Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Geldend van 02-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

kenmerk: INT - 2389081

Intitulé

Aanwijzing gemeentesecretaris

Burgemeester en Wethouders van Almelo:

gelet op:

- artikel 102 van de Gemeentewet

besluiten:

1. de heer J.H. Dijkstra, geboren op 9 november 1970, aan te wijzen als gemeentesecretaris;

2. dat de onder 1. vermelde aanwijzing terugwerkt tot en met 1 september 2023;

3. dat de onder 1. vermelde aanwijzing op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad in werking treedt.

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de heer J.H. Dijkstra.

Ondertekening

Almelo, 11 oktober 2023

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

De secretaris: De burgemeester: