Regeling vervallen per 01-03-2024

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m 29-02-2024

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Waddinxveen.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Waddinxveen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1f over het minimum inkomen, van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Waddinxveen;

 • d.

  peildatum: voor de ambtshalve toekenning is de peildatum 1 oktober. Voor de ingediende aanvragen is de aanvraagdatum de peildatum;

 • e.

  referteperiode: voor de ambtshalve toekenning kijken we 12 maanden terug. Voor de ingediende aanvragen kijken we naar de gegevens van de afgelopen 3 maanden. Indien daar dringende redenen voor zijn kan er langer terug gekeken worden.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend en is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet.

 • 2. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   bijzondere bijstand ontvangen; of

  • d.

   gebruik maken van een minimaregeling

  hebben de eerste €500 van de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve ontvangen in twee delen van elk €250. De overige €800 ontvangen zij ambtshalve uiterlijk op 01-12-2023.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023, en onder de doelgroep genoemd in artikel 2 vallen, kunnen vanaf uiterlijk 01-12-2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier. Ook huishoudens met een lopende schuldregeling kunnen een aanvraag doen.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien de inwoner hier expliciet om vraagt.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 1 maart 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de energietoeslag, indien dringende redenen waarvoor geen andere oplossing voorhanden is hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 01-11-2023.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 maart 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Waddinxveen.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op d.d. 24-10-2023

de secretaris,

de burgemeester,