blijkt dat ook voor 2023 recht bestaat op energietoeslag;

   ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve, uiterlijk op 31 december 2023.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf half december 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.gemeentemaashorst.nl.

  In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Maashorst 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

Toelichting

De beleidsregels Eenmalige energietoeslag Maashorst 2023 zijn grotendeels hetzelfde als de beleidsregels Energietoeslag 2022 gemeente Maashorst. Deze beleidsregels staan niet op zich zelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet.

Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

We volgen bij de uitvoering van de energietoeslag de landelijke richtlijnen van VNG en het Ministerie van SZW.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid bijzondere bijstand dat daarvoor al in de gemeente geldt. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand of een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ en Bbz. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van de gemeentelijke minimaregeling.

Ambtshalve toekenning is ook mogelijk gemaakt bij huishoudens die bij hun AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

Toelichting per artikel

Artikel 1: Begripsbepalingen

Het inkomensbegrip is gebaseerd op artikel 32 van de wet en op artikel 31 van de wet, voor zover het niet het vermogen betreft.

Peildatum en referteperiode:

Wat betreft de ambtshalve beoordeling: we gaan uit van het bestand Pwet, Ioaw, Ioaz, BBz en periodieke bijstand zoals we die kennen op 1 september 2023.

Wat betreft de inwoners die zelf een aanvraag doen: hierbij sluiten we met de peildatum en referteperiode aan op de beleidsregels bijzondere bijstand. Als de aanvraag na 1 februari 2024 wordt gedaan, is de referteperiode de maand december, omdat de energietoeslag betrekking heeft op het jaar 2023. Als er redenen zijn om verder terug te gaan dan een maand om het inkomen te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld bij een zelfstandige, dan wordt dat gedaan.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

Uitvoerbaarheid

Vanwege de uitvoerbaarheid is gekozen voor een vast bedrag ongeacht leefvorm of woonsituatie. Om dezelfde reden geldt geen vermogenstoets.

De eenmalige energietoeslag is € 800 en is een onbelaste uitkering.

(overgenomen uit de handreiking eenmalige energietoeslag 2023 van Stimulansz)

Er zijn bij de verstrekkingen van de energietoeslag 2023 grofweg 2 mogelijkheden:

 • 1.

  In 2022 of vóór 1 juli 2023 is € 1.300 + € 500 aan energietoeslag 2022 uitgekeerd aan de doelgroep van de energietoeslag 2022. Na inwerkingtreding van de wetswijziging wordt € 800 uitgekeerd aan de doelgroep van de energietoeslag 2023;

 • 2.

  In 2022 is € 1.300 aan energietoeslag 2022 uitgekeerd aan de doelgroep van de energietoeslag 2022. Na inwerkingtreding van de wetswijziging wordt € 1.300 uitgekeerd aan de doelgroep van de energietoeslag 2023.

Gemeente Maashorst heeft gekozen voor mogelijkheid 1. Onder mogelijkheid 1 geldt dat een inwoner die recht heeft op de energietoeslag 2023, maar niet de energietoeslag 2022 heeft ontvangen, toch € 800 ontvangt en geen € 1.300. De reden hiervoor is dat het bedrag van € 500 dat vanwege de kasschuif van een deel van het budget van 2023 naar 2022 aan de energietoeslag 2022 kon worden toegevoegd, geen voorschot op de energietoeslag 2023 was. Dit verschil in energietoeslag is aanvaardbaar, omdat er voor 2023 meer inkomensmaatregelen zijn getroffen.

Laag inkomen

Alleen huishoudens met een laag inkomen hebben recht op de energietoeslag. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm voor een alleenstaande dan wel een samenwonende/ gehuwden. Daarbij is aangesloten bij het reguliere beleid binnen bijzondere bijstand en minimaregelingen in de gemeente Maashorst. Voor inwoners die in een schuldhulptraject zitten kan er mogelijk recht bestaan op een energietoeslag als het feitelijk beschikbare inkomen hierdoor ligt op 95% van de toepasselijke bijstandsnorm (het zogenaamde Vtlb-bedrag). Veelal maakt deze groep al gebruik van de minimaregelingen.

Begrip huishouden

Er is een afbakening van het begrip huishouden. Personen die daarvan zijn uitgezonderd kunnen niet zelfstandig een beroep doen op een energietoeslag. Achterliggende gedachte is dat het moet gaan om inwoners die direct geconfronteerd worden met hogere energiekosten. Om die reden zijn uitgezonderd van het recht op energietoeslag:

1. Inwoners in een inrichting

In de energiekosten is dan voorzien door de instelling. Daaronder worden ook gerekend de inwoners die verblijven in de crisisopvang.

Personen die beschermd wonen of begeleid wonen kunnen wel aanspraak maken op de energietoeslag als er sprake is van scheiding van wonen en zorg. Zij betalen dan zelf voor het wonen veelal in de vorm van een all-in huur. Daarin zijn energiekosten opgenomen.

2. Jongeren tot 21 jaar

De jongeren tot 21 jaar vallen onder de onderhoudsplicht van de ouders. Bij jongeren die een bijstandsuitkering ontvangen aangevuld met bijzondere bijstand omdat de ouders niet kunnen voldoen aan de onderhoudsplicht, kan de gemeente besluiten die aanvulling vanwege de hoge energiekosten tijdelijk te verhogen. Dit kan alleen op individuele basis worden beoordeeld en toegekend, dus via de individuele bijzondere bijstand.

3. Jongeren met studiefinanciering

Studenten zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op studiefinanciering. Verder is deze doelgroep zeer divers van samenstelling en leent zich daarom niet voor het categoriaal verstekken van een energietoeslag. Daarnaast kunnen zij in het studiejaar 2023-2024 in aanmerking komen voor de Eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten voor uitwonende studenten die naast de basisbeurs een aanvullende studiebeurs ontvangen.

4. Dak- en thuislozen

Inwoners met alleen een briefadres hebben geen energielasten en komen daarom niet in aanmerking voor een energietoeslag. Datzelfde geldt voor personen die een uitkering ontvangen waarbij een verlaging van 20% is toegepast wegens het ontbreken van woonkosten.

5. Inwonend bij ouder(s) / inwonend bij kind(eren)

‘Inwonend’ is in dit verband de persoon (kan ouder of kind zijn) die bij de ander (ouder of kind) inwoont en niet of in beperkte mate bijdraagt aan de kosten van de energierekening.

Indien ouders bij kinderen inwonen of vice versa, is er in veel gevallen sprake van kostendeling. Daardoor wordt het niet zuiver geacht indien op deze adressen meerdere energietoeslagen worden verstrekt. Immers de energierekening kan ook worden ‘verdeeld’. We kiezen ervoor de energietoeslag voor inwonende ouders/ kinderen (indien mogelijk) enkel uit te keren aan de hoofdbewoner (in de meeste gevallen de ouder). De hoofdbewoner is degene die de energierekening krijgt en moet betalen.

Bij de automatische toekenningen kan niet worden getoetst bij de ouder kind-relaties op wiens naam het energiecontract staat. Echter bij aanvragen waarbij sprake is van ouder- kind relaties zal altijd worden gecontroleerd of er op genoemd adres al een verstrekking is gedaan voor energietoeslag aan ouder dan wel kind. Daarmee worden dubbele verstrekkingen per adres voorkomen.

Bij aanvragen die komen vanuit adressen waar sprake is van inwonende ouders/ kinderen, zal dus worden uitgevraagd op wiens naam het energiecontract staat. Deze persoon zal dan in aanmerking komen voor de energietoeslag, indien hij tevens voldoet aan alle andere voorwaarden.

Wel afzonderlijk recht op de energietoeslag hebben medebewoners die daar op basis van een commerciële relatie wonen. Denk aan kamerbewoners, onderhuurders of kostgangers, niet zijnde studenten, jongeren onder 21 jaar of inwonende ouders of kinderen (zie hiervoor).

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Uitgangspunt is om de groep ambtshalve toekenning zo groot mogelijk te maken. Zij ontvangen de energietoeslag automatisch met een begeleidende brief

Een formele aanvraag met formulier en uitvraag van gegevens blijft dan achterwege.

Het gaat daarbij om de groep inwoners die op 1 september 2023 algemene bijstand, een uitkering levensonderhoud of periodieke bijzondere bijstand ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz-2004. Daarnaast krijgen inwoners die van 1 juni tot en met 31 augustus 2023 in beeld zijn bij de uitvoering bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Activiteitenfonds daar waar mogelijk automatisch een energietoeslag.

Ambtshalve toekenning is ook mogelijk gemaakt bij huishoudens die bij hun AOW een AIO (Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen) van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.

Tenslotte geldt ambtshalve toekenning ook voor inwoners die in 2022 een energietoeslag hebben aangevraagd en ontvangen en waarbij op basis van een screening op inkomstengegevens via het Inlichtingenbureau kan worden vastgesteld dat in 2023 eveneens recht bestaat op een energietoeslag.

Als niet alle gegevens aanwezig zijn om het recht op energietoeslag ambtshalve te kunnen beoordelen zal alsnog een aanvraag nodig zijn.

Artikel 4: Aanvraag

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024. De regeling Energietoeslag geldt voor 2023 en de uitbetaling moet vóór 1 september 2024 plaatsvinden.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In dergelijke situaties kan in afwijking van de beleidsregel toch een energietoeslag verleend worden.

De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.